X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Сватівська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1

Завантажити презентацію

Сватівська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Сватівська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №1

Слайд 2

Педагогіка співпраці (з досвіду роботи з молодими та малодосвідченими колегами) Тому, хто буде навчати інших, належить спочатку навчитися самому. Демокрит

Слайд 3

Якісний склад педпрацівників школи

Слайд 4

Вчителі – наставники:

Слайд 5

Слайд 6

Проблема навчання та виховання молодих кадрів є пріоритетною у роботі адміністрації школи.

Слайд 7

Процес адаптації розподілено на ІІІ етапи: І етап адаптації: ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчального закладу. ІІ етап: пов'язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності й початком формування майстерності молодого вчителя. ІІІ етап — це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності діяльності молодого вчителя на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого вчителя, його творчий підхід до навчальної діяльності.

Слайд 8

Початок роботи з молодим колегою: 1. Знайомство молодих колег і вчителів, які одержали призначення у школу, з педагогічним колективом (своєрідне посвячення в педагогічне членство школи). 2. Знайомство молодих колег і вчителів, які одержали призначення у школу з традиціями та здобутками школи (проводиться на початку навчального року, у кабінеті директора у присутності директора, його заступників, психолога школи, педагога-організатора, голови ПК, кожний із присутніх розповідає про школу, традиції, здобутки). 3. Складання планів стажування для тих молодих колег, які тільки-но закінчили ВНЗ. У кінці навчального року молодий колега звітує на засіданні педагогічної ради (молодий колега сам вибирає форму звіту). 4. Знайомство молодих колег із матеріалами педагогічного досвіду вчителів школи через презентації власного досвіду, перегляд сценаріїв відкритих уроків та виховних заходів. 5. Установлення наставництва для молодих колег і тих, хто прибув до роботи у школі.

Слайд 9

6. Молоді колеги мають право відвідувати уроки, виховні заходи в усіх учителів школи (взаємовідвідування практикується не тільки в межах одного навчального предмета). 7. Для молодих колег проводиться спеціальний практикум із самоаналізу й аналізу відвіданого уроку (із врученням кожному молодому колезі відповідної схеми аналізу та самоаналізу уроку). 8. Для молодих колег проводиться спеціальна ІМН (інструктивно-методична нарада) із календарного планування, ведення шкільної документації, самоосвіти. 9. У квітні проводиться загальношкільний методичний фестиваль молодих колег (спільно з наставниками вони готують відкриті уроки, які відвідують учителі школи, проводиться поглиблений аналіз цих уроків). 10. Навчання у школі молодих учителів проводиться протягом трьох років після закінчення ВНЗ (кожного року змінюється план роботи з ними, бо приходять нові молоді та малодосвідчені колеги).

Слайд 10

Учитель повинен уміти: проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес; перетворювати наукову інформацію у навчальний матеріал, доступний розумінню учнів, пробуджувати інтерес до навчального предмета, розвивати творчу активність школярів; спостерігати, сприймати психологічний стан дітей, визначити особливості стосунків у дитячому колективі, здійснювати моніторинг; здійснювати емоціонально-вольовий вплив на дітей, виявляючи стриманість, організованість, цілеспрямованість, стійкість, самостійність, ініціативність; ставити завдання, інструктувати дітей, координувати їхню діяльність, співробітничати у навчальному процесі;

Слайд 11

регулювати взаємини з дітьми, їхніми батьками, колегами, керівниками; зовнішньо виражати емоції (мімікою, жестами, тоном), мати мовні здібності, які полягають у правильній артикуляції, дикції, багатстві усної мови; засвоювати і поповнювати знання, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, визначати головне, логічно мислити, використовувати дедуктивні та індуктивні методи мислення; вивчати особливості учнів, окремих груп, колективів, фактори впливу на хід навчально-виховного процесу; брати участь в експериментальній, творчій роботі, аналізувати її результати, ступінь ефективності.

Слайд 12

Проблема школи: «Вдосконалення навчально – виховного процесу шляхом диференціації навчання, впровадження інноваційних технологій, художньо – естетичного виховання особистості як умова самореалізації її в сучасних умовах».

Слайд 13

Шкільна методична комісія – осередок професійного зростання вчителя

Слайд 14

№ Зміст роботи Відпові- дальний 1 Знайомство зі школою   2 -нормативно– правова база організації навчального процесу; - статут школи; - інструктаж з охорони праці. ЗДНВР  3 Огляд статей з питань педагогічної майстерності ( матеріали педагогічної преси, відповідні матеріали школи). наставник  4 Практичне заняття. Методичні поради: -вивченняпояснювальних записок до навчальних програм, вивчення структури програм; -плануванняроботи вчителя; складання календарних планів; - робота зі шкільною документацією.  ШМК 5 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. ШМК  6 Основні вимоги до поурочного планування. ЗДНВР  7 Постановка мети уроку, добір змісту, методів навчання. наставник  8 Вимоги до оформлення шкільної документації з предмета. ШМК  9 Практичне заняття: -складанняконспекту уроку; - формування мети уроку; - опанування навичок ведення шкільної документації. ШМК 

Слайд 15

10 Вимоги сучасного уроку. Типи і структура уроків.   11 Методичні поради «Молодий учитель: як виробити власний стиль» (зустріч з учителем – методистом, старшим учителем школи). Вчителі школи  12 Огляд педагогічної преси ЗДНВР  13 Практичне заняття: -плануванняі методика підготовки сучасного уроку; - відвідування та обговорення уроків, що проводять учителі – наставники. ШМК  14 Планування молодими вчителями уроків тематичного обліку знань. ЗДНВР  15 Робота над розробкою різнорівневих контрольних робіт для проміжного й тематичного контролю. наставник  16 Використання активних форм і методів у навчальному процесі. наставник 17 Практичне заняття: -моделюванняуроків-лекцій, уроків-семінарів, уроків ділової гри. ШМК  18 Розробка циклу тестових завдань для проміжного й тематичного контролю. наставник  19 Дискусія – зустріч із педагогами-майстрами «Інноваційні технології: пошуки, проблеми».  вчителі школи 20 Виготовлення зразків роздавального матеріалу за рівнями. наставник 

Слайд 16

  ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ  Мета школи: допомогти молодому вчителеві у його професійно му становленні, розв'язанні конкретних проблем методики викладан ня предмета; сприяти ознайомленню із сучасними методами і техноло гіями навчання, ППД, і на цій основі — виробленню власного педаго гічного стилю роботи. Завдання школи: набуття молодими вчителями практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи; формування вмінь застосовувати теоретичні знання, одержані під час навчання у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності; ознайомлення з особливостями роботи зі шкільною документа цією; вивчення молодими педагогами передового педагогічного досвіду; ознайомлення із сучасними нетрадиційними методами і прийо мами навчання, формами організації навчальної діяльності дітей на уроці, новими інтерактивними педагогічними технологіями; ознайомлення із сучасними засобами навчання, засвоєння мето дики їх використання; ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями робо ти зі здібними та обдарованими учнями.

Слайд 17

  Перший рік викладання:   1 Ознайомленняз метою тазавданнямишколипрофесійнаадаптаціямолодоговчителя Бесіда 2 Плануванняроботивчителя.Навчальніпрограмизпредмета.Шкільнадокументація Розповідь зелементамибесіди 3 Опрацюванняінструктивно-методичнихрекомендаційщодовивченняшкільнихдисциплінунавчальномуроці Розповідь зелементамибесіди 4 Складаннякалендарно-тематичногоплану зурахуваннямособливостейкласу Практична робота 5 Обговорюваннякритеріївоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів Розповідь 6 Опрацюванняметодикививченнянавчальнихдосягненьучнів.Різніформиопитування Розповідьзелементамибесіди, метод «мікрофона» 7 Опрацюванняметодичноголиста МОНУкраїни«Вимогидовиконанняписьмовихробітіперевіркизошитіву 5—11-хкласах» Самостійнаробота 8 Складаннязавданьдлятема тичноїатестаціїізданоїтеми Практична робота 9 Виробленнярекомендаційщодоподоланняпрогалин узнанняхучнів,виявленихпідчасконтролюзнань Практична робота 10 Технологіявизначеннязавданьуроку:навчальних,розвивальних,виховних Розповідь,бесіда 11 Комплекснеплануваннязавданьуроку Бесіда, метод «акваріум» 12 Формулюваннянавчальної,виховноїтарозвивальноїмети уроку зданоїтеми.Визначеннявідповіднодо теми уроку іспланованоїнавчальноїметинавчальнихзавданьуроку Практична робота,метод«мозковогоштурму» 13 Учомусутьдиференціаціїнавчальногопроцесууроку: узмісті,уметодахнавчання, у способахорганізаціїнавчальноїдіяльності, урізномутемпінавчання?Змоделюватиокреміструктурніелементидвохуроківзвідображеннямданихскладовихдиференціації Круглийстілмоделюванняелементівструктуриуроку 14 Складаннясистемидиференційованихзавданьдо теми Практичнезавдання 15 Державнапідсумковаатестація,формиїїпроведенняувипускнихкласах Розповідь

Слайд 18

1 Другий рік роботи:   2 Методикаорганізаціїсамостійноїроботинауроці.Видисамостійнихробіт Розповідь 3 Відвідуванняуроку умайстер-класі.Аналізурокувчителем,якиййогопроводив, та слухачами Спостереження 4 Моделюванняфрагментаурокуізсамостійноюроботоюнавчального(контролюючого) характеру Моделюванняфрагмента уроку,дискусія 5 Проектна діяльність. Майстер - клас Практична робота 6 Проведення уроків молодими спеціалістами для своїх наставників   7 Участь ушкільномуконкурсі молодих педагогів (у т. ч. круглий стіл з проблеми «Які труднощі у своїй роботі я вже можу переборювати, а які ще ні») Конкурсмолодихпедагогівшколи 8 Анкетування слухачів школи Анкетування

Слайд 19

1 Третійрікроботи:   2 ІКТнауроці.Видиробіт Практичнаробота 3 Відвідуванняуроківумайстер-класі.Аналізурокувчителем,якиййогопроводив, та слухачами Спостереження 4 Моделюванняфрагментаурокуізсамостійноюроботоюнавчального(контролюючого)характеру.Створенняпрезентацій Моделюванняфрагмента уроку,дискусія 5 Проведення уроків молодими спеціалістами для своїх наставниківтавчителівшколи 6 Анкетуванняслухачівшколизметоюперевіркиготовностіїхдосамостійноїтворчоїроботи Анкетування   7 Участь ушкільномуконкурсімолодихпедагогів(у т. ч.круглийстілзпроблеми«Я-вчительмолодий,алевжемаюсвійтворчийдоробок») Конкурсмолодихпедагогівшколи 8 Гра з елементами тренінгу:“Трироки навчання: досягнення,успіхи,проблеми” Практична робота

Слайд 20

Панорама відкритих уроків

Слайд 21

Слайд 22

Головне завдання дирекції школи: виховати професіоналів своєї справи

Слайд 23

Година спілкування: «Наявність взаємозв язку між самоосвітою вчителя, якістю викладання, рівнем знань, умінь і навичок учнів». Привітання. Вправа «Незакінчені речення». (У корзинці на різнокольорових аркушах написані незакінчені речення, кожен з учасників вибирає собі аркуш та закінчує речення.) Коли мене хвалять, я.... Коли мене ображають, я.... Моє улюблене прислів 'я... Я краще за всіх вмію... Я краще за всіх знаю... Я великий майстер... Щоб бути щасливим, мені потрібно... Я знаю, що я... Я хочу, щоб... Я вмію... Я люблю... Я переконана(ий) у тому... .

Слайд 24

Правила роботи в групах: уміння уважно слухати; давати можливість повністю висловитись; уникати надто бурхливої реакції; зберігати впевненість у собі; бути спокійним і відкритим для будь-якої інформації; погоджуватись із правом інших на захист власної думки; активно брати участь у роботі групи. Вправа «Я — висловлювання» (У функціональні обов'язки заступника директора входить питання виявлення рівня фахової майстерності педагогічних працівників, зростання майстерності. «Як ви вважаєте, що це таке?») Визначення очікувань: Як ви гадаєте, яка мета нашого семінару - тренінгу? Що б ви хотіли отримати під час роботи семінару - тренінгу ? Що варто провести, щоб розкрити тему семінару - тренінгу?

Слайд 25

«Розумовий штурм» Запишіть слово «самоосвіта» і дайте письмове визначення його. Подумайте і скажіть, коли найкраще можна вивчити та визначити рівень самоосвітньої діяльності вчителя. Як впливає знайомство з досвідом майстрів - педагогів на самоосвіту вчителя, рівень викладання предмета? Робота в групах «Графіті» Створити графічну модель роботи молодого вчителя з дирекцією школи, досвідченими педагогами щодо підвищення його професійного рівня. Презентація досвіду роботи вчителів – наставників, що сприяє збагаченню педагогічних технологій, прагнення до самоосвіти учасників навчально-виховного процесу.

Слайд 26

Методична комісія класних керівників - основа виховного середовища школи, школа молодого класного керівника

Слайд 27

Семінари – тренінги: Особистісно орієнтоване виховання в умовах класного колективу. Сучасні форми проведення класних годин і позакласних заходів. Семінари – рольові ігри: Використання проектних технологій у виховній діяльності: «Талант + Творчість» Семінар – конференція: Співпраця родини й школи через призму сьогодення. Педагогіка співробітництва, наявність позитивних міжособистісних стосунків. Семінар – диспут: Особистісно орієнтоване виховання в умовах класного колективу (стан виховної роботи в 2,5,9,11 класах)

Слайд 28

Семінари – практикуми: Я – вчитель (семінар з елементами тренінгу) Сучасні форми проведення класних годин і позакласних заходів (ІКТ). Семінари – круглі столи: Сім’я: роль виховного середовища сім’ї в становленні дитини (ділова гра) Моя дитина – випускник (думки батьків під час батьківських зборів) Майстер – клас: Як я готуюся до уроку (практичне заняття у формі домашнього завдання) Інваріанти особистісного підходу до виховання дитини (тренінг)

Слайд 29

Слайд 30

Перелік питань, пов язаних з даною проблемою, що були розглянуті на засіданні методичної ради: До проблеми самоактуалізації та самореалізації особистості педагога: творче становлення педагога, розвиток творчого потенціалу через усвідомлення власної загальнопедагогічної проблеми школи. Організація методичної роботи з молодими вчителями: Пархоменком А.Е., Овчаренко Л.В., Токарєвою О.М., Кулієвою Е.О., Пономарьова А.Ю.,Піньковим С.В., Малишевим В.Ю. Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку. Використання ІКТ. Проблеми та надбання молодих педагогів. Педагогіка співпраці. Самоосвітня діяльність учителя (з досвіду роботи вчителів - наставників).

Слайд 31

П’ять кроків, які зможуть привести молодого вчителя до успіху: Крок 1. Свій шлях ми починаємо з постановки мети. Мета нашої школи — виявлення та розвиток здібностей кожного молодого вчителя. Правильно окреслена мета — це вже половина успіху, бо у меті закладається очікуваний результат, до якого ми прагнемо в організації навчально-виховного процесу та у науково-методичній роботі. Крок 2. Вибір форм та методів роботи. Для реалізації поставленої мети необхідно відібрати оптимальні форми і методи методичної роботи, які сприятимуть підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Подолання малодосвідченим вчителем труднощів у роботі. Крок 3. Наступним кроком буде використання інноваційних технологій, інформаційно-комунікативне забезпечення навчально-виховного процесу, доступ до останніх новинок педагогічного досвіду. Адже сучасний досвідчений педагог має бути конкурентоспроможним, іти в ногу з часом.

Слайд 32

Крок 4. Шлях до досконалості пролягає через співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу: вчителів, учнів, батьків, громадськості, наукових установ, вищих навчальних закладів. Крок 5. Творчість, майстерність, новаторство. У наш інформаційний вік до працівників освіти висуваються досить великі вимоги. Це не тільки володіння теоретичними знаннями і методикою їх викладання, але, насамперед, творчість, пошук нових шляхів до самовдосконалення.

Слайд 33

Молоді вчителі — це майбутнє школи і, врешті-решт, держави

Слайд 34

Є проблеми, є багато питань: Як досягти «м'якої» інтеграції молодої людини у шкільний загал? Як підготуватися до уроку на найвищому рівні? Як зрозуміти небажання дитини вчити твій предмет? Чому на уроці учні не хочуть розуміти молодого вчителя? Як дотримуватися педагогічної етики з учнями старших класів? Як правильно повести себе у складній ситуації з батьками? Як досягти гармонії у навчанні та вихованні дитини? Як самоутвердитися у педагогічному колективі?

Слайд 35

Найбільше надбання вчителя – це розвинені, талановиті, здорові діти

Слайд 36

Слайд 37

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне