X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Результати наукової діяльності Хмельницького національного університету за 2011 р.

Завантажити презентацію

Результати наукової діяльності Хмельницького національного університету за 2011 р.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Результати наукової діяльності Хмельницького національного університету за 2011 р. Проректор з наукової роботи Параска Г.Б.

Слайд 2

Структурно-організаційна схема управління науковою діяльністю університету управління науковою діяльністю університету 1

Слайд 3

Динаміка зміни ПВС 2

Слайд 4

Динаміка захистів кандидатів наук 3

Слайд 5

Динаміка захистів докторів наук 4

Слайд 6

Спеціалізовані вчені ради - D 70.052.02 (спеціальності: 05.02.02 – машинознавство; 05.02.04 – тертя та зношення в машинах). Голова ради – проф., д.т.н. Сілін Р.І.); - К 70.052.01 (спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). Голова ради – проф., д.е.н. Войнаренко М.П.); - К 70.052.03 ( спеціальності: 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра; 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів). Голова ради – проф., д.т.н. Скиба М.Є.); - К 70. 052.04 (спеціальності: 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи). Голова ради – проф., д.т.н. Шинкарук О.М.); - К 70. 052.05 (спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) Голова ради – проф., д.п.н.Романишина Л.М.) 5

Слайд 7

Динаміка фінансування 6

Слайд 8

Монографії та патенти 7

Слайд 9

Публікації 8

Слайд 10

Фахові та міжнародні видання 1. Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Головний редактор – Скиба М.Є.   2. Науковий журнал. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Головний редактор – Скиба М.Є.   3. Міжнародний науково-технічний журнал. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Головний редактор – Троцишин І.В.   4. Міжнародний науковий журнал. Проблеми трибології. Головний редактор –Диха О.В.   Розпочата процедура отримання статусу фахового наукового видання   5. Науковий журнал. Порівняльна професійна педагогіка. Головний редактор - Бідюк Н.М. 6. Науковий журнал. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Головний редактор – Торчинський М.М. 9

Слайд 11

Динаміка міжнародних конференцій 10

Слайд 12

Конференції 15 11

Слайд 13

Сучасні технології в легкій промисловості та сервісі 15 12

Слайд 14

12

Слайд 15

13

Слайд 16

Студентська наукова робота * 14

Слайд 17

Наукове товариство молодих вчених 15

Слайд 18

Розвиток теоретичних основ вимірювання та контролю якості електрохімічних суперконденсаторів для електромобілів та гібридного транспорту Керівник: д.т.н., проф. Шинкарук О.М. Основні результати. Теоретичне надбання: Вперше розроблено нелінійну математичну модель ЕК із частотною дисперсією параметрів. Отримано вираз тангенса кута діелектричних втрат ЕК. Удосконалено нелінійну математичну модель ЕК на основі топології еквівалентної схеми заміщення із розподіленими параметрами. Запропонований новий метод імпедансної параметризації. Отримані аналітичні вирази методичних похибок визначення параметрів ЕК, обумовлених неадекватністю математичних моделей реальним ЕК. Отримано аналітичні вирази складових мультиплікативної похибки та встановлено шляхи зменшення їх впливу на точність вимірювання електричних параметрів ЕК на змінному струмі. Отримано аналітичний вираз струму перехідного процесу і показано, що для підвищення точності вимірювання параметрів ЕК на постійному струмі потрібно враховувати особливості перехідного процесу за допомогою часової затримки. Практичні переваги: 1. Розроблений прототип системи вимірювання та контролю якості суперконденсаторів не має обмеження по діапазонах струму та напруги. 2. Нелінійні математичні моделі ЕК описують поведінку їх параметри і характеристики в широкому діапазоні робочих напруг та частот. 3. Розроблений прототип системи вимірювання та контролю якості суперконденсаторів виконує вимірювання та тестування суперконденсаторів із викою точністю та великими значеннями струму. 4. Використовуючи незалежні канали є можливість вимірювати окремі суперконденсатори та суперконденсаторні модулі одночасно. 5. Цифровий сигнальний процесор виконує вимірювальні тести в реальному режимі роботи та використовує TCP/IP інтерфейс для керування процесом вимірювання та контролю якості суперконденсаторів через інтернет. 6. Спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє автоматизувати вимірювальні тести та зберігати результати вимірювання за допомогою ПК та інтернету. Впровадження: ЕйПіСіТі–Україна, Подільський експертно–технічний центр Національного науково–дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, Харбінський політехнічний університет (Китай), навчальний процес кафедри радіотехніки та зв’язку Хмельницького національного університету 16

Слайд 19

Створення квантової теорії вимірювального перетворення фізичних величин на основі єдиної дробовораціональної шкали вимірювань Керівник: д.т.н., проф. Троцишин І.В. Основні результати та зміст роботи: Вперше отримано глибоке наукове та філософське обґрунтування принципово нових знань і встановлення закономірностей утворення Повної вимірюваль-ної шкали, створено єдину квантову теорію, вимірювального перетво-рення фізичних величин, розроблено принципи і методологію побудови при-ладів з істотним покращенням параметру ТОЧНІСТЬхШВИДКОДІЯ ВИМІРЮВАНЬ та інших метрологічних характеристик у порівнянні із тими, що є тепер. Отримано, для ЦАП і АЦП різних типів, на основі Атенюатора-подільника Троцишина, зростання кількості квантованих точок шкали вимірювального перетворення, наприклад: для АПТ_8R замість 8 точок для класичної двійкової шкали, шкала коінциденції дає - 22 точки; шкала супер (подвійної коінциденції) -166; шкала сумарно-різницева – 169; шкала комбі - 247 в діапазоні перетворення (0,000-1,000) при кількості (8R) резисторів однакового номіналу. 169 8_D_S 166 8_super 22 8 Сучасний стан методів ЦАП і АЦП Зростання кількості точок КШВП для ЦАП і АЦП Практичні напрацювання: отримані результати не лише не мають аналогів у світі, а і суттєво уточнюють картину сприй-няття природи, шляхом використання всіх можливих квантових станів під час вимірювального перетворення, є сенс говорити що в цілому нова теорія із її феноменальними результатами та встановленням нових, невідомих раніше закономірностей може слугувати заявкою на відкриття. Розроблено структурні та принципові схеми перетворювачів різного типу (ЦАП, АЦП), паралельної дії, послідовної дії, універсальних програмованих із адаптованими параметрами структур ЦАП-АЦП перетворень «на кристалі». Розроблено та проведено випробування частотоміра та вимірювального перетворювача частоти за методом коінциденції, в яких досягнуто роздільної здатності по частоті в од. Гц за час вимірювання од. мілісекунд, в діапазоні 1-10 МГц, що в 10-100 разів краще за вітчизняні та зарубіжні аналоги. Впровадження розробок : упроваджено у навчальний процес для викладання дисциплін “Основи метрології та вимірювальної техніки” , «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”, «Вимірювальна техніка в системах передачі». Найбільш ефективними будуть інвестиції у створення і освоєння серійного випуску універсальних МІКРОСХЕМ ПРОГРАМОВАНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЦАП-АЦП на одному кристалі, які зможуть витіснити із ринку багатотисячну номенклатуру класичних ЦАП та АЦП. Сучасна ієрархія методів вимірювання частоти Виграш час х точність при вимірюванні частоти 17

Слайд 20

Тема: РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ НА ВНУТРІШНЬОМУ І ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ (4Б-2010, ДР 0110U002218) Керівник НДР д.е.н., професор В.М. Нижник Відповідальний виконавець к.е.н., доцент М.В. Ніколайчук Теоретичні надбання: розроблено теоретико-методологічні положення формування механізмів ефективного управління машинобудівним підприємством в системі заходів підвищення його ефективності, конкурентоспроможності та прибутковості на національному та зарубіжному ринках: досліджено генезис та еволюцію основних положень, категорій та понять ефективності, прибутковості та конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на зовнішньому та внутрішньому ринках, систематизовано основні концепції та охарактеризовано сучасну парадигму управління машинобудівним підприємством в період глобалізації світового господарства та реформування національної економіки; розроблено механізми підвищення конкурентоспроможності, ефективності та прибутковості машинобудівних підприємств в системі кон'юнктурних тенденцій внутрішнього та зовнішнього ринків; визначено на перспективу еволюцію підсистем розвитку та формування конкурентної політики машинобудівних підприємств. Практичні результати: проведено оцінку стану і динаміки розвитку тенденцій внутрішнього та зовнішнього ринків в системі формування єдиного європейського ринку товарів та послуг, становлення та структурних змін вітчизняного ринку машинобудування, структуризації світового ринку промислових товарів та послуг; виявлено ринкові та внутрігосподарські резерви і перспективи підвищення конкурентоспроможності та ефективності роботи машинобудівних підприємств; розроблено методологічні засади управління фрагментарною присутністю машинобудівних підприємств на національному, регіональному, європейському та світовому цільових ринках. Впровадження: ВАТ "ТЕМП", ТОВ "Завод Красилівмаш", начальний процес Господарська тематика: на основі теоретичних положень та висновків проведено розробку госпдоговірної тематики: "Механізм адаптації та управління ризиками у діяльності промислових підприємств" (ДР0111U005886 ) "Мотиваційний механізм підвищення конкурентоспроможності та стимулювання персоналу підприємств в системі економіки знань" (ДР0111U005887 ) "Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011 – 2020 рр." Публікації: 4 монографії; 2 навчальні посібники; 48 статі у фахових виданнях Участь у конференціях: 15 міжнародних науково-практичних конференцій Захист дисертацій: 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня к.е.н. 18

Слайд 21

19

Слайд 22

20

Слайд 23

21

Слайд 24

Результати наукової діяльності Хмельницького національного університету за 2011 р. Проректор з наукової роботи Параска Г.Б. *

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне