X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організаційно-педагогічні засади управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ

Завантажити презентацію

Організаційно-педагогічні засади управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організаційно-педагогічні засади управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ Кравченко Г.Ю., проректор з наукової та експериментальної роботи, к.пед.н.

Слайд 2

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1352 від 30.11.2012 Відповідно до п.3 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07.06.2000 № 773/2000, з метою встановлення порядку здійснення інноваційної освітньої діяльності

Слайд 3

Наказ Міністерства освіти України від 25.11.99 № 399 "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності" скасувати як такий, що не пройшов державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Слайд 4

Інноваційною освітньою діяльністю у системі освіти є діяльність, що спрямована на розроблення й використання у сфері освіти результатів наукових досліджень та розробок. Інноваційним освітнім продуктом є результат науково-дослідної розробки, що відповідає вимогам Закону України «Про інноваційну діяльність».

Слайд 5

Освітніми інноваціями є вперше створені, вдосконалені освітні, навчальні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що мають істотно поліпшити результати освітньої діяльності.

Слайд 6

Об'єкти інноваційної освітньої діяльності нові знання, інноваційні освітні програми і проекти, навчальний та виховний процеси, організаційні та адміністративні рішення, а також рішення іншого характеру, що істотно поліпшують якість освіти.

Слайд 7

Суб’єктами інноваційної освітньої діяльності можуть бути фізичні та юридичні особи: педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукові працівники, працівники органів управління освітою, навчальні заклади, підприємства, установи та організації, що надають освітні послуги.

Слайд 8

Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях, а також на рівні навчального закладу. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається: її змістом та масштабністю змін, що будуть внесені у систему освіти внаслідок удосконалення педагогічної діяльності, використання запропонованої освітньої інновації.

Слайд 9

Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, регіональному рівнях та на рівні окремого навчального закладу. Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня передбачає передбачає розроблення та використання в установленому законодавством порядку: освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем; базового компонента дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, загальнодержавного компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти, нормативної частини змісту вищої (у тому числі післядипломної) освіти; освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою; науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу у навчальних закладах; систем, технологій, форм і методів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників. Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня може здійснюватись у системі освіти області й передбачає: варіативної складової змісту дошкільної, загальної середньої освіти, регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти; освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою; науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу. Інноваційна освітня діяльність на рівні окремого навчального закладу передбачає: використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів, а також розроблення, експериментальну перевірку варіативної частини

Слайд 10

Умови здійснення інноваційної освітньої діяльності дотримання законодавства України та вимог державних стандартів освіти; наявність відповідного ресурсного забезпечення та ефективне його використання; збереження життя і здоров'я суб’єктів інноваційної освітньої діяльності; погодження учасників навчально-виховного процесу, органів управління освітою на здійснення інноваційної освітньої діяльності.

Слайд 11

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС (створення, засвоєння, використання й розповсюдження новацій) -поліструктурна система

Слайд 12

Слайд 13

Розроблення освітніх інновацій включає: опис та обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту, очікуваних результатів; перевірку їх ефективності шляхом проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього проекту.

Слайд 14

Інноваційним освітнім проектом є процедура і комплекс усіх необхідних заходів щодо створення і реалізації інноваційного освітнього продукту.

Слайд 15

Розробити та реалізувати інноваційний проект означає: Скласти документ, у якому визначатимуться: мета, завдання, перелік, послідовність дій, виконавців і сфера їхньої відповідальності, необхідні ресурси, процедури контролю за ходом реалізації передбачених заходів

Слайд 16

Реалізувати сукупність взаємопов'язаних заходів, що у встановлені терміни мають забезпечити досягнення визначених результатів – поліпшити діяльність навчального закладу та самопочуття учасників навчально-виховного процесу

Слайд 17

Вимоги до інноваційного проекту покращання діяльності школи Актуальність Реалістичність Цілісність Контрольованість

Слайд 18

Критерії оцінювання новацій Актуальність (Пов'язана із можливістю і необхідністю розв'язати певну проблему саме зараз. Проблема означає невідповідність між реальним станом справ і бажаним, між об'єктивно існуючими потребами і можливостями їх задовольнити, між бажаними результатами і вибором способів їх досягнення. Проблема стає актуальною, коли постає необхідність розв'язати протиріччя для досягнення певної мети діяльності і конкретних результатів) Корисність Реалістичність

Слайд 19

СИСТЕМА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: Інформаційно-аналітична (діагностична): експертиза, аналіз, моніторинг тощо; Навчальна (освітня-організаційна): інформування, коригування, відновлення, розробка регіонального освітнього компоненту освіти; Науково-методична (координуюча): супроводження процесів інноваційної та експериментальної діяльності; Науково-дослідна (креативно-моделююча): проектування, розробка комплексно-цільових програм в межах експериментальної діяльності тощо

Слайд 20

Система управління інноваційною діяльністю навчального закладу №7 Етапи управлінської діяльності Основні об'єкти аналізу Управлінські дії та рішення 1 Пропаганда інноваційного пошуку Досвід роботи вчителів. Передовий педагогічний досвід у цілому. Розвиток наукової думки Розробка системи інформаційного забезпечення щодо педагогічних інновацій 2 Мотивація та стимулювання педагогів до інноваційної діяльності Професійні та особисті цінності педагогів Створення умов для творчого пошуку, розробка дієвої системи стимулювання 3 Вивчення стану навчально-виховного процесу, здійснення комплексної оцінки ситуації Внутрішньошкільне середовище: результати успішності, рівень розвитку, вихованості учнів; стан матеріально-технічної, навчально-методичної бази, фінансування; інтелектуальний та творчий потенціал педагогів; традиції; резерви, можливості; недоліки. Зовнішнє середовище: нормативно-правова база, програмне забезпечення, особливості соціуму, культурні та освітні традиції регіону Розробка плану вивчення навчально-виховного процесу та внутрішніх і зовнішніх умов. Широке залучення до вивчення усіх учасників навчально-виховного процесу

Слайд 21

Система управління інноваційною діяльністю навчального закладу № Етапи управлінської діяльності Основні об'єкти аналізу Управлінські дії та рішення 4 Формування проблем та визначення шляхів їх розв'язання Можливості локальних змін: раціоналізація, удосконалення, оновлення окремих ланок педагогічного процесу. Можливості комплексних нововведень: зміна навчальної та виховної систем. Можливості системних змін: реконструкція всього закладу Проведення педагогічної ради 5 Вибір інноваційної ідеї. Розробка плану впровадження Результати комплексної оцінки ситуації. Інноваційні ідеї, їх сутність, обґрунтованість, ступінь розробленості, практичне значення. Ресурси: кадри, фінанси, технічні, час, матеріальна база. Зв'язки з науково-методичними центрами Підготовка наказу по школі про впровадження новацій. Внесення змін у режим роботи, в організацію навчального процесу, плани роботи, програми. Організація системи перманентної підготовки педагогів до роботи з новацією 6 Організація експертизи програми (плану) впровадження інновацій Висновки, пропозиції, зауваження, рекомендації експертів Оновлення системи методичної роботи. Укладання договору про науково-методичне керівництво процесом впровадження інновації. Створення системи консультування з боку психологів, медпрацівників, юристів тощо

Слайд 22

Система управління інноваційною діяльністю навчального закладу № Етапи управлінської діяльності Основні об'єкти аналізу Управлінські дії та рішення 7 Теоретична, науково методична підготовка педагогів до роботи в інноваційному режимі, створення сприятливого психологічного клімату Забезпечення необхідною науково-методичною літературою про нововведення. Система методичної роботи, роль методичних об'єднань та творчих груп. Творча атмосфера в колективі. Рекомендації щодо оптимальних умов роботи колективу в режимі оновлення 8 Адаптація нововведення до умов навчального закладу Рівень професіоналізму та творчості вчителів. Система консультаційної роботи. Стан інноваційної роботи Моніторинг інноваційної діяльності закладу 9 Визначення ступеня ефективності інновації та результативності діяльності колективу Кількісні показники навчально-виховного процесу. Якісні показники навчально-виховного процесу Організація роботи з визначення основних критеріїв ефективності технології та роботи колективу. Підготовка наказу про результати діяльності педколективу

Слайд 23

Для розв'язання будь-якої проблеми школи потрібно відібрати інновації (нові для вашої школи або вдосконалені дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, технології) впровадження яких дасть змогу “зняти” визначену проблему і досягти покращення діяльності школи та її результатів. Вибираючи інновацію слід пам'ятати, що зарадити справі може впровадження лише тієї інновації, яка сприятиме розв'язанню проблеми саме Вашої школи

Слайд 24

Педагогічний експеримент у системі інноваційної освітньої діяльності

Слайд 25

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ІННОВАЦІЇ

Слайд 26

Поняття визначення експерименту Експериментом є науково обґрунтовані зміни в освітній галузі у спеціально створених умовах. Експеримент – відтворення раніше розробленої методики (технології, моделі) у нових умовах іншими суб'єктами Експеримент – метод пізнання, за допомогою якого шукається новий спосіб рішення педагогічної задачі, проблеми

Слайд 27

Педагогічний експеримент всеукраїнського рівня регіонального рівня окремого вищого навчального закладу, закладу післядипломної освіти Рішення про організацію та проведення експерименту приймає Міністерство освіти і науки України Рішення про організацію та проведення експерименту приймає управління освіти і науки обласної державної адміністрації Рішення про організацію та проведення експерименту приймає керівник закладу або органи самоврядування

Слайд 28

Міністерства освіти і науки України видає наказ про проведення експерименту всеукраїнського рівня; орган управління освітою видає наказ про проведення експерименту регіонального рівня. Цим наказом затверджуються заявка на проведення експерименту, програма експерименту; навчальним закладам, на базі яких проводиться експеримент, надається статус експериментальних; у разі потреби цим наказом затверджуються експериментальні навчальні плани з урахуванням типових навчальних планів.

Слайд 29

Експериментальна діяльність всеукраїнського рівня стосується перевірки продуктивності й можливості застосування у системі освіти: освітніх, дидактичних систем; державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту професійно-технічної освіти, нормативної частини змісту вищої, післядипломної освіти. Рішення про організацію та проведення експерименту приймає Міністерство освіти і науки України.

Слайд 30

Експериментальна діяльність регіонального рівня може здійснюватись у системі освіти області й передбачає експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування інновацій. Рішення про організацію та проведення експерименту приймає управління освіти і науки обласної державної адміністрації. на підставі клопотання відділів освіти районних державних адміністрацій, заявки на проведення експерименту, програми експерименту, які розробляє автор ініціативи та висновку експертної комісії, утвореної органом управління освітою.

Слайд 31

Експериментальна діяльність на рівні окремого вищого навчального закладу, закладу післядипломної освіти передбачає експериментальну перевірку продуктивності й можливості застосування інновацій, розроблених науковими працівниками даного закладу. Рішення про організацію та проведення такого експерименту приймає керівник закладу або органи громадського самоврядування

Слайд 32

Программа эксперименту містить заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту, які визначені у заявці, строки їх виконання та очікувані результати. Програма Проблема Мета дослідження Гіпотеза (припущення) дослідження Спосіб набору респондентів (формування контрольних та експериментальних груп) Методи дослідження План Аналіз отриманих результатів.

Слайд 33

Про виконання програми кожного етапу експерименту експериментальний навчальний заклад спільно з автором ініціативи, науковим керівником експерименту готують звіт, який подається у письмовій формі до МОН України, органу управління освітою, що видав наказ про його проведення. Звіт включає: опис виконання завдань у відповідні строки та підкріплюється розробленими учасниками експерименту програмами, посібниками, методичними розробками, іншими практичними матеріалами, які розкривають сутність виконаної роботи. Одночасно подається програма наступного етапу експерименту. У разі потреби вносяться зміни до програми експерименту, розширення бази проведення, припинення експерименту відповідного рівня.

Слайд 34

Експертиза виконання програми кожного етапу експерименту всеукраїнського рівня здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради; регіонального рівня - експертною комісією відповідного органу управління освітою.

Слайд 35

Експертиза освітньої інновації, розробленої у ході експерименту в окремому вищому навчальному закладі (у тому числі закладі післядипломної освіти), здійснюється відповідною комісією Науково-методичної ради. На підставі висновків експертизи підсумків експерименту МОН України, орган управління освітою, що видав наказ про проведення експерименту, видає наказ про його завершення, знімає статус експериментального із навчального закладу, визначає умови розповсюдження освітньої інновації.

Слайд 36

Практичне значення дослідження Матеріали, які пройшли дослідно-експериментальну перевірку, дозволяють осмислити й реалізувати педагогічні умови ефективного освоєння та впровадження вчителями моделі управління якістю освіти в ЗНЗ, що особливо важливо в умовах модернізації освіти

Слайд 37

Результати проведення експерименту оприлюднюються на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, сторінках педагогічної преси, міжнародних виставках.

Слайд 38

Інформація про освітні інновації, їх розробку (експерименти) зберігається у спеціальних банках освітніх інновацій. Банки освітніх інновацій створюються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти, органах управління освітою, які забезпечують вільний доступ до освітніх інновацій, розроблених та рекомендованих до використання в Україні. Освітні інновації використовуються суб’єктами інноваційної освітньої діяльності згідно з рекомендаціями МОН України.

Слайд 39

Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється відповідними органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами. Фінансування інноваційної освітньої діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Слайд 40

Слайд 41

Запрошуємо до співпраці! Контактний телефон: 364-38-51 kaf_ypravl@mail.ru

Слайд 42

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне