X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Завантажити презентацію

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Назва НДР КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Науковий керівник – Михненко А.М., доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Слайд 2

Актуальність дослідження На даний час в Україні розпочато здійснення системних суспільних трансформацій шляхом реформ, що спрямовані на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспро-можної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою – на підвищення добробуту українських громадян. Особлива роль у реалізації запланованих реформ належить управлінській еліті. У цьому зв’язку виняткове значення має якість підготовки вищих керівних кадрів, які мають володіти грунтовними знаннями сучасних тенденцій, принципів та підходів управління суспільним розвитком в умовах трансформацій, а також методології практичного використання даних знань. Зазначене зумовлює актуальність розроблення концептуальних засад такого управління як наукової основи діяльності сучасної вітчизняної управлінської еліти.

Слайд 3

Основні наукові результати Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком Розкриті особливості державної організації та структури управління на території України у стародавні часи. Висвітлено різні аспекти державотворення та державного управління у Київській Русі. Описано суспільно-політичний устрій та особливості управління у Галицько-Волинському князівстві. Розкрито процеси функціонування та розвитку державних інститутів козацької держави. Дано уявлення про державне управління на українських землях, що перебували у складі інших держав.

Слайд 4

Основні наукові результати Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком Детально розкрито вітчизняний державотворчий досвід та державне управління в Україні у період визвольних змагань на початку ХХ століття. Системно розглянуто історію державного розвитку на території України в радянський період. Висвітлено процеси трансформацій державного управління у сучасний період незалежності України. Узагальнено інформацію про відомих політичних і державних діячів у різні періоди вітчизняної історії. Виокремлено погляди на державу та державне управління українських мислителів, діячів культури, науковців різних часів.

Слайд 5

Основні наукові результати Систематизація історичних аспектів управління суспільним розвитком Дано поняття про важливі явища загальноцивіліза-ційного характеру, які у різні часи суттєво впливали на побудову та функціонування систем державного управління. Узагальнено дані про видатних мислителів світового масштабу, ідеї яких стали підгрунтям сучасної державно-управлінської науки, а також відомих у світі теоретиків управління.

Слайд 6

Основні наукові результати Дослідження ролі людського чинника в управлінні суспільним розвитком Увагу сконцентровано на вивченні еліти державного управління, роль якої у трансформаційному суспільстві є ключовою для здійснення широкомасштабних реформ та вирішення актуальних завдань суспільного розвитку. Визначено, що серед двох основних підходів щодо віднесення особи до еліти (аксіологічного і альтиметричного) на даний час переважаючим є альтиметричний підхід. Відповідно до цього підходу дано визначення еліти державного управління. Виділено ціннісні показники, що є особливо важливими для усіх представників еліти державного управління, зокрема: патріотизм; порядність; відповідальність; гідність та повагу до гідності інших.

Слайд 7

Основні наукові результати Дослідження ролі людського чинника в управлінні суспільним розвитком Обгрунтовано, що одним з базових при здійсненні функцій державного управління має бути принцип доброчесності, і дано визначення цього принципу. Серед еліти державного управління виокремлено вищу управлінську еліту. Показано, що в умовах суспільних трансформацій роль вищої управлінської еліти полягає в забезпеченні ефективності соціально-економічних, соціально-психологічних та технологічних процесів, які відбуваються в суспільстві, а також у тому, щоб модернізувати систему державного управління, подолати інерцію, усталені стереотипи мислення. Сформульовано низку рекомендацій щодо розвитку вітчизняної вищої управлінської еліти.

Слайд 8

Основні наукові результати Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком Виділено напрями та особливості впровадження основних інноваційних підходів сучасного управління суспільним розвитком, в тому числі інформаційно-інноваційного, корпоративного, соціального та нового державного менеджменту. Інформаційно-інноваційний підхід виходить з перспективи переходу до інформаційного суспільства, яке визначено як концепція постіндустріального суспільства, нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є інформація та знання.

Слайд 9

Основні наукові результати Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком Виділені основні характеристики інформаційного суспільства: втрата керівної ролі матеріального виробництва; стрімкий розвиток комп'ютерної техніки, електронних комунікацій та інформаційних технологій; підвищення ролі інформації й знань у житті суспільства; націленість на накопичення, обмін і впровадження нових ідей та знань; створення глобального інформаційного простору; поява нових форм активної участі населення в управлінні суспільними справами.

Слайд 10

Основні наукові результати Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком Впровадження інформаційно-інноваційного підходу зумовило активний розвиток електронного уряду за трьома сегментами: "уряд - бізнес" (G2B); "уряд - уряд" (G2G); "уряд - громадяни" (G2C). Розкрито основні напрями розвитку електронного уряду: забезпечення присутності органів влади у мережі Інтернет; створення електронних комунікацій між органами влади; надання електронних публічних послуг; запровадження електронних державних закупівель; електронне інформування громадян про діяльність органів влади; проведення електронних державно-громадських консультацій; забезпечення електронної участі громадян у прийнятті рішень.

Слайд 11

Основні наукові результати Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком Згідно з корпоративним підходом, організація суспільного життя відбувається таким чином, що не тільки центр ініціює розвиток, а й органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, господарські суб'єкти, безпосередньо територіальні громади, населення активно залучаються до суспільного життя. Корпоративний підхід передбачає децентралізацію державної влади, широку участь громадян у прийнятті державних рішень та суспільний контроль за діями державних органів.

Слайд 12

Основні наукові результати Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком Узагальнено інноваційні підходи до інформування громадян про діяльність державних органів, проведення державно-громадських консультацій та активної участі громадян у прийнятті управлінських рішень, а також розкрито сутність суспільного контролю. Відзначено феномен створення глобального громадян-ського суспільства, яке розглядається як планетарна сукупність усіх громадян світу, їх вільних об'єднань і асоціацій, пов'язаних суспільними відносинами, що перебувають за межами новостворюваної глобальної держави, її директивного регулювання і регламентації, що гарантуються й охороняються політичними структурами глобального світу.

Слайд 13

Основні наукові результати Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком На основі соціального підходу сформульовано закономірність пріоритетності соціальних цілей, згідно з якою не політика та економіка є головною метою розвитку суспільства й умовою підтримки його рівноваги, а постійне підвищення якості життя його членів, неперервне удосконалення способу їх життя. Виділено характеристики, переваги та недоліки основних моделей соціальної політики економічно розвинутих країн (ліберальних; корпоративістських; соціал-демократичних). Розкрито соціальні функції управління.

Слайд 14

Основні наукові результати Обгрунтування інноваційних засад управління суспільним розвитком Новий державний менеджмент орієнтує органи державної влади та органи місцевого самоврядування на задоволення громадян-клієнтів та базується на поєднанні традиційного державного адміністрування з характерною для бізнесу орієнтацією на максимально ефективне досягнення конкретних результатів шляхом адаптації механізмів і технологій управління з приватного сектору. Узагальнено характеристики трьох основних варіантів реалізації менеджерської моделі у державному управлінні: "вестмінстерського", "американського" та "гібридного". Типізовано шляхи впровадження цих моделей.

Слайд 15

Основні наукові результати Розширення і доповнення понятійно-категоріального апарату управління суспільним розвитком за такими основними напрямами: суспільство, його основні типи та характеристики; держава як суб’єкт управління суспільним розвитком; принципи, підходи, моделі, функції, методи державного управління; співвідношення та взаємодія суспільства і держави; реформування суспільства та держави; еліти та їх вплив на розвиток управління суспільним розвитком.

Слайд 16

Основні наукові результати Розвиток теоретико-методологічних засад запобігання та протидії корупції удосконалено уявлення про явище корупції у сучасному світі та її деструктивні наслідки для суспільного розвитку; розширено класифікацію корупціогенних чинників; дано визначення та виділено основні складові антикорупційної політики; уточнено формулювання принципів запобігання та протидії корупції;

Слайд 17

Основні наукові результати Розвиток теоретико-методологічних засад запобігання та протидії корупції розкрито сутність загальних стратегічних підходів до антикорупційної діяльності, виділено їх переваги і недоліки; висвітлено роль доброчесності та врегулювання конфлікту інтересів у запобіганні корупції; узагальнено підходи до державно-громадської взаємодії в запобіганні та протидії корупції.

Слайд 18

Апробація одержаних результатів Науково-практична конференція за міжнародною участю “Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики" (Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 27 трав. 2011 р.). Науково-практична конференція за міжнародною участю "Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування” (Київ, Академія муніци-пального управління, 8 квіт. 2011 р.). Международная научно-практическая конференция “Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования" (Мінськ, Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, 21-22 квіт. 2011 р.).

Слайд 19

Апробація одержаних результатів Регіональна науково-практична конференція “Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України" (Дніпропетровськ, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ, 19 трав. 2011 р.). Науково-практична конференція за міжнародною участю "Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика” (Львів, Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ, 8 квіт. 2011 р.).

Слайд 20

Практичне впровадження результатів НДР Використання результатів НДР при удосконаленні навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються у Національній академії: - Запобігання та протидія корупції; - Теоретичні та організаційні засади державного управління; - Інституалізація суспільного розвитку; - Лідерство та управлінська еліта; - Комунікативна парадигма суспільного розвитку; - Управління якістю суспільних реформ; - Кризовий менеджмент в суспільному розвитку; - Інновації в управлінні суспільним розвитком.

Слайд 21

Практичне впровадження результатів НДР Використання результатів НДР при удосконаленні навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються у Національній академії: - Механізми взаємодії суспільства та влади; - Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток; - Інноваційно-інвестиційний розвиток суспільства. Використання результатів НДР при розробці та доопрацюванні проектів законів та інших актів комітетом з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України.

Слайд 22

Практичне впровадження результатів НДР Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1 : Теорія державного управління. – 2011. – 752 с. (120 словникових статей учасників НДР); Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 2 : Методологія державного управління (передано до видав-ництва НАДУ 35 словникових статей учасників НДР); Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 3 : Історія державного управління (передано до видавництва НАДУ 125 словникових статей учасників НДР); Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 4 : Галузеве управління (передано до видавництва НАДУ 17 словникових статей учасників НДР);

Слайд 23

Практичне впровадження результатів НДР Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 5 : Територіальне управління (передано до видавництва НАДУ 1 словникова стаття учасників НДР); Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 6 : Державна служба (передано до видавництва НАДУ 43 словникові статті учасників НДР); Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Т. 7 : Глобалізація та європейська інтеграція (передано до видавництва НАДУ 3 словникові статті учасників НДР).

Слайд 24

Практичне впровадження результатів НДР Запобігання та протидія корупції : навчальний посібник / за ред. А. М. Михненка, 2-е вид., перероб. і доп., 20 д.а. (отримано гриф МОН України, передано до друку); Проблеми реалізації державної антикорупційної політики: збірник наукових праць / за ред. А. М. Михненка, 7 д.а. (передано до друку); Корупція : теоретичне розуміння, шляхи запобігання та протидії : навчально-методичні матеріали для слухачів дистанційного курсу "Запобігання та протидія корупції" / уклад. : А. М. Михненко, С. О. Кравченко, Е. М. Макаренко, 2,5 д.а. (передано до друку).

Слайд 25

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік Кількість запланованих наукових продуктів – 15 публікацій, зокрема монографія з орієнтовною назвою “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”. Кількість виданих або поданих до друку наукових праць – 382 публікації, зокрема: - 344 словникові статті до Енциклопедії державного управління; - друге видання навчального посібника “Запобігання та протидія корупції”, яке отримало гриф МОН України; - збірник наукових праць "Проблеми реалізації державної антикорупційної політики", 7 д.а., містить 10 статей учасників теми НДР; - навчально-методичні матеріали для слухачів дистан-ційного курсу "Запобігання та протидія корупції", 2,5 д.а. - 7 статей у наукових фахових виданнях; - 19 тез доповідей на наукових конференціях.

Слайд 26

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік На стадії завершення перебуває монографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій” з такою орієнтовною структурою. Розділ 1. Сучасний стан розробки концентуальних засад управління суспільним розвитком в умовах трансформацій 1.1. Понятійно-категоріальний апарат управління суспільним розвитком 1.2. Закономірності та принципи сучасного суспільного управління 1.3. Світові тенденції розвитку суспільства та систем управління 1.4. Інноваційні засади управління суспільним розвитком 1.5. Основи управління суспільними реформами

Слайд 27

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік Монографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”. Розділ 2. Історичний вимір управління суспільним розвитком 2.1. Основні віхи історії державотворення та державного управління на теренах України 2.2. Процеси еволюції державного управління у сучасний період незалежності України 2.3. Історичні аспекти еволюції земельних відносин в контексті розвитку українського суспільства Розділ 3. Людський чинник в управлінні суспільним розвитком 3.1. Роль еліти державного управління в управлінні суспільним розвитком в умовах трансформацій 3.2. Кадрові взаємовідносини органів державної влади з політичними партіями в умовах трансформацій 3.3. Удосконалення державних механізмів реалізації кадрової політики

Слайд 28

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік Монографія “Концептуальні засади управління суспільним розвитком в умовах трансформацій”. Розділ 4. Галузеві напрями розвитку концентуальних засад управління суспільним розвитком в умовах трансформацій 4.1. Державно-громадська взаємодія в управлінні суспільним розвитком 4.2. Особливості формування іміджу органів державної влади України на сучасному етапі суспільного розвитку 4.3. Сучасні проблеми адміністративної реформи в контексті реформування українського суспільства 4.4. Етнічні особливості суспільного розвитку: управлінський аспект 4.5. Вплив глобалізації на соціальну політику держави

Слайд 29

Очікувана назва науково-дослідної роботи на 2012 рік МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України