X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Завантажити презентацію

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ю. Посудін. Моніторинг довкілля з основами метрології Лекція 12б МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Yuriy Posudin Environmental Monitoring with Fundamentals of Metrology Lecture 12b Всі методи аналізу ЛОС складаються з таких принципових етапів: 1) відбір зразків (захоплення зразків з повітря та їх збирання); 2) предконцентрація зразків та їх збагачування; 3) відділення ЛОС з повітряного зразку до аналітичного приладу; 4) детектування та ідентифікація ЛОС

Слайд 2

ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА ПРЕДКОНЦЕНТРАЦІЯ Існує два методи відбору зразків – активний відбір зразків, який базується на застосуванні активного пропускання повітря, що аналізується, через сорбент, та пасивний відбір зразків, що реалізує процес дифузії зразку завдяки концентраційному градієнту (Organic Indoor Air Pollutants, 1999).

Слайд 3

Активний відбір зразків Термодесорбція – застосування нагрівання для збільшення леткості сполук, що аналізуються, та перенесення їх з сорбенту в аналітичний прилад.

Слайд 4

Тверді сорбенти Є три основних типи твердих сорбентів (Uhde,1999. In: Organic Indoor Air Pollutants, 1999): Неорганічні сорбенти (наприклад, силікагель); Пористі матеріали на основі вуглецю; Органічні полімери.

Слайд 5

Тверді сорбенти Найкращими з точки зору захоплювання ЛОС є такі тверді сорбенти як: пористі матеріали на основі вуглецю (активоване деревне вугілля, вуглецеві молекулярні сита, графітована сажа); органічні полімери (на основі стиролу або феніл-фенілену)

Слайд 6

Десорбційні трубки Зразки для аналізу збирають у десорбційні трубки, які містять або поглинаючу резину Tenax® TA, або активоване вугілля.

Слайд 7

Екстрагування розчинника Екстрагування розчинника – спосіб розділення суміші речовин на складові частини за допомогою розчинника, в якому вони розчиняються неоднаково. Екстрагування розчинника базується на відносно різній розчинності суміші в двох різних рідинах, що не змішуються, зазвичай води та органічного розчинника.

Слайд 8

Екстрагування розчинника Наприклад, бензол (молекула якого неполярна) не розчинюється у воді, полярність якої дуже висока. Якщо ми хочемо вилучити бензол з рідини, де крім нього знаходяться інші компоненти, що розчиняються у воді, достатньо змішати суміш з водою та відділити шар бензолу.

Слайд 9

The BPE layer retains the ozone for analysis or scrubs the ozone from the sample, depending on the extraction method. The DNPH layer collects the carbonyls for analysis.

Слайд 10

Пасивний відбір зразків

Слайд 11

Збирання зразків у пакети та колби

Слайд 12

Зразки рослин

Слайд 13

Зразки повітря з ЛОС Зразки рослин розміщували у пластикових контейнерах (497 мл), обладнаних кришками з циліндричними трубками.

Слайд 14

Відкачування повітря з ЛОС Потік повітря (20 мл/хв.), який містить газову атмосферу, що оточує рослину, утворювався помпою (Model 224-44XR). Вхідне повітря пропускали через фільтр (1 см ×5 см) з деревним вугіллям, який перед цим очищували та активували продуванням очищеного азоту (температура 200 0С , тривалість 24 години). Леткі органічні сполуки збиралися упродовж 4 годин за допомогою сорбційних пасток (Tenax-TA, 60/80, Alltech). Model 224-44XR

Слайд 15

ТЕРМОДЕСОРБЦІЯ Десорбційна трубка розміщується на вході інжектора та газової колонки. Температурний режим передбачає зміну температури від 35 °С до 240 °С.

Слайд 16

ТЕРМОДЕСОРБЦІЯ Після десорбції запускають інертний газ як рухому фазу на вхід інжектора; аналіз ЛОС починається.

Слайд 17

ХРОМАТОГРАФІЯ Хроматографія – це метод розділення, знаходження і визначення речовин, оснований на неоднаковості їх поведінки в системі із двох фаз, які не змішуються, – рухомій і нерухомій. Рухомою фазою може бути рідина (розчин суміші речовин, що аналізуються) або газ (суміш газів), нерухомою – тверда речовина або рідина, адсорбована на твердій речовині, що називають носієм.

Слайд 18

ХРОМАТОГРАФІЯ Під час руху рухомої фази вздовж нерухомої кожна компонента суміші осідає (сорбується) на нерухомій фазі (сорбенті) відповідно до матеріалу сорбенту, затримується і сповільнює свій рух. Через те, що різні компоненти мають різну спорідненість, відбувається просторове розділення цих компонентів – одні компоненти затримуються на початку шляху, інші просуваються уперед тощо.

Слайд 19

ГАЗОВА ХРОМАТОГРАФІЯ Газова хроматографія передбачає використання інертного газу як рухомої фази та діатоміту (гідратованого селікагелю) як носія; останній розміщують в спіральних або капілярних колонках. Довжина спіральних колонок досягає 50 м при діаметрі 50 мкм.

Слайд 20

ПРИНЦИПИ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

Слайд 21

ПРИНЦИПИ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

Слайд 22

Механізми осідання компонентів суміші на нерухомій фазі Механізми осідання компонентів суміші на нерухомій фазі можуть бути різними: розчинена речовина адсорбується (поглинається) поверхнею нерухомої фази; розчинена речовина розчинюється в рідкій фазі, що покриває поверхню твердої речовини; рухомі аніони утримуються катіонами, що ковалентно з'єднані з нерухомою фазою; відділення дрібних молекул, які проникають через пори частинок речовини, від великих; спорідненість одних молекул суміші другим молекулам, що ковалентно зв'язані з нерухомою фазою.

Слайд 23

ГАЗОВИЙ ХРОМАТОГРАФ

Слайд 24

МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ Техніка розділення іонізованих молекул і атомів згідно їх мас, яка базується на дії магнітних і електричних полів на пучки іонів, що летять у вакуумі, називається мас-спектрометрією.

Слайд 25

Принцип дії мас-спектрометра Відомо, що якщо частинка з зарядом q проходить крізь однорідне поле, то на неї діє сила Лоренца, під впливом якої частинка буде рухатися по криволінійній траєкторії. Баланс сил описується рівнянням: mV2/r = qVB де m – маса частинки, q – її заряд, V – швидкість руху частинки; r – радіус кривизни траєкторії; B – магнітна індукція.

Слайд 26

ПРИНЦИПИ МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ

Слайд 27

МАС-СПЕКТРОМЕТР

Слайд 28

КОМБІНАЦІЯ МЕТОДІВ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ ТА МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ (ГХ-МС) Комбінація методів хроматографії (ГХ) та мас-спектрометрії (МС) дозволяє поєднати хроматографічне розділення компонентів суміші з мас-спектрометричною ідентифікацією окремих компонентів.

Слайд 29

КОМБІНАЦІЯ МЕТОДІВ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ ТА МАС-СПЕКТРОМЕТРІЇ (ГХ-МС) Поєднання газової хроматографії з мас-спектрометрією дає можливість реалізувати інжекцію газової суміші, що аналізується, в колонку газового хроматографа, де компоненти розділяються внаслідок взаємодії з колонкою. Розділені компоненти подаються на вхід мас-спектрометра, який реєструє мас-спектр кожного компонента.

Слайд 30

ДЕТЕКТОРИ Найбільш поширені детектори ГХ, МС та ГХ-МС систем є іонізаційні та термокондуктометричні детектори.

Слайд 31

Полум'яно-іонізаційний детектор Газ (А) з колонки хроматографу поступає в ділянку (В), де утворюється висока температура для того, щоб суміш знаходилася у газоподібному стані. Після змішування з воднем (С) газ подають у форсунку детектора (Е), горіння якої підтримується за рахунок постачання кисню (D). Полум’я (F) іонізує газ, що знаходиться у просторі між електродами (G,H), Іонізовані частинки зменшують опір та суттєво підвищують струм, який вимірюється дуже чутливим амперметром. Продукти згоряння проходять через отвір (J).

Слайд 32

Термокондуктометричний детектор Детектор цього типу (катарометр) являє собою електричний міст, плечі якого містять дві комірки для вимірювання теплопровідності. Через одну протікає газ-носій, через другу – газова суміш. Теплопровідність останньої відрізняється від теплопровідності газу-носія (теплопровідність більшості газів менша, ніж у гелію), тому під час проходження суміші через чутливий елемент детектора (нагріту спіраль з платини чи вольфраму, опір якої становить 10-80 Ом) змінюється температура та опір спіралі залежно від концентрації компонента. Чутливість такого детектора варіює в границях 10-6 to10-7 г/мл.

Слайд 33

ГХ-МС СПЕКТРИ

Слайд 34

ГХ-МС - Бібліотека

Слайд 35

ГХ-МС - система

Слайд 36

ОПТИКО-АКУСТИЧНИЙ МЕТОД Метод оптико-акустичної спектроскопії базується на перетворенні поглинутого випромінювання в звукові коливання. Процедура вимірювань полягає в модуляції оптичного випромінювання, яке подається на зразок, розміщений у камері з прозорим вікном. Модульоване випромінювання частково поглинається зразком, а частково витрачається на тепло, яке розсіюється в оточуючий простір. Причому, теплове випромінювання змінюється з частотою модуляції. Якщо в камері знаходиться газ, тиск газу буде також змінюватися з тією ж самою частотою, тобто утворювати акустичні коливання. Зміни тиску можна зареєструвати за допомогою мікрофона.

Слайд 37

ОПТИКО-АКУСТИЧНИЙ МЕТОД

Слайд 38

ОПТИКО-АКУСТИЧНИЙ МЕТОД

Слайд 39

МАС-СПЕКТРОМЕТРІЯ НА ОСНОВІ РЕАКЦІЙ ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРОТОНУ В основі реакцій перенесення протону лежить процес заряджання молекули води, що супроводжується утворенням іону Н3О+, з подальшою передачею заряду летким органічним сполукам V, які аналізуються. Чутливість РПП-МС системи становить близько 1 нл/л.

Слайд 40

1. РПП-МС Водяну пару направляють на вхід 1 системи утворення іонів H2O (150 Па) Н3О+

Слайд 41

2. РПП-МС Зразок повітря з ЛОС (V) направляють у реакційну камеру 4 РПП-МС, де відбувається взаємодія з реакційними іонами. Air with V (V = ЛОС)

Слайд 42

3. РПП-МС ЛОС беруть участь у реакції перенесення протону з іонами H3O+, яка супроводжується утворенням іонів V·H+. H3O+ Н3О+ + V V Н+ + H2O

Слайд 43

4. РПП-МС Ці іони V·H+ дрейфують до входу мас-спектрометра, де аналізуються V Н+ МС Аналіз ЛОС

Слайд 44

РПП-МС

Слайд 45

Advantages of PTR-MS Low fragmentation: Only a small amount of energy is transferred during the ionization process, therefore fragmentation is suppressed and the obtained mass spectra are easily interpretable. No sample preparation in necessary: VOC containing air and fluids headspaces can be analyzed directly. Real-time measurements: With a typical response time of 100ms VOCs can be monitored on-line. Real-time quantification: Absolute concentrations are obtained directly without previous calibration measurements. Compact and robust setup: Due to the simple design and the low number of parts needed for a PTR-MS instrument, it can be built in into space saving and even mobile housings. Easy to operate: For the operation of a PTR-MS only electric power and a small amount of distilled water are needed.

Слайд 46

Disadvantages of PTR-MS Not all molecules detectable: Because only molecules with a proton affinity higher than water can be detected by PTR-MS, the technology is not suitable for all fields of application. Maximum measurable concentration limited: The total concentration of VOCs in air must not exceed 10 ppmv.

Слайд 47

References Salthammer, T., ed (1999). Organic Indoor Air Pollutants - Occurrence, Measurement, Evaluation. Wiley-VCH. Spengler, J.D., Samet, J.M. (1991). Indoor air pollution: A health perspective. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Spengler, J.D., Samet, J.M. & McCarthy, J.F. (2001). Indoor Air Quality Handbook. NY: McGraw–Hill.

Слайд 48

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне