X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кількісні методи експертного оцінювання в системі інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади

Завантажити презентацію

Кількісні методи експертного оцінювання в системі інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кількісні методи експертного оцінювання в системі інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади Керівник: Новосад В. П., к. ф.-м. н., доц. Відповідальний виконавець: Селіверстов Р. Г., к. ф.-м. н., доц.

Слайд 2

Актуальність дослідження Зв’язок НДР із науково-теоретичними і практичними завданнями реформування Націо-нальної академії та модернізації системи підви-щення кваліфікації полягає у реалізації одного з пріоритетних напрямів – забезпечення екс-пертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади в Україні. Науково обґрунтована та організована взає-модія з експертним середовищем дасть змогу підвищити ефективність роботи на різних рів-нях державного управління.

Слайд 3

Основні наукові результати Проаналізовано та узагальнено зарубіжний та вітчизняний досвід використання експертних технологій (І. Артим, Г. Дзяна, В. Новосад, Р. Селіверстов) Розроблено методику використання нечіткої логіки на різних етапах організації та проведення професійних експертиз органами державної влади разом з відповідними алгоритмами для її реалізації засобами комп’ютерної техніки (Р. Селіверстов, І. Саврас) Розроблено методику використання економетричних моделей у комплексних наскрізних програмах експертного оцінювання та прогнозування для потреб органів публічного адміністрування (Р. Юринець, В. Онишкевич) Розроблено та апробовано комплексну методику оцінки ефективності роботи місцевих державних адміністрацій із застосуванням експертних оцінок факторно-критеріального аналізу (І. Артим, В. Галанець) Завершено розробку критеріальної бази програм експертного оцінювання діяльності державних установ та посадових осіб (В. Юринець, Б. Козій) Підготовлено аналітичну записку з рекомендаціями щодо ефективного застосування кількісних методик експертного оцінювання в інформаційно-аналітичній діяльності органів державного управління (В. Новосад, Р. Селіверстов) Визначено перспективні експертно-аналітичні методики для конкретних напрямів реалізації державної політики (В. Новосад, В. Юринець)

Слайд 4

Апробація результатів НДР Волинська ОДА: застосовано кількісні експертні технології під час щорічного оцінювання діяльності державних службовців (довідка № 6362/16 /2-08 від 21.11.2008) Жовківська та Пустомитівська РДА Львівської області: методика оцінки ефективності роботи державної адміністрації Львівська обласна аграрна дорадча служба: використано методику узгодження думок експертів під час оцінки ефективності роботи підрозділів БО Львівської аграрної дорадчої служби в інформаційному забезпеченні працівників та керівників сільськогосподарських підприємств (довідка про впровадження № 142/08 від 04.12.2008) Галицька районна державна адміністрація м. Львова: використано наукові підходи до організації проведення експертиз Львівська міська рада: застосовано експертні технології для оцінки ефективності функціонування ЛІСОІ (Львівська Інтегрована Система Обробки Інформації)

Слайд 5

Практичне впровадження результатів НДР Основні праці (загалом 21 публікація+3 подано до друку): Методологія експертного оцінювання: конспект лекцій / Уклад. Новосад В. П., Селіверстов Р. Г. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 48 с. Єлейко О. І., Новосад В. П. та ін. Кількісні методи експертного оцінювання міжрегіональ-них потоків продукції АПК // Науковий вісник Львівського національного університету ветери-нарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – Том 10, № 1. – Львів, 2008. – С. 89–93. Лесечко М. Д., Артим І. І. Використання експертного оцінювання в державному управлінні // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю (2008 р.). – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Ч. 2. – С. 6–9. Новосад. В. П. Оцінювання узгодженості експертних висновків методами рангової кореляції // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: матер. наук.-пр. конф. За міжн. участю (3 квітня 2009 р.,Львів): Ч. 2 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009 . – С. 353–356. Селіверстов Р. Г. Реалізація моделі формування експертних комісій за нечіткими критеріями у програмному середовищі Microsoft Excel // Там же. – С. 452–455. Юринець В. Є. Управління соціально-економічними системами в умовах динамічного хаосу// Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. – 2009. – № 6. – С. 239–243. Селіверстов Р. Г. Елементи теорії нечітких множин як засіб професіоналізації експертної діяльності в органах державного управління // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / За заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 16/17. – С. 372–376. Юринець Р. В., Саврас І. З. Формування експертних груп з використанням економіко-математичних моделей рішень // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць ОДЕУ/ за заг. ред. М. І. Звєркова. – 2008. – № 30. – С. 413–417.

Слайд 6

Практичне впровадження результатів НДР (продовження) Використання в навчальному процесі: Методологія експертного оцінювання: Конспект лекцій для використання в навчальному процесі в системі підвищення кваліфікації кадрів Матеріали досліджень використовуються під час вивчення дисциплін “Основи інформаційно-аналітичної діяльності”, “Комунікації та інформаційне забезпечення державного управління”, що викладаються для магістрів спеціальності “Державне управління” Матеріали розділу “Оцінювання ефективності електронного урядування” використовуються під час вивчення дисципліни “Електронне урядування”, що викладається для магістрів спеціальності “Публічне адміністрування” Інформаційно-аналітична підтримка: Удосконалено структуру програмного забезпечення для Львівської обласної аграрної дорадчої служби Зроблено пропозиції щодо удосконалення функціонування ЛІСОІ (Львівська Інтегрована Система Обробки Інформації) Консультативна допомога державним навчальним закладам: Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України (факультет соціально-економічного управління); Львівський національний університет імені Івана Франка (кафедра інформаційних систем у менеджменті, деканат механіко-математичного факультету); Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (кафедра інформаційних систем у менеджменті); Львівська комерційна академія (кафедра економетрії та статистики).

Слайд 7

Презентація очікуваних результатів Наслідки реалізації НДР: Адаптація методик експертного оцінювання до потреб конкретних органів державної влади та систематичне використання у практичній діяльності Впровадження кількісних методів експертного оцінювання у діяльність органів виконавчої влади Засоби поширення результатів реалізації НДР: сайт ЛРІДУ НАДУ при Президентові України; навчально-методичний посібник (планується опублікувати орієнтовано на початку 2010 р.); конспект лекцій для використання у системі підвищення кваліфікації кадрів; наукові публікації; консультації та обмін досвідом з відповідальними особами органів державної влади. Організації та структурні підрозділи, які матимуть практичну користь від реалізації результатів НДР: обласні та районні державні адміністрації; інформаційно-аналітичні відділи органів виконавчої та законодавчої влади.

Слайд 8

Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічного завдання на виконання НДР Науковий продукт Заплановано, кількість, обсяг (01.01.08-31.12.09) Видано (подано до друку) , обсяг (01.01.08-23.10.09) Проміжний звіт 1, 12-13 обл. арк. 1 12,8 обл. арк. Заключний звіт 1, 26-28 обл. арк. 1, 23 обл. арк. Наукові публікації не менше 5, 2 обл. арк. 21 (3) 7,8 (1,3) обл. арк. Науково-методична розробка 1, 2 обл. арк. 1, 2 обл. арк. Розширена електрон-на презентація 1, 30 слайдів 1, 25 слайдів Навчальний посібник 1, 10 обл. арк. Підготовлено матеріали обсягом 8,5 обл. арк.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне