X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інноваційні технології навчання у вищій школі

Завантажити презентацію

Інноваційні технології навчання у вищій школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Інноваційні технології навчання у вищій школі» Черкаський державний технологічний університет м. Харків, 31.01-02.02.2012 Доповідає: проф. Триус Ю.В. Х Міжвузівська школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті»

Слайд 2

Інновація означає: більше робочих місць, покращення життя, краще суспільство (Нова європейська стратегія “Європа 2020" ) http://ec.europa.eu/europe2020

Слайд 3

Питання: Вступ Що таке інновація? Інноваційні підходи у вищій освіті Інноваційні педагогічні технології Інновіційні інформаційно-комунікаційні технології навчання Висновки

Слайд 4

Вступ Теза 1. Вища освіта і наука – є найбільш пріоритетними сферами розвитку суспільства у XXI столітті: наука, як сфера, що продукує нові знання; освіта, як сфера, що олюднює знання і, насамперед, забезпечує індивідуальний розвиток людини.

Слайд 5

Вступ Теза 2. Тільки та країна, яка визнала пріоритетний розвиток науки і вищої освіти та спромоглася забезпечити їх розвиток, може претендувати на гідне місце в світовому співтоваристві, бути конкурентоспроможною.

Слайд 6

Вступ Теза 3. Головним завданням трансформації вищої школи є створення найсприятливіших умов для тих, хто навчається, в здобутті ними вищої освіти, підвищенні кваліфікації, реалізації свого інтелектуального потенціалу за рахунок впровадження в навчальний процес інновіційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Слайд 7

Вступ Теза 4. Відокремити інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології неможливо, оскільки лише широке впровадження нових педагогічних технологій надасть можливість змінити парадигму освіти й тільки використання інноваційних інформаційних технологій надасть змогу найбільш ефективно реалізувати можливості, закладені в іноваційних педагогічних технологіях.

Слайд 8

Вступ Теза 5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у вищій школі це: важлива складова об’єктивного процесу комп’ютеризації та інформатизації освіти, побудови інформаційного суспільства; найважливіший чинник впровадження інновацій у навчальний процес.

Слайд 9

Що таке інновація? Іннова ція (англ. innovation — нововведення) — нововведення в галузі техніки, технології, організації праці або управління, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду і є кінцевим результатом інноваційної діяльності. http://uk.wikipedia.org Термін «інновація» походить від латинського «novatio», що означає «оновлення» (або «зміна»), і приставки «in», яка перекладається з латини як «у напрямі», тому дослівно «Innovatio» — «у напрямі змін» http://ru.wikipedia.org

Слайд 10

Що таке інновація? Іннова ція — це не будь-яке нововведення, а тільке таке, що істотно підвищує ефективність діючої системи. http://uk.wikipedia.org «Інновації» — це ідеї та пропозиції (в багатьох випадках засновані на результатах відповідних спеціальних наукових досліджень і інженерних розробок), що можуть стати основою створення нових видів продукції чи значно поліпшити споживчі характеристики (технічні, економічні тощо) існуючих товарів, створення нових процесів, послуг, чи будь-чого, що може покращити «якість життя» людства. http://uk.wikipedia.org

Слайд 11

Що таке інновація? Інноваційна діяльність − одна з форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу. (Закон України «Про інвестиційну діяльність») Інноваційна діяльність  — вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт, введений на ринок, у новий чи покращений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до соціальних послуг. http://uk.wikipedia.org

Слайд 12

Об`єкти та суб`єкти інноваційної діяльності Об`єкти інноваційної діяльності: інноваційні програми і проекти; нові знання та інтелектуальні продукти; виробниче обладнання та процеси; інфраструктура виробництва і підприємництва; організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери; сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; товарна продукція; механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.

Слайд 13

Інноваційний продукт Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною або дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає таким вимогам: він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів; розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і технологічний рівень; цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво вищі техніко-економічні показники.

Слайд 14

Процес створення інновації

Слайд 15

Типи інновацій: товарна — впровадження нового продукту; технологічна — впровадження нової технології (методу, способу, засобу) виробництва; ринкова — створення нового ринку товарів і послуг; маркетингова — освоєння нового джерела постачання сировини; екологічна — впровадження заходів з питань охорони довкілля;

Слайд 16

Типи інновацій: організаційно-управлінська — реорганізація структури управління з метою оптимізації организации производства, транспорта, сбыта и снабжения; соціальна — впровадження заходів з метою покращення життя населення (покращення умов праці, вирішення проблем охорони здоров’я, освіти, культури); інформаційна — розв’язування задач раціональної організації інформаційних потоків у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, підвищення достовірності та оперативності одержання інформації;

Слайд 17

Педагогічна інновація — сукупність нових професійно-педагогічних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання, навчання й розвитку учнів (студентів) з позицій освітніх підходів, зорієнтованих на зміну навчального процесу з метою формування якісно іншої педагогічної практики і підвищення якості освіти.

Слайд 18

Основні підходи здійснення інновацій у вищій школі: акмеологічний підхід андрагогічний підхід діяльнісний підхід кваліметричний підхід компетентісний підхід особистісно-орієнтований підхід професіографічний підхід синергетичний підхід

Слайд 19

Інноваційні педагогічні технології Інноваційна педагогічна технологія -система оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів і які цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти.

Слайд 20

Інноваційні педагогічні технології Серед педагогічних технологій, що як найкраще інтегруються з ІКТ є: навчання у співпраці; ситуаційне навчання; метод проектів; методи проблемного навчання; продуктивне навчання.

Слайд 21

Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання - оригінальні технології (методи, засоби, способи) створення, передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних ресурсів освітнього призначення, а також організації і супроводу навчального процесу (традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за допомогою телекомунікаційного зв’язку та комп’ютерних систем і мереж, що цілеспрямовано, систематично й послідовно впроваджуються в педагогічну практику з метою підвищення якості освіти.

Слайд 22

Загальнонавчальна функція пізнавальна активність; пізнавальна самостійність; самостійна робота; узагальнення і систематизація Організаційна функція інтеграція аудиторної і позааудиторної роботи; організація процесу навчання в єдиному середовищі Інноваційні ІКТН Професійна спрямованість Підвищення ефективності навчальної діяльності студентів Словак К. І.

Слайд 23

Сервіси і послуги Internet в освіті: електронна пошта, списки розсилки, веб-форуми, блоги, wiki; FTP, файлобмінні мережі (Usenet); чати, вебінари; cоціальні мережі (facebook, twitter); потокове мультимедіа, YouTube, Internet–радіо, Internet-TV; IP-телефонія, Skype, Google Talk; Web 2.0 (wikipedia, сервіси Google, Flickr, Netvibes, Digg.com, UcoZ);

Слайд 24

Сервіси Google

Слайд 25

Сервіси Google

Слайд 26

Teamlab – безкоштовне SaaS-рішення http://www.teamlab.com/ru/features.aspx

Слайд 27

Інновіційні інформаційно-комунікаційні технології навчання Мобільні педагогічні програмні засоби – це навчальні програми для підтримки та розвитку процесу навчання, що спрямовані на організацію самостійної роботи студентів та діяльність викладачів, доступність матеріалів яких визначається застосуванням мобільних пристроїв бездротового з’єднання Рашевська Н.В.

Слайд 28

Засоби мобільних інформаційно-комунікаційних технологій навчання * Апаратні Програмні мобільні пристрої ноут(нет)буки планшети кішенькові ПК мp3-програвачі електронні книжки мобільні системи підтримки навчання мобільні ППЗ мобільні системи комп'ютерної математики системи зворотного зв'язку SRS Рашевська Н.В.

Слайд 29

Мобільна система підтримки навчання MLE-Moodle * Характеристики MLE-Moodle зручність у використанні; тестування та оцінювання студентів; локалізація українською мовою; безкоштовність; налаштування на різні типи пристроїв; адаптація подання навчальних матеріалів на налаштування пристрою.

Слайд 30

* ВИКЛАДАЧ ВНЗ Аудиторне навчання СТУДЕНТ Позааудиторна робота Самостійна робота студента Мобільне навчальне середовище Словак К. І.

Слайд 31

* Мобільне математичне середовище – це мережне програмно-методичне забезпечення, що надає можливість: - мобільного доступу до математичних об’єктів (створення, використання, поширення), інтеграції аудиторної і позааудиторної роботи у безперервний навчальний процес, організації в межах одного середовища повного циклу навчання. Особливості мобільного математичного середовища: виконуваність на широкому спектрі комп’ютерних пристроїв, що надає можливість використовувати в навчальному процесі з вищої математики мультимедійні дошки, нетбуки та смартфони; виконання та зберігання математичних об’єктів на мережних серверах, що забезпечує уніфікований доступ до навчальних матеріалів як в аудиторії, так і за її межами; можливість застосування ефективних педагогічних технологій організації роботи над навчальними проектами у навчальних спільнотах. Мобільне математичне середовище Словак К. І.

Слайд 32

WAP-інтерфейс (виконання команд та їх коротких послідовностей) Інтерфейс XML-RPC (використання засобів Sage у інших Web-додатках)→Moodle Web-інтерфейс (виконання команд, розробка програм мовою Python) Консольний інтерфейс Тренажери Лекційні демонстрації Навчальні матеріали Методичне забезпечення Мобільний доступ до ядра СКМ Мобільна СКМ Sage Wiki Розширюваність системи Мобільна мова програмування Python Відкритий код Вільно поширюване та комерційне ПЗ Архітектура мобільного математичного середовища Словак К. І.

Слайд 33

Хмарні технології

Слайд 34

Стівен Вольфрам: «Теорія Обчислення Всього» http://www.ted.com/talks/stephen_wolfram_computing_a_theory_of_everything.html Лекція, квітень 2010 р.

Слайд 35

Проект WolframAlpha Wolfram|Alpha заснований на обробці природної мови (зараз - англійська), величезній бібліотеці алгоритмів і NKS (New Kind of Science) - підході для відповідей на запити. Система написана мовою Mathematica і становить близько 8 мілліонів рядків, що зараз виконуються приблизно на 10000 процесорах. Wolfram|Alpha URL: http://www.wolframalpha.com/ Комерційний: Так (деякі послуги) Реєстрація: ні Мова(и): англійська Фірма-власник: Wolfram Alpha LLC Автор: Стивен Вольфрам Початок роботи: 15 травня 2009 р.

Слайд 36

Wolfram|Alpha - база знань та набір обчислювальних алгоритмів (computational knowledge engine). Wolfram|Alpha не повертає перелік посилань, заснований на результатах запиту, а обраховує відповідь, використовуючи власну базу знань, яка містить відомості про математику, інформатику, фізику, астрономію, хімію, біологію, медицину, історію, географію, політику, музику, кінематографію, а також інформацію про відомих людей та інтернет-сайтів.

Слайд 37

Ключові тренди ІТ-сфери, що впливають на освіту в 21 стлітті Веб-пошук Змішане навчання (blended learning) Вільнопоширюване програмне забезпечення (F/OSS) Вільнопоширювані навчальні курси (Open Course Ware) Навчальні портали Студенти як викладачі (учні як вчителі) Електронне спіробітництво Альтернативна реальність, що включає серйозні ігри Мобільне навчання в режимі реального часу Мережі персоналізованого навчання Платформи для розробки (CMS) Хмарні обчислення (технології) (Cloud Computing) З. Сейдаметова, В. Темненко

Слайд 38

5 характеристик ефективного викладача у 21 столітті Передбачати майбутнє Навчатися протягом усього життя Рівноправні взаємини Вміти вчити і оцінювати учнів всіх рівнів Бути здатним відрізняти ефективні та неефективні технології http://www.eschoolnews.com/2011/09/09/five-characteristics-of-an-effective-21st-century-educator/

Слайд 39

Концепція цифрового університету Одним з ефективних і загальновизнаних у світі шляхів інформатизації ВНЗ є створення так званого цифрового університету (Digital University). Такий проект можна вважати розвитком відомих концепцій „мега-університетів” (Mega-University) та „віртуальних університетів” (Virtual University). Останні асоціюються із віртуальними середовищами, для підтримки навчального процесу в режимі on-line, а також імітують традиційні технології організації адміністративного управління навчальним закладом засобами ІКТ.

Слайд 40

Концепція цифрового університету Склад цифрового університету: публічний web-сайт; цифрова бібліотека; система електронного навчання; інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ; корпоративний портал; студентський портал.

Слайд 41

Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ ІАС контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів: ias.cdtu.edu.ua

Слайд 42

Система електронного навчання СЕН MOODLE: ias.cdtu.edu.ua/moodle-test

Слайд 43

Видання про інноваційні ІКТН в Україні Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Компютерно-орієнтовані системи навчання

Слайд 44

Видання про інноваційні ІКТН в Україні Інформаційні технології в освіті (Видавння Херсонського державного університету) http://ite.ksu.ks.ua

Слайд 45

Видання про інноваційні ІКТН в Україні http://osvita-dim.com.ua/

Слайд 46

Електронний журнал “Інформаційні технології і засоби навчання” ІІТЗН НАПН України http://journal.iitta.gov.ua

Слайд 47

1. На формування і розвиток особистості найбільше впливає середовище, в якому вона живе, навчається, працює. Тому для ВНЗ важливою і актуальною проблемою як теоретичного, так і практичного характеру є проблема створення такого високо-технологічного інформаційно-комунікаційного освітньо-наукового середовища, в якому студент знаходиться щодня в процесі всього періоду навчання у вищій школі, яке повинне відповідати потребам інформаційного суспільства, сучасному рівню науки, техніки та світовим освітнім стандартам і сприяти підвищенню рівня їх фахової підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці. Висновки:

Слайд 48

2. Технології електронного, дистанційного і мобільного навчання є інноваційними технологіями, на основі яких у ВНЗ повинно створюватися нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, що робить процес навчання більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулює студента до самоосвіти та навчання протягом усього життя. Висновки:

Слайд 49

3. Головним завданням трансформації вищої школи є створення найсприятливіших умов для тих, хто навчається, в здобутті ними вищої освіти, підвищенні кваліфікації, реалізації свого інтелектуального потенціалу за рахунок впровадження в навчальний процес інновіційних інформаційно-комунікаційних та педагогічних технологій. Висновки:

Слайд 50

4. Існуючі й майбутні інноваційні педагогічні технології не можна реалізувати без широкого використання інноваційних інформаційних технологій, в перше чергу комп’ютерних і телекомунікаційних, оскільки саме з їх використанням можливо у повній мірі розкрити дидактичні функції цих технологій, реалізувати потенційні можливості їх використання. Висновки:

Слайд 51

5. Одним з реальних шляхів підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, активізації навчально-пізнавальної і науково-дослідної діяльності студентів, розкриття їхнього творчого потенціалу, збільшення ролі самостійної та індивідуальної роботи є розробка і впровадження в навчальний процес ВНЗ комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання фахових дисциплін, в основу яких покладено web технології. Висновки:

Слайд 52

0472 -73-02-71 - кафедра комп’ютерних технологій ЧДТУ tryusyv@gmail.com Дякую за увагу! Запитання і відповіді

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне