X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття та загальна характеристика права

Завантажити презентацію

Поняття та загальна характеристика права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Поняття та загальна характеристика права Урок №9 Правознавство, 10 клас

Слайд 2

Соціальна норма Правило Має загальний характер Характеризує певну сферу життєдіяль ності суспільства Встановлюється: державою, суспільством, об'єднаннями громадян, окремими суб'єктами

Слайд 3

Ознаки соціальної норми є правилами поведінки, що визнача ють можливу та необхідну поведінку суб'єктів суспільних відносин мають загальний характер, тобто по ширюються на невизначене коло осіб та невизначену кількість випадків встановлюються чітко визначеними суб'єктами та регламентують певну сферу суспіль них відносин певним чином гарантуються та забез печуються мають особливе значення для суспіль ства, що визначає ступінь обов'язковості норм

Слайд 4

Класифікація соціальних норм За способом виникнення За суб'єктами прийняття та охорони За сферою регулювання За способом закріплення

Слайд 5

За способом виникнення Стихійні норми, що виникають неусвідомлено з природної потреби суспіль ства в упорядкуванні суспільних відно син. Свідомі, які виникають свідомо з необ хідності не лише впорядкування відно син, а й закріплення прав та обов'язків суб'єктів

Слайд 6

За суб'єктами прийняття та охорони Норми, які приймаються та гаранту ються державою (правові, політичні) Норми, що розробляються, прийма ються та гарантуються громадськими об'єднаннями (корпоративні, релігійні) Норми, що розробляються, прийма ються та гарантуються суспільством (звичаї, традиції)

Слайд 7

За способом закріплення: Усні, які існують у свідомості суб'єктів та передаються від покоління до поко ління Письмові, що мають документальну форму закріплення та певний ступінь обов'язковості

Слайд 8

За сферою регулювання Традиції Звичаї Норми етики Норми естетики Норми культури, Норми моралі Організа-ційні норми Політичні норми Корпора-тивні норми Норми права Релігійні норми

Слайд 9

Ознаки права виражає міру сво боди, рівності та справедливості нор мативність формальна визначеність загально-обов'язковість вольовий характер системність

Слайд 10

Функції права — основні напрямки правового впливу на суспільні відносини з метою їхнього упорядкування.

Слайд 11

Охоронна функція — напрямок пра вового впливу, спрямований на охорону певної системи суспільних відносин, їх не доторканність і відповідно до цього — на витіснення відносин, неприйнятних для іс нуючого суспільного ладу.

Слайд 12

Виховна функція полягає у фор муванні за допомогою юридичних приписів такої особистості, яка поважає прийняті демократичним шляхом закони, проявляє правову активність, має високий рівень правової культури.

Слайд 13

Регулятивні функції — напрямки пра вового впливу, спрямовані на забезпечен ня нормальної організації корисних для людини і суспільства відносин, їх функці онування відповідно до умов об'єктивних законів суспільного розвитку.

Слайд 14

Р о з р і з н я ю т ь регулятивну статистичну та регулятивну динамічну функції.

Слайд 15

Регулятивна статистична функція зна ходить свій вияв через вплив права на сус пільні відносини шляхом закріплення в тих або інших правових інститутах.

Слайд 16

Регулятивна динамічна функція вияв ляється через вплив на суспільні відносини шляхом оформлення їх руху (динаміки). Вона знаходить відображення в інститутах адміністративного, цивільного, трудового права, які опосередковують господарські процеси в економіці.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство