X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття адміністративного права

Завантажити презентацію

Поняття адміністративного права

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

План: 1.Сутність адміністративного права. 2.Субєкти адміністративного права. 3.Адмінстративний примус.

Слайд 3

1.Сутність адміністративного права. Сукупність правових норм, які регу- лють суспільні відносини , що вини- кли в процесі реалізації виконавчої влади, здійснення державного управління.

Слайд 4

-система суспільних відносин регулюючих адмініст- ративно-правовими нормами. 1. Суспільні відносини, які виникли в процесі державного упра- вління на всіх його ієрархічних рівнях. 2. Внутрішньоорганізаційні відносини всіх державних органів. 3. Функціонування спільнодержавного контролю. 4. Діяльність судових органів по разгляду адміністративних правопорушень. 5. Суспільні відносини, що виникають в діяльності суспільних обєднань , яким держава передала деякі свої функції. (народні дружинники)

Слайд 5

Особливості: Ієрархічність (виконання розпоряджень вищих органів нижчестоящими), Нерівність сторін (одна сторона наділена державно- владними повноваженнями - приймає рішення, здійснює контроль, примушує до виконання. Друга сторона не може відмовитися від виконання і лише вправі оскаржити його в компетентний державний орган.)

Слайд 6

3. Стан підпорядкованості волі одного боку по відношенню до волі іншого. (як добровільно, так і примусово), 4. Одностороннє володарювання (Інспектор ГИБДД накладає штраф самостійно), 5. Юридична нерівність сторін (міліціонер і порушник), але в той же час рівність перед законом. 6. Обов'язковість виконання встановлених законом правил, норм, стандартів, вимог, заборон і інших розпоряджень (Загальнообов'язкові - правила поведінки в громадських містах або спеціальні-водії, військові і т.д.)

Слайд 7

2.Субєкти адміністративного права. Учасник громадських відносин, обла- дає певними правами і зобов'язаний- ностями, якими він наділений у зв'язку з необхідністю реалізації своїх життєвих них потреб. *Громадяни України, *Іноземні громадяни, *Особи без громадянства *Державні(органи виконавчої влади), *Недержавні.

Слайд 8

-Визначається Конституцією України як єдність прав, свобод і обов'язків, -Обмеження прав і свобод тільки за Конституці- єю в цілях захисту основ конституційного ладу, життя, здоров'я нравственності і т.д.

Слайд 9

-Участь у суспільному та державному політичної житті України, -Економічні права громадян України, -Особисті права громадян України.

Слайд 10

- Віднесення особистості до тої або іншої соціальної групи. -права та обов'язки, які громадяни набувають по сво- йому бажанням (мисливці-любителі, водії-любителі і т.д.)

Слайд 11

Мають вилучення з прав: -не можуть обирати і бути обраними до органів державної влади, -не несуть військового обов'язку, -не можуть займати службові посади, -не можуть набувати земельні ділянки, -не можуть займатися діяльністю пов'язаної з обороною країни, -до них застосовується така міра як видворення з України, але несуть ті ж обов'язки.

Слайд 12

2.Субєкти адміністративного права. Діяльність органів виконавчої влади регулюється відповідно до Конституції України законами («Про Уряд України», «Про міліцію»), -Діяльність виконавчих органів влади суб'єктів федераціі і місцевих органів влади регулюється відповідними нормативними актами. -Міністерства України та інші федеральні і місцеві органи вла- ди діють на основі поєднання єдиноначальності і коллегіаль- ності, в межах своєї компетентності, -Рішення підписуються керівниками відповідних органів або колегій, -Вищі органи вправі скасовувати рішення органів нахо- дящіхся до них у відносинах підлеглості.

Слайд 13

3.Адміністративний примус. -заходи адміністративного примусу використовуються дер- дарчими органами та посадовими особами в процесі здійснення їх діяльності, -владно-примусовий характер, -негайне застосування з метою попередити, припинити про- тивоправного діяння, -позасудовий порядок застосування (хоча в ряді випадків ре- шення виноситься судами), -покарання застосовується до осіб і організаціям не пов'язанийвим відносинами підпорядкованості. Метод реалізації виконавчої влади, здійснення державного управління, способом целенаправленность впливу на свідомість і поведінку людей.

Слайд 14

-особисті (адміністративний арешт), -організаційні (закриття підприємств, призупинення їх діяльності за порушення санітарних правил, -майнові (штраф, конфіскація тощо) -вчинення адміністративного правопорушення, -наступ особливих умов передбачених правовою нор- ної (епідемія, епізотія, катастрофа техногенного характеру   та ін. Адміністративно-запобіжні заходи. Заходи адміністративного попередження. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення Заходи адміністративної відповідальності

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство