X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода

Завантажити презентацію

Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода Лектор: заслужений діяч науки та техніки України, професор, доктор медичних наук Хміль С.В.

Слайд 2

План лекції: Розвиток плодового яйця Будова та розміри голівки і тулуба плода Розвиток плода. Ознаки зрілості плода Адаптація організму матері до вагітності Гігієна вагітних Харчування вагітної Ведення вагітних у жіночій консультації Вплив шкідливих факторів на плід Профілактика вад розвитку Принципи фармакотерапії у ранні терміни вагітності

Слайд 3

ФІЗІОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ Заплiднення — це складний комплекс бiологiчних процесiв, що за безпечують процес злиття зрiлих чоловiчої та жiночої статевих клiтин, вна слiдок чого утворюється одна клiтина (зигота), з якої розвивається новий органiзм

Слайд 4

Пiсля статевого акту в пiхву потрапляє 3–5 мл сперми. Кожен мiлiлiтр мiстить 70–100 млн сперматозоонiв, загалом 200–500 млн Процес заплiднення вiдбувається в ампулярнiй частинi маткової труби. Пiд впливом ферментiв епiтелiю, починається процес звiльнення яйцеклiтини вiд променистого вiнця. Цей процес завершується пiд дiєю ферментів сперматозоонів. Для повного розчинення оболонки необхiдно близько 100 млн спермiїв, проте лише кiлька з них проникає всередину яйцеклiтини, i лише один з’єднує своє ядро з ядром материнської гамети, несучи генетичний код батька.

Слайд 5

У момент заплiднення визначається стать майбутньої дитини. Кожен ооцит має 22 аутосоми й одну статеву Х-хромосому (22+Х). Кожен сперматоцит несе 22 аутосоми й одну Х (22+Х) або Y (22+Y) хромосому. якщо ооцит заплiднюється сперматоцитом, який мiстить Х-хромосому (22+Х), народжується дiвчинка (44+ХХ), якщо спермiй несе генетичний код Y (22+Y), народжується хлопчик (44+ХY)

Слайд 6

РОЗВИТОК ПЛОДОВОГО ЯЙЦЯ Через добу пiсля заплiднення зигота починає дiлитись, просуваючись при цьому по матковiй трубi Цей процес триває 3 доби

Слайд 7

В порожнину матки зародок потрапляє на стадiї морули і складається з двох видiв клiтин однi з них, скупчуються в центрi клiтини, утворюючи ембрiобласт (з якого надалi розвивається плiд), iншi утворюють зовнiшнiй шар — трофобласт, який забезпечує iмплантацiю i живлення зародка

Слайд 8

У порожнинi матки морула перебуває до iмплантацiї ще 3 доби, перетво рюючись за цей час на бластоцисту. На 7 добу завдяки гiстолiтичним ферментам, якi починає видiляти трофобласт, бластоциста розчиняє тканини слизової оболонки матки. Плодове яйце занурюється у функ цiональний шар ендометрiя. Цей процес називається iмплантацiєю.

Слайд 9

Пiсля iмплантацiї трофобласт починає секретувати хорiонiчний гонадотропiн, з появою якого в органiзмi жiнки починаються змiни: припиняється менструальний цикл (жовте тiло менструацiї перетворюється на жовте тiло вагiтностi, ендометрiй трансформується в децидуальну оболонку.) Пiсля повної iмплантацiї на поверхнi трофобласта утворюються вирости — ворсини, з яких надалi розвивається ворсинчаста оболонка (chorion). У цей час ворсинки вкривають всю поверхню хорiона.

Слайд 10

Згодом плодове яйце, збiльшуючись, виступає в порожнину матки, ця поверхня втрачає контакт зi слизовою оболонкою, а, отже, i трофiчну функцiю, тому ворсинки тут, ставши недоцiльними, зникають, хорiон стає гладеньким. На тiй частинi хорiона, що прилягає до матки, ворсинки розростаються, розгалужуються— тут починається формування плаценти.

Слайд 11

Схема розвитку плодового яйця

Слайд 12

Навколоплодові оболонки Децидуальна оболонка - видозмiнений у зв’язку з вагiтнiстю ендометрiй. Цю оболонку називають ще вiдпадаючою, оскiльки пiсля народження плода вона разом з iншими оболонками вiдокремлюється вiд матки i народжується. Ворсинчаста оболонка розвивається з трофобласта. Хорiон спочатку вкриий ворсинками суцiльно, згодом ворсинки залишаються лише на його частинi, зверненiй до матки, де розвивається плацента. Водна оболонка — внутрiшня, найближча до плода тонка оболонка. Епiтелiй водної оболонки бере участь в утвореннi наколоплодових вод.

Слайд 13

Плацента Наприкiнцi вагiтностi дiаметр плаценти сягає 15–20 см, товщина — 2–3 см, маса — 500–600 г. Пл цента розмiщується переважно на переднiй чи заднiй стiнцi матки в дiлянцi її тiла. Плацента має двi поверхнi — материнську, що прилягає до стiнки матки, i плодову, вкриту амнiотичною оболонкою, пiд якою вiд периферiї плаценти до мiсця прикрiплення пуповини йдуть судини.

Слайд 14

Функцiї плаценти: трофiчна та газообмiну — з кровi матерi плiд отримує кисень i необхiднi поживнi речовини; видiльна — у кров матерi виводяться продукти обмiну та вуглекислота; ендокринна — плацента є тимчасовою залозою внутрiшньої секрецiї. В нiй утворюються гормони; бар’єрна — плацента гальмує перехiд до плода деяких речовин та мiкроорганiзмiв. алкоголь, нiкотин, наркотичнi речовини проходять через плаценту i можуть чинити шкiдливий вплив на плiд.

Слайд 15

Пуповина канатик завдовжки близько 50 см, дiаметр якого дорiвнює 1–2 см, що з’єднує тiло плода i плаценту. У нiй проходять 2 артерiї, що несуть венозну кров вiд плода до плаценти, i вена, якою артерiальна кров iде вiд плаценти до плода. Прикрiплення пуповини до плаценти може бути центральним (посерединi плаценти), боковим (по периферiї плаценти), крайовим (по краю плаценти) i дуже рiдко — оболонковим.

Слайд 16

Послід це сукупнiстю плаценти, пуповини, оболонок (амнiотичної, ворсинчастої, децидуальної).

Слайд 17

Навколоплодові води мiстяться в порожнинi амнiона. Продукцiя вод починається з дванадцятого дня гестацiї. В термiнi вагiтностi 36–38 тижнiв їх кількість досягає максимуму — 1–1,5 л, пiсля 38 тижня води починають всмоктуватися та об’єм амнiотичної порожнини зменшується

Слайд 18

Функцiї навколоплодових вод: створюють умови для вiльного росту i розвитку плода та його рухiв; захищають плiд вiд несприятливих впливiв; захищають пуповину вiд стиснення мiж тiлом плода та стiнкою матки

Слайд 19

БУДОВА ТА РОЗМIРИ ГОЛIВКИ I ТУЛУБА ПЛОДА Голiвка зрiлого плода є найбільш об’ємною його частиною. Череп новонародженого складається з двох частин: лицевої та мозкової

Слайд 20

будова голівки плода Кiстки лицевої частини мiцно з’єднанi мiж собою. Кiстки мозкової частини сполученi фiброзними перетинками — швами. В дiлянцi з’єднання швiв утворюються тiм’ячка — широкi дiлянки сполучної тканини. Завдяки такiй будовi голiвка плода в процесi пологiв може змiнювати свою форму, i в такий спосiб пристосовуватись до пологових шляхiв матерi.

Слайд 21

будова голівки плода Мозкова частина черепа складається iз семи кiсток: двох тiм’яних, двох лобних, двох скроневих та однiєї потиличної. Вони з’єднанi: стрiлоподiбним швом — мiж двома тiм’яними кiстками; лобним — мiж двома лобними кiстками; вiнцевим — мiж лобними та тiм’яними кiстками; потиличним швом — мiж потиличною та тiм’яними кiстками

Слайд 22

будова голівки плода Мiсця перетину швiв називають тiм’ячками. Практичне значення мають велике та мале тiм’ячка. Велике тiм’ячко має форму ромба, розмiщене у мiсцi перетину вiнцевого, лобного та стрiлоподібного швiв. Його розмiри 2´1,5 см. Мале тiм’ячко мiститься у дiлянцi перетину потиличного та стрiлоподiбного швiв. Воно трикутної форми i має розмiри 0,5´0,5 см.

Слайд 23

Стрiлоподiбний шов, мале та велике тiм’ячка є основними розпiзнавальними пунктами на голiвцi, якi дозволяють при вагiнальному дослiдженнi пiд час пологiв дiагностувати вид передлежання

Слайд 24

розміри голівки плода малий косий — вiдстань вiд переднього кута великого тiм’ячка до пiдпо тиличної ямки (становить 9,5 см, обвiд голiвки по нiй — 32 см); середнiй косий — вiдстань вiд межi волосистої частини лоба до пiдпо тиличної ямки (становить 10 см, обвiд голiвки по нiй — 33 см); великий косий — вiдстань вiд пiдборiддя до потиличного горба (вона становить 13–13,5 см, обвiд голiвки по нiй — 38–42 см);

Слайд 25

розміри голівки плода прямий — вiдстань вiд надперенiсся до потиличного горба (становить 12 см, обвiд голiвки — 34 см); вертикальний, або прямовисний — вiдстань вiд пiд’язикової кiстки до середини великого тiм’ячка (становить 9,5–10 см, обвiд голiвки по нiй — 32 см); малий поперечний — вiдстань мiж найвiддаленiшими точками вiнцевого шва (становить 8 см); великий поперечний — вiдстань мiж найвiддаленiшими точками тiм’я них горбiв (становить 9–9,5 см).

Слайд 26

розміри тулуба плода розмiри плiчок — поперечник плечового пояса — 12 см (обвiд по ньому становить 34–35 см) розмiр тазової частини — 9–9,5 см (обвiд 27–28 см)

Слайд 27

РОЗВИТОК ПЛОДА. ОЗНАКИ ЗРIЛОСТI ПЛОДА За 280 дiб (10 акушерських мiсяцiв) iз заплiдненої яйцеклiтини розвивається зрiлий плiд

Слайд 28

ознаки недоношеності недостатньо розвинена пiдшкiрно-жирова клiтковина, шкiра зморшкувата, покрита «сироподiбною» змазкою i пушковими волосинками по всьому тiлi. хрящi носа i вух м’якi, нiгтi не доходять до кiнцiв пальцiв. У хлопчикiв яєчка ще не опустились у мошонку, а у дiвчаток великi статевi губи не прикривають малих. Плiд, що народжується у цьому термiнi, дихає.

Слайд 29

ознаки зрілості новонародженого Маса дитини досягає понад 2500 г, довжина — понад 47 см. опукла грудна клiтка, пупкове кiльце посерединi мiж верхнiм краєм лобкового симфiзу i мечоподiбним вiдростком. шкiра блiдо-рожева, ПЖК розвинена добре пушок залишається тільки на плечах i на спині волосся на головi досягає 2 см; нiгтi виходять за кiнчики пальцiв. хрящi носа та вух пружнi. у хлопчикiв яєчка опущенi в мошонку, у дiвчаток малi статевi губи прикривають великi. рухи зрiлого плода активнi, крик гучний. добре розвинений смоктальний рефлекс.

Слайд 30

АДАПТАЦIЯ ОРГАНIЗМУ МАТЕРI ДО ВАГIТНОСТI З моменту заплiднення органiзм матерi, плацента i плiд починають функцiонувати як єдиний комплекс. З прогресуванням вагiтностi бiльшiсть органiв та систем зазнають певних фiзiологiчних змiн, спрямованих на створення оптимальних умов для розвитку ембрiона.

Слайд 31

Нервова система. Формується домiнанта вагiтностi. Гальмiвнi процеси переважають, збудливiсть ЦНС знижується. У вагiтних з’являється сонливiсть, емоцiйна неврiвноваженiсть. Змiни у вегетативнiй нервовiй системi спричиняють нудоту, блювання, змiну смакових та нюхових вiдчуттiв.

Слайд 32

Серцево-судинна система. Збiльшується об’єм циркулюючої кровi (ОЦК) на 30–50%. Кiлькiсть еритроцитiв зростає незначно, тому у вагiтних на ґрунтi фiзiологiчної гiперволемiї (гемодилюцiї — розве дення кровi) виникає фiзiологiчна анемiя, яка часто переходить у патологiчну. Частота серцевих скорочень може незначно збiльшуватись. Артерiальний тиск у першi мiсяцi вагiтностi має тенденцiю до зниження на 5–15 мм рт. ст. Максимальне зниження спостерiгається у термiн вагiтностi 24–28 тижнiв, до пологiв АТ поверта ться до вихiдного рiвня У положеннi вагiтної на спинi виникає синдром нижньої порожнистої вени: за появи симптомiв — покласти жiнку на бiк.

Слайд 33

Травна система. На початку вагiтностi можуть виникати нудота, змiни смаку та пов’язане з цим зниження апетиту. Збiльшується навантаження на печiнку, активiзується її антитоксична дiя, адже необхiдно знешкоджувати метаболiти обмiну не лише матерi, а й плода. може виникати печiя, що пов’язано зi зниженням тонусу кардiального вiддiлу шлунка. Часто вагiтнi скаржаться на сповiльнення евакуацiї вмiсту товстої кишки. Це наслiдок блокуючої дiї прогестерону на тонус кишечника

Слайд 34

Сечовидiльна система. Розширюються i подовжуються сечоводи i мисочки нирок, виникає везико уретральний рефлюкс. Це сприяє застою та iнфiкуванню сечi, розвитку гестацiйного пiєлонефриту. У першi мiсяцi вагiтностi жiнки часто скаржаться на часте сечовипускання, бо матка, збiльшуючись, тисне на сечовий мiхур. Кровопостачання нирок посилюється. Фiльтрацiя на початку вагiтностi зростає, наприкiнцi дещо зменшується, що може спричинити затримку рiдини в органiзмi вагiтної й появу набрякiв.

Слайд 35

Опорно-руховий апарат. Унаслiдок збiльшення вагiтної матки для утримання рiвноваги виникає компенсаторний поперековий лордоз. Розм’якшуються та стають гiдрофiльними зв’язки таза та лобковий симфiз, що полегшує просування плода пологовими шляхами.

Слайд 36

Молочнi залози протягом вагiтностi збiльшуються. Трубчастi частинки перетворюються в альвеолярнi. Починається продукцiя молозива. Пiсля пологiв iнiцiюється секрецiя молока

Слайд 37

Ендокринна система. У першi тижнi гестацiї в переднiй частцi гiпофiза збiльшується кiлькiсть клiтин, що продукують пролактин, — так званих клiтин вагiтностi. Пролактин стимулює функцiю жовтого тiла, припиняє фолi кулогенез, готує молочнi залози до лактацiї

Слайд 38

Статева система. З початком гестацiйного процесу циклiчнi змiни в яєчниках i матцi припиняються. Виникає гiпертрофiя та гiперплазiя м’язових волокон. Маса матки з 50–100 г зростає до 1000–1500 г З 24–25 тижня збiльшення матки вiдбувається внаслiдок розтягнення її стiнок плодом та водами. Прогестерон знижує збудливiсть матки (прогестероновий блок) та забезпечує її «м’язовий спокiй». Пiхва та шийка матки розм’якшуються, зростає кiлькiсть еластичних волокон.

Слайд 39

Iмунна система. Плiд для матерi є антигенно стороннiм тiлом. Пiд час вагiтностi вiдбувається пригнiчення клiтинного iмунiтету, що трактують як фiзiологiчну гестацiйну iмуносупресiю. Розвиток децидуальної тканини зменшує ступiнь iмунологiчної несумiсностi матерi й плода. Плацента та плодовi оболонки разом з децидуальною тканиною забезпечують захист плода вiд прямого iмунного контакту з матiр’ю пологи настають, коли плiд досягає iмунологiчної зрiлостi та iнформує про це органiзм матерi

Слайд 40

ГIГIЄНА ВАГIТНИХ перебувати на свiжому повiтрi повноцiнний, тривалий сон — не менше 8 годин на добу уникати контактiв з iнфекцiйними хворими щоденно приймати душ (але не ванну) утримуватись вiд статевих стосункiв у першi та останні 2–3 мiсяцi носити вільний та зручний одяг займатися гiгiєнiчною гiмнастикою

Слайд 41

ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНОЇ Харчування вагiтної має бути рацiональним: повноцiнним i рiзноманiтним за набором харчових продуктiв, що забезпечують потреби вагiтної та плода, а також правильно розподiленим протягом дня. Правильне харчування є важливим фактором у запобiганнi анемiї, гестозам, гiпотрофiї плода, аномалiям пологових сил. Харчовий рацiон вагiтних має включати бiлки, жири, вуглеводи, вiтамiни, мiкроелементи, воду. Складаючи рацiон харчування вагiтної, слiд враховувати характер її трудової дiяльностi, зрiст, масу тiла, термiн вагiтностi.

Слайд 42

ВЕДЕННЯ ВАГIТНИХ У ЖIНОЧIЙ КОНСУЛЬТАЦIЇ Вагiтна жiнка має бути взята на облiк у жiночiй консультацiї до 12 тижнiв вагiтностi. До цього термiну повиннi бути проведенi всi необхiднi обстеження, якi дадуть можливiсть виявити ускладнення вагiтностi та дiагностувати екстрагенiтальнi захворювання, при яких вагiтнiсть доношувати ризиковано. Питання про переривання вагiтностi, за медичними показаннями слiд вирiшити до 12 тижнiв вагiтностi

Слайд 43

Об’єм необхiдних обстежень: Загальний аналiз кровi (при взяттi на облiк, у 2–3 триместрах, при виявленнi вiдхилень — пiсля лiкування). Загальний аналiз сечi (при взяттi на облiк, при кожному вiдвiдуваннi лiкаря жiночої консультацiї). Група кровi, резус-фактор кровi (при взяттi на облiк). При резус-не гативнiй кровi — визначення титру антитiл у першiй половинi вагiтностi щомiсячно, у другiй половинi — двiчi на мiсяць. Аналiз кровi на RW (при взяттi на облiк, в 1 i 2 триместрах). Аналiз кровi на ВIЛ-iнфекцію (при взяттi на облiк, в 2–3 триместрах). Бiохiмiчний аналiз кровi (при взяттi на облiк). Бактерiоскопiчне дослiдження вагiнального вмiсту (ступiнь чистоти). Бактерiологiчне дослiдження мазка з носа, пiхви на наявнiсть патогенної флори. Флюорографiчне обстеження всiх дорослих членiв сiм’ї вагiтної. УЗД-обстеження в 16–18 тижнiв, в 25–26 тижнiв. Огляд терапевта, стоматолога, ЛОР-фахiвця, окулiста (при взяттi на облiк, у 3 триместрi). Кардiотахографiя у 30, 36, 40 тижнiв вагiтностi.

Слайд 44

ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ НА ПЛІД Критичні періоди під час імплантації (7–8 день ембріогенезу) період плацентації (із 3 до 8 тижня), що збiгається з етапом органогенезу.

Слайд 45

у період ембріогенезу плід гине відбувається викидень у період органогенезу ембріопатії фетопатії

Слайд 46

ПРОФІЛАКТИКА ВАД РОЗВИТКУ Усі вагітні жінки, що працюють в умовах, де є дія шкідливих факторів, повинні бути переведені на іншу роботу. Важливими є профілактика й лікування наркоманії та алкоголізму. Слід дуже ретельно зважувати необхідність і можливість вживання вагітними жінками медикаментів. З метою своєчасного виявлення вад розвитку вагітним проводять УЗД плода. Крім того, всі вагітні жінки, в анамнезі яких були викидні, народження дітей з аномаліями розвитку, а також у віці пiсля 35 років повинні пройти генетичне обстеження в ранні терміни вагітності. метод преконцепції - включає в себе сукупність методів обстеження та профілактичних заходів до настання вагітності — медико-генетичне консультування, визначення оптимального часу запліднення, раціональне харчування.

Слайд 47

ПРИНЦИПИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ У РАННІ ТЕРМІНИ ВАГІТНОСТІ у ранні терміни вагітності плід надзвичайно чутливий до дії шкідливих факторів, зокрема медикаментозних препаратів.

Слайд 48

основні види шкідливого впливу медичних препаратів: ембріотоксичний — виникає у перші два тижні ембріогенезу, на стадії бластогенезу та імплантації. У цей період найбільшу небезпеку становлять гормони (естрогени, прогестини, кортикостероїди), антиметаболіти (меркаптопурин, фторурацил), саліцилати, барбітурати, сульфаніламіди; тератогенний ефект мають препарати, якi вживає вагітна з 15 до 75-го дня внутрішньоутробного розвитку (до формування плаценти).. Наслідками є вади розвитку окремих органів та систем у плода.

Слайд 49

абсолютно протипоказані під час вагітності антифолієві засоби (метотрексат, триметоприм та ін.), андрогени, діетилстильбестрол, комбіновані естрогенгестагенні препарати; протипухлинні засоби (сарколізин), пероральні антиглікемічні препарати, етиловий спирт; саліцилати, левоміцетин, тетрациклін, протитуберкульозні засоби, препарати для наркозу, нейролептики, глюкокортикоїди, кофеїн у великих дозах.

Слайд 50

Потенційний фетотоксичний ефект мають: наркотичні анальгетики, високі дози саліцилатів, барбітурати, місцеві анестетики, аміназин, транквілізатори, антикоагулянти, антибіотики (тетрацикліни, аміноглікозиди), препарати йоду, фурадонін, трихопол, теуфілін, тіоурацил.

Слайд 51

Про особливості дії цих речовин фельдшер, акушерка повиннi знати і в жодному разі не вводити їх вагітній жінці без спеціальної вказівки лікаря.

Слайд 52

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина