X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СУЧАСНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Завантажити презентацію

СУЧАСНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СУЧАСНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Толмачова В.С., Ковтун О.М. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В.

Слайд 2

ОСНОВНІ ТИПИ НОМЕНКЛАТУР ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ТРИВІАЛЬНА (ТРАДИЦІЙНА АБО ІСТОРИЧНА) РАДИКАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМАТИЧНА (МІЖНАРОДНА АБО IUPAC)

Слайд 3

1,1'-(2,2,2-Трихлороетан-1,1-діїл)біс(4-хлоробензен) 1-Хлоро-4-[2,2,2-трихлоро-1-(4-хлорофеніл)етил]бензен, 1,1,1-Трихлоро-2,2-біс(4-хлорофеніл)етан, a,a-Біс(п-хлорофеніл)-b,b,b-трихлороетан, Дихлородифенілтрихлороетан, ДДТ, Азотокс, Бензохлорил, Зейдан, Дикофан, Хлорофенотан, Цитокс тривіальна назва винний спирт раціональна назва метилкарбінол радикально-функціональна назва етиловий спирт систематична назва етанол

Слайд 4

(2S,5R,6R)-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенілацетил)аміно]-4-тіа-1-азабіцикло[3.2.0]гептан-2-карбонова кислота [2S-(2a,5a,6b)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенілацетил)аміно]-4-тіа-1-азабіцикло[3.2.0]гептан-2-карбонова кислота, Бензилпеніцилін, Бензилпеніцилінова кислота, Пеніцилін G, Пеніцилін II

Слайд 5

СХЕМА СКЛАДАННЯ НАЗВ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЗА СИСТЕМАТИЧНОЮ НОМЕНКЛАТУРОЮ ПРЕФІКСИ замісники в алфавітному порядку КОРІНЬ головний карбоновий ланцюг, основна циклічна або гетероциклічна структура СУФІКС старша характеристична група НАЗВА РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СУФІКС ступінь насиченості (ненасиченості) -ан, -ен (-єн), -ин (-ін, їн)

Слайд 6

(International Union of Pure and Applied Chemistry) РОДОНАЧАЛЬНА СТРУКТУРА ХАРАКТЕРИСТИЧНА (ФУНКЦІОНАЛЬНА) ГРУПА СТАРША ХАРАКТЕРИСТИЧНА (ФУНКЦІОНАЛЬНА) ГРУПА ЗАМІСНИК ЛОКАНТ ОСНОВНІ НОМЕНКЛАТУРНІ ТЕРМІНИ IUPAC

Слайд 7

Родоначальна структура – хімічна структура, що становить основу сполуки. У сполуках ациклічної будови за родоначальну структуру вибирають головний карбоновий ланцюг, у карбо- та гетероциклічних сполуках – цикл. До назви родоначальної структури входить суфікс, який відображає її насиченість або ненасиченість. Так, для алканів це суфікс -ан. Наявність подвійного зв’язку в родоначальній структурі позначають зміною суфікса -ан на суфікси -ен(-єн), а потрійного – на -ин(-ін, -їн). Для сполук аліциклічної будови використовують префікс цикло-, який є складовою частиною родоначальної структури. Характеристична (функціональна) група – структурний фрагмент молекули (атом або група атомів), який у більшості випадків з’єднаний з родоначальною структурою та зумовлює її хімічні властивості і належність до певного класу органічних сполук.

Слайд 8

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ТІЛЬКИ У ПРЕФІКСІ

Слайд 9

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ У СУФІКСІ ТА У ПРЕФІКСІ

Слайд 10

ЗАМІСНИКИ ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ТІЛЬКИ В ПРЕФІКСІ ВУГЛЕВОДНЕВІ ЗАМІСНИКИ I II ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ГРУПИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ В ПРЕФІКСІ ТА В СУФІКСІ -ОH, -NH2, -CHO, -CN, -COOH НАПРИКЛАД: R- (Alk-, Ar-) -Hal, -NO2, -NO, -OR, -SR

Слайд 11

ЛОКАНТИ 1-хлоропропан 2-хлоропропан бут-1-ен бут-2-ен пропан-1-ол пропан-2-ол N-метиланілін цифри або літери (латинські, грецькі), розділені комами, що позначають положення замісників, кратних зв’язків та старшої характеристичної групи відносно родоначальної структури

Слайд 12

КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ НОМЕНКЛАТУРИ IUPAC ПРИНЦИП НАЙМЕНШИХ ЛОКАНТІВ ПРИНЦИП АЛФАВІТНОГО ПОРЯДКУ ЗАМІСНИКІВ ПРИНЦИП ЗАМІЩЕННЯ (International Union of Pure and Applied Chemistry)

Слайд 13

ПРИНЦИП ЗАМІЩЕННЯ

Слайд 14

ВИЗНАЧЕННЯ РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АРОМАТИЧНА СТРУКТУРА АЛІЦИКЛІЧНА СТРУКТУРА АЦИКЛІЧНА СТРУКТУРА > > ОДИНАРНИЙ ЗВ’ЯЗОК ПОДВІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК ПОТРІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК < >

Слайд 15

ВИЗНАЧЕННЯ РОДОНАЧАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Слайд 16

ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОЇ СТРУКТУРИ

Слайд 17

ПРИНЦИП НАЙМЕНШИХ ЛОКАНТІВ

Слайд 18

СТАРША ХАРАКТЕРИСТИЧНА ГРУПА КРАТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАМІСНИКИ > >

Слайд 19

ПРИНЦИП АЛФАВІТНОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ ЗАМІСНИКІВ У ПРЕФІКСІ

Слайд 20

Слайд 21

СТАРША ХАРАКТЕРИСТИЧНА (ФУНКЦІОНАЛЬНА) ГРУПА 1 2 3 4 5 6 ГЕКСАНОВА КИСЛОТА 3-ГІДРОКСИ 4-ХЛОРО 4-МЕТИЛ 6-ОКСО 3-ГІДРОКСИ-4-МЕТИЛ-6-ОКСО-4-ХЛОРО- ГЕКСАНОВА КИСЛОТА ЗАМІСНИКИ ЗАМІСНИК ЗАМІСНИК РОДОНАЧАЛЬНА СТРУКТУРА

Слайд 22

Тривіальні назви органічних сполук, дозволені за рекомендаціями IUPAC-1993 АЛКАНИ Метан, етан, пропан, бутан, ізобутан, ізопентан, неопентан НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ АЦИКЛІЧНОЇ БУДОВИ Ален, ізопрен, ацетилен АРЕНИ Бензен, толуен, орто-, мета-, пара-ксилени, кумен, стирен, нафтален БАГАТОАТОМНІ СПИРТИ, ФЕНОЛИ, ЕТЕРИ Етиленгліколь, гліцерол, фенол, анізол, орто-, мета-, пара-крезоли, пірокатехол, резорцинол, гідрохінон, пікратна (пікринова) кислота КЕТОНИ Ацетон, ацетофенон, бензофенон

Слайд 23

Тривіальні назви органічних сполук, дозволені за рекомендаціями IUPAC-1993 КАРБОНОВІ КИСЛОТИ Форміатна (мурашина), ацетатна (оцтова), пропіонатна (пропіонова), бутиратна (масляна), ізобутиратна (ізомасляна), пальмітатна (пальмітинова), стеаратна (стеаринова), акрилатна (акрилова), метакрилатна (метакрилова), олеатна (олеїнова), пропіолатна (пропіолова), оксалатна (щавлева), малонатна (малонова), сукцинатна (бурштинова), глутаратна (глутарова), адипінатна (адипінова), малеатна (малеїнова), фумаратна (фумарова), гліколятна (гліколева), лактатна (молочна), гліцератна (гліцеролова), тартратна (винна), цитратна (лимонна), гліоксилатна (гліоксилова), піруватна (піровиноградна), бензоатна (бензойна), фталатна (фталева), ізофталатна (ізофталева), терефталатна (терефталева), цинаматна (цинамова), пербензоатна (пербензойна), антранілатна (антранілова) (тільки орто-ізомер) АМІНИ ТА СУЛЬФОКИСЛОТИ Анілін, орто-, мета-, пара-толуїдини, сульфанілатна (сульфанілова) кислота (тільки пара-ізомер)

Слайд 24

НОМЕНКЛАТУРА АЛКАНІВ

Слайд 25

НОМЕНКЛАТУРА НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ АЦИКЛІЧНОЇ БУДОВИ АЛК- -ЕН АЛКЕН АЛКА- -ДІЄН АЛКАДІЄН АЛК- -ІН АЛКІН

Слайд 26

НОМЕНКЛАТУРА АЛІЦИКЛІВ АЛК- -АН ЦИКЛОАЛКАН ЦИКЛО-

Слайд 27

НОМЕНКЛАТУРА АРЕНІВ

Слайд 28

БІФЕНІЛ ФЕНАНТРЕН НОМЕНКЛАТУРА АРЕНІВ БЕНЗЕН НАФТАЛЕН АНТРАЦЕН

Слайд 29

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ АЛКАН- -ОЛ АЛКАНОЛ НОМЕНКЛАТУРА СПИРТІВ ТА ЇХ СОЛЕЙ АЛКАН- КАТІОН АЛКАНОЛЯТ НАЗВА КАТІОНА -ОЛ -ЯТ

Слайд 30

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ АЛКІЛОКСИ- АЛКАН АЛКІЛОКСИАЛКАН НОМЕНКЛАТУРА ЕТЕРІВ

Слайд 31

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА ФЕНОЛІВ ТА ЇХ СОЛЕЙ головна

Слайд 32

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА АЛЬДЕГІДІВ АЛКАН- -АЛЬ АЛКАНАЛЬ БЕНЗАЛЬДЕГІД

Слайд 33

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА КЕТОНІВ АЛКАН- -ОН АЛКАНОН АЦЕТОФЕНОН БЕНЗОФЕНОН

Слайд 34

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА КАРБОНОВИХ КИСЛОТ АЛКАН- -ОВА АЛКАНОВА КИСЛОТА КИСЛОТА БЕНЗОАТНА КИСЛОТА

Слайд 35

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ СОЛІ АНГІДРИДИ ГАЛОГЕНОАНГІДРИДИ ЕСТЕРИ АМІДИ НІТРИЛИ

Слайд 36

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА ГАЛОГЕНОПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ГАЛОГЕНО- АЛКАН ГАЛОГЕНОАЛКАН АЛКЕН АРЕН ГАЛОГЕНОАЛКЕН ГАЛОГЕНОАРЕН

Слайд 37

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА НІТРОПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НІТРО- АЛКАН НІТРОАЛКАН АЛКЕН АРЕН НІТРОАЛКЕН НІТРОАРЕН

Слайд 38

НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ ВУГЛЕВОДНІВ НОМЕНКЛАТУРА АМІНІВ АЛКАН- АМІН АЛКАНАМІН АНІЛІН

Слайд 39

Назви амінів за IUPAC * н-C3H7 – пропільний замісник ** і-C3H7 – ізопропільний замісник

Слайд 40

Назви амінів за IUPAC * н-C3H7 – пропільний замісник

Слайд 41

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !

Слайд 42

ДО ЗУСТРІЧІ В НПУ імені М.П. Драгоманова

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Хімія