X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
карбонові кислоти

Завантажити презентацію

карбонові кислоти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

«Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь під час навчально-виховного процесу» Он взрослых изводил вопросом "Почему?" Его прозвали "маленький философ". Но только он подрос, как начали ему Преподносить ответы без вопросов. И с этих пор он больше никому Не досаждал вопросом "Почему?".  С.Я.Маршак

Слайд 4

Дослідно - експериментальна робота Всеукраїнського рівня по темі: (період 2012-2017 роки)

Слайд 5

Притча про голодну людину та рибалку Важливо не тільки нагодувати голодного рибою. Головне – навчити його її ловити! Якщо ми дамо йому рибу, то допоможемо тільки один раз, а якщо навчимо ловити, то нагодуємо на все життя.

Слайд 6

Притча про голодну людину та рибалку З точки зору процесу навчання можна виділити чотири різних типи: Запропонувати рибу і не навчати ловити її Учити ловити рибу голодного Нагодувати, а потім учити ловити Учити ловити і одночасно годувати

Слайд 7

“ Правильно навчає той, хто навчає цікаво ” А.Ейнштейн Мотивуюча та регулююча діяльність вчителя Максимум основної ключової інформації Максимум навчально - пізнавальної діяльності учня

Слайд 8

“ Як навчити вчитися?” застосування дослідницької діяльності в навчанні учнів Школа не повинна навчити на все життя Школа повинна навчити учитися все життя. Не вести дітей за собою, а, навпаки, навчити їх самостійно вести себе по життю. Ф.Дальто

Слайд 9

Що було? Знання, уміння, навички: вислухай – повтори – виконай – отримай оцінку. Що маємо? Навчись учитися ! Знаю – не знаю. Можу діяти – не можу діяти. Шукаю новий спосіб.

Слайд 10

Модель пізнавального циклу Факти Проблема Гіпотеза Модель Наслідок Експеримент

Слайд 11

Нормативно-правова база навчально-дослідницької діяльності ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ початкової загальної освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462) ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти (ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392) ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013  № 466) НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА РОЗВИТКУ ОСВІТИ (ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002) НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПРОЕКТ нового закону “ПРО ОСВІТУ”

Слайд 12

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. Метою освіти є «створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості, як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства».

Слайд 13

Державним стандартом початкової загальної освіти утверджено стратегію розвитку початкової ланки загальноосвітніх закладів Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань. Опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Забезпечення самоствердження та самореалізації особистості молодшого школяра.

Слайд 14

Державний стандарт грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. Особистісно зорієнтований підхід – спрямовує навчально-виховний процес на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерстві у навчанні. Компетентнісний підхід – спрямовує навчально-виховний процес на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності. Діяльнісний підхід – спрямовує навчально-виховний процес на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.

Слайд 15

Дослідницька діяльність учнів Це один із напрямів: навчальної діяльності; творчої діяльності; самостійної пошукової діяльності; форма організації навчально-виховної роботи; форма додаткової освіти; інноваційна освітня технологія.

Слайд 16

НАУКОВЕ ТА НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (порівняльний аналіз) Істина досягається не як готовий результат, а як підсумок власної діяльності Наукове дослідження Навчальне дослідження Результат не підготовлений спеціальним змістом Навчальний зміст підібраний педагогом так, щоб вивести учня на результат Результат змінює уявлення про об’єкт дослідження в науковому світі Результат новий для учня, але не для науки (суб‘єктивно нові знання) Під час дослідження результат передбачають, але він не є відомим Учитель знає наперед результат дослідження учня (передбачає з великою долею імовірності) Часові діапазони отримання результату не визначені Отримання результату обмежене в часі

Слайд 17

Види навчальних досліджень 1 2 3 Дія - головний ключ до успіху. Пабло Пікассо

Слайд 18

Що необхідно нашим учням для успіху? Комп’ютерна грамотність Ефективно використовувати знання реального життя Визначати пріоритети, планувати конкретні результати і нести персональну відповідальність за них Уміти працювати в команді і володіти навичками спілкування Здібність творчо мислити, послідовно міркувати і представляти свої ідеї

Слайд 19

МОДЕЛЬ готовності вчителя до навчально-дослідницької діяльності Компоненти Мотиваційний Змістовий Технологічний Критерії Професійна направленість вчителя Системно-структурне уявлення вчителя про навчально-дослідницьку діяльність, умови та способи ключових компетентностей Володіння способами організації навчально- дослідницької діяльності учнів Показники Задоволення своєю професією. Інтерес до інновацій в освіті. Різнобічні інтереси. Соціальна активність. Творча активність. Бажання. Знання сутності навчально-дослідницької діяльності. Сутності ключових компетентностей учнів. Розуміння їх ролі в подальшому самовизначенні учня. Уміння керувати навчально-дослідницькою діяльністю учнів. Уміння організовувати дослідницьку діяльність в навчальний та позанавчальний час.

Слайд 20

Навчально-дослідницька діяльність Характеризується підвищенням інтересу та втягування по мірі її виконання Особистісно зорієнтована, створює атмосферу розкутості Дозволяє реалізувати педагогічну мету на всіх етапах навчання Дозволяє навчатись на власному досвіді, на реалізації конкретної справи Приносить задоволення учням, які бачать продукт власної праці Розвиває почуття співтворчості в колективі Розвиває творчу активність, пізнавальну діяльність, творчу уяву та фантазію

Слайд 21

Умови розвитку навчально-дослідницьких умінь Співпраця учнів і вчителя – діалог двох партнерів Наявність мислення, уяви, фантазії Схильність до дослідницької роботи Відсутність страху Вміння досягати успіхів Активна життєва позиція Свідоме засвоєння знань і вмінь Залучення до самостійного здобуття, збору і дослідження інформації Індивідуальний підхід Вміння переходити від цікавості до допитливості

Слайд 22

Вчитель Учень Співпраця Співтовариство Співтворчість

Слайд 23

Порівняння традиційного та інноваційного підходів до навчання Тип Школа пам’яті Школа розвитку Лозунг “Роби як я!” “Не зашкодь” Принцип Проштовхування Вирощування Характер відносин Суб’єкт-об’єктний Суб’єкт-суб’єктний Позиція вчителя Носій інформації Зберігач норм та традицій Організатор співпраці Консультант Керівник Позиція учня Пасивність Активність

Слайд 24

Особистий інтерес учнів Чіткість і конкретність при формулюванні навчально-дослідницького завдання Визначення результатів, які планується отримати Чітка констатація вихідних даних

Слайд 25

Рівні проходження учня через дослідницьку діяльність в структурі навчально-виховного процесу Репродуктивний Емпірично-практичний Дослідницький, експериментальний Творчий, продуктивно-діяльнісний І рівень ІІ рівень ІІІ рівень ІV рівень

Слайд 26

Форми організації дослідницької діяльності учнів Урок Експедиція Факультатив Лабораторна робота Семінар Екскурсія Конкурс Групи додаткового навчання Фестиваль Проект Конференція

Слайд 27

І етап ІІ етап ІІІ етап ІV етап V етап Визначення предмету дослідження Формулювання суті проблеми Вироблення плану дослідження Проведення дослідження Оголошення результатів дослідження

Слайд 28

Навчальна мета Розвивальна мета Виховна мета Узагальнити та систематизувати знання з однієї або кількох тем. Навчити переносити знання в нову ситуацію. Формувати вміння користуватися методами дослідження (аналіз джерел, опитування, вимірювання, експеримент і т.д.). Формувати навики пізнавального, творчого, критичного мислення. Розвивати пізнавальні процеси (увагу, пам’ять, сприйняття, уяву). Розвивати навики мислення (аналіз, синтез, співставлення, систематизація і т. д.) Формування загальнонавчальних умінь та навиків. Формування пізнавальних умінь (ставити запитання, формулювати проблему, висувати гіпотези, доводити, аналізувати результати, робити висновки). Виховувати позитивне відношення до знань. Розвивати культуру мови та письма. Розвивати вимогливість до себе та інших людей, наполегливе відношення до завдань, які виконуються. Виховувати інформаційну, організаційну, інтелектуальну, комунікативну культуру. Виховувати відповідальність за свої дії та вчинки.

Слайд 29

Робить заняття більш емоційним. Сприяє глибокому та послідовному засвоєнню матеріалу. Позитивно впливає на розвиток творчих здібностей. Розвиває логічне мислення Проявляє інтерес до предмету. Розвиває допитливість. Організовує зв’язок з іншими видами діяльності.

Слайд 30

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія