X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Введення в економіку

Завантажити презентацію

Введення в економіку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Введення в економіку

Слайд 2

Слайд 3

Економіка – це суспільна наука, що вивчає ефективне використання обмежених ресур-сів, розглядає питання організації та упра-вління виробництва, розподілу, обміну, збуту й споживання товарів та послуг. Предмет екеномічної теорії

Слайд 4

1.Сфери дослідження – економі-чне середовище ,в якому здійс-нюється господарська діяльні-сть ; 2.Обєкт дослідження – економічні явища і процеси ; 3.Субєкт дослідження – людина , група людей,держава ; 4.Предмет дослідження – життє- діяльність “економічної людини” групи людей і держави ,їхня економічна поведінка та відно-сини між ними . При вивченні економічної теорії доцільно виділяти :

Слайд 5

Слайд 6

Звязки економічної теорії з іншими науками

Слайд 7

Арістотель у своїй головній праці “Політика” обгрунтував різні філософські та економічні проблеми ,зокрема показав ,як від мінової торгівлі здійснюєця перехід до товарного обігу ,а потім до обігу грошей. Ксенофонт вивів залежність поділу праці від розмірів ринку .Свої сентенції щодо економічних явищ він виклав у творах “Економіка” та “Про доходи” .

Слайд 8

Уїльям Петті сформулював поняття трудової вартості , виходячи з того , що вартість товару вимірюється робочим часом , витраченим на його виробництво ,а величина вартості залежить від продуктивності праці . «Перше , що треба зробити – це підра- хувати» Адам Сміт зробив найбільший внесок у розвиток політичної економії.Головна його праця “Дослідження про приро- ду і причини багатства народів” «На основі аналізу дійсності економіч-на наука повинна запропонувати таку економічну політику, яка давала б людям щедрий прибуток або засо-би до існування, а точніше, забезпе-чила б їм можливість самостійно здобувати їх»

Слайд 9

Франсуа Кене француський економіст, засновник школи Фізіократів. Саме йо- му нале жить визначення фізіократ . Фізіократи (фр. physiocrates, від грец. Phýsis - природа і krátos - сила, влада, панування) французька школа еконо - містів другої половини XVIII ст., Засно- вана близько 1750 року отримала назву «фізіократія» (фр. physiocratie, то є «панування при-роди»), єдиним самостійним чинником виробництва ця школа вважала грунт, природу. Втім, це назва могла б характеризувати вчення фізіократів і в іншому відношенні, так як вони були прихильниками «природного порядку» (ordre naturel) в господарському житті суспільства ідеї, спорідненою поняттями природного права або природного закону в раціоналістичної сенсі філософії XVIII ст.

Слайд 10

Давид Рікардо англійський економіст, класик політичної економії, послідов-ник і одночасно опонент Адама Сміта, виявив закономірну в умовах вільної конкуренції тенденцію норми прибутку до пониження, розробив закінчену теорію про форми земе-льної ренти. Стверджував, що цінні-сть продуктів визначається кількіс-тю праці, необхідної для їх виробни-цтва, і розробив теорію розподілу, що пояснює, як ця цінність розділя-ється між різними класами суспіль-ства.Головною його працею важає-ться « Засади політичної економії і оподаткування ».

Слайд 11

Карл Маркс видатний німецький еконо-міст,філософ ,один із засновників “Марксизма” Термін «марксизм» має різні значе-ння : Філософські, економічні і політичні теорії, що посилаються на К.Маркса та Ф.Енгельса. В рамках яких розрі-зняются: нео-марксизм , фрейло-марксизм тощо. Політичні течії та рухи, що спираю-ться на вчення К.Маркса-Ф.Енгельса а також Марксизм-ленінізм — офіці-йна державна доктрина Радянського Союзу та соціалістичного блоку до його розпаду.

Слайд 12

Фрідріх Енгельс видатний німецький економіст,один із засновників марк-сизма, друг однодумець і соавтор Карла Маркса. Сціально-економічні та ідейно-теори-тичні передумови марксизму : 1.Крах феодалізму та бурхливий роз-виток капіталізму в крайнах Західної Європи і Північної Америки ; 2.Супроводження зміни економічних систем ревулюційними потрясіння-ми ; 3.Гігантський розвиток продуктивних сил ,зумовлений капіталістичними відносинами ; 4.Загострення класових суперечнос-тей ,наростання політичної боротьби робітничого класу в крайнах світу .

Слайд 13

Слайд 14

Презентація на тему “Введення в економіку” Підготував: Учень групи №5 за спеціальністю кухар, офіціант Матвієнко Дмитро Іванович Калуш 2010

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка