X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Собівартість

Завантажити презентацію

Собівартість

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Собівартість у бухгалтерському обліку Основні правила

Слайд 2

П.44.1 ст.44 Податкового кодексу Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Слайд 3

П.44.2 ст.44 Податкового кодексу Для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з врахуванням положень цього Кодексу.

Слайд 4

Організація бухгалтерського обліку Ст.1 Закону про бухгалтерський облік бухгалтерський облік внутрішньогосподарський (управлінський) облік Ст.8 Закону про бухгалтерський облік 5. Підприємство самостійно: визначає облікову політику підприємства; обирає форму бухгалтерського обліку; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

Слайд 5

Витрати у бухгалтерському обліку П.3 ПБО-1 Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками). У ПКУ – визначення витрат (пп.14.1.27 ст.14): перша частина Закон про прибуток, друга – ПБО-1

Слайд 6

Загальна класифікація витрат За способами віднесення на виробничу собівартість*: прямі (визначення - п.4 ПБО-16); непрямі. За відношенням до процесу виробництва: основні; накладні. За видами*: за економічними елементами (визначення – п.4 ПБО-16); за статтями витрат (калькулювання собівартості). Для цілей складання фінансової звітності: на продукт; на період. За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат*: постійні; змінні. За однорідністю: одноелементні; комплексні.

Слайд 7

Прямі витрати Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

Слайд 8

Об`єкт калькулювання П.4 ПБО-16 Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. Виробничій заказ (виріб, деталь, умовна одиниця, вузол) Виріб (група однорідних виробів, комплект, артикул, деталь, марка) Продукт (кг, т, тис. кг, штука, метр, кв. м, куб. м, літри) Об`єкт (у т. ч. етап) Типова послуга Об`єм робіт (т/км, куб. м) Інші

Слайд 9

Методы калькулирования Попередельный метод Где используется: В массовых производствах с последовательной переработкой сырья и материалов (нефтепереработка, металлургия, химическая, текстильная промышленность и др.), которая осуществляется в несколько стадий (фаз, переделов). Ключевые понятия Передел - совокупность технологических операций, в результате которых сырье и материалы превращаются в полуфабрикаты или готовую продукцию. Полуфабрикат - промежуточное звено в цепочке от материалов до готовой продукции.

Слайд 10

Методы калькулирования Позаказный метод Где используется: Индивидуальное и мелкосерийное производство сложных изделий (судостроение, машиностроение). Ключевые понятия Заказ - документально оформленное (бланк заказа) распоряжение на выполнение производственного заказа.

Слайд 11

Позамовний метод калькулювання собівартості

Слайд 12

Методы калькулирования Нормативный метод Где используется: В отраслях обрабатывающей промышленности с массовым и серийным производством разнообразной и сложной продукции (машиностроение, металлообработка, швейное, обувное, мебельное производство и другие). Ключевые понятия Норма - минимальные затраты, необходимые для производства продукции заданного качества. Норма - научно-обоснованный показатель, выражающий меру затрат труда, времени, материальных и финансовых ресурсов, необходимых для производства того или иного изделия. Норматив - норма, характеризующая расчетную потребность в натуральной или стоимостной форме; выраженная в абсолютных или относительных показателях. Норматив товарных запасов - оптимальный размер товарных запасов, обеспечивающий бесперебойную продажу товаров при минимуме затрат. Нормативная калькуляция - величина затрат, которую предприятие израсходует на единицу выпускаемой продукции с учетом норм и нормативов в постатейном разрезе.

Слайд 13

Нормативний метод калькулювання собівартості

Слайд 14

За економічними елементами Матеріальні витрати (рах.80) Витрати сировини й матеріалів Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів Витрати палива й енергії Витрати тари й тарних матеріалів Витрати будівельних матеріалів Витрати запасних частин Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення Витрати товарів Інші матеріальні витрати Витрати на оплату праці (рах.81) Виплати за окладами й тарифами Премії та заохочення Компенсаційні виплати Оплата відпусток Оплата іншого невідпрацьованого часу Інші витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи (рах.82) Амортизація (рах.83) Амортизація основних засобів Амортизація інших необоротних матеріальних активів Амортизація нематеріальних активів Інші операційні витрати (рах.84)

Слайд 15

Типова номенклатура статей калькуляції собівартості Сировина та матеріали; Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати; Зворотні відходи (віднімаються); Паливо та енергія на технологічні цілі; Основна заробітна плата виробничих робітників; Додаткова заробітна плата виробничих робітників; Відрахування на соціальне страхування; Супутня продукція (віднімається); Загальновиробничі витрати: витрати на підготовку і освоєння виробництва; витрати на утримання і експлуатацію обладнання; цехові витрати; Втрати від браку; Інші виробничі витрати; Разом виробнича собівартість. Адміністративні витрати; Витрати на збут; Всього повна собівартість

Слайд 16

Змінні та постійні витрати Витрати Загальні витрати Витрати на одиницю Змінні Змінюються Не змінюються Постійні Не змінюються Змінюються

Слайд 17

Класифікація витрат за ПБО и НКУ ПБО-16 Витрати звичайної діяльності: Витрати операційної діяльності: собівартість реалізованоїпродукції(робіт, послуг); адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати Фінансові витрати Втрати від участі в капіталі Інші витрати Надзвичайні витрати ПКУ Витрати операційної діяльності(тільки собівартість виготовлених та реалізованихтоварів,робіт, послуг, у тому числі загальновиробничі витрати) Інші витрати: адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати; фінансові витрати; інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат); інші витрати

Слайд 18

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована (Дт 90 Кт 26) Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати (Дт 90 Кт 91) Наднормативні виробничі витрати (Дт 90 Кт 26)

Слайд 19

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати

Слайд 20

Приклад загальновиробничих витрат (зарплата начальника ремонтного цеху, 2 рівня) Об’єкт витрат Ремонтний цех (ЗВВ) Інші допоміжні або виробничі цехи

Слайд 21

Розподіл загальновиробничих витрат Загальновиробничі витрати (рахунок 91) Змінні Постійні Постійні розподілені Постійні нерозподілені Витрати на виробництво продукції (рахунок 23) Собівартість реалізованої продукції (рахунок 90)

Слайд 22

Приклади баз розподілу ЗВВ Група витрат База розподілу Матеріали Вартість основних матеріалів Витрати на утримання та експлуатацію устаткування Машино-години Витрати на утримання будівель Площа Енергія Потужність, площа

Слайд 23

Розподіл загальновиробничих витрат Пример.  Два изделия А и Б. База распределения – машино-часы. Нормальная мощность 10000 машино-часов. Планируемые постоянные ОПР – 20000 грн. Ставка распределения постоянных ОПР при нормальной мощности: 2 грн./машино-час (20000 грн. : 10000 машино-часов). Фактически: А – 6000 машино-часов; Переменные ОПР – 48000 грн. Б – 2000 машино-часов Постоянные ОПР – 20100 грн. Итого – 8000 машино-часов. Итого: 68100 грн.

Слайд 24

Продовження прикладу Ставка распределения переменных ОПР (по фактической мощности)- 6 грн./машино-час (48000 грн. : 8000 машино-час) В производственную себестоимость: А – 36000 грн. (6 грн. / машино-час х 6000 машино-часов) Б – 12000 грн. (6 грн./ машино-час х 2000 машино-часов) Ставка распределения постоянных ОПР (по нормальной мощности) - 2 грн./машино-час В производственную себестоимость продукции: А - 12000 грн. (2 грн./ машино-час х 6000 машино-часов) Б - 4000 грн. (2 грн. / машино-час х 2000 машино-часов) Итого 16000 грн. Нераспределенные ОПР – 4100 грн. (20100 грн. – 16000 грн.)

Слайд 25

Формування собівартості у бухгалтерському обліку Оприбутковано матеріали 20, 22, 25 631 240000 Передана сировина, матеріали у виробництво 23 20, 22, 25 120000 Списано інші прямі витрати 23 65, 66, 13, 631 300000 Відображено загальновиробничі витрати (ЗВВ) 91 20, 22, 65,66,13, 631 68100 Розподілені змінні ЗВВ 23 91 48000 Розподілені постійні ЗВВ 23 91 16000 Оприбуткована готова продукція 26 23 400000 Реалізована готова продукція 361 701 360000 Списана собівартість реалізації 901 26 280000 Списано нерозподілені ЗВВ 901 91 4100

Слайд 26

Методи оцінки вибуття запасів ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни продажу.

Слайд 27

Оцінка по середньозваженої собівартості по середньозваженої собівартості на кінець періоду (помісячно); по середньозваженої собівартості на дату операції

Слайд 28

Оцінка на кінець періоду Проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів

Слайд 29

Оцінка на дату операції Проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції з їх вибуття.

Слайд 30

Оцінка за методом нормативних витрат Доведення до фактичної собівартості на суму різниці між фактичною собівартістю та нормативною: Дт 26 Кт 23 Дт 901 Кт 26

Слайд 31

Новий варіант калькулювання фактичної собівартості Наказ МФУ від 18.03.2011 р. № 372 Пп.11.1 ПБО-16 П.138.8 ст. 138 ПКУ(стара редакція)

Слайд 32

Облікова політика Закон про бухгалтерський облік облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. ПБО-6 облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами

Слайд 33

Аналіз маржинального доходу Маржинальний дохід = обсяг реалізації – змінні витрати Приклад. Товар: купівля – 5 грн.; продаж - 9 грн. За місто – 2000 грн. Маржинальний дохід на шт.: 9 грн. – 5 грн. = 4 грн. Критична точка = постійні витрати : маржинальний дохід на шт. = 2000 грн. : 4 грн. = 500 шт.

Слайд 34

Приклад. Підприємство виготовляє три види продукції A, B і C і має певний результат діяльності за звітний період Таблиця 1. Калькулювання повної собівартості з постійними витратами № з/п Показник Виріб  Разом  А  В  С  1  Обсяг продажу, одиниць  5000  6000  2000  X  2  Ціна за одиницю, грн.  2  5  10  X  3  Дохід, грн.  10000  30000  20000  60000  4  Прямі матеріальні витрати, грн.  4000  15000  10000  29000  5  Пряма заробітна плата, грн.  2000  6000  6000  14000   6 Загальновиробничі витрати, грн.:             – змінні    1000 1000   2000 4000   – постійні  2000  2000  3000  7000  7  Разом собівартість, грн. 9000  24000  21000  54000  8  Прибуток(збиток), грн.  1000  6000  (1000)  6000 

Слайд 35

Продовження прикладу Таблиця 2. Калькулювання виробничої собівартості зі змінними витратами Показник  Виріб  Разом  А  В  С  Продаж  10000  30000  20000  60000  Зміннівитрати  (із змінними ЗВВ) (7000)  (22000)  (18000)  (4700)  Маржинальний дохід  3000  8000  2000  13000  Постійні витрати           7000  Прибуток           6000  Без виробу C:              Маржинальний дохід   3000  8000     11000   Постійні витрати           7000  Прибуток           4000 

Слайд 36

Малі підприємства (ПБО-25 у редакції наказу від 24.01.2011 р. № 25, Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України 15.06.11 р. № 720). Суб’єкти господарювання Вид обліку Звітність Критерії, встановлені ч.7 ст.63ГКУ (не перевищує 50 чол., ВД – не перевищує 70 млн. грн.) Звичайний облік згідно ізПБО-25 (можна План рахунків, Спрощений план рахунків – не треба) Форми № 1-м та № 2-м Критерії, встановлені п.154.6 ст.154ПКУ– платники ПДВ Спрощений облік (п.8ПБО-25), (можна Спрощений план рахунків) Форми № 1-мс та № 2-мс (за рік) Критерії, встановлені п.154.6 ст.154ПКУ– неплатники ПДВ Простий облік (п.9ПБО-25) Форми № 1-мс та № 2-мс (за рік)

Слайд 37

Спасибо за внимание!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка