X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
статева система

Завантажити презентацію

статева система

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Дихальна система Газообмін – процес обміну газами між організмом і зовнішнім середовищем ДИХАННЯ- сукупність фізіологічних процесів , які забезпечують надходження до організму із зовнішнього середовища кисню , використання його клітинами і тканинами для окиснення органічних речовин та виведення з організму вуглекислого газу

Слайд 2

Зовнішнє дихання (вентиляція легень) — надходження повітря в повітроносні шляхи і газообмін між альвеолами та зовнішнім середовищем. До цього процесу належать дихальні рухи — вдих і видих, спрямовані на надхождення повітря в дихальні шляхи, а з них — до легенів і в зворотному напрямі. Клітинним диханням називають сукупність процесів одержання клітиною енергії за рахунок окиснення органічних речовин. Воно може здійснюватися як за відсутності, так і за наявності кисню. Реакції окиснення відбуваються в цитоплазмі та мітохондріях клітин.

Слайд 3

Будова дихальної системи ПОВІТРОНОСНІ (ДИХАЛЬНІ) ШЛЯХИ - це система з'єднаних між собою порожнистих органів для перенесення вдихуваного та видихуваного повітря: носова порожнина глотка , гортань , трахея , бронхи .  Носову порожнину та з’єднану з нею частину глотки називають носоглоткою. Усі повітроносні шляхи побудовані з кісткової та хрящової тканин, що захищає від злипання стінок для неперервного надходження повітря. Шлях повітря повітроносними шляхами при вдиху: з носової порожнини повітря потрапляє у носову частину глотки (носоглотка), далі — у ротову частину глотки (ротоглотка), проходить повз лімфоїдну тканину глотки (мигдалини), звідки надходить у гортань, потім у трахею, бронхи. Верхні дихальні шляхи: носова порожнина, глотка. Нижні дихальні шляхи: гортань, трахея, бронхи. Будова повітроносних шляхів пристосована до проведення, зволоження, зігрівання чи охолодження, очищення та знешкодження повітря, що повинно потрапити в легені. • ОРГАНИ ГАЗООБМІНУ – парні органи дихальної системи, де відбувається газообмін: легені  

Слайд 4

Слайд 5

Орган Будова Функції Носовапорожни на Початковийвідділсистемизносовимиходами (верхні,середні,нижні),приносовимипазухами.Слизоваоболонкамаєнюховірецептори,слизовізалози,війковийепітелійігустусіткукапілярів.Слизміститьлізоцим Повітроносна,захисна(зволожен ня,очищення,знешко дженняповітря);теплорегулююча(зігріванняабоохолодженняповітря);чуттєва(сприй няттязапахів);інформативна(донюховихрецепторівнесутьінформаціюзапашнісполуки)

Слайд 6

Глотка М'язовий,лійкоподібнийканалзавдовжкивід12 до 14 см, уякомувідбуваєтьсяперехресттравнихідихальнихшляхів,маєотвори (хоани),щоз'єдну ютьзносовоюпорожниною, таскупченнялімфатич нихмигдаликів.Поділяєтьсянадвічастининосоглотку та ротоглотку. Повітроносна,захисна Гортань Порожнинаувигляділійки,стінкиякоїутвореніпарнимиінепарнимихрящами( 9)щорухомоз'єднанізв'язками.Міститьголосовийапа ратізголосовимизв'язками.Надгортаннийхрящзакриваєвхіду гортаньпідчасковтанняїжіта недаєїйпотрапитиудихальнішляхи.Щитовиднийхрящнайбільший,можеутворюватикадик. Найбільший із хрящівгопртанні– щитоподібний Повітроносна,захисна,звукоутворювальна(підчасвидиху)

Слайд 7

Трахея Розташованаспередустравоходу,маєвиглядтруб кидовжиною8-15 смз16-20хрящовихнапівкілець.Заднястінкаутворенанепосмугованимим’язамиіприлягаєдостравоходу.Внутрішнюповерхнювистилаєслизоваоболонказвійковимепітеліємілімфовузликами Повітроносна,захисна Бронхи Правийілівийголовнібронхибагаторазоворозгалужуютьсядобронхіолзутвореннямбронхіальногодерева.Стінкимають6-12хрящовихкілець Повітроносна,захисна

Слайд 8

Легені Парнийоргангазообміну, правалегеня утворенатрьомачастками,ліва–двома.Оточенілегеневоюплевроюздвохлистків, уплевральнійпорожниніплевральнарідина.Складаєтьсязальвеол –легеневихміхурцівдіаметром0,2 – 0,3 мм,якіоточенісіткоюкровоноснихкапілярів.Стінкиальвеолутвореніодношаровимплоскимепітеліємйеластичнимиволокнами. Газообмін(міжальвеолярнимповітрямта венозноюкров'ю).

Слайд 9

Газообмін у легенях і тканинах Роблячи навперемінно вдих і видих, людина вентилює легені, підтри муючи в альвеолах відносно сталий газовий склад. Людина дихає атмосферним повітрям з вмістом кисню 21%, вуг лекислого газу 0,03%, а видихає кисню — 16%, вуглекислого газу — 4%. В альвеолярному повітрі кисню — 14,2%, вуглекислого газу — 5,2%. Альвеолярне повітря відрізняється від вдихуваного і видихува ного. Це пояснюється тим, що при вдихові в альвеоли надходить по вітря повітроносних шляхів, а при видиху — навпаки, до видихуваного повітря домішується атмосферне повітря, яке знаходиться в тих же повітроносних шляхах. +У легенях кисень із альвеолярного повітря переходить у кров, а вуглекислий газ із крові надходить у легені. Рух газів відбувається за законами дифузії, згідно з якими газ поширюється із середовища з ви соким парціальним тиском у середовище з меншим тиском (схема 4). Парціальним тиском називають частину загального тиску, яка при падає на цей газ у газовій суміші.

Слайд 10

Дихальні рухи — вдих і видих відбуваються внаслідок ритмічного скорочення та розслаблення дихальних м'язів — міжреберних, діафрагми і м'язів передньої черевної стінки. Дихальні рухи регулюються дихальним центром, що розміщений в довгастому мозку, з двома вузлами — центром вдиху та центром видиху. Вдих видих — -Зовнішніміжребернім’язискорочуються; — -об’ємгрудноїпорожнинизбільшується; •— -тискулегеняхзменшується; — -повітрянадходитьдолегеньірозтягуєїх —Зовнішніміжребернім’язиідіафрагмарозслаблюються; — ребраопускаються; —об’ємгрудноїпорожниниілегенівзменшується; —тискулегеняхпідвищується; —повітрявиходитьзлегень

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія