X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище.

Завантажити презентацію

Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Організмовий рівень реалізації генетичної інформації. Взаємодія генів та їх прояв при різних типах успадкування. Зчеплене успадкування. Мінливість у людини як властивість життя і генетичне явище. Лектор: к.б.н., доцент Рибіцька Л.Н.

Слайд 2

Актуальність теми: Знання закономірностей успадкування моногенних хвороб необхідні лікарю при проведенні медико-генетичного консультування з метою визначення вірогідності народження хворих дітей в сім'ї. Закономірності успадкування ознак на організмовому рівні встановив Г. Мендель (1865). У людини відомо більше 2300 ознак (нормальних і патологічних), які успадковуються за законами Менделя. Ці ознаки називаються менделюючими, а наслідування - моногенним.

Слайд 3

Мета лекції: Вивчити генетичні закономірності форм взаємодействія генів і їх прояви при різних типах успадкування необхідні лікарю при медико-генетичному консультуванні, для вирішення проблем профілактики спадкових хвороб.

Слайд 4

Питання лекццї 1. Основні поняття і терміни сучасної генетики. 2. Основні закономірності успадкування: - Гіпотеза чистоти гамет, - Закони Менделя, - Аналізуюче схрещування, - Множинні алелі, - Летальні гени. 3. Взаємодія алельних і неалельних генів. 4. Мінливість Фенотипна мінливість Генотипна мінливість Комбінативна мінливість Мутаційна мінливість

Слайд 5

Литература 1. Биология: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.Н.Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999. – Т.1. С. 161-180. 2. Биология: Учебник /Под ред. В.Н.Ярыгина. М.: Медицина, 1985. – С. 83-125. 3. Слюсарев А.А., Жукова С.В. Биология. - К.: В. шк. 1987. – С. 77-92.

Слайд 6

Грегор Иоган МЕНДЕЛЬ Gregor Johann Mendel,  1822–1884 Моравський чернець і генетик рослин.

Слайд 7

Генетика – наука про спадковість і мінливість Медична генетика - вивчає спадкову патологію людини. Спадковість - властивість організмів передавати свої ознаки й особливості розвитку потомству. Мінливість - властивість організмів набирати нових ознак або втрачати попередні в процесі розвитку. Генотип - сукупність всіх генів організму. Фенотип - сукупність всіх зовнішніх і внутрішніх ознак організму.

Слайд 8

Основні понятия генетики Гени, що визначають альтернативні ознаки, називаються алельними. Вони розташовані в однакових локусах гомологічних хромосом (А і а). Гомозиготний організм - в обох гомологічних хромосомах знаходяться однакові алелі гени (АА або аа). Гетерозиготний організм - в обох гомологічних хромосомах знаходяться різні алельних гени (Аа). Геном - гаплоїдний набір генів.

Слайд 9

Гібридологічний метод Схрещування організмів з однією або декількома парами альтернативних ознак; Моногибридне - схрещування, в якому батьківські особини аналізуються тільки по одній парі альтернативних ознак; Дигибридне - з двох; Полігібрідне - по багатьох парах.

Слайд 10

І закон Менделя Закон одноманітності першого покоління. При схрещуванні гомозиготних батьківських форм в першому поколінні потомства всі особи однотипні (одноманітність за генотипом і за фенотипом). P : ♀ AA x ♂ aa G : A a F1: Aa

Слайд 11

ІІ закон Менделя Закон розщеплення. При повному домінуванні домінантні і рецесивні ознаки зустрічаються у відношенні 3:1 - за фенотипом і 1:2:1 - за генотипом. При неповному домінуванні нащадки F2 розподіляються у співвідношенні 1:2:1.

Слайд 12

Закон чистоти гамет Алельнs гени, перебуваючи у гетерозиготному стані, не зливаються, не замінюють один одного і, не втрачаючи своєї індивідуальності, передаються в гамети. Гамети є «чистими»: вони несуть тільки один ген з двох алелей гена.

Слайд 13

Aaналізуюче схрещування Особина, генотип якої неясний схрещується з рецесивною формою. Генотип організму з рецесивним ознакою - гомозиготний за рецесивним гену. Якщо потомство - однорідне (Аа),-аналізована особина була гомозиготна. Якщо сталася розщеплення (Аа, аа) - особина була гетерозиготна.

Слайд 14

Повне домінування

Слайд 15

Неповне домінування Властивість неповного домінування мають гени спадкових аномалій (серповидноклітинна анемія, атаксія Фрідрейха, цистинурия) P: ♀ RR x ♂ rr G: R r F1 : Rr 100%

Слайд 16

Серповидноклітинна анемія Ген серповидноклітинної анемії кодує аномальний гемоглобін, що виявляється і у гетерозигот (життєздатні), а гомозиготи гинуть у ранньому дитинстві.

Слайд 17

3 закон Менделя При схрещуванні гомозиготних особин, що відрізняються двома (і більше) парами альтернативних ознак, у другому поколінні F2 спостерігається незалежне успадкування і комбінування ознак, якщо гени цих ознак розміщені в різних парах хромосом.

Слайд 18

Множинні алелі Успадкування груп крові АВ0

Слайд 19

Переливання крові I (0) – універсальний донор; IV (AB) – універсальний реціпієнт.

Слайд 20

Взаємодія алельних генів 1 – зверхдомінування (Аа > АА) 2 - повне домінування 3 - неповне домінування

Слайд 21

Кодомінування В фенотипі гетерозиготного організму проявляються обидва алеля того самого гена.

Слайд 22

Взаимодія неалельних генів Комплементарність –формування однієї ознаки кількома генами

Слайд 23

Эпістаз Один ген (епістатичний - супресор, інгібітор) пригнічує дію іншого, (гіпостатіческой) неалельних гена. Бомбейський феномен - незвичайне спадкування групи крові.

Слайд 24

П о л і м е р і я

Слайд 25

Кількісна і якісна специфіка проявів генів в ознаках. Пенетрантність - частота фенотипического прояви гена в популяції особин - носіїв цього гена. Експресивність - фенотипічніпрояв гена, або вираженість дії гена. Плейотропія - здатність одного гена контролювати кілька ознак (множинне дію гена)

Слайд 26

Мінливість Мінли вість — здатність живих організмів набувати нових ознак, відмінних від предків і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку. Розрізняють декілька типів мінливості: Спадкову і неспадкову (модифікаційну або фенотипну). Індивідуальну (відмінність між окремими особинами) і групову (між групами особин, наприклад, різними популяціями даного виду). Групова мінливість є похідною від індивідуальної. Якісну і кількісну Спрямовану і неспрямовану. Мінливість є протилежним процесом спадковості. Вона забезпечує появу нових ознак та їхніх станів, завдяки чому утворюються нові види і відбувається історичний розвиток біосфери в цілому.

Слайд 27

Спадкова мінливість Спадкова мінливість - мінливість, яка характеризується зміною генотипу внаслідок мутацій або перекомбінації генів під час злиття гамет, при заплідненні тощо. Зміни, викликані спадковою мінливістю, успадковуються. Спадкова мінливість приймається синтетичною теорією еволюції як основа природного добору. Спадкова мінливість буває комбінативною та мутаційною.

Слайд 28

Комбінативна мінливість Комбінативна мінливість - поява нових поєднань ознак внаслідок рекомбінації генів. Причини комбінативної мінливості: Незалежне розходження хромосом під час мейозу; Випадкове сполучення хромосом під час запліднення; Кросинговер.

Слайд 29

Мутаційна мінливість Мутаційна мінливість зумовлює зміну структури спадкових одиниць (генів, хромосом) та успадкування цих змін. Геномні (зміна кількості хромосом) Поліплоїдія (3n, 4n тощо) Гетероплоїдія (n+1, 2n+2 тощо) Хромосомні делеція - випадання ділянки хромосоми (втрачання певних спадкових властивостей); дуплікація - подвоєння ділянки хромосоми; інверсія - поворот ділянки хромосоми на 180°; транслокація - перенесення ділянки хромосоми на іншу хромосому; генні (зачіпання структури гена - мутону - ділянки, що складається з двох нуклеотидів).

Слайд 30

Неспадкова (модифікаційна) мінливість Модифікаційна мінливість - мінливість, що характеризується зміною фенотипу під дією умов навколишнього середовища. Зміни у більшості випадків носять адаптивний характер.

Слайд 31

Класифікація мутацій за впливом на життєдіяльність : корисні нейтральні летальні напівлетальні умовно летальні

Слайд 32

Тератогени Тератогени – фактори середовища, що викликають природжені вади розвитку Тератогенез (від грец. téras, грец. tératos —потвора і грец. genésis — генез)— формування аномалій в результаті порушень процесу ембріонального розвитку, обумовлених несприятливим впливом різних чинників.

Слайд 33

АЛКОГОЛЬНИЙ СИНДРОМ ПЛОДА

Слайд 34

Антимутагенез Антимутагенез - процес запобігання закріплення (становлення) мутації, тобто повернення первинно пошкодженої хромосоми або гени в початковий стан. Природній антимутагенез: 1)     парна кількість хромосом 2)     повтори деяких генів 3)     триплетність генетичного коду 4)     виродженість генетичного коду 5)     репарація ДНК (світлова та ексцизійна)

Слайд 35

Штучний антимутагенез 1) вітаміни 2) амінокислоти 3) китайський лимонник 4) жень-шень 5) родіола рожева 6) денне світло

Слайд 36

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біологія