X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Оптимізація сучасної тактики хірургічного лікування нирково-клітинного раку (НКР)

Завантажити презентацію

Оптимізація сучасної тактики хірургічного лікування нирково-клітинного раку (НКР)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Оптимізація сучасної тактики хірургічного лікування нирково-клітинного раку (НКР) О.О.Строй, М.В.Тарчинець, В.В.Дмитрієнко, Р.З.Шеремета, Д.О.Строй, Ю.В.Магола Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра урології ФПДО

Слайд 2

Optimization of the contemporary tactics of surgical treatment of renal cell carcinoma (RCC) О.О.Stroj, М.V.Таrchynets, V.V.Dmytrienko, R.Z.Sheremeta, D.O.Stroj, Yu.V.Mahola Lviv National Medical University n.a. Danylo Halytsky, Department of Urology

Слайд 3

Зростання захворюваності на НКР в Україні (дані Національного канцер-реєстру, нових випадків на 100,000 населення)

Слайд 4

Growth of RCC incidence in Ukraine (National Cancer Registry data, new cases per 100,000 population)

Слайд 5

Радикальна нефректомія вважається стандартним методом лікування локалізованого НКР (запроваджена Robson, Churchill, Anderson в 1963 р.) Класична радикальна нефректомія включає видалення: - нирки; навколониркового жиру; фасції Герота; наднирника; лімфоїдної тканини по ходу ниркових судин, аорти і v. cava

Слайд 6

Radical nephrectomy regarded as a standard method of treatment for localized RCC (introduced by Robson, Churchill, Anderson in 1963) Classic radical nephrectomy includes removal of: - kidney; perirenal fat; Gerota’s fascia; ipsilateral adrenal; lymphatic tissue around renal vessels, aorta and v. cava

Слайд 7

Операції з приводу НКР, виконані в урологічній клініці ЛНМУ Характеристика пацієнтів: 292 пацієнтів на НКР оперовані в 1997 – 2002 рр. Середній вік: 49 р. (18 – 61 р.) Локалізація процесу: ліва нирка – 128 пацієнтів, права нирка – 158 пацієнтів, двобічні пухлини – 5 пацієнтів, пухлина один. нирки – 1 пацієнт. Вид операції: Класична нефректомія – 161 Радикальна нефректомія – 94 Органо-зберігаючі втручання – 37

Слайд 8

Surgeries for RCC performed at Urological Clinic of Lviv National Medical University Patient cohort characteristics: 292 patients with RCC operated in 1997 – 2002 Mean age: 49 y. (18 – 61 y.) Location: left-side tumor – 128 patients, right-side tumor – 158 patients, bilateral tumors – 5 patients, solitary kidney tumor – 1 patient. Type of surgery employed: Classic nephrectomy – 161 Radical nephrectomy – 94 Organ-sparing surgeries – 37

Слайд 9

Характеристика підгрупи органозберігаючих втручань: Середній вік: 59,7 р. Стать: 23 Ч / 14 Ж Локалізація пухлини: зліва - 18 справа - 16 двобічні - 3 Вид органозберігаючої операції: енуклеація- 8 енуклеорезекція - 25 резекція - 7

Слайд 10

Characteristics of organ-sparing surgery subgroup of patients Mean age: 59,7 y. Sex: 23 M / 14 F Location of tumor: left-side - 18 right-side - 16 bilateral - 3 Type of organ-sparing surgery employed: enucleation - 8 enucleoresection - 25 resection - 7

Слайд 11

Покази до органозберігаючих втручань * включаючи 9 випадків калькульозного пієлонефриту Вид показу К-сть пацієнтів Випадково виявлена пухлина < 4 см. в 13 Хронічний пієлонефрит контралатеральної нирки * 15 Діабетична нефропатія 3 Хронічний гломерулонефрит 3 НКР обох нирок 3

Слайд 12

Indications to organ-sparing surgery * including calculous pyelonephritis in 9 cases Type of indication No. of patients Incidental detection of tumor < 4 cm. in 13 Chronic pyelonephritis of contralateral kidney * 15 Diabetic nephropathy 3 Chronic glomerulonephritis 3 Bilateral RCC 3

Слайд 13

Післяопераційне спостереження: Перший рік: - УЗД 2 рази (1 в 6 міс.) - ОРГК 2 рази (1 в 6 міс.) Наступний рік (роки): - УЗД 2 рази (1 в 6 міс.) - ОРГК 1 раз (1 в 12 міс.)

Слайд 14

Postoperative follow-up protocol: First year: - ultrasonography 2 times (1 in 6 months) - plain chest film 2 times (1 in 6 months) Next year(s): - ultrasonography 2 times (1 in 6 months) - plain chest film 1 time (1 in 12 months)

Слайд 15

Контрольна група радикальної нефректомії 40 пацієнтів з НКР Середній вік - 61 р. Стать: 24 Ч/ 16 Ж Розміщення пухлини в нирці : Верхній полюс – 23 пацієнти Середня частина нирки – 11 пацієнтів Нижній полюс - 16 пацієнтів Сторона ураження: ліва – 18 права - 22 У всіх пацієнтів були локалізовані пухлини (T1M0N0, стадія І за TNM).

Слайд 16

Radical nephrectomy control group 40 patients with RCC Mean age - 61 y. Sex: 24 M / 16 F Tumor location in kidney: Upper pole – 23 patients Central portion of kidney – 11 patients Lower pole - 16 patients Involved side: left – 18 right - 22 All patients had localized tumors (T1M0N0, stage І by TNM).

Слайд 17

Характеристика розміру пухлини Розмір пухлини Основна група Контрольна група абс. % абс. % 4 см. < 14 35 15 37,5 4-7 см. 25 62,5 25 62,5 > 7 см. 1 2,5 - - Разом 40 100 40 100

Слайд 18

Characteristics of tumor size in both groups Size of tumor Main group Control group abs. % abs. % 4 cm. < 14 35 15 37,5 4-7 cm. 25 62,5 25 62,5 > 7 cm. 1 2,5 - - Total 40 100 40 100

Слайд 19

Локалізація пухлини у підгрупі органозберігаючих втручань: Верхній полюс – 17 пухлин Середня частина нирки – 9 пухлин Нижній полюс – 14 пухлин Середній діаметр пухлини - 5,3 см.

Слайд 20

Tumor location in organ-sparing surgery subgroup: Upper pole – 17 tumors Central portion of kidney – 9 tumors Lower pole - 14 tumors Average diameter of tumor - 5,3 сm.

Слайд 21

Технічні особливості: Нирка повністю мобілізується під час операції. Пухлина видаляється на відстані не менше 1 см від її краю. Рану чашочково-мискової системи зашивали обвивним вікриловим швом, паренхіму – вузловими дворядними хромкетгутовими швами – перший ряд швів накладали на мозковий шар, інший – на корковий, при цьому вузли щільно не затягувались.

Слайд 22

Peculiarities of technique: Kidney was completely mobilized during the operation. The tumor was removed at least 1 cm from its margin. The wound of pelvico-calyceal system was sutured by a twining Vicryl suture, parenchyma was sutured by knot two-row chromium-catgut sutures (the first row was applied to medulla, the second – to the cortex, knots were not tied tightly).

Слайд 23

Віддалені результати: Загальне канцер-специфічне 5-річне виживання: Основна група: 86,4%, Контрольна група: 90,0%. Вид рецидивування пухлини: Спостерігалась лише легенева дисемінація пухлини. Достовірних відмінностей віддалених результатів між основною та контрольною групами не виявлено. Основна група Контрольна група Метастазування 4 3 Місцевий рецидив 3 2

Слайд 24

Remote results: Overall cancer-specific 5-year survival rate: Main group: 86,4%, Control group: 90,0%. Type of tumor relapse observed in operated patients Only pulmonary dissemination of the tumor was present. There were no statistically significant differences in remote results between the main and the control group. Main group Control group Metastasizing 4 3 Local recurrence 3 2

Слайд 25

Випадки ізольованого локального рецидиву У 2 пацієнтів з локальним рецидивом (з 5-ти) спостерігалось ізольоване ураження залишку нирки (після органозберігаючого втручання). В обох випадках було виконано повторне хірургічне втручання (повторна резекція та нефректомія). Виживання у цих двох хворих склало, відповідно, 15 та 13 місяців. В інших 3 випадках локальний рецидив супровожувався метастазуванням.

Слайд 26

Isolated local recurrence cases In 2 patients with local recurrence (of 5) there was an isolated lesion in the remnant of the kidney (left after organ-sparing surgery). In both cases repeated surgery was undertaken (repeated resection and nephrectomy, respectively). Survival after these operations was 15 and 13 months, respectively. In the other 3 cases of local recurrence it was accompanied by metastasizing

Слайд 27

Прогностичний фактор наявності пухлинної псевдокапсули Пухлинна псевдокапсула спостерігалась у 69 з 77 пацієнтів (89,6%). У 31 (44,9%) гістологічне дослідження виявило проростання пухлини в паренхіму. Але лише у 1 (3,2%) випадку спостерігався рецидив і у 2 (6,4%) – метастазування. Проростання пухлинної псевдокапсули не є важливим прогностичним фактором, що впливає на результати оперативного лікування НКР.

Слайд 28

The prognostic factor of tumor pseudocapsule Tumor pseudocapsule was present in 69 of 77 patients (89,6%). In 31 of these (44,9%) growing of the tumor to surrounding renal parenchyma was detected at pathologic studies. Yet only in 1 (3,2%) of these cases recurrence was observed and in 2 (6,4%) – metastasizing. Growing of the tumor through its pseudocapsule is not an important prognostic factor which may influence the results of surgical treatment of RCC.

Слайд 29

Проблемність органозберігаючих операцій при лікуванні НКР. Прихована мультифокальність пухлини як основна причина невдач органозберігаючих втручань при НКР. Виявлення мультифокальності пухлини до операції як один з ключових моментів у покращенні результатів оперативного лікування. Перспективне значення МРТ та пухлинних маркерів - MN/CA9, Кі-67, ген p53 для результатів лікування НКР.

Слайд 30

Current problems of organ-sparing surgery in RCC. Occult multifocality of the tumor as the main reason of failures of organ-sparing surgery for RCC. Preoperative detection of tumor multifocality as one of the key points in improving the surgical treatment. Perspective importance of MRI and tumor markers - MN/CA9, Кі-67, p53 gene for outcomes of RCC treatment.

Слайд 31

ВИСНОВКИ: 1) Наш досвід свідчить, що органозберігаючі хірургічні втручання при НКР є доцільним за умови індивідуального підходу у кожному конкретному випадку. 2) Розробка алгоритму щодо показів до виконання органозберігаючих операцій при НКР є актуальною проблемою сучасної урології. 3) Позитивний результат виконання органозберігаючих операцій залежить передусім від доопераційної діагностики мультифокальності пухлини.

Слайд 32

CONCLUSIONS: 1) Our experience shows that organ-sparing surgeries in RCC are justified in individual approach in each specific case. 2) Developing an algorithm for indications to performing organ-sparing surgeries in RCC is a current problem of contemporary Urology. 3) The positive outcomes of performing organ-sparing surgeries depend primarily on preoperative diagnosis of tumor multifocality.

Слайд 33

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !

Слайд 34

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія