X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
юрій кондратюк

Завантажити презентацію

юрій кондратюк

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виконала студентка групи І-11 Бойко Ірина Михайлівна

Слайд 2

закони і закономірності природи; методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих наук; екологічні основи ставлення до природокористування; екологічна етика; значення природничо- наукових знань у житті людини та їх роль у суспільному розвитку;

Слайд 3

загально-природничий, астрономічний, біологічний, географічний, фізичний, хімічний, екологічний.

Слайд 4

Загально природничий компонент забезпечує формування в учнів основи цілісного уявлення про природу і місце людини в ній, пропедевтичну підготовку учнів до вивчення окремих навчальних предметів, що сприяє розвитку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах життєдіяльності та їх адекватній поведінці в навколишньому природному середовищі.

Слайд 5

Астрономічний компонент зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів її дослідження, усвідомлення знань про будову Сонячної системи, створення і розвиток Всесвіту, формування наукового світогляду.

Слайд 6

Основна школа Земля — планета Сонячної системи. Умови життя на Землі (Природознавство). Старша школа Будова і розвиток Всесвіту. Галактики. Сонце і зорі, галактика “Молочний Шлях” Рух небесних світил. Рух Сонячної системи в Галактиці. Рух планет Сонячної системи Методи і засоби астрономічних досліджень Астрономія в житті людини

Слайд 7

Біологічний компонент забезпечує засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із неживою природою, оволодіння основними методами пізнання живої природи, розуміння біологічної картини світу, цінності таких категорій, як знання, життя, природа, здоров’я, формування свідомого ставлення до екологічних проблем, усвідомлення біосферної етики, застосування знань з біології у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності, оцінювання їх ролі для суспільного розвитку, перспектив розвитку біології як науки та її значення у забезпеченні існування біосфери

Слайд 8

Географічний компонент спрямований на засвоєння учнями знань про природну і соціальну складову географічної оболонки Землі, формування в учнів комплексного, просторового, соціально орієнтованого знання про планету Земля у результаті застосування краєзнавчого, регіонального і планетарного підходів та усвідомлення цілісного географічного образу своєї країни.

Слайд 9

Основна школа Географія — система наук про природу, населення і господарство. Методи географії. Місце і роль географії у розв’язанні сучасних практичних завдань людства і глобальних викликів Географічний простір. Географічна оболонка та її складові: літосфера, атмосфера, гідросфера, біосфера. Роль і місце людини в географічному просторі Регіональні географічні системи Материки і океани як планетарні природні комплекси. Регіони і країни світу, їх природні і соціально-економічні особливості, міжнародні зв’язки. Україна в світі: природні умови і ресурси Географічні аспекти взаємодії людини і природи. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Географія природних ресурсів. Природокористування та його наслідки. Географія глобальних проблем людства і шляхи їх розв’язання Старша школа Географія — система наук про природу, населення і господарство. Місце і роль географії у системі природничих і суспільних наук Географічний простір. Загальні закономірності розвитку суспільства. Просторова організація життя і діяльності людей. Політичні, соціальні, економічні системи Регіональні географічні системи. Регіони і країни світу, їх природні і соціально-економічні особливості, міжнародні зв’язки. Україна в світі, господарство, територіальні відмінності, зовнішні економічні зв’язки Географічні аспекти взаємодії людини і природи. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Географія природних ресурсів. Природокористування та його наслідки

Слайд 10

Фізичний компонент забезпечує усвідомлення учнями основ фізичної науки, засвоєння ними основних фізичних понять і законів, наукового світогляду і стилю мислення, розвиток здатності пояснювати природні явища і процеси та застосовувати здобуті знання під час розв’язання фізичних задач, удосконалення досвіду провадження експериментальної діяльності, формування ставлення до фізичної картини світу, оцінювання ролі знань фізики в житті людини і суспільному розвитку.

Слайд 11

Основна школа Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання Речовина і поле. Будова речовини і структурні рівні фізичного світу. Гравітаційне поле. Електромагнітне поле. Світло Рух і взаємодії. Фундаментальні взаємодії. Фізична суть механічних, теплових, електромагнітних, оптичних, ядерних явищ Старша школа Фізика як фундаментальна наука. Методи пізнання. Роль фізичних знань у житті суспільства, розвитку техніки і технологій, розв’язанні екологічних проблем. Нанофізика і нанотехнології Речовина і поле. Фізичні властивості речовини та поля. Кванти. Елементарні частинки. Корпускулярно-хвильовий дуалізм Рух і взаємодії. Фундаментальні взаємодії. Фізична суть фізичних явищ і процесів різної природи

Слайд 12

Хімічний компонент забезпечує засвоєння учнями знань про речовини та їх перетворення, хімічні закони і методи дослідження, навички безпечного поводження з речовинами, формує ставлення до екологічних проблем і розуміння хімічної картини світу, вміння оцінювати роль хімії у виробництві та житті людини.

Слайд 13

Основна школа Хімічний елемент. Атом. Елементи-органогени. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Речовина. Прості та складні речовини. Основні класи неорганічних речовин. Найважливіші органічні сполуки. Дисперсні системи. Розчини. Електролітична дисоціація Хімічна реакція. Типи хімічних реакцій. Рівняння хімічних реакцій Методи наукового пізнання в хімії. Правила безпеки під час роботи з речовинами Хімія в житті суспільства. Хімічні сполуки і навколишнє природне середовище Старша школа Хімічні елементи у природі. Колообіг елементів. Металічні та неметалічні елементи Речовина. Неорганічні сполуки металічних і неметалічних елементів. Органічні сполуки. Рівні організації речовини Хімічна реакція. Класифікація хімічних реакцій Методи наукового пізнання в хімії Хімія в житті суспільства. Роль хімії у розв’язанні глобальних проблем людства

Слайд 14

Екологічний компонент спрямований на формування в учнів екологічної свідомості та дотримання правил екологічно безпечної поведінки в навколишньому природному середовищі.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Астрономія