X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА

Завантажити презентацію

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА 21 травня 2010 року, м.Київ

Слайд 2

Документи, на яких ґрунтується запровадження Додатка до диплома європейського зразка в Україні: - ЛІСАБОНСЬКА КОНВЕНЦІЯ: Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні, підписана від імені України 11 квітня 1997 року в м. Лісабон (Португалія) та ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні» № 1273-ХІV від 3 грудня 1999 року (Розділ ІХ, стаття ІХ.3) - БОЛОНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ: «Спільна заява європейських міністрів освіти» м. Болонья, 18-19 червня 1999 р. - БЕРЛІНСЬКЕ КОМЮНІКЕ: Комюніке конференції міністрів, відпові-дальних за вищу освіту «Створення Європейського простору вищої освіти», м. Берлін, 19-20 вересня 2003 року.

Слайд 3

ОФІЦІЙНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ВИКЛАДЕНІ У ТАКИХ ДОКУМЕНТАХ: - РЕКОМЕНДАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm) - РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ ЄВРОПИ від 15 грудня 2004 року № 2241/2004/EC щодо єдиної рамки для прозорості кваліфіка-цій і компетенцій Європейської Спільноти (Europass Diploma Supplement). - РЕКОМЕНДАЦІЇ ЮНЕСКО/СЕПЕС, РАДИ ЄВРОПИ (Пояснювальна записка «Додаток до диплома», оновлена версія, прийнята Комітетом Лісабонської конвенції з визнання, червень 2007 р., Бухарест)

Слайд 4

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА DIPLOMA SUPPLEMENT Цей Додаток до диплома відповідає моделі, яка розроблена Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/ CEПEС. Метою Додатка є надання достатньої об’єктивної інформації для поліпшення міжнародної «прозорості» і справедливого академічного та профе-сійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). Додаток до диплома містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершеного особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається цей Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалент-ності чи пропозицій щодо визнання. Інформація має бути наведена в усіх восьми розділах. Якщо інформація не надається, слід зазначити причину її відсутності. This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

Слайд 5

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА DIPLOMA SUPPLEMENT 1 ІНФОМАЦІЯ ПРО ОСОБУ, ЯКІЙ ВИДАНО ДИПЛОМ/ INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1 Прізвище/ Family name(s); 1.2 Ім’я та по батькові/ Given name(s); 1.3 Дата народження (число/місяць/рік)/ Date of birth (day/month/year); 1.4 Ідентифікаційний номер чи код студента (якщо є)/ Student identification number or code (if available);

Слайд 6

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА DIPLOMA SUPPLEMENT 2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ/ INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1 Назва кваліфікації і звання (якщо надається)/ Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language); 2.2 Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією/ Main field(s) of study for the qualification; 2.3 Назва і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію/ Name and status of awarding institution (in original language); 2.4 Назва і статус навчального закладу, який здійснював навчання (якщо відмінні від п. 2.3)/ Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language); 2.5 Мова(и) навчання/ екзаменів / Language(s) of instruction/examination;

Слайд 7

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА DIPLOMA SUPPLEMENT 3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ/ INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1 Рівень кваліфікації/ Level of qualification; 3.2 Офіційна тривалість програми/ Official length of programme; 3.3 Вимоги до вступу/ Access requirements(s);

Слайд 8

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА DIPLOMA SUPPLEMENT 4 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ/ INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1 Форма навчання/ Mode of study; 4.2 Вимоги програми/ Programme requirements; 4.3 Детальні відомості про програму: (напр., модулі або навчальні компоненти), і отримані особою результати навчання: бали/оцінки/кредити; / Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained; 4.4 Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок/ Grading scheme and, if available, grade distribution guidance; 4.5 Загальна класифікація присвоєної кваліфікації/ Overall classification of the qualification (in original language);

Слайд 9

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА DIPLOMA SUPPLEMENT 5 ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА/ INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1 Академічні права/ Access to further study; 5.2 Професійні права (якщо надаються)/ Professional status (if applicable);

Слайд 10

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА DIPLOMA SUPPLEMENT 6 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ/ ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Додаткова інформація/ Additional information; 6.2 Інші джерела інформації/ Further information sources; 7 ЗАСВІДЧЕННЯ ДОДАТКА/ CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1 Дата/ Date; 7.2 Підпис/ Signature; 7.3 Посада/ Capacity; 7.4 Офіційний штамп чи печатка/ Official stamp or seal;

Слайд 11

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА DIPLOMA SUPPLEMENT 8 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ/ INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM Загальні вимоги до доступу (вступу) Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту Молодший спеціаліст. Бакалавр Спеціаліст. Магістр. Наукові ступені Кандидат наук Доктор наук Типи вищих навчальних закладів Система забезпечення якості

Слайд 12

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Структура освіти України

Слайд 13

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (Польща) (стор.1, 2)

Слайд 14

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (Польща) (стор. 3, 4)

Слайд 15

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (ЧЕХІЯ) (стор.1, 2)

Слайд 16

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (ЧЕХІЯ) (стор.3, 4)

Слайд 17

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (Англія) (стор.1, 2)

Слайд 18

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (Англія) (стор. 3, 4)

Слайд 19

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (Англія) (стор. 5, 6)

Слайд 20

СТРУКТУРА ДОДАТКУ ДО ДИПЛОМУ (стор. 1, 2)

Слайд 21

СТРУКТУРА ДОДАТКУ ДО ДИПЛОМУ (стор. 3, 4)

Слайд 22

СТРУКТУРА ДОДАТКУ ДО ДИПЛОМУ (стор. 5, 6)

Слайд 23

ЗАПОВНЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (стор.1, 2)

Слайд 24

ЗАПОВНЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (стор. 3, 4)

Слайд 25

ЗАПОВНЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (стор. 5, 6)

Слайд 26

ЗАПОВНЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (стор. 7, 8)

Слайд 27

ЗАПОВНЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (стор. 9, 10)

Слайд 28

ЗАПОВНЕНИЙ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ (стор. 11)

Слайд 29

ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА ЩО ДАЄ ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА? - забезпечує міжнародну зрозумілість диплома (кваліфікації вищої освіти); - сприяє академічному і професійному визнанню здобутої кваліфікації; - надає об'єктивний опис досягнень і компетенцій випускника; сприяє працевлаштуванню випускників як в країні, так і за кордоном; - робить навчальний заклад відомим за межами країни.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне