X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського вибору

Завантажити презентацію

Формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського вибору

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Формування інтегрованих систем публічного управління в контексті європейського вибору Баштанник Віталій Володимирович, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України кандидат наук з державного управління, доцент

Слайд 2

* Публічне управління: постановка проблеми Дихотомія сучасного управління суспільним розвитком пов’язана із політичною сутністю держави і, водночас, раціоналізацією владних відносин, динамікою суспільних процесів, демократичними трансформаціями, у тому числі, і під впливом зовнішніх чинників. Ефективна організація влади в державі вимагає формування інститутів управління, що поєднують публічну владу і адміністрування (в сучасних умовах частково забезпечується інститутом політичних посад) та демократичні засади формування представницьких органів.

Слайд 3

* Публічне управління: постановка проблеми Сучасний науковий підхід до проблематики публічного управління базується на комплексному дослідженні базових теоретичних засад управління в системі органів влади в Україні у 1991-2009 роках за трьома напрямами. По-перше, дослідження теоретичних проблем інституціоналізації публічного управління. По-друге, визначення організаційних характеристик розвитку владного механізму в Україні у зазначених історичних межах. По-третє, аналіз проблем конституювання європейських принципів управління на рівні публічно-управлінських структур у напрямі формування ефективного механізму демократичного розвитку Української держави.

Слайд 4

* Загальна мета дослідження інтегрованої системи публічного управління передбачає вирішення таких завдань: аналіз історико-теоретичних засад розвитку управління на різних рівнях в межах національної держави, визначення тенденцій формування правової основи публічного управління та адміністрування в Україні; узагальнення європейського досвіду раціоналізації відносин у системі публічного управління з використанням сучасної методології наукового дослідження, що спрямована на вивчення досвіду формування структур публічного управління в країнах-членах Європейського Союзу; визначення суб’єктів публічно-владних відносин через завдання, цілі, принципи, компетенції, детермінація принципів публічно-управлінської діяльності у системі повноважень органів публічного адміністрування в Україні.

Слайд 5

* Інтегровані системи публічного управління: постановка проблеми Формування базових засад управління в складних адміністративних системах в умовах трансформації механізмів взаємодії політичних інститутів завжди виступає важливим питанням політичної стабільності національної держави, основною передумовою становлення інститутів громадянського суспільства, консолідації соціальних груп, гарантуванням дотримання прав і свобод людини. Реалізація демократичних принципів публічного управління в такому контексті забезпечує загальний розвиток політичного діалогу та інтегративний характер суспільних відносин у контексті гуманізації публічного управління. Інтегровані системи публічного управління в суспільстві мають бути наділені здатністю у процесі розвитку переходити від одного якісного стану до іншого, підтримувати динамічну рівновагу із зовнішнім оточенням, забезпечувати сучасне й ефективне приведення управління у відповідність з притаманними йому об’єктивними закономірностями і тенденціями поступального розвитку.

Слайд 6

* Інтегрована система публічного управління У сучасних умовах в Україні актуалізується напрацювання засад конституювання інтегрованих систем публічного управління, що передбачає розробку методології дослідження існуючих управлінських систем на рівні національних держав, систематизацію принципів діяльності в таких системах, визначення особливостей прямих та зворотних зв’язків та ступінь взаємозалежності із надсистемами (наднаціональними системами) у сенсі глобалізації управління.

Слайд 7

* Категоріальна схема формування змісту ІСПУ Самоврядування (самоврядне управління) Наддержавне (наднаціональне) управління Публічна служба Державне управління Політичне управління Громадське управління Служба в ОМС Публічне адміністрування Цивільна служба Інтегрована система публічного управління Державне адміністрування Публічне управління Державна служба

Слайд 8

* Конституювання інтегрованої системи публічного управління відбувається в складних умовах адміністративно-політичного реформування в Україні і обумовленого низкою факторів. По-перше, суттєва втрата кадрового потенціалу державної служби через об’єктивні (віковий ценз) та суб’єктивні (політична лояльність) чинники, при цьому виникає проблема наступності в управлінні практично на всіх рівнях. По-друге, зменшення компетентності та моральних якостей державних службовців, збереження корупційних проявів на державній службі, втрата мотивації. По-третє, формування управлінської системи, що має тенденції до автономізації в суспільстві, нав’язуванні суспільству стереотипів управління за допомогою адміністративного ресурсу, мінімізації суспільного контролю за діяльністю органів влади, “менеджеріалізація” управління. По-четверте, політична та адміністративна реформи, що відбувалися з середини 90-х рр. ХХ століття, не вирішили проблему адаптації бюрократії до демократичних перетворень, що знайшло свій прояв в відсутності стратегічних пріоритетів розвитку інститутів влади в Україні у період 2005-2009 рр. Конституювання інтегрованої системи публічного управління

Слайд 9

* ІСПУ та публічність влади Характер, структура, форми та особливості взаємовідносин в ІСПУ реально віддзеркалюють цілі суб’єктів суспільної взаємодії, намагання до змін, систему зв’язків, тенденції поведінки, забезпечують визначеність, послідовність та наступність політичного курсу, інноваційний характер управлінських рішень. Реалізація принципу публічності в системі “людина - суспільство - держава” можлива шляхом суспільно-політичного партнерства, оптимальним результатом якого виступає розвиток національної держави на засадах консенсусної демократії. В умовах поглиблення наднаціональних інтеграційних процесів публічне управління, публічно-управлінські відносини, публічно-управлінська діяльність набувають нових характерних ознак, посилюється суб’єктність такої діяльності, виокремлюються її засади та напрями. Фактично, мова йде про формування відкритої системи публічного управління як складної адміністративної системи, в межах якої відбувається постійний процес гармонізації принципів, механізмів та методів територіального врядування з посиленням інструментів і механізмів делегування повноважень, побудови багаторівневих, вертикально інтегрованих структур управління.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика