X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
моя родина

Завантажити презентацію

моя родина

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування природознавчої компетентності молодшого школяра Дишлева І.М., методитст НМК початкової освіти КОІПОПК

Слайд 2

Нормативно-правове забезпечення викладання природознавства у школі І ступеня Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462); Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНМС України № 1050 від 12.09.2011р.).

Слайд 3

Державний стандарт початкової загальної освіти 2005 рік 2011 рік

Слайд 4

Державний стандарт початкової загальної освіти 2011 рік Загальні положення компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці; ключова компетентність — спеціально структурований комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів; компетенція — суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини; ключова компетенція — об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологій); компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна; комунікативна компетентність — здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями; міжпредметна компетентність — здатність учня застосувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і предметних галузей; предметна компетентність — освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням; предметна компетенція — сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв’язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює; міжпредметні естетичні компетентності — здатність орієнтуватися в різних сферах життєдіяльності, що формується під час опанування різних видів мистецтва. Предметними мистецькими компетентностями, у тому числі музичними, образотворчими, хореографічними, театральними, екранними, є здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва; предметна математична компетентність — особистісне утворення, що характеризує здатність учня (учениці) створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач; громадянська компетентність — здатність людини активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства соціальна компетентність — здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі предметна природознавча компетентність — особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин “людина — природа”

Слайд 5

Державний стандарт початкової загальної освіти 2011 рік Державний стандарт складається з: базового навчального плану початкової загальної освіти згідно з додатком 1; загальної характеристики інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти; державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з додатком 2.

Слайд 6

Базовий навчальний план 2005 рік 2011 рік Найменування освітньої галузі Кількість годин у класах на тиждень 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом Природознавство 2 2 2 2 8 Суспільствознавство 1 1 2 Найменування освітньої галузі Кількість годин у класах на тиждень 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом Людина і світ 1 1 2 2 6

Слайд 7

Освітня галузь «Природознавство» Мета: формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

Слайд 8

Освітня галузь «Природознавство» Завдання: виховання соціально активної особистості; формування природничо-наукової картини світу; розвиток розумових здібностей, емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності; забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з природою; оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.

Слайд 9

Програма «Природознавство» 1-4 класи Гільберг Тетяна Георгіївна, завідувач кафедри методики навчальних дисциплін Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук; Сак Тамара Василівна, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук; Біда Дарія Дмитрівна, доцент кафедри природничо-математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; Грущинська Ірина Василівна, старший викладач коледжу Славістичного університету м. Києва.

Слайд 10

Загальна характеристика навчального предмета «Природознавство»

Слайд 11

Змістові лінії предмета “Природознавство”

Слайд 12

Особливості організації вивчення програмового матеріалу з природознавства у 1 класі Розподіл годин: протягом року — 68 год (2 год на тиждень); резерв* – 6 год; * — резерв навчального часу може бути вико-ристаний учителем на власний розсуд для орга-нізації різноманітних форм навчального процесу: екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інфор-мації.

Слайд 13

проведення дослідницького практикуму під час опрацювання кожного із розділів; співпраця з батьками (спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку “Запитай у батьків”; узагальнення вивченого матеріалу кожного із розділів (“Запитання до природи”); застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної діяльності. Особливості моделювання змісту навчальної програми

Слайд 14

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу на уроках природознавства компетентнісно орієнтований підхід; використання сучасних освітніх технологій; розвиток критичного мислення та креативності; проблемний підхід; упровадження проектних технологіїй; залучення молодших школярів до колективної діяльності (парної, групової роботи); використання інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, електронний планетарій, короткотривалі ролики про тіла Сонячної системи, Всесвіт).

Слайд 15

Методи, прийоми та засоби організації навчальних занять з природознавства спостереження у природі; власні дослідження учнів; практичні роботи; демонстраційні і фронтальні досліди; виготовлення моделей явищ природи та формування вмінь користуватися ними; екологічне моделюванню та прогнозування; вирішення ситуативних завдань; робота з інформаційними джерелами; практична діяльність з охорони природи.

Слайд 16

Метод проектів на уроці природознавства Проект ― це інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів в умовах активної взаємодії з навколишнім середовищем. (Л. Ващенко)

Слайд 17

Педагогічні можливості проектної технології в освітньому середовищі стимулювання інтересу учнів до нових знань; розвиток дитини шляхом вирішення проблем; застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності

Слайд 18

Форми та засоби проведення навчальних занять з природознавства використання місцевого природознавчого та краєзнавчого матеріалу у навчальних цілях; проведення регулярних екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, будинок природи, планетарій, обсерваторію.; систематичні спостереження за природою; дидактичні ігри; уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій; святкування дня Землі, космонавтики, прильоту птахів і т. і.; власні учнівські дослідження; виконання завдань пошуково-творчого характеру екологічні акції.

Слайд 19

Структурування програми ВСТУП що вивчає предмет природознавство (1 год); РОЗДІЛ І. світ, у якому ти живеш (14 год); РОЗДІЛ ІІ. світ неживої природи (7 год); РОЗДІЛ ІІІ. світ живої природи (17 год); РОЗДІЛ ІV. рідний край (10 год); РОЗДІЛ V. моя країна — Україна (8 год); РОЗДІЛ VІ. запитання до природи (5 год, упродовж року, тематика за вибором учителя) (68 год, 2 год на тиждень, резерв – 6 год)

Слайд 20

Структурування програми

Слайд 21

Особливості вивчення змісту програмового матеріалу 1 клас

Слайд 22

Особливості вивчення змісту програмового матеріалу 2011рік Змістнавч.матеріалу Держ.вимоги ВСТУП (1 год) Длячогомививчаємоприродознавство Учень: розповідає щовивчаєпредметприродознавство. 2006 рік Змістнавч.матеріалу Держ.вимоги «ВСТУП» відсутній

Слайд 23

Змістнавч.матеріалу Держ.вимоги РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ (14 год) Щотреба знати про природу. Жива інеживаприрода.Яклюдинапізнаєсвіт.Спостереженнятадосліди.Природнітарукотворніоб’єкти(тіла).Живіорганізми,їхніознакитаумови,необхіднідляжиття,різно-манітність.Значенняприродидляжиттялюдини.Бережливеставленнядоприроди. Екскурсії. Ознайомленнязоб’єктаминеживоїтаживоїприроди. Спостереженнязаосіннімизмінамивживійінеживійприроді. Практична робота.Дослідженнядрібнихдеталейпредметівзадопомогоюлупи. Дослідницькийпрактикум.Зчогоцевиготовлено? (“Запитай убатьків”). Учень: наводитьприкладиоб’єктівживоїтанеживоїприроди;об’єктівстворенихрукамилюдини;природнихматеріалів, зякихлюдинавиробляєпредметивжитку;називаєорганичуттялюдини;маєуявленняпро:спостереженнятадослідиякметодививченняприроди;ознакиживихорганізмів;прилади, задопомогоюякихдосліджуютьприроду;групуєоб’єктинеживоїіживоїприроди,природиірукотворніоб’єктизасуттєвимиознаками;спостерігаєвгрупізаоб’єктамиживоїтанеживоїприроди;досліджуєприродніоб’єктитаоб’єкти,створеннілюдиною;порівнюєоб’єкти(тіла)неживоїіживоїприроди;знаєправилаповедінкивприроді;аналізуєілюстраціїупідручникуіздобуваєз нихнеобхіднуінформацію;працюєвгрупі:обговорюєвгрупахіскладаєрозповідьпроекскурсію;дотримуєтьсяправилповедінкипідчасекскурсій

Слайд 24

Змістнавч.матеріалу Держ.вимоги РОЗДІЛ ІІ. СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ (7 год) СонцетайогозначеннядляжиттянаЗемлі. Вода таїївластивості. Вода вприродіта вжиттілюдини.Повітрятайоговластивості.Значенняповітрядляживоїприроди. Ґрунт.Значенняґрунтудляживоїприродиігосподарськоїдіяльностілюдини. Гірськіпороди,їхзначеннядлялюдини. Практичнаробота.Ознайомленнязколекцієюгірськихпорідрідногокраю. Демонстраціявластивостейводи (безбарвна,прозора,приймаєформупосудини,тече). Демонстраціявластивостейповітря(існуєнавколонас, без запаху,прозоре,намагаєтьсязайнятиувесьдоступнийпростір). Дослідницькийпрактикум.Кудизникаєвода зкалюжі? Учень: називаєскладовінеживоїприроди; маєуявленняпрозначенняСонцядляживоїприроди;називаєвластивостіповітря, води, складґрунту;спостерігає:досліди,якідемонструютьвластивостіповітря, води таґрунту;досліджуєвластивостіповітря; розпізнає2-3видигірськихпорідсвоєїмісцевості;розповідає: прозначенняповітря, води,ґрунтудляжиттярослин,тварин,людини; провикористаннялюдиноюгірськихпорід(2-3приклади); проекономневикористанняводи;дотримуєтьсяінструкційі правилтехнікибезпекиприпроведеннідемонстраційнихдослідів,практичнихробіт.

Слайд 25

Змістнавч.матеріалу Держ.вимоги РОЗДІЛ ІІІ. СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ (17 год) Рослини,їхнябудова. Дерева,кущі,трав’янистірослини.Листянітахвойнірослини.Дикоросліікультурнірослини.Кімнатнірослини. Догляд закімнатнимирослинами.Тварини.Дикіісвійськітварини.Комахи.Риби. Птахи.Звірі.Твариниживогокуточка,домашніулюбленці. Практична робота.Вивченнябудовирослин. Практична робота.Догляд закімнатнимирослинами. Екскурсії: у сад (парк, сквер,ліс). Правилаповедінкиуприроді. украєзнавчиймузей,шкільнийживийкуточок, зоопарк (навибір). Дослідницькийпрактикум. Якживутьмурахи? Учень:називаєчастини(квіткової)рослини;ознакикомах,птахів,звірів;знаєправилаповедінкивприроді;порівнюєдерева,кущі,трав’янистірослини;листянііхвойнірослини;будовурізнихвидівкомах,риб,птахів,звірів;групуєзображеннядикорослихікультурнихрослин,пояснюючисутністьгрупування;класифікуєзображеннякомах,риб,птахів,тварин,пояснюючисутністькласифікації;розглядаєілюстраціїпідручникаіздобуваєз нихнеобхіднуінформацію;працюєвпарі:доглядаєзакімнатнимирослинами; затваринамив живомукуточку;піклуєтьсяпроптахіввзимку;працюєвгрупі:аналізуємалюнкипідручника,розповідаєпроотримануінформацію, прорезультатиспостереженьзатваринами;спостерігаєзажиттямтваринуприроді, в живомукуточку;допомагаєптахамузимку;дотримуєтьсяінструкційі правилтехнікибезпекиприпроведенніспостережень,практичнихробіт,екскурсій;оцінюєконкретніприкладиповедінкивприроді,власнудіяльність.

Слайд 26

Змістнавч.матеріалу Держ.вимоги РОЗДІЛ ІV. РІДНИЙ КРАЙ (10 год) Природа вмісті/селітаїїоколицях.Водоймирідногокраю.Охоронаводойм.Ди-корослірослинирідногокраю.Лікарськірослини.Охоронарослин.Червонакнига.Червонокнижнірос-линирідногокраю. Куль-турнірослинирідногокраю.Тваринирідногокраю.Охо-ронатварин.Свійськітва-ринирідногокраю.Працялюдей вмісті/селі. Екскурсіядоводойми(уліс). Правилаповедінкипо-близуводойми(улісі). Міні-проект.Моєулюбленемісцевідпочинкунаприродівмісті(селі).Дослідницькийпрактикум. Чим славитьсямоємісто(село). Учень:знаєназвусвогоміста(села);домашнюадресу; називаєводоймирідногокраю;пам’яткиприродиврідномукраї; 2-4представникививченихсистематичнихгрупоб’єктівживоїприродисвоєїмісцевості(дикорослі(лікарськірослини),культурнірослини;дикі,свійськітварини;гриби;рослинітварин,занесенихдоЧервоноїкнигиУкраїни;дотримуєтьсяправилповедінкипоблизуводойм;пояснюєгосподарськезначеннялісів,культурнихрослин,свійськихтваринсвоєїмісцевості;значенняпрацілюдейсвоєїмісцевості;знаходитьнеобхіднуінформаціюздодатковихджерелзнаньпро природусвогокраю таобговорюєотримануінформацію;формулюєвисновкипронеобхідністьзахищатирослинітваринрідногокраю;працюєвпарі:аналізуєінформацію,висуваєпропозиції,аргументи,судженнящодорозв’язаннясумісногозавдання;працюєвгрупі:аналізуєрозповідьвчителя,малюнки, текстпідручника,розповідаєпроотримануінформацію; прорезультатиспостереженьуприроді;презентуєміні-проект;спостерігаєзажиттямтварин;дотримуєтьсяінструкційі правилтехнікибезпекиприпроведенніспостережень,екскурсій;досліджуєособливостіприродирідногоміста(села);оцінюєвласнудіяльність.

Слайд 27

Змістнавч.матеріалу Держ.вимоги РОЗДІЛ V. МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА (8 год) Україна– мояБатьківщина. КартаУкраїни.Умовніпозначеннянакарті(рівнини, гори,водойми).ВодоймиУкраїни.Найбільшірічкита озераУкраїниїхзначеннядлялюдини.ЧорнетаАзовськеморя.Значенняморів. ГориУкраїни. ПриродаУкраїнськихКарпат. ПриродаКримськихгір. Міні-проект. Якоблаштуватиджерело?Дослідницькийпрактикум.МандрівкаУкраїною, про якутимрієш. Учень: маєуявленняпро картуУкраїнитаумовніпозначеннянанійрівнин,гір,річок,морів; знає: назвуБатьківщини,столицюУкраїни,назви(2-3)морів,гіртанайбільшихрічокУкраїни; знаходитьнакартіУкраїнирівнини, гори,водойми; пояснюєгосподарськезначенняводойм; наводитьприкладипозитивного і негативногоставленнялюдинидоприроди; моделюєвпроцесінавчальноїгриоптимальніформиповедінкиувзаємовідношенняхз природою; працюєвпарі:аналізуєінформацію,висуваєпропозиції,щодорозв’язаннясумісногозавдання; працюєвгрупі:аналізуєрозповідьвчителя,малюнки, текстпідручника,розповідаєпроотримануінформацію; оцінюєвласнудіяльність.

Слайд 28

Змістнавч.матеріалу Держ.вимоги РОЗДІЛ VІ.Запитаннядоприроди(5 год.,впродовжроку, тематика завиборомучителя) Зчоговиробляютьпапір? Звідкиберетьсярослиннемасло? Защонамвдячнідомашніулюбленці(рослини,тварини)? Якекономновикористовувативодувдома? Чирозуміютьтвариниоднеодного? Чомумалюєтвійолівець? Чомупідстрибуєм’яч? Чимснідаєїжачок? Учень: працюєзінформацією: читає,переказуєтекстипро природу, ставитьзапитаннядопрочитаного; дотримуєтьсяправилекологічноїповедінкиупобуті(економіяводи); знаходить(зазавданнямвчителя) впідручникуідодатковихджерелахзнаньінформацію, якадопомагаєшукативідповідіназапитаннядоприроди(пророслин,тварин,явищауживійтанеживійприроді),готуєрозповідітаобговорюєїх. РЕЗЕРВ 6 год.

Слайд 29

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Я і Україна