X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року

Завантажити презентацію

КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

КОМПЛЕКСНА СТРАТЕГІЯ розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року м. Дніпропетровськ 2011 рік Додаток до рішення обласної ради

Слайд 2

ЗМІСТ С. * СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 4 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОБЛАСТІ 11 SWOT-АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 12 КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 13 МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 14 СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ 15 Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 16 Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 25 Стратегічна ціль 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ 40 ПОСИЛАННЯ 45

Слайд 3

* СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ Дніпропетровська область – регіон з потужною диверсифікованою економікою, що забезпечує: стабільне зростання ВРП як джерела наповнення регіонального та національного бюджетів і зростання бюджету розвитку області та територій; високий рівень доходів населення Постійно зростаючі соціальні стандарти, які забезпечують гідний рівень життя населення: комфортні умови життя, газопостачання, забезпеченість якісною водою, доступними транспортними послугами за рахунок розвиненої транспортної інфраструктури; доступні та якісні медичне обслуговування й освіта; високий рівень соціальної захищеності; забезпеченість житлом; створення сприятливих умов для розвитку культури та спорту; достатня продовольча база, наявність доступних та якісних продуктів харчування, переважно власного виробництва Постійно зростаючі екологічні стандарти: зниження викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами області в повітря та воду; ліквідація на території області твердого ракетного палива та складів непридатних агропестицидів; зниження негативного впливу на екологію полігонів твердих побутових відходів та стихійних звалищ

Слайд 4

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

Слайд 5

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

Слайд 6

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

Слайд 7

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

Слайд 8

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

Слайд 9

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

Слайд 10

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

Слайд 11

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОБЛАСТІ * Дніпропетровська область у 2010 році: На базі моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України в 2010 році та за матеріалами Проекту з оцінки конкурентоспроможності України та її регіонів, що був здійснений Фондом „Ефективне Управління” у партнерстві з Всесвітнім економічним форумом за методологією Індексу Глобальної Конкурентоспроможності були визначені переваги та проблемні сфери області. Переваги: посідає загальне третє місце за даними моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів України в 2010 році; посідає третє місце за внеском до валового регіонального продукту України та виробляє майже 11% ВВП країни; посідає друге місце за обсягами реалізованої промислової продукції (у 2010 році – 17,7%, за січень – лютий 2011 року – 19,1% від загального обсягу); в 2010 році область була лідером за складовими: „рівень розвитку бізнесу”, „інфрастуктура” та „інновації”. Проблемні сфери: якість доріг – 17 місце серед регіонів України; охорона здоров’я та початкова освіта – 11 місце серед регіонів України; рівень розвитку інституцій у 2010 році – 13 місце серед регіонів України.

Слайд 12

SWOT-АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ *

Слайд 13

КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ *

Слайд 14

МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ * Основними завданнями є: підтримка базових галузей, стимулювання впровадження в них нових технологій, насамперед енергоощадних; нарощування обсягів продукції високотехнологічних виробництв, насамперед точного машинобудування та космічної галузі; диверсифікація економіки, розвиток конкурентоспромож-них галузей, зокрема сільського господарства та будівництва; стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; підвищення інвестиційної привабливості регіону подолання корупції та тінізації еконо-міки. Економічний розвиток Передбачає організаційні заходи та витрати на: розвиток інфраструктури, в т.ч. транспортної; стимулювання інвестиційної діяльності; упровадження державно-приват-ного партнерства; сприяння створенню промислових зон та технопарків; стимулювання активності малого та середнього бізнесу; стимулювання активності небазових галузей з метою диверсифікації; запровадження „єдиного вікна” дозвільно-погоджувальних процедур; створення нових робочих місць; упровадження земельної реформи. Основними завданнями є: перетворення області на один із провідних освітніх центрів України та Європи; досягнення європейського рівня надання медичної допомоги; зростання заробітної плати та соціальних гарантій, поліпшення умов життєдіяльності; зростання зайнятості населення; активізація громадського життя. Передбачає організаційні заходи та витрати на: утримання соціальної сфери; реформування житлово-комуналь-ного господарства та благоустрій терито-рій населених пунктів; соціальне забезпечення; згідно з реформуванням системи охорони здоров’я: переоснащення лікувально-профі-лактичних закладів; підготовку (пере-підготовку) лікарів загальної практики – сімейної медицини; оснащення автомо-білями „швидкої медичної допомоги ”; удосконалення системи освіти та наукової діяльності; створення умов для розвитку культури. Основними завданнями є: збалансоване використання природно-ресурсного потенціалу; поліпшення стану довкілля та збереження його унікальних елементів Передбачає організаційні заходи та витрати на: раціональне використання і відтворення природно-ресурсного потенціалу; створення заповідників та заказників; поліпшення якості питної води та води в річках і водоймах; рекультивацію порушених земель; ліквідацію складів непридатних агрохімікатів, стихійних звалищ; запобігання техногенних аварій та катастроф. Соціальний розвиток Екологічний розвиток ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Слайд 15

* СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ на 2011 – 2015 рр. ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО- СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Слайд 16

* СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ на 2011 – 2015 рр. ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО- СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОСЯГНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВИХІД ОБЛАСТІ НА РІВЕНЬ ПРОВІДНОГО ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧ-НОГО СТАНУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕСПРИЯТЛИВИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ ЛІКВІДАЦІЯ МІСЦЬ НА-КОПИЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧ-НИХ ВІДХОДІВ, У Т.Ч. АГРОХІМІКАТІВ РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН, ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЛОРИ ТА ФАУНИ ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ УРАНОВОГО І ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Слайд 17

* Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ Основою подальшого розвитку економічного потенціалу області є підтримка базової галузі економіки регіону – гірничо-металургійного комплексу та диверсифікація господарства за рахунок галузей з високим потенціалом зростання – сільське господарство і будівництво. Особливу увагу слід приділити використанню потенціалу високотехнологічних виробництв, у яких можуть бути досягнуті суттєві конкурентні переваги. Зокрема, це підприємства аерокосмічної галузі, зв’язку та комунікацій. Основою диверсифікації економіки області є галузі сільського господарства та будівництва. Відповідна їх частка у ВРП повинна зрости в 2 – 2,5 раза. СТРУКТУРА ВРП ОБЛАСТІ Будівництво Машинобудування Металургійне виробництво Видобуток металевих руд Видобуток вугілля Сільське господарство * * * * * * * * * * * * * * * * Інші галузі, у т.ч. транспорт, зв’язок, фінанси, торгівля, послуги) * * * * Зростання економіки регіону * на рік

Слайд 18

* Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ МОДЕРНІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ВИРОБНИЦТВ РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ, ІННОВАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Слайд 19

* Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ МОДЕРНІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ВИРОБНИЦТВ (приклади механізмів реалізації) Структурна перебудова та підвищення економічної ефективності підприємств металургійного комплексу регіону 1. ВАТ ДМК Дзержинського. Реконструкція відділення безперервної розливки сталі конвертерного цеху зі спорудженням двох сортових машин безперервного лиття заготівок та установки „піч-ківш” № 2 (вартість – 814,9 млн грн). 2. ВАТ ДМК Дзержинського. Реконструкція сортопрокатного цеху (І черга) (вартість – 814,9 млн грн). 3. ВАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг”. Установка „піч-ківш” та МБЛЗ в діючому конвертерному цеху (І ,ІІ,ІІІ етапи) (вартість – 3,13 млрд грн). 4. Електросталеплавильний комплекс ТОВ „Металургійний завод „Дніпросталь” (вартість – понад 700 млн дол США). 5. ПАТ „Нікопольський завод феросплавів”. Проведення капітальних ремонтів печей (вартість – 273,0 млн грн). 6. ВАТ „Інтерпайп НТЗ”. Будівництво автоматизованої лінії фарбування, маркування, пакування обсадних труб у трубопрокатному цеху № 4 (вартість – 59,0 млн грн). 1. Зниження собівартості продукції. 2. Установка нового обладнання середньосортового арматурного стану 1 млн тонн/рік сортового та фасонного прокату, арматури та катанки. 3. Поетапний перехід із розливки у зливки на маршрут безперервної розливки сталі. 4. Виробництво безперервно литої заготовки потужністю 1,32 млн тонн сталі на рік, створення понад 500 робочих місць , збільшення бюджетних надходжень на 150 млн грн/рік. 5. Забезпечення стабільного виробництва феросплавів в обсягах 840 -- 1000 тис тонн/рік. 6. Підвищення якості продукції. Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Підтримка високотехноло-гічних машинобудівних підприємств 1. Виконання підприємствами територіального ракетно-космічного кластера (ДП „КБ „Південне”, ДП „ВО „Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова”, ВАТ „Дніпроважмаш”, ДП „Дніпропетровський проектний інститут”, ДП „Дніпрокосмос” та інші) завдань у межах міжнародного проекту „Циклон-4” та завдань Загальнодержавних цільових науково-технічних космічних програм. Створення в регіоні заводського випробувального комплексу „Сухий космодром” для відпрацювання агрегатів і систем стартового та технічного комплексу проекту „Циклон-4”. 2. МНПК „ВЕСТА”. Будівництво заводу „Рекуперація cвинцю” з утилізації 3,5 млн од. (або близько 40 тис. тонн) використаних акумуляторів на рік (вартість проекту – 775,18 млн грн). 3. ВАТ „Дніпропетровський стрілочний завод” . Технічне переоснащення сталеливарного цеху № 1 з урахуванням установлення формувально-стрижневої лінії виробництва італійської компанії IMF з метою виготовлення залізничних та спеціальних відливок із сталі 110Г13Л, відповідаючих вимогам міжнародних стандартів. 1. Виконання завдань забезпечить розширення присутності України на світових ринках космічних послуг та впровадження сучасних космічних технологій в економіку України (отримання знімків земної поверхні, космічний зв’язок та навігація, наукові дослідження космічного простору). 2. Екологічна переробка відпрацьованих акумуляторних батарей, які знаходяться на території Дніпропетровської області, отримання матеріалів для вироблення продукції зі зменшенням імпортування свинцю, зниження собівартості; 3. Зменшення впливу на навколишнє природне середовище. Модернізація гірничодобувних підприємств області 1. ВАТ „Північний ГЗК”. Будівництво комплексу циклічно потокової технології скельних порід розкриву Першотравневого кар'єру (вартість – 2,89 млрд грн). 2. ВАТ „Інгулецький ГЗК”. Будівництво ІІ пускового комплексу магнітно-флотаційного доведення концентрату (далі -- МФДК) (вартість – 299,5 млн грн). 3. ВАТ „Південний ГЗК”. Реконструкція кар’єру у зв’язку з поглибленням, у т.ч. комплекс ЦПТ – горизонт 210м (вартість – 163,8 млн грн). 4. ВАТ „Центральний ГЗК”. Придбання нового технологічного гірничого та транспортного обладнання, модернізація дробарно-збагачувального обладнання, будівництво споруд хвостосховища (вартість – 1,61 млрд грн). 5. ВАТ „Криворізький залізорудний комбінат”. Розкриття та розробка горизонтів шахт ім. Леніна, „Октябрська”, „Родіна” (вартість – 1,57 млрд грн) тощо. 1.Підтримка обсягів видобутку руди та зниження собівартості продукції; 2. Підвищення конкурентоздатності шляхом виробництва концентрату високої якості (не менше 67% вмісту заліза). Річна потужність двох пускових комплексів МФДК становитиме 7 млн тонн. 3.Підтримка проектної потужності кар’єру на рівні 22 млн тонн/рік та виключення з роботи залізничного транспорту на горизонтах нижчих 210 м. 4. Підтримка досягнутих обсягів виробництва залізорудної сировини на рівні 6 млн тонн/рік концентрату, 2,2 млн тонн/рік обкотишів. 5. Підтримка досягнутих обсягів видобутку залізної руди на рівні 5,9 млн тонн/рік.

Слайд 20

* Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ Створення регіональної біржі інвестиційних проектів Створення та просування інвестиційних паспортів з детальною інформацією, необхідною для прийняття рішень; створення бази об'єктів інвестування, потенційно цікавих для реалізації інвестиційних проектів (занедбані заводи, ділянки з підведеними комунікаціями); створення довідника ринку компетенцій за галузями; створення постійно діючої біржі енергозбережних технологій Система дозволить інвесторові проводити аналіз потенційної ефективності ведення бізнесу в регіоні Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Створення та ефективне функціонування „Єдиного вікна” супроводу проектів Створення системи супроводу проектів (від формування ідеї до запуску виробництва / бізнесу); спрощення дозвільно-погоджувальних процедур; представлення актуальної нормативної і законодавчої бази України, яка регламентує ведення бізнесу; опис переваг регіону (в цілому і для конкретного проекту); представлення проектів / бізнес-ідей на міжнародних інвестиційних форумах; інформування інвесторів про нові й успішно реалізовані проекти Підсилення інтересу інвестора до регіону; спрощення дозвільно-погоджувальних процедур

Слайд 21

* Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА Розвиток земельних відносин та охорона земель Розвиток молочного скотарства Переоснащення сільськогосподарських формувань області Подальший розвиток кластера будівництва Спрощення дозвільних процедур Модернізація підприємств будівельного комплексу області Сприяння розвитку пільгового житлового будівництва та створення умов для будівництва (придбання) доступного житла РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Дебюрократизація дозвільно-погоджувальних процедур для суб’єктів господарювання Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка підприємницької діяльності Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва Подальший розвиток кластера сільського господарства

Слайд 22

* Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Розвиток земельних відносин та охорона земель Упровадження земельної реформи; реалізація Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року; реалізація Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області; розробка та реалізація Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села Побудова та реконструкція зрошувальної системи на 700 га; установлення меж 950 населених пунктів; освоєння земель для сільськогосподарського використання на 1300 тис. га; розмежування 900 тис. га земель державної та комунальної власності; проведення та поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (240 тис. га); проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів (80 тис. га) Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Розвиток молочного скотарства Реалізація Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року; реалізація Регіональної програми розвитку молочного скотарства; розробка та реалізація Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села Збільшення поголів’я корів у всіх категоріях господарств області в 2010 – 2014 роках на 4,1 тис. голів (на 10%); збільшення виробництва молока – на 9,8 тис. тонн (на 10%); будівництво та технічне обладнання 2 молочних комплексів, молочнотоварної ферми та реконструкція пологового відділення для корів Технічне переоснащення сільськогосподарських формувань реалізація Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року; реалізація Програми технічного переоснащення сільськогосподарських формувань Дніпропетровської області; розробка та реалізація Регіональної програми розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери села Зменшення відсотка старого тракторного парку на 40%; підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва; поліпшення умов відтворення матеріально-технічної бази в аграрному секторі економіки Подальший розвиток кластера сільського господарства Зміцнення рослинництва; створення вертикально-інтегрованих тваринницьких комплексів, що спираються на регіональні високоякісні селекційно-генетичні центри і використовують сучасні методи ведення сільського господарства; розвиток ділової сфери, що сприятиме притоку інвестицій і підготовці висококваліфікованого кадрового потенціалу на базі Дніпропетровського Аграрного Університету та інших освітніх закладів Розвиток системи оптових ринків сільськогосподарської продукції; збільшення загального об’єму сільськогосподарського будівництва з 83 до 115% в 2020 році; збільшення рівня виробництва зернових з 26 до 40 ц/га (+46%), соняшника – з 15 до 20 ц/га (+25%), фруктів – з 76 до 102 ц/га (25%), овочів – з 186 до 273 ц/га (+32%); збільшення рівня виробництва м’яса з 59 до 86 кг (+31%) на особу, свинини – з 13 до 17 кг (+24%) на особу; збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій з 64 до 100 млн USD (+36%)

Слайд 23

* Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА Спрощення дозвільних процедур Зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур, скорочення часу їх проходження та переліку необхідних документів; запровадження в дозвільній системі в будівництві принципів мовчазної згоди, „Єдиного вікна” та організаційної єдності; без отримання документа дозвільного характеру на основі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства; дерегуляція господарської діяльності шляхом передачі частини функцій з державного регулювання та контролю самоврядним організаціям Забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу, розвиток будівельної та суміжних галузей; збільшення обсягу виконаних робіт у 3 рази Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Модернізація підприємств будівельного комплексу області Підтримка діяльності підприємств з видобутку мінеральної будівельної сировини; сприяння диверсифікації діяльності будівельних підприємств залежно від місця їх розташування; сприяння впровадженню інноваційних технологій та освоєнню нових видів продукції Зростання об'єму виробництва будівельних матеріалів у 2,5 раза Сприяння розвитку пільгового житлового будівництва та створення умов для будівництва (придбання) доступного житла Реалізація Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла; реалізація Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла у Дніпропетровській області Будівництво (придбання) 25 тис м2 доступного житла Подальший розвиток кластера будівництва Розробка та впровадження пілотних проектів будівництва доступного житла; створення системи моніторингу потенційних замовлень і розповсюдження цих даних серед компаній кластера; розробка, упровадження бази даних будівельних компаній; розробка програм стажувань студентів у компаніях кластера; розробка системи он-лайн-моніторингу статусу розгляду заявок щодо дозволу на будівництво; визначення районів для будівництва індустріальних зон; розробка інвестиційного паспорта кластеру будівництва та опис пріоритетних проектів Збільшення вкладу галузі в економіку області в 1,5 раза в 2020 році; збільшення долі області в житловому будівництві України з 2,7 до 7,5%

Слайд 24

* Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка підприємницької діяльності Надання на конкурсній основі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів; надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю Зростання питомої ваги малого підприємництва у ВВП регіону; збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфра-структури підтримки підприємництва Підвищення рівня підготовки управлінських кадрів у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива”; підтримки підприємництва та сприяння інформаційному забезпеченню їх діяльності; підготовка і проведення обласних конференцій з перспективних напрямів розвитку підприємництва та його державної підтримки; інформаційне наповнення веб-сайта „Малий бізнес Дніпропетровської області” та його підтримка в актуальному стані; забезпечення систематичного виходу інформаційного бюлетеня „Малий бізнес Дніпропетровщини” Забезпечення високого рівня відкритості та прозорості регуляторної діяльності місцевих органів державної влади, удосконалення нормативного регулювання у сфері підприємництва; забезпечення функціонування бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків, лізингових центрів, фінансово-кредитних установ, фондів підтримки підприємництва, інформаційно-консультаційних установ; збільшення чисельності підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у 2011 -- 2015 роках Дебюрократизація дозвільно-погоджувальних процедур для суб’єктів господарювання Запровадження єдиних стандартів роботи місцевих дозвільних центрів щодо видачі документів дозвільного характеру, використання інформаційно-комп’ютерних технологій у їх роботі, упровадження Е-урядування; створення обласного дозвільного центру як робочого органу Дніпропетровської облдержадміністрації Створення на місцевому рівні сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів, у тому числі шляхом спрощення дозвільних і погоджувальних процедур; збільшення кількості діючих малих підприємств у 2012 році; збільшення кількості робочих місць за рахунок підприємств малого та середнього бізнесу

Слайд 25

* СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ на 2011 – 2015 рр. ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО- СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ МОДЕРНІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ВИРОБНИЦТВ РОЗВИТОК ВИСОКО- ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ, ІННОВАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕСПРИЯТЛИВИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ ЛІКВІДАЦІЯ МІСЦЬ НА-КОПИЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧ-НИХ ВІДХОДІВ, У Т.Ч. АГРОХІМІКАТІВ РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН, ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЛОРИ ТА ФАУНИ ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ УРАНОВОГО І ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА

Слайд 26

% ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ Базова ситуація Цільова ситуація Підвищення рівня заробітної плати Упровадження механізму контролю за цінами – будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції (ОРСП) Створення ОСББ 2010 2015 Ліквідація заборгованості із заробітної плати грн/міс. млн грн од. % потужності +156% 6.064 * * * * * СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ Ключові стратегічні проекти Одиниці виміру Коментар Підвищення заробітної плати майже втричі До кінця 2011 року буде повністю ліквідована заборгованість із заробітної плати За 5 років кількість ОСББ збільшиться майже в 5 разів До 2015 року буде створений потужний ОРСП. Більше ніж 1,5 млн мешканців зможуть скористатися послугами цього ринку *

Слайд 27

% ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ Базова ситуація Цільова ситуація 2010 2015 СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ Ключові стратегічні проекти Одиниці виміру Коментар Будівництво доступного житла Будівництво соціального житла кв. м тис. м2 Залучення бізнесу до соціальної відповідальності кількість проектів у сфері корпоративної соціальної відповідальності * +580% +300% Планується введення в експлуатацію 32 багатоповерхових будинків за програмою „Будівництво доступного житла” Щорічно планується введення в експуатацію більше 100 квартир за програмою „Будівництво соціального житла” Залучення бізнесу до проектів соціальної відповідальності є невід'ємною складовою успішного розвитку Зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) тонн умовного палива * Планується підвищення енергоефективності використання (ПЕР) *

Слайд 28

% ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ Базова ситуація Цільова ситуація 2010 2015 ІНФРАСТРУКТУРА Ключові стратегічні проекти Одиниці виміру Коментар Кількість негазифікованих населених пунктів Будівництво метрополітену у м. Дніпропетровськ станцій од. * * Загалом до 2015 року 160 населених пунктів будуть підключені до системи газопостачання Введення в експлуатацію 3-х станцій дозволить збільшити пасажиропотік у десять разів Будівництво Південного обходу м. Дніпропетровська, будівництво кільцевої дороги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автодороги Київ – Луганськ – Ізварине Введення 64 км Південного обходу м. Дніпропетровська. Перенесення руху транзитного транспорту за межі обласного центру (введення 6 км). Поліпшення безпеки руху. Зменшення шкідливих викидів у атмосферне повітря. * Модернізація систем водовідведення та каналізації од. 8,0 Планується модернізувати 8 систем водовідведення та каналізації

Слайд 29

% ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ Базова ситуація Цільова ситуація 2010 2015 ІНФРАСТРУКТУРА Ключові стратегічні проекти Одиниці виміру Коментар Забезпечення населення якісною питною водою (дитячі садки, школи, лікарні) % Кількість населених пунктів, до яких не підведена центральна мережа водопостачання од. * * Планується щорічне підключення 8 населених пунктів До 2015 року всі дитячі садки, школи та лікарні будуть обладнані системами доочистки питної води * Відновлення та реконструкція очисних споруд кількість об'єктів +15 Планується забезпечити відновлення та реконструкцію 8 очисних споруд

Слайд 30

% ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ Базова ситуація Цільова ситуація 2010 2015 МЕДИЦИНА Ключові стратегічні проекти Одиниці виміру Коментар Збільшення середньої тривалості життя роки * Збільшення середньої тривалості життя на 1,5 року м2 * * Створення лікувально-діагностичної бази європейського рівня Будівництво обласного дитячого оздоровчого центру для дітей сиріт та дітей з малозабезпечених сімей Створення гідних умов для оздоровлення дітей незахищених верств населення є основним пріоритетом розвитку області Будівництво перинатального центру *

Слайд 31

% ОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ Базова ситуація Цільова ситуація 2010 2015 ОСВІТА Ключові стратегічні проекти Одиниці виміру Коментар Забезпеченість дитячими садками Комплектація нових комп'ютерних класів шкіл області % % +25% * До 2015 року 100 % шкіл будуть обладнані комп'ютерними класами До 2015 року повністю буде ліквідований дефіцит у дитячих садках Забезпеченість шкільними автобусами сільських шкіл % +15% До кінця 2011 року всі сільські школи будуть забезпечені шкільними автобусами Підвищення рейтингу регіональних ВНЗ Відкриття міжнародних шкіл MBA од. +2 Планується підвищення рейтингу регіональних ВНЗ на 5 -- 6 пунктів Для підвищення якості підготовки професійних менеджерів планується відкриття 2-х міжнародних шкіл MBA *

Слайд 32

% * Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ДОЗВІЛЛЯ Будівництво Льодової арени Облаштування паркових зон міста Будівництво аквапарку Для розвитку культурного дозвілля населення планується будівництво льодових арен і критих аквапарків у регіоні Одним з основних напрямів розвитку регіону є озеленення територій міст і створення зон відпочинку населення Ключові стратегічні проекти Коментар Фото

Слайд 33

% * Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ДОЗВІЛЛЯ Будівництво дитячих містечок Реконструкція та капітальний ремонт пам'ятників Капітальний ремонт закладів культури Будівництво більше 300 нових дитячих містечок по всій території області Проведення капітальних ремонтів у закладах культури області Реконструкція та капітальний ремонт 1 286 монументів, присвячених героям Великої Вітчизняної війни Ключові стратегічні проекти Коментар Фото

Слайд 34

* Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОСЯГНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Будівництво метрополітену в м. Дніпропетровську Розвиток мережі автомобільних доріг Подальший розвиток Придніпровської залізниці Створення системи сімейної медицини – кожному мешканцю – сімейний лікар Упровадження системи „Швидкої та екстреної медичної допомоги” за принципом „час прибуття 10 хв. в містах та 20 хв. – у сільській місцевості” Створення потужних лікувальних центрів Створення центрів перинатальної допомоги Розвиток систем питного водопостачання та водовідведення Теплозабезпечення та газифікація населених пунктів області Реконструкція та ефективне управління житловим фондом ВИХІД ОБЛАСТІ НА РІВЕНЬ ПРОВІДНОГО ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти Удосконалення мережі навчальних закладів Створення кластера професійних та вищих навчальних закладів із залученням Європейських інституцій Розвиток та вдосконалення автомобільного транспорту Розвиток міського електричного транспорту

Слайд 35

* Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Розвиток мережі автомобільних доріг Будівництво Південного обходу м. Дніпропетровська; будівництво кільцевої дороги на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автодороги Київ – Луганськ – Ізварине; розвиток доріг І категорії у напрямках Донецька та Кривого Рогу; будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг Введення 64 км Південного обходу м. Дніпропетровська; перенесення руху транзитного транспорту за межі обласного центру (введення 6 км); поліпшення безпеки руху; зменшення шкідливих викидів у атмосферне повітря Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Подальший розвиток Придніпровської залізниці будівництво автодорожнього шляхопроводу на 116 км перегону Нікополь – Марганець; модернізація дільниці Дніпропетровськ – Чаплине; будівництво 2 колії перегону Синельникове-1 – Синельникове-2 та реконструкція горловини ст. Синельникове-1; будівництво вокзалу ст. Рокувата; оновлення рухомого складу, модернізація пасажирського парку, тепловозів та електровозів, парку вантажних вагонів, колійного господарства, електропостачання та зв'язку Модернізація інфраструктури вокзалів та станцій; поліпшення якості обслуговування пасажирів; збільшення обсягів перевезень пасажирів та вантажів Будівництво метрополітену в м. Дніпропетровську Реалізація Державної програми розвитку та будівництва мережі метрополітенів; будівництво метрополітену Введення в експлуатацію 3 станцій метрополітену, що сприятиме розв’язанню транспортної проблеми центральної частини міста; підвищення майже втричі рентабельності пасажироперевезень на метрополітені; збільшення кількості перевезених пасажирів майже в 10 разів Розвиток та вдосконалення автомобільного транспорту Технічна й технологічна модернізація транспорту шляхом оновлення рухомого складу сучасними транспортними засобами, насамперед автобусами великої та особливо великої місткості; підвищення якості транспортного обслуговування населення шляхом розширення маршрутної мережі; забезпечення безпеки руху транспортних засобів, виконання вимог правил перевезення пасажирів; забезпечення регулярним автобусним сполученням усіх сільських населених пунктів; упровадження ресурсозбережних технологій, заходів із упровадження технологічних процесів діагностики та регулювання автомобілів щодо економії пального, використання зрідженого і стисненого газу як пального 100% забезпечення потреби населення в пасажирських перевезеннях автомобільним транспортом; збільшення обсягів перевезення пасажирів щорічно на 5 – 10%; забезпечення безпеки руху пасажирських транспортних засобів при щорічному зниженні кількості дорожньо-транспортних пригод на 3 – 5%; поліпшення екологічного стану в містах при щорічному зниженні витрат пального до 2%; оновлення рухомого складу автобусів, що використовуються на автобусних маршрутах загального користування області, щорічно на 7– 15%

Слайд 36

* Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Теплозабезпечення та газифікація населених пунктів області Реалізація Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства; реалізація Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дніпропетровської області; реалізація Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області; реалізація проектів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання Комплексна реконструкція 16 котелень, у т.ч. з використанням сучасних методів обробки води, систем автоматизації, диспетчеризації та контролю; заміна 200 малоефективних котлів потужністю до 1 МВт, модернізація 168 котлів потужністю більше 3 МВт із використанням сучасних пальникових пристроїв; установлення 250 індивідуальних теплових пунктів та блочно-модульних котелень; заміна 170 км тепломереж, у т.ч. з використанням попередньо ізольованих труб Реконструкція та ефективне управління житловим фондом Забезпечення ефективного управління житловим фондом; благоустрій прибудинкових територій; реалізація інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, у яких утворюються нові або вже функціонують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів дорожньо-мостового господарства Створення ОСББ, приватизація кімнат у гуртожитках; оснащення будинків засобами обліку, відновлення роботи всіх непрацюючих ліфтів; обладнання дитячих майданчиків, озеленення, освітлення; заміна котлів з низьким ККД, упровадження автоматизованих систем управління та обліку Розвиток систем питного водопостачання та водовідведення Реалізація Загальнодержавної програми „Питна вода України”; реалізація Регіональної програми „Питна вода Дніпропетровщини”; реалізація проектів з енергозбереження, розвитку та реконструкції систем водопостачання Розвиток, реконструкція та ремонт 136 км водопровідно-каналізаційних мереж; реконструкція 14 водопровідних та каналізаційних насосних станцій; реалізація 17 проектів з поліпшення якості води та очищення стоків; Поліпшення умов проживання населення області Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Розвиток міського електричного транспорту Реалізація Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007 – 2015 роки; реалізація Програми розвитку міського електротранспорту Дніпропетровської області Поліпшення умов перевезення пасажирів міським електротранспортом; часткове оновлення рухомого складу пасажирського електротранспорту, термін експлуатації якого перевищує 15 років, зокрема: придбання тролейбусів у кількості 137 одиниць та трамваїв – 114 одиниць; будівництво нових тролейбусних та трамвайних ліній загальною протяжністю 13,44 км

Слайд 37

* Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ Упровадження системи „Швидкої та екстреної медичної допомоги“ за принципом „час доїзду 10 хв. у містах та 20 хв. у – сільській місцевості“ Реалізація Обласної міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації”; організація системи швидкої та екстреної медичної допомоги”; упровадження системи контролю руху транспорту; дооснащення/придбання санітарного автотранспорту; розвиток санітарної авіації Забезпечення нормативного часу прибуття (10 хвилин у містах та 20 хвилин – у сільській місцевості); зниження догоспітальної летальності; підвищення якості надання швидкої та екстреної медичної допомоги Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Створення потужних лікувальних центрів Формування оптимальної мережі закладів вторинної медичної допомоги, створення госпітальних округів; забезпечення функціонування багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування для надання цілодобової медичної допомоги хворим при гострих захворюваннях (політравма, інфаркт, інсульт, пологи, тощо) та інших типів лікарень (планового, реабілітаційного лікування, хоспісів); приведення лікувально-профілактичних закладів у відповідність до санітарних норм, проведення реконструкції 121 медичного об'єкта; реалізація програм розвитку вторинної допомоги; створення єдиного медичного простору (передача з 2012 року на місцеві бюджети відомчих закладів) Підвищення якості медичних послуг; забезпечення соціальною допомогою (хоспісною, медико-соціальною); зменшення середньої тривалості лікування; збільшення обороту ліжка; зменшення загальної летальності у стаціонарах, у тому числі післяопераційної, летальності від інфарктів, інсультів; зменшення кількості післяопераційних ускладнень; ефективне використання наявних ресурсів Створення системи сімейної медицини – кожному мешканцю – сімейний лікар Реалізація Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; реалізація обласної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини; оптимізація мережі закладів первинної медичної допомоги переважно на засадах сімейної медицини; підготовка та перепідготовка спеціалістів сімейної медицини Підвищення ефективності роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій; формування системи надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини; поліпшення оснащення закладів загальної практики сімейної медицини відповідно до рекомендованих табелів оснащення та нормативів Створення центрів перинатальної допомоги Централізація перинатальної допомоги в області з поступовим дооснащенням профільних закладів, медикаментозним забезпеченням пологової допомоги та спеціалізованої допомоги дітям; створення міжрайонного перинатального центру в м. Кривий Ріг; створення обласного перинатального центру в рамках реалізації Національного проекту „Нове життя” Поліпшення умов і якості надання медичної допомоги жінкам та дітям, зміцнення репродуктивного здоров’я населення

Слайд 38

* Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВИХІД ОБЛАСТІ НА РІВЕНЬ ПРОВІДНОГО ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій Запровадження он-лайн-консультацій для учнів дистанційних курсів, для керівників та вчителів; реалізація проектів „Віртуальна бібліотека”, „Пілотні школи”, „Один учень -- один комп'ютер” Поліпшення якості освіти; стовідсоткове підключення навчальних закладів до мережі Інтернет; запровадження електронних посібників та мультимедійних підручників Завдання Механізми реалізації Очікувані результати Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти Реалізація Програми розвитку освіти в Дніпропетровській області; виконання ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти міст і районів області та закладах обласного підпорядкування; забезпечення кожної сільської школи автобусом; оновлення та утримання в належному стані автобусів Поліпшення якості освіти; забезпечення безкоштовного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до місця навчання і додому; підвезення дітей дошкільного віку; обладнання шкільних автобусів для дітей з обмеженими фізичними можливостями; створення умов для утримання автотранспорту та технічного обслуговування Удосконалення мережі навчальних закладів Реалізація Програми розвитку освіти в Дніпропетровській області; відкриття нових шкіл відповідно до потреб територій; розвиток мережі дошкільних навчальних закладів; створення навчально-виховних комплексів (школа-садок) Поліпшення якості освіти Створення кластера професійних та вищих навчальних закладів із залученням Європейських інституцій Відкриття представництв міжнародних ВНЗ, у т.ч. представництв школи MBА Підготовка фахівців у сфері бізнесу та фінансів за міжнародними стандартами

Слайд 39

* Стратегічна ціль 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Розвиток культурного та туристичного потенціалу області, фізичної культури і спорту Проведення будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів приміщень закладів культури; збереження пам'яток історії, археології та монументального мистецтва; розвиток краєзнавчого туризму; облаштування спортивних майданчиків; будівництво капітальних спортивних споруд, реконструкція об'єктів місцевого та регіонального значення; розширення мережі закладів фізичної культури і спорту та підвищення рухової активності населення Підвищення культурного рівня суспільства, створення сприятливих умов для розвитку культури Дніпропетровщини, розширення доступу до історико-культурних цінностей регіону, поліпшення рівня культурного обслуговування населення, забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів, відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва; створення умов для реалізації творчого потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування їх на духовне та фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту Завдання Механізми реалізації Очікувані результати РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ Розвиток системи соціальної підтримки й адресної соціальної допомоги населенню Реалізація Програми забезпечення державних соціальних гарантій і регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Дніпропетровській області; забезпечення реалізації державної політики у сфері оплати праці та зайнятості населення; перехід до принципу адресності всіх видів соціальної підтримки громадян; підвищення ефективності використання бюджетних коштів для соціального захисту; реалізація на території області програм соціального захисту „чорнобильців” Охоплення пільгових категорій усіма видами соціальних послуг Завдання Механізми реалізації Очікувані результати

Слайд 40

* СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ на 2011 – 2015 рр. ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТО- СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ МОДЕРНІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ВИРОБНИЦТВ РОЗВИТОК ВИСОКО- ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ, ІННОВАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОСЯГНЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВИХІД ОБЛАСТІ НА РІВЕНЬ ПРОВІДНОГО ОСВІТНЬОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА

Слайд 41

% Стратегічна ціль 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ Базова ситуація Цільова ситуація 2010 2015 ЕКОЛОГІЯ Ключові стратегічні проекти Одиниці виміру Коментар Зниження питомого обсягу викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами Утилізація пестицидів Утилізація твердого ракетного палива тонн викидів/тонн виробленої продукції тис. тонн тонн -30% * * * За 5 років планується повністю утилізувати тверде ракетне паливо До кінця 2011 року планується повністю утилізувати пестициди в регіоні За рахунок упровадження екологічних проектів на підприємствах планується зниження річного рівня викидів на 30% *

Слайд 42

% Стратегічна ціль 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ Базова ситуація Цільова ситуація 2010 2015 ЕКОЛОГІЯ Ключові стратегічні проекти Одиниці виміру Коментар Будівництво сміттєпереробних заводів одиниць Створення заповідників тис. га +2 * Відновлення лісів тис. га * Будівництво двох нових сміттєпереробних заводів дозволить значно поліпшити екологічну ситуацію в регіоні До 2015 року планується створення 138,3 тис. га заповідників До 2015 року планується відновлення 31 тис. га лісів *

Слайд 43

* Стратегічна ціль 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Будівництво полігонів та придбання нових сміттєвозів Будівництво сміттєпереробних заводів РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН, ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЛОРИ ТА ФАУНИ Створення заповідників та заказників Моніторинг і відтворення природних екосистем Звільнення території області від непридатних для використання й заборонених хімічних засобів захисту рослин

Слайд 44

* Стратегічна ціль 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ЛІКВІДАЦІЯ МІСЦЬ НАКОПИ-ЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХО-ДІВ, У Т.Ч. АГРОХІМІКАТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕСПРИЯТЛИВИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ Ліквідація наслідків підтоплення територій Протидія активізації зсувних процесів ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ УРАНОВОГО І ХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА Утилізація твердого ракетного палива Радіаційний та соціальний захист населення м. Жовті Води Створення екологічно безпечних умов для проживання населення м. Дніпродзержинська Створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності Приведення об’єктів ВО „Придніпровський хімічний завод” у радіаційно безпечний стан

Слайд 45

Посилання * Комплексну стратегію розвитку області розроблено на основі та з урахуванням: аналізу поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі області; тенденцій останніх років; пропозицій провідних підприємств базових галузей економіки, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, основних напрямів та мети урядової політики; пріоритетів і завдань, викладених у Програмі Президента України В.Ф. Януковича „Україна – для людей” та в щорічному Посланні до Верховної Ради України „Модернізація України – наш стратегічний вибір”; ключових завдань Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”; загальнодержавних і регіональних цільових програм; стратегічних планів розвитку міст та районів області; пропозицій, наданих під час громадського обговорення представниками місцевих, селищних та сільських громад, представниками політичних партій, громадських організацій, керівниками банківських та фінансових установ області, членами Громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, представниками провідних наукових установ області, членами професійних спілок області, членами Ради регіону, представниками структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, установ, організацій та підприємств області. Заступник голови обласної ради по виконавчому апарату – керуюча справами Т. ДАЦЬКО

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Я і Україна