X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Демографічні коефіцієнти

Завантажити презентацію

Демографічні коефіцієнти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Демографічні коефіцієнти Лекція 6

Слайд 2

Населення – це сукупність людей, а демографічні процеси – це сукупність фактів (подій), що відносяться до окремих людей або їх спільнот. Наприклад, у 2011 році в Україні народилось 502 595 осіб, у 2011 році в Китаї народилось 16 625 558 осіб

Слайд 3

Рух населення Рівняння демографічного балансу Де S1 та S0 чисельність населення на початок та на кінець року відповідно, N та M число народжених та померлих відповідно, I та E чисельність іммігрантів та емігрантів відповідно. Коефіцієнти росту та приросту населення

Слайд 4

Демографічні коефіцієнти – відносні величини, розраховані як відношення числа подій, які відбулися за певний період, та чисельності населення, за цей же самий період.

Слайд 5

Демографічні коефіцієнти слугують для вимірювання частоти демографічних подій, описання та аналізу демографічних процесів і структур при вивченні їх у часі й просторі, для різного роду порівнянь. Демографічні коефіцієнти виражають в одиницях, відсотках або проміле.

Слайд 6

Демографічні показники моментальні інтервальні ? Як порівнювати такі різні показники ?

Слайд 7

Сила демографічного процесу – це теоретична (математична) міра інтенсивності, яка показує імовірність зміни чисельності населення в нескінченно малому інтервалі часу. Середнє населення – узагальнюючий показник чисельності населення за період. Середнє населення є однією із оцінок числа людино-років, прожитих населенням протягом даного періоду. !!! Частіше використовують населення на середину періоду

Слайд 8

Рівномірно (лінійно, в арифметичній прогресії) З постійним темпом (експотенціально, в геометричній прогресії) Середнє населення населення змінюється

Слайд 9

Якщо населення змінюється рівномірно (лінійно, в арифметичній прогресії): за допомогою середньої арифметичної зваженої за допомогою середньої хронологічної за допомогою середньої простої

Слайд 10

Якщо населення змінюється з постійним темпом (експотенціально, в геометричній прогресії) Таким чином, середнє населення представляє собою відношення приросту чисельності населення до приросту його натуральних логарифмів. Ця формула використовується при обчисленні середнього населення за достатньо значний період часу (10-15 років).

Слайд 11

Категорія середнього населення необхідна для розрахунку відносних величин, що характеризують демографічні процеси. Серед них важливе місце займають коефіцієнти та ймовірності де А – число подій, S та S0 відповідно середнє населення та населення на початок року !!! Число демографічних подій завжди відноситься до середнього населення. Не обов'язково всі одиниці сукупності мають ризик пережити подію. Коефіцієнти адитивні. !!! Число демографічних подій завжди відноситься до чисельності населення на початок періоду. Всі одиниці сукупності мають ризик пережити подію. Ймовірності неадитивні.

Слайд 12

Для забезпечення порівняння в часі коефіцієнти обчислюють в розрахунку на рік. Їх називають приведеними до одного року. Демографічні коефіцієнти розраховуються (якщо це не оговорюється окремо) на 1000 осіб або в проміле (‰).

Слайд 13

Демографічні коефіцієнти загальні спеціальні часткові Ті, де число подій (показаних в чисельнику) відноситься до населення в цілому, а не до тієї його частини, де воно може відбутися. Ті, де число подій (показаних в чисельнику) відноситься тільки до тієї частини населення, де воно може відбутися. Розраховуються до якоїсь частини населення (субнасе-лення). Можуть бути як загальними, так і спеціаль-ними.

Слайд 14

Деякі математичні позначення:

Слайд 15

Загальний коефіцієнт народжуваності (Общий коэффициент рождаемости, Crude birth rate) – демографічний показник, який показує середню чисельність народжених, що припадає на 1000 осіб всього населення певної території; розраховується як відношення число народжень в населенні за період до загального числа людино-років, прожитих населенням за цей період або на середнє населення; виражається в проміле, як число народжень на 1000 населення. Для однорічних періодів часу загальний коефіцієнт народжуваності розраховується як відношення річного числа народжень до середньорічного населення.

Слайд 16

Загальний коефіцієнт смертності (Общий коэффициент смертности, Crude death rate) – демографічний показник, який відображає відношення числа смертей в населенні за певний період до загального числа людино-років, прожитих населенням за цей період або на середнє населення; виражається у проміле, як число смертей на 1000 населення. Для однорічних періодів часу загальний коефіцієнт смертності розраховується як відношення річного числа смертей до середньорічного населення.

Слайд 17

Загальний коефіцієнт природного приросту (Общий коэффициент природного прироста, Crude natural increase rate) – демографічний показник, розраховується як відношення різниці між числом народжень та числом смертей в населенні за період до середньої чисельності населення за цей же період, помножене на 1000; виражається в проміле. Простіше може розраховуватись як різниця мі загальним коефіцієнтом народжуваності і загальним коефіцієнтом смертності.

Слайд 18

Самостійно опрацювати: Загальний коефіцієнт дитячої смертності Загальний коефіцієнт розлучуваності Загальний коефіцієнт шлюбності

Слайд 19

Спеціальний коефіцієнт народжуваності (Специальный коэффициент рождаемости, General fertility rate) – відношення числа народжень за період до числа людино-років, прожитих жінками репродуктивного віку протягом цього періоду, розраховується як відношення числа народжень до чисельності жінок репродуктивного віку, обчислюється в проміле, тобто на 1000 населення. Загальний і спеціальний коефіцієнти пов'язані між собою таким чином:

Слайд 20

Часткові коефіцієнти відносяться до субнаселення. Чисельно вони дорівнюють відношенню числа демографічних подій, що відбулись в тому чи іншому субнаселенні, до чисельності цього субнаселення. Спеціальні та часткові коефіцієнти пов'язані між собою наступним чином: спеціальний коефіцієнт дорівнює додатку часткових коефіцієнтів на частку відповідного субнаселення: !!! Приклади: коефіцієнти шлюбної або позашлюбної народжуваності, коефіцієнти народжуваності міського або сільського населення тощо. де, Nі – число подій в субнаселенні, Sі – чисельність субнаселень, dі – частка субнаселення в загальній чисельності населення.

Слайд 21

Самостійно опрацювати: Основні спеціальні та часткові демографічні коефіцієнти 18 жовтня практично-семінарське заняття за темою «Демографічні коефіцієнти» ЗНАТИ основні визначення, поняття, класифікації, особливості демографічних показників та коефіцієнтів, вміти їх обчислювати.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Соціологія