X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Статистика"

Завантажити презентацію

"Статистика"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підготували: учениці 42 групи Герасименко Вікторія та Кириченко Поліна

Слайд 2

Протягом багатьох століть статистика виступала як необхідний і ефективний інструмент державного управління, являючись головним інформаційним джерелом статистичних даних для управлінських, науково-дослідних і практичних потреб різних структур, організацій і населення.

Слайд 3

Статистика — наука, яка вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів.

Слайд 4

Термін "статистика" походить від латинського слова "status" (статус), що в перекладі означає положення, стан явищ. Від кореня цього слова утворилось італійське слово "stato" (стато) - держава. Осіб, що володіли знаннями про устрій і стан справ у різних державах, тобто державних діячів, політиків називали "statista" (статиста). Від цього ж кореня утворився іменник "statistika" (статистика - певна сума знань, відомостей про державу).

Слайд 5

Слайд 6

Теоретичною основою статистики є економічна теорія (політична економія, макро- і мікроекономіка), яка формує і досліджує закони розвитку соціально-економічних явищ, з'ясовує їх природу і значення у житті суспільства.

Слайд 7

Статистична сукупність — це маса однорідних в певному відношенні елементів, які мають єдину якісну основу, але різняться між собою певними ознаками і підлягають певному закону розподілу. Однорідна сукупність — якщо одна чи декілька ознак, що вивчаються, є загальними для всіх одиниць. Різнорідна сукупність об'єднує явища різного типу.

Слайд 8

Одиниця сукупності — це первинний елемент статистичної сукупності, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації і є основою обліку. Ознака — властивість окремої одиниці сукупності. Якісні ознаки виражаються в вигляді понять, визначень, які характеризують їхню суть, стан або якість. Кількісні ознаки виражають окремі значення якісних ознак у числовому виразі. Дискретні — ознаки, виражені окремими цілими числами, без проміжних значень. Неперервні — ознаки, що можуть набувати будь-яких значень у певних чисел.

Слайд 9

Прямі — характеризують об'єкт дослідження безпосередньо. Непрямі — ознаки, що не належать безпосередньо досліджуваному об'єкту (чи сукупності), а які належать іншій сукупності, що входить в дану. Багатоваріантні — перш за все характеризуються рангами (шкалою рангів) від більшого до меншого. Альтернативні — взаємовиключаючі значення: так-ні, позитивне-негативне. Інтервальні — це ознаки, які характеризують результат процесів. Моментні — характеризують об'єкт в певний момент часу.

Слайд 10

Окремі значення кількісних ознак називаються варіантами. Первинні варіанти характеризують одиницю сукупності в цілому: абсолютні значення, виміряні, розраховані. Вторинні варіанти (похідні, розрахункові) — дані, що неможливо перевірити, оскільки вони взяті з певних джерел.

Слайд 11

Статистичні показники — це числа в сукупності з набором ознак, що характеризують обставини, до яких вони відносяться, що, де, коли, і яким чином підлягають вимірюванню. Статистичний показник — це кількісна характеристика соціально-економічних явищ і процесів в умовах якісної визначеності. Статистичні дані — це сукупність показників, отриманих внаслідок статистичного спостереження або обробки даних. Статистична закономірність — це закономірність, в якій необхідність пов'язана в кожному окремому явищі з випадковістю, і лише в сукупності явищ виявляє себе як закон. Система статистичних показників — це сукупність статистичних показників, які відображають взаємозв'язки, які об'єктивно існують між явищами.

Слайд 12

Метод статистики (статистична методологія)— це сукупність прийомів, користуючись якими статистика досліджує свій предмет. Метод статистики включає в себе три групи методів: метод масових спостережень, метод угруповань, метод узагальнюючих показників.

Слайд 13

Доцільно виділити три види наукової й прикладної діяльності в області статистичних методів аналізу даних (по ступені специфічності методів, сполученої із заглибленістю в конкретні проблеми): а) розробка й дослідження методів загального призначення, без обліку специфіки області застосування; б) розробка й дослідження статистичних моделей реальних явищ і процесів відповідно до потреб тієї або іншої області діяльності; в) застосування статистичних методів і моделей для статистичного аналізу конкретних даних.

Слайд 14

Математична статистика - це розділ математики, присвячений вивченню закономірностей, що мають місце в масових явищах і математичних сукупностях. Зміст математичної статистики складають математичні методи систематизації, обробки і аналізу масових статистичних даних незалежно від їхнього якісного змісту.

Слайд 15

Слайд 16

Специфіка математичної статистики як особливої наукової дисципліни полягає в тому, що вона розглядає сукупності незалежно від їх конкретної природи і змісту, в яких варіація визначається випадковими причинами, розглядає їх як абстрактно-математичні сукупності.

Слайд 17

статистичні ряди розподілу та їх характеристики оцінка параметрів розподілу перевірка статистичних гіпотез дисперсійний і кореляційний аналіз

Слайд 18

Отже, статистика - комплекс навчальних дисциплін, які забезпечують оволодіння статистичною методологією дослідника масових соціально-економічних явищ і процесів з метою виявлення закономірностей їх розвитку в конкретних умовах місця і часу.

Слайд 19

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне