X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Роль внутрішнього контролю в управлінській діяльності навчального закладу

Завантажити презентацію

Роль внутрішнього контролю в управлінській діяльності навчального закладу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Роль внутрішнього контролю в управлінській діяльності навчального закладу Андреєва О.І., заступник директора з навчально-виховної роботи МНВК м. Балаклія

Слайд 2

Успіх управління при системному підході залежить від:

Слайд 3

Планування – уміння подати річний план роботи як цілісну систему органічно пов'язаних між собою планів закладу, розподілити роботу в часі тощо Педагогічний аналіз – уміння проводити педагогічний аналіз явищ життя закладу освіти,навчати самоаналізу педпрацівників, з'ясовувати причини вад, розробляти заходи щодо їх усунення Контроль –уміння створювати цілісну систему внутрішнього контролю на основі самоаналізу, забезпечувати умови його ефективності, дотримуватися основних етапів контролю, збирати інформацію, надавати допомогу, тощо Регулювання – уміння підтримувати заклад на певному якісному рівні, усувати вади; забезпечувати взаємозв'язок між учасниками навчально-виховної роботи тощо Організація – уміння розподіляти управлінську працю між керівними особами й створювати циклограми управління; підбирати й розставляти кадри; налагоджувати діяльність колективу; зміцнювати матеріальну базу; органіовувати роботу педрад, оперативних нарад тощо Функції управління діяльності навчального закладу

Слайд 4

Аналіз ресурсних можливостей МНВК для реалізації соціального замовлення Види ресурсів Ресурси, які необхідні для забезпечення соціального замовлення Ресурси, які має МНВК Яких ресурсів не вистачає Можливі джерела поповнення Інфраструктуразакладу, стан споруди, аудиторний фонд Контингент учнів Кадри (педагогічні та інші) Інформаційні ресурси Концептуальні ресурси (ідеї) Програмно-методичні ресурси (стандарти, навчальні плани, програми, технології тощо) Матеріально-технічніресурси, обладнання, засоби навчання Фінансові ресурси Мотиваційні ресурси

Слайд 5

Схема здійснення та реалізації внутрішнього контролю

Слайд 6

Перспективний план контролю за станом викладання Умовні позначки: П – педрада; І – інструктивно-методична нарада; Р – нарада при директорі; Н - наказ Питання контролю Форма узагальнення 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 1. Стан викладання навчальних предметів:           Трудове навчання І     Н   Технології   І     П 2. Стан викладання спецкурсів     І   Н 3. Результативність підготовки кваліфікованих робітників з професій (предмети професійно-теоретичної підготовки і професійно-практична підготовка):           Водій категорії «В» П     Н   Водій категорії «С»   П     Н

Слайд 7

Слайд 8

Внутрішній контроль передбачає: Контроль за станом викладання навчальних предметів. Фронтальну перевірку викладання (перспективний план-графік). Перевірку поза аудиторної та профорієнтаційної роботи ( тижні професій, самоаналіз роботи педагогічних працівників). Моніторинг вивчення рівня навчальних досягнень (вхідний, поточний, підсумковий моніторинг). Прогноз шляхів подолання неуспішності.

Слайд 9

Педагогічний аналіз – це цілеспрямована аналітична діяльність, яка передбачає виділення основного, суттєвого у роботі, встановлення причинно-наслідкових зв’язків в ній шляхом розчленіння її на окремі напрями й оцінку кожного з них.   Результат (чого досягли?) Причини (чому не виконано?) Фактори (що сприяло виконанню/ невиконанню?)

Слайд 10

ГРАФІК відвідування навчальних занять вчителів МНВК адміністрацією закладу І І семестр 2011-2012 навчальний рік   місяць 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 тиждень групи 16 21 23 28 30 4 6 11 13 18 20 25 27 3 5 10 12 17 19 24 2 7 9 14 16 21 23 28 7 12 14 19 21 26 Білодід О.В. В11в, В10в     ЗНВР, М           М       М   ЗНВР     Лисенко Ю.Г. СК,В11б, В10а,В10б   ЗНВР, М   М, Д     ЗНВР         ЗНВР   ЗНВР, Д   М   АндреєваО.І. Т9м, Т6,7,8   Д       М         Д         Д   БегмаО.В.   Д11, Т5,6 Т9а,9б ЗНВР М       ЗНВР     Д                 ЗНВР Моргун В.І. Т8,9       ЗНВР, М           Д         ЗНВР, М     Івко СА Т9, 10       ЗНВР, М           Д         ЗНВР, М     Куцевич Ю.В. Т10,11,12 ЗНВР М       Д       ЗНВР, М     ЗНВР   Д       Гутник О.В. Т1,2               ЗНВР, М         ЗНВР, М     Д   Руденко Т.А. Т3.4, СК     ЗНВР М       ЗНВР М       ЗНВР М       ЗНВР М      

Слайд 11

  Дата --------------------------------------- Заняття відвідав_________________________ Мета відвідування----------------------------------- Група------ -------------------------------- -----------Навчальний предмет------------------- Вчитель______________________ Кількість учнів у групі____назанятті_________учнів.  Тема заняття------------------------------------------------------- Мета заняття_______________________________________ Карта спостереження та оцінки відвіданого заняття ОСОБЛИВІ СУДЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧА ЗАНЯТТЯ ( Відгук про заняття ) Узагальнена оцінка заняття Підпис відвідувача----------------------------- Підпис вчителя ----------------------------- Коефіцієнт уроку розраховується за формулою: К у = загальна кількість балів 120 Рівень уроку визначається за відповідною шкалою: Ку= 1,0- 0,86 -- відмінно, високий рівень; Ку= 0,85 – 0,76 -- добре, належний рівень; Ку= 0,75 – 0,5 – задовільний, достатній рівень; Ку= 0,49 – 0 -- незадовільно, недостатній. № з/п Вимоги до діяльності вчителя. Діагностичні аспекти оцінка примітка добре Задо віль но Неза довіль но 1 Готовність вчителя до заняття ( НМК заняття )         2 Готовність до заняттяучнів         3 Початок заняття         4 Теоретичний рівень викладу матеріалу:           - науковість           - логічність           - систематичність           - послідовність           - доступність           - розкриття теми           - вибір матеріалу, методів роботи           - зв’язок теорії з практикою           - професійна спрямованість         5 Володіння предметом         6 Вміння пояснювати матеріал         7 Здійснення та проведення контрольних заходів         8 Реалізація індивідуального підходу до учнів         9 Наявність зворотного зв’язку з учнями         10 Ступінь активізації учнів на занятті         11 Оволодіння учнями прийомів самост. роботи( відпрацювання цих прийомів)         12 Використання ТЗН, ПК наочності, роздаткового матеріалу         13 Виховний бік заняття         14 Культура мовлення (зрозумілість, лаконічність, виразність, образність, наявність смислових акцентів, техніка мовлення та ін.)         15 Оптимістичність і динамічність стилю спілкування з учнями         16 Знання індивідуальних особливостей учнів         17 Ступінь взаєморозуміння         18 Правильність визначення навчальних цілей         19 Способи мотивації         20 Реалізація між предметних зв’язків         21 Розподіл часу на занятті         22 Підведення підсумку заняття, логічність завершення.        

Слайд 12

ЗНАННЯ КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ КОНТРОЛЬ КЕРІВНИК ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ: ВЧИТЕЛЯ, УЧНЯ, 3. ЗМІСТОМ ЗНАНЬ

Слайд 13

КРИТЕРІЙ БАЛИ 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 БАЛ 12 ВІДПОВІДНІСТЬ Завдання керівника визначити вміння вчителем об'єктивно та відповідно вимог оцінювати результати роботи учнів. Саме на це спрямована котрольно – аналітина діяльність керівника закладу. Результативність роботи вчителя визначається не рівнем оцінювання, а відповідністю знань учнів їх оцінкам!!! КОНТРОЛЬ

Слайд 14

Освітній моніторинг - форма організації, збору, зберігання, обробки і розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи, яка забезпечує безперервний аналіз стану системи і прогнозування її розвитку відповідно до запланованих результатів.

Слайд 15

Алгоритм проведення моніторингу Видання наказу. Ввести зміни або доповнення у “моделі діяльності …”. Ознайомити учасників освітнього процесу з порядком проведення моніторингу, факторно - критеріальними моделями. Розробити анкети, опитувальники, діагностичні карти, завдання, тести тощо. Провести моніторингові дослідження. Обробити та проаналізувати отримані дані. Підсумувани отримані результати, розробити моделі корекційної діяльності Обговорити підсумки моніторингу Опрелюднення результатів

Слайд 16

Система прийняття управлінських рішень збирання, перевірка й аналіз інформації; підготовка можливих варіантів рішень; вибір рішення (з урахуванням стратегії установи, короткострокових і довгострокових можливих наслідків цього рішення); організація реалізації рішення; облік і контроль реалізації; аналіз результатів; вироблення коригувальних впливів.

Слайд 17

Навчальні досягнення учнів МНВК за І семестр

Слайд 18

Динаміка навчальних досягнень учнів МНВК

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне