X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування управлінської компетентності керівника навчального закладу в умовах післядипломної педагогічної освіти

Завантажити презентацію

Формування управлінської компетентності керівника навчального закладу в умовах післядипломної педагогічної освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кравченко Ганна Юріївна, проректор з наукової та експериментальної роботи, завідувач кафедри управління якістю освіти Харківської академії неперервної освіти Формування управлінської компетентності керівника навчального закладу в умовах післядипломної педагогічної освіти www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com

Слайд 2

Перетворення уніфікованої середньої школи на особистісно орієнтований загальноосвітній навчальний заклад вимагає пошуку нових підходів до формування змісту освіти, визначення її структури, а загалом – до управління навчально-виховним процесом на нових методологічних і теоретичних засадах. LOGO

Слайд 3

Концепція розвитку школи – довгострокова програма дій, спрямована на досягнення стратегічних цілей та завдань навчального закладу LOGO

Слайд 4

Орієнтовний зміст концепції розвитку школи 1. Загальні положення: актуальність; обґрунтування стратегії (напрямів) діяльності навчального закладу; місія школи; мета; завдання, спрямовані на досягнення мети LOGO

Слайд 5

Орієнтовний зміст концепції розвитку школи 2. Основні принципи концепції: єдність і диференційованість у змісті освіти; гуманізація змісту освіти; єдність загальнолюдського та національного; розвивальний характер навчання; співробітництво та співтворчість між учителем і учнем; індивідуалізація та диференціація навчання; оптимізація навчально-виховного процесу, відкритість і динамічність освіти) тощо LOGO

Слайд 6

Орієнтовний зміст концепції розвитку школи 3. Зміст освіти: структура навчального закладу, спеціалізація, навчальні профілі особливості змісту освіти відповідно до певного ступеня (І, ІІ, ІІІ), профілю навчання, спеціалізації тощо перспективи освітньої діяльності школи LOGO

Слайд 7

Орієнтовний зміст концепції розвитку школи 4. Організація навчально-виховного процесу 5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 6. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 7. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу LOGO

Слайд 8

Орієнтовний зміст концепції розвитку школи 8. Очікувані результати 9. Умови реалізації концепції LOGO

Слайд 9

Забезпечення якості освіти на рівні навчального закладу мета (замовлення) зміст діяльність педагога діяльність дитини результат LOGO

Слайд 10

Суттєва модернізація системи освіти передбачає передусім оновлення управлінської діяльності керівників освітніх закладів. Керівник навчального закладу відіграє в цьому процесі ключову роль. Він знаходиться в центрі соціально-економічних та педагогічних перетворень, він координує, спрямовує працю педагогів, від його економічної грамотності, ініціативності, уміння приймати самостійні рішення стратегічного і тактичного характеру залежить ступінь успішної роботи закладу в цілому. LOGO

Слайд 11

це здатність керівника забезпечити виконання поставлених стратегічних цілей у відповідності з заданою якістю. Ефективність управління LOGO

Слайд 12

Вона повинна відбивати: - задачі, які вирішує керівник у своїй діяльності, - зміст основних функцій управління та посадові вимоги до керівника. LOGO

Слайд 13

КОМПЕТЕНТНІСТЬ трактується як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність побудована на поєднанні взаємовідповідних знань, умінь і практичних навичок, ставлень і цінностей, поведінкових компонентів, усього того, що особистість може мобілізувати для активної дії (програма«DeSeCo»). (Федеральний статистичний департамент Швейцарії та Національний центр освітньої статистики США і Канади) LOGO

Слайд 14

Співвідношення понять “ компетентність” і “компетенція” І підхід О.Пометун, О. Проворов, О.Смолянинова, А.Хуторський та ін ІІ підхід О. Зєєр, Т.Гудкова, А. Миролюбов та ін. ІІІ підхід К.Махмурян, Е. Соловова, В.Софронова., І. Перестороніна “Компетенція” - коло повноважень, соціальна вимога Поняття “компетенція”, “компетентність” є синонімами “Компетенція” -складова компетентності “Компетентність” - здатність “Компетентність” - інтегрована якість особистості LOGO

Слайд 15

Під час проведення обласних семінарів для керівників навчальних закладів Керівники висловили такі думки: управління загальноосвітнім навчальним закладом неможна розглядати як професійну діяльність, тому що керівниками шкіл дуже часто стають люди, які не одержують спеціальної підготовки. Директор школи – це не професія, а посада, тому він має володіти не професійною, а управлінською компетентністю найважливішою характеристикою управлінської діяльності сучасного керівника є професіоналізм, компетентність; те що керівник високого рівня – це передусім ефективний менеджер освіти. LOGO

Слайд 16

Професіоналізм розглядається як вершина майстерності в професії, як творча самореалізація спеціаліста. Вирішальні фактори професіоналізму управління: комплекс знань, що дозволяють розпізнавати проблеми та знаходити засоби їхнього рішення; досвід управлінської діяльності, як комплекс знань та навичок, придбаних у процесах практичної діяльності, методом проб і помилок, оцінок та усвідомлення успіху, аналізу промахів і недоліків. мистецтво управління, тому що управління – це завжди роботи з людьми, це проблеми узгодження діяльності людей. Уміння налагоджувати комунікативні зв’язки і формувати позитивні стосунки в колективі – це справжнє мистецтво управління, яке спирається на індивідуальні здібності та якості керівника; середовище, як оточення, що розкриває потенціал професіоналізму всієї системи управління: це і персонал управління, і професійні якості працівників системи управління, організація управління – розподіл функцій, ставлення до роботи, технологія рішення проблем, взаємодія ланок, інформаційне забезпечення LOGO

Слайд 17

Система післядипломної педагогічної освіти починає орієнтуватися на наступні завдання: подолання розриву між теоретичною і практичною підготовкою та перепідготовкою керівних кадрів,що працюють в навчальних закладах; формування управлінської компетентності; ознайомлення з новаціями в управлінській та педагогічній діяльності. LOGO

Слайд 18

затверджених МОН України та Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти LOGO

Слайд 19

Директори, що навчалися на курсах підвищення кваліфікації, виділили такі професійні якості, що мають бути притаманні директору навчального закладу як компетентному спеціалісту і професіоналу -  управлінцю (узагальнений результат по групах) готовність до інноваційної діяльності, здатність до самовдосконалення, здатність працювати в нових умовах, психологічна готовність бути керівником, вміння визначати стратегічні завдання й розв’язувати їх, здатність відчувати сучасність, уміння створювати розвиваюче шкільне середовище, уміння налагоджувати індивідуальну роботу з педагогами, комунікабельність. LOGO

Слайд 20

LOGO

Слайд 21

LOGO

Слайд 22

LOGO

Слайд 23

LOGO

Слайд 24

Р. ДАФТ, ВИДІЛЯЄ ТРИ ОСНОВНІ ГРУПИ НАВИКІВ УПРАВЛІНЦЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ, ЛЮДСЬКІ, ТЕХНІЧНІ. Концептуальні навички – це когнітивні (пізнавальні) здібності керівника сприймати організацію як ціле й одночасно чітко виділяти взаємозв’язки, які існують між її частинами. Це мислення менеджера, його уміння обробляти інформацію, його здатність планувати, визначати перспективи діяльності організації, що він очолює. Людські навички – здатність менеджера до роботи з людьми та за допомогою людей, а також уміння взаємодіяти як члена команди. Ці навички проявляються в тому, як менеджер ставиться до співробітників, як він їх мотивує, як сприймає їхню діяльність і координує її, який подає приклад, як спілкується і розв’язує конфлікти. Технічні навички – це спеціальні знання і уміння, необхідні для виконання конкретних функцій (наявність професійних знань, аналітичних здібностей, а також умінь правильно використовувати різні засоби для рішення проблеми в конкретній ситуації). Встановлено, що за мірою просування менеджера по сходинках ієрархії в організації потреба в технічних навичках знижується, а значення людських та концептуальних навиків зростає . LOGO

Слайд 25

Управлінська підготовка Спецкурси: «Модернізація підходів до управління якістю освіти» «Управління розвитком сучасної школи» «Формування основ управлінської компетентності майбутнього керівника ЗНЗ» «Особливості функціонування та розвитку малочисельної школи» « Особливості роботи груп з короткотривалим перебуванням дітей на засадах гуманно-особистісного підходу » «Управління процесом формування дидактичної компетентності педагогічного колективу навчального закладу» « Модернізація науково-методичної роботи в навчальному закладі на засадах андрагогічного підходу » « Технологія освоєння директивних освітніх інновацій в умовах внутрішкільної науково-методичної роботи » « Методика проведення моніторингових досліджень якості освіти » тощо. LOGO

Слайд 26

Портфоліо як сучасна освітня технологія Портфоліо - колекція робіт, що демонструє не тільки результати навчання або професійної діяльності, але й зусилля, які застосовані для їх досягнення Мета створення портфоліо – показ прогресу у професійній діяльності (навчанні) за результатами LOGO

Слайд 27

Портфоліо За допомогою портфоліо можна визначити: індивідуальні освітні маршрути, особистісний зріст педагога - керівника, сприяти активній участі у педагогічному процесі, формувати ключові компетенції необхідні для професійного успіху керівника LOGO

Слайд 28

Структура портфоліо керівника навчального закладу (укладачі змісту Кравченко Г.Ю., Рябова З.В.) Портрет керівника (особистісна візитна презентаційна картка). Щоденник слухача (результати open-test, самодіагностування). Колектор ( збір та опрацювання навчальних матеріалів під час лекційних,семінарських та практичних занять під час курсів підвищення кваліфікації та навчання на короткотривалих курсах, тренінгах, майстер-класах, проектах тощо). Робочі матеріали (результати робіт на практичних заняттях, семінарах, тренінгах). Результативність (розроблені під час навчання творчі проекти, міні - проекти, програмно-цільові проекти) LOGO

Слайд 29

Творчі проекти керівників навчальних закладів Інноваційний розвиток малочисельного навчального закладу. Модель управлінської компетентності керівника навчального закладу. Розвиток дидактичної компетентності педагогічного колективу в умовах навчального закладу. LOGO

Слайд 30

Проект «Управлінська діяльність директора школи» реалізація функціональної компетентності керівника навчального закладу; управління розвитком педагогічного колективу в умовах школи; створення розвиваючого середовища в навчальному закладі. LOGO

Слайд 31

www.themegallery.com Проекти керівників ЗНЗ www.themegallery.com LOGO

Слайд 32

LOGO

Слайд 33

LOGO

Слайд 34

LOGO

Слайд 35

LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне