X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування предметних компетентностей молодших школярів

Завантажити презентацію

Формування предметних компетентностей молодших школярів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Формування предметних компетентностей молодших школярів Добровольська Людмила Насибівна, завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти ОІПОПП

Слайд 2

Слайд 3

Предметна компетентність - освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов'язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням.

Слайд 4

Предметна компетенція - сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв'язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює.

Слайд 5

Оцінка Синтез Аналіз Застосування Розуміння Знання вимоги до знань, умінь учня (називає, наводить приклади, характеризує, аргументує, визначає, розпізнає, відтворює, застосовує, аналізує, порівнює, узагальнює, робить висновки, оцінює тощо).

Слайд 6

Структура предметної компетенції об’єкти реальної дійсності; соціально значущі знання, вміння, навички і способи діяльності щодо об’єкта; особиста значущість компетенції для учня.

Слайд 7

Освітня галузь “Мови і літератури” Комунікативна (здатність успішно користуватися мовою в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань); Читацька; Мовленнєва; Мовна; Літературна; Соціокультурна; Діяльнісна.

Слайд 8

Зміст комунікативної компетентності: уміння представити себе усно і письмово; уміння представити свій клас, школу, країну в ситуаціях міжкультурного спілкування; володіння способами взаємодії з оточуючими і віддаленими людьми і подіями; володіння різними видами мовленнєвої діяльності, мовною компетенцією; володіння способами співпраці в групах, прийомами дій у ситуаціях спілкування; володіння позитивними навичками спілкування в полікультурному суспільстві.

Слайд 9

Складові комунікативної компетенції здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань; здатність вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету; уміння будувати повноцінні в комунікативному відношенні усні і письмові зв’язні висловлювання; уміння налагоджувати взаємодію з оточуючими, будуючи відповідним чином свої висловлювання.

Слайд 10

Українська мова

Слайд 11

Українська мова. Предметні компетентності. Комунікативна; Мовленнєва; Мовна; Соціокультурна; Діяльнісна.

Слайд 12

Читацька компетентність - це володіння комплексом читацьких знань, умінь і навичок, ціннісних ставлень, які надають можливість учневі свідомо здійснювати пошук книг, відбір інформації для вирішення навчально-пізнавальних завдань і виявляються у процесі сформованості повноцінної навички читання, розуміння текстів різних жанрів, обізнаності з колом читання (доступного дітям цього віку), сформованості особистісних ціннісних суджень щодо прочитаного.

Слайд 13

Компоненти читацької компетентності когнітивний (знання); комунікативний (слухання, читання, говоріння, письмо); ціннісний (оцінні судження і ставлення учня до прочитаного); діяльнісний (уміння, навички, способи діяльності); особистісно-творчий (мотиваційно-ціннісні ставлення, прагнення особистості до навчання, пізнання і діяльності)

Слайд 14

Складові читацької компетентності Мовленнєва; Літературознавча; Бібліотечно-бібліографічна; Літературно-творча; Емоційно-ціннісна.

Слайд 15

Освітня галузь “Математика” Предметна математична компетентність - особистісне утворення, що характеризує здатність учня (учениці) створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв'язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач.

Слайд 16

Предметна математична компетентність Обчислювальна; Інформаційно-графічна; Логічна; Геометрична; Алгебраїчна.

Слайд 17

Ознаки сформованості предметної математичної компетентності: цілісне сприйняття світу; розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом; уміння користуватися математичною термінологією; уміння орієнтуватися на площині та у просторі; здатність застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне