X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
цивільний захист

Завантажити презентацію

цивільний захист

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція: ЦЗ, як система заходів, які реалізуються органами влади, установами та організаціями з метою запобігання і ліквідації НС тел.430 93 52 Осипенко С.І.

Слайд 2

Зміст 4 Механізм державного управління 1 2 3 5 НС та Ризик-менеджмент Запобігання НС Ліквідація наслідків НС Система органів влади з ЦЗ

Слайд 3

Державне управління Загальна мета будь якого управління полягає в організації спільної діяльності людей, їх окремих груп та організацій, забезпечення координації і взаємодії між ними, а його суть у здійсненні керуючого впливу на певні об’єкти. Цілеспрямований організаційний, регулюючий та контролюючий влив суб’єкта державного управління на об’єкт державного управління шляхом запровадження державної політики, виробленої політичної системою та законодавчо закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією спирається поширює свій вплив на владу – організаційну силу суспільства, здатну до примусу. на все суспільство Специфіка державного управління

Слайд 4

Механізм державного управління Складові елементи механізму державного управління сукупність державних органів, організованих у систему для виконання цілей управління відповідно до їх правового статусу Державна організація управлінського впливу на процеси реалізації цілей та завдань державного управління як загальних, так і спеціальних, відповідно до конкретної сфери суспільного життя сукупність правових норм, що регламентують організаційну Структуру та процеси її функціонування і розвитку 1. 2. Суб’єктом державного управління є орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, яка наділена владними повноваженнями зі здійснення державного управління. Об’єктом державного управління відповідно до організаційно-структурного критерію виступають формально визначені структури (область, місто, район, підприємство), а за функціональними критерієм види діяльності.

Слайд 5

Сфери національної безпеки Національна безпека Соціальна Політична Економічна Екологічна Інформаційна Науково-технологічна Воєнна (ЗУ Про основи НБУ) Органів державної влади України Ланок воєнної організації України Цивільний захист України Національної економіки Оборона України базується на здатності до переведення з мірного на воєнний стан та ліквідації збройного конфлікту Населення (ЗУ Про оборону України)

Слайд 6

Сукупність правових норм ЦЗ Обмеження в тому чи іншому обсязі прав і свобод громадян Покладання на посадових осіб і громадян додаткових обов'язків і посилення відповідальності за їхнє невиконання Напрями з угрупування заходів в межах кожного правового режиму Правова регламентація режиму ліквідації НС необхідна для підтримки його легітимності, дотримання Конституції і міжнародних зобов'язань в області прав людини, створення необхідних умов життєдіяльності населення Зміна порядку діяльності державних органів, що виражається в розширенні кола обов'язків і меж їхньої компетенції по охороні суспільного порядку і нормалізації обстановки чи передачі таких обов'язків спеціально створюваним органам Кожен правовий режим повинний мати свою розвинуту правову базу (включаючи інструкції посадовим особам і населенню)

Слайд 7

Правова регламентація режиму НС Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ) Цивільна оборона України (ЦО) ЄДС органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру (ЄДС НС) Несприятливі побутові або нестандартні ситуації Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період

Слайд 8

Надзвичайні ситуації “порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою стихійним лихом епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвели або можуть призвести до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат” або “до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності”. потонуло 3863 загинуло від пожеж 4027 загинуло на виробництві 1077 загинуло внаслідок ДТП 6867

Слайд 9

Надзвичайні ситуації потонуло 3863 загинуло від пожеж 4027 загинуло на виробництві 1077 загинуло внаслідок ДТП 6867 до пошуку залучаються сили від 50 осіб на добу загинуло від 5 осіб загинуло від 3 осіб загинуло від 3 осіб НС Небезпечна подія u t Протягом 2007 року в Україні виникло 368 НС (2006 – 364) внаслідок них загинуло 614 осіб (2006 - 436 особи).

Слайд 10

Надзвичайні ситуації Класифікація за походженням Класифікація за показниками ознак Класифікація за рівнем Ознаки НС Порогові значення показників ознак для НС у транспортній, виробничій, сфері життєзабезпечення, у природному середовищі та інших сферах життєдіяльності людини: кількість осіб, голів, факту виникнення події, тоннажу, часу, площі, або кількісний вираз перевищення ГДК кількість загиблих кількість постраждалих кількість з порушеними умовами життєдіяльності - матеріальні збитки державний регіональний місцевий об’єктовий ДК 019-2001 Наказ МНС від 22.04. 03 р. № 119 ПКМУ від 24.03.04 р. № 368

Слайд 11

Небезпечні події Тероризм Аварії на військових об'єктах Застаріли боєприпаси Нещасні випадки зміна стану суші (ґрунтів, надр, ландшафту), атмосфери, гідросфери, біосфери Радіаційна Хімічна Вибухопожежна Пожежна Фізична Геологічна Метеорологічна Гідрологічна Бактеріологічна Біологічна Засоби масового ураження Інша військова зброя Вторинні осередки ураження Джерелами небезпек є природні процеси і явища, техногенне середовище і людські дії. Небезпека об'єктивно існує в просторі і часі та реалізується у вигляді потоків енергії, речовини, інформації

Слайд 12

Розвиток філософії безпеки забезпечення 100% безпеки ризик - орієнтований підхід культура безпеки – сучасна філософія безпеки Забезпечення гарантованого рівня безпеки та захисту особистості, суспільства і держави в межах науково обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику Світова упорядкована шкала ризиків смертності Високий 10-2 Надзвичайний 10-3 Дуже високий 10-4 Високий Середній 10-5 Відносно середній 10-6 Середній Низький 10-7 Відносно низький 10-8 Низький

Слайд 13

Показник ризику [ ] = частота [ ] середній збиток [ ] × З якісної точки зору це ризик який сприймається громадськістю. Відносно аналізу рівня безпеки встановлює нижчий допустимий та верхній бажаний рівень з урахуванням соціально-економічних та регіональних факторів. Ризик величина розмірна наслідкам ALARA – as low as risk acceptable – так низько, як це розумно можна досягнути Методикою визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для життя людини неприйнятним соціальним ризиком вважається ризик більш ніж 1х10-5. Ризик поділяється: по рівню небезпеки - на безумовно прийнятний, прийнятний, неприйнятний; за характером нанесеного збитку - на економічний, екологічний, соціальний Концепція прийнятного ризику

Слайд 14

Ризик - менеджмент 1 2 3 4 виявлення ризику, оцінка ймовірності його реалізації та масштабів наслідків вибір методів і інструментів управління ризиком розробка і реалізація ризик-стратегії щодо зниження ймовірності реалізації ризику та мінімізації можливих негативних наслідків оцінка досягнутих результатів та коректування ризик-стратегії Управління ризиками - процес прийняття і виконання управлінських рішень, що спрямовані на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату та мінімізації можливих втрат, в наслідок його реалізації Етапи ризик - менеджменту

Слайд 15

Фази розвитку НС початковий період (рання фаза) характеризується появою на території зон потенційного ризику, де зростає загроза ймовірного виявлення уражальних чинників; період первинного впливу (фаза реалізації) характеризується появою зон ураження; після кризовий період (завершальна або пізня фаза) характеризується післядією, вторинним виявом уражальних чинників (у зонах післядії).

Слайд 16

Уражальні чинники НС Токсична та хімічна дія небезпечних хімічних речовин Макроорганізми, бактеріальні сполуки, токсини, віруси, найпростіші За механізмом впливу За походженням повітряна ударна хвиля хвиля тиску в ґрунті обломки чи осколки теплове випромінювання Термічні (високі і низькі температури) Іонізуюче випромінювання електромагнітне випромінювання

Слайд 17

Запобігання НС Регулювання безпеки у НС Запобігання Оцінка рівнів ризику НС Завчасне реагування на загрозу виникнення НС Нормативно-правові Організаційні Економічні Науково-технічні

Слайд 18

Оцінка рівня ризику НС Прогнозування зон ймовірних НС Визначення сценаріїв розвитку подій Оцінка ймовірності обраних сценаріїв Оцінка збитків, втрат Ідентифікація небезпек Кількісна оцінка ризику Встановлення рівнів НС Порівняння його значення з прийнятним, визнання або вироблення рекомендацій по його зменшенню Розрахунок Сил і засобів для локалізації наслідків НС відповідно до її встановленого рівня X XX XX група підклас клас Група 1 (вибух) Група 2 (пожежа) Група 3 (шкідливі для людей і довкілля)

Слайд 19

Прогнозування зони НС Прогноз дії уражальних чинників Оцінка систем захисту і дій персоналу Оцінка можливої обстановки Визначення максимальних параметрів уражальних факторів Побудова моделей впливу на об’єкти захисту (інтенсивність і масштаб) Спроможність об’єкту чинити опір (сталість) Коефіцієнт захисту людей (Ступень убезпечення, ефективність дій) Інженерної Радіаційної Хімічної Пожежної Медичної Розміщення об'єкту Метеорологічні умови Кількісні показники Умови зберігання, знаходження Умови розповсюдження

Слайд 20

Номенклатура уражальних чинників Наименование поражающего фактора Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС Воздушная ударная волна Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. Волна сжатия в грунте Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения Сейсмовзрывная волна Скорость распространения волны. Максимальное значение массовой скорости грунта. Время нарастания напряжения в волне до максимума Волна прорыва гидротехнических сооружений Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Температура воды. Время существования волны прорыва Обломки, осколки Масса обломка, осколка. Скорость разлета обломка, осколка Экстремальный нагрев среды Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур Тепловое излучение Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения Ионизирующее излучение Активность радионуклида в источнике (Бк - расп/сек). Плотность радиоактивного загрязнения (Бк/кг). Доза облучения и ее мощность. Токсическое действие Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов

Слайд 21

Оцінка збитків (втрат) Методикою оцінки збитків від наслідків НС (затверджена ПКМУ від 15.02.02 №175) усі збитки розділені на 4 класи залежно від виду завданої шкоди Збитки від втрат життя і здоров’я Технічні збитки (руйнування і пошкодження основних фондів) Втрати від недовироблення продукції внаслідок припинення виробництва Екологічні наслідки прямий, побічний, повний та загальний збитки

Слайд 22

Завчасне реагування Моніторинг Планування Створення резервів Комплекс заходів, що здійснюється з метою створення на певної території, об'єкті умов для захисту, забезпечення застосування за призначенням органів управління, сил і засобів Навчання

Слайд 23

Моніторинг Галузевий Територіальний Об’єктів, процесів, систем та сил ЦЗ на території Урядова інформаційно-аналітична система з питань НС Аналіз, оцінка та контроль за сферою відповідальності Моніторинг Здійснюється з використанням багатьох методів і засобів за принципом максимального залучення існуючих організаційних структур суб'єктів моніторингу джерел НС

Слайд 24

Планування заходів Заходи технологічного характеру Підвищення надійності технологічного обладнання та експлуатаційної надійності систем Інженерно-технічні заходи Підвищення стійкості роботи об’єктів у НС з урахуванням дії вторинних факторів ураження Підготовка осіб, приймаючих рішення, органів управління і сил Системи фізичного захисту Захист населення Інженерний захист територій Протизсувні, протиповіневі та інші Інженерні споруди спецпризначення Функціональний захист Комбінований та охоронний захист 1 Превентивні заходи 2 Заходи із захисту та ліквідації наслідків Розрахунок сил та засобів

Слайд 25

Система підготовки Особи керівного складу, органів управління, служб і формувань Професійні кадри Функція за посадою Підготовка за ОКР Підвищення кваліфікації Службова підготовка Курсове навчання Навчальні збори КС Виробниче навчання Комплексні та тактико-спеціальні навчання, штабні тренування, навчально-тренувальні заняття Зміст освіти – це обсяг інформації, якій є дослідженим, вивченим, оформленим в навчальну дисципліну та призначеним для засвоєння

Слайд 26

Типи діяльності випускників з ЦЗ виконання робіт з попередження НС, локалізації та ліквідації їх наслідків за відомими алгоритмами, з урахуванням діючих галузевих норм і правил розроблення та реалізації вимог до проектних рішень за критеріями ризику та безпеки об’єктів в зонах впливу небезпечних техногенних процесів та природних явищ Виробничо-технологічна Проектно-технологічна упорядкування структури й координація дій між співробітниками, здійснення моніторингу, експертизи, інформаційного обміну відомостями визначених плануючою документацією з ЦЗ формування умов для функціонування певної структури ЦЗ, зв’язків і взаємовідносин між її елементами з урахуванням діючих галузевих норм і правил, оцінка впливу рішень, що приймаються, обробка, обмін інформацією Організаційно-управлінська Організаційно-управлінська на основі моніторингу оцінка обстановки, розрахунок сил і засобів, розробка документації для використання співробітниками за сферою відповідальності та втілення заходів Прогнозування ризику виникнення НС, побудова моделей їх розвитку та оцінка соціально-економічних наслідків на підставі моніторингу, експертизи, досліджень Бакалавр Магістр за спеціальністю – робота з інформацією, обстеження підприємства, виконання натурних та імітаційних експериментів з ЦЗ та інтерпретація їх результатів; вибір методів дослідження, включаючи математичні з імовірності виникнення НС, аналіз і порівняння результатів, формулювання нових висновків і положень Експериментально-дослідницька Науково-дослідницька діяльність Розрахунково-проектна Прогнозно-моделююча

Слайд 27

Ліквідація наслідків НС Ліквідація НС Негайне реагування на НС АР та інші НР Першочергове життєзабезпечення проведення у зоні НС усіх видів рятувальних та невідкладних робіт, а також організовування першочергового життєзабезпечення постраждалого населення і рятувальників

Слайд 28

Негайне реагування на НС R TM - час мобілізації (оперативність реагування системи); - час отримання інформації про загрозу або виникнення НС; OR - час оцінки НС та прийняття рішень; V - час доведення розпорядження до виконавців; G час приведення у готовність сил, висування їх до зони НС та застосування за призначенням; Z - час, необхідний на здійснення негайних заходів із захисту ; Основними показниками стають ступень адекватності заходів протидії реальним загрозам НС та час необхідний для мобілізації системи для їх впровадження.

Слайд 29

Аварійно-рятувальні та ІНР Розвідка зони НС Пошук потерпілих Деблокування та транспортування потерпілих до пунктів прийому Рятування матеріальних та культурних цінностей Локалізація зони НС І етап ІІ етап Першочергові роботи Відновлення окремих споруд Усунення пошкоджень у мережах та комунікаціях Санітарне очищення та знезараження територій Створення умов безпеки та життєзабезпечення постраждалого населення і рятувальників Рятувальні роботи Негайна медична допомога Протиепідемічні заходи Охорона правопорядку Аварійно-відновлювальні роботи

Слайд 30

Сукупність державних органів, організованих у систему Функції конкретного державного органу управління похідні в цілому від цілей та завдань державного управління Територіальні підсистеми ЦЗ Функціональні підсистеми ЦЗ Д К ТЕБ НС Урядова КНС КМУ Прем’єр-міністр, начальник ЦЗ МНС Міністр, заступник начальника ЦЗ ЦОВВ МОВВ та ОМСВ

Слайд 31

Повноваження МОВВ здійснюють заходи пов’язані з цивільною обороною на відповідній території забезпечують інформування населення про загрозу та виникнення НС оголошують у разі надзвичайних подій зони надзвичайних ситуацій здійснює заходи з підтримання порядку, врятуванням життя людей організовує роботи по ліквідації наслідків, залучає до цих робіт ПУО організовують обробку, проведення експертизи містобудівної документації вживають заходів із запобігання інфекціям, епідеміям, епізоотіям сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб здійснюють на відповідній території управління об’актами, що перебувають у державній власності

Слайд 32

Територіальна підсистема МОВВ Керівник начальник ЦЗ Територіальний орган МНС Евакокомісія Комісія ТЕБ та НС Структурний підрозділ ЦЗ МОВВ Установи і організації Керівник, заступник начальника ЦЗ Комунальні та громадські АРС Формування спецслужб ЦЗ Невоєнізовані формування ОРС цивільного захисту МНС Державні А Р С МНС ЗС ЦО Склади ЦО ЦСО ЦО ЗПУ ЦО Склади МР НМЦ ЦЗ та БЖД Об'єкти управління

Слайд 33

Аварійно-рятувальні служби Спеціалізовані Неспеціалізовані Непрофесійні Громадські Створюються ОМСВ для обслуговування територій та СГД Створюються МНС Створюються на об’єктах із шкідливими та небезпечними умовами праці та підвищеним ризиком виникнення аварії за погодженням з державною або комунальною АР службою, що обслуговує об’єкт. Об’єктові Набувають статусу юридичної особи після державної реєстрації з боку центрального органу з питань надзвичайних ситуацій. Об’єкти та окремі території, які підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню комунальними і громадськими АР службами визначаються МНС Комунальні Державні Професійні

Слайд 34

Органи управління Сили Засоби ЦОВВ МОВВ ОМСВ Стан безпеки та захисту від НС у мірний і воєнний час вихідний сигнал (управлінські впливи) вхідний сигнал (фактичний ризик, збурення) Внутрішні властивості системи ПУО Об'єкти економіки Довкілля Тварини, рослини Модель державної системи ЦЗ Населення

Слайд 35

функціонал ймовірностей, що залежить від джерел і відповідних факторів пов’язаних з населенням (людський чинник), станом об’єктів техносфери та середовища функціонал ймовірностей, що залежить від факторів пов’язаних з роллю диспетчерської служби (операторів), осіб приймаючих рішення, адміністрації та обслуговуючого персоналу де f – експериментальні або близькі до них зовнішні і внутрішні дії навантаження (теплові, механічні, електромагнітні) як в умовах штатного функціонування так і в надзвичайних ситуаціях; n, T – циклічність (повторність) і тривалість впливу навантаження; t – рівні температур і теплові поля; u – параметри опору матеріалів і елементів конструкцій впливу і навантаженням, що залежать від N, T, t. зниження фактично неприйнятного ризику до значень прийнятного через Z витрати пов'язані із застосуванням комплексу заходів із запобіганням або ліквідуванням НС, підготовкою осіб приймаючих рішення, підтриманням готовності до дій органів управління, сил, персоналу об'єктів та населення, ефективність витрат Модель державної системи ЦЗ

Слайд 36

тел.430 93 52 Осипенко С.І. iduscz.kiyv@mns.gov.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство