X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Завантажити презентацію

ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Cурмін Юрій Петрович Перший заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, д. соц. наук, професор,заслужений діяч науки і техніки України

Слайд 2

Поняття “термінологічна система державного управління” «Термінологічна система (терміносистема) – знакова модель визначеної області знань або діяльності; елементами терміносистеми служать лексичні одиниці (слова і словосполучення) визначеної мови для спеціальних цілей якої-небудь природної мови, а структура в цілому адекватна структурі системи понять даної теорії» (Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007.) Термінологічна система державного управління - динамічна сукупність упорядкованих у відповідності з домінуючими парадигмами (критеріями) та взаємопов'язаних термінів, що забезпечують розвиток галузі науки “Державне управління”, потреби державно-управлінської комунікації, професійного навчання та реалізацію державно-управлінських функцій. Систематизована сукупність системно побудованих термінів

Слайд 3

Класифікація термінів державного управління Підстава класифікації Основні різновиди термінів Соціальний час Терміни, що відображають минуле, явища історії; терміни актуального буття, відображають явища сьогодення; терміни прогнозного типу, характеризують майбутнє. Складові сукупної управлінської діяльності Терміни пізнання державного управління, характеризують пізнавальні процеси в державному управлінні; терміни оцінювання в державному управлінні, відображають ціннісно-аксіологічний аспект державного управління; терміни практики державного управління, відображають власне управлінську діяльність. Основні складові предметного поля державного управління Терміни державного управління, характеризують різні аспекти держави і управління державою; терміни місцевого самоврядування, фіксують предметне поле місцевого самоврядування; терміни регіонального управління, представляють управління розвитком територій; терміни державної інтеграції, висвітлюють державне управління у світлі світової й європейської інтеграції.

Слайд 4

Класифікація термінів державного управління Підстава класифікації Основні різновиди термінів Місце у термінологічній системі Основні терміни позначають основні, головні поняття деякої області; похідні терміни – відображають видові й аспектні поняття. Складність Прості терміни – не можуть бути розбиті на елементарні терміни; складні терміни – являють собою суму, принаймні, двох понять. Джерело походження Власні терміни – належать даної галузі знання; притягнуті терміни – узяті із суміжних областей знання; загальнонаукові і загальнотехнічні терміни – позначають загальнонаукові поняття. Основні технології (парадигми) Терміни демократичного врядування - відображають технології демократизації управління; терміни адміністрування – характеризують процеси та технології адміністративної діяльності; терміни електронного врядування – відображають понятійний апарат електронного уряду.

Слайд 5

Функції термінів (позитивно впливають на пізнання, є матрицею пізнання та мислення) Назва функції Її характеристика Підвищення якості Сприяють підвищенню якості того наукового знання, що насичується й організується науковими поняттями. Стимулююча Виступають у ролі джерел, стимулів наукового наукової та практичної діяльності. Пізнавальна Забезпечують пізнавальну діяльність, перевірку гіпотез. Систематизуюча Забезпечують процес систематизації наукового знання, що відбувається як навколо окремих понять, так і в деякій їх системі. Комунікаційна Виступають засобом, мовою спілкування дослідників один з одним усупереч просторові і часові. Методологічна Являють собою інструмент пізнавальної і практичної діяльності. Нормативна Формують норми, деякі стандарти пізнавальної діяльності.

Слайд 6

Дисфункції термінів (стримують і деформують пізнавальний процес тому що є порушеним понятійний код) Назва дисфункції Її характеристика Гальмування Приводить до стримування, консервації, гальмування дослідницької діяльності через панування в науці некоректних понять. Конфлікт Виступає предметом суперечностей у науковому співтоваристві. Безплідність Являє собою недієздатні утворення, до яких втрачається інтерес.

Слайд 7

Впливи факторів на розвиток термінологічної системи галузі науки “Державне управління” Термінологічна система державного управління Потреби національної практики держ. управління Успішний зарубіжний досвід держ. управління та його досліджень Інші галузі знання Потреби розвитку галузі науки

Слайд 8

Впливи факторів науки на розвиток термінологічної системи галузі науки “Державне управління” Термінологічна система державного управління Теорія управління технічними системами, кібернетика, Соціально-гуманітарні науки (Філософія, теорія держави і права, соціологія, економіка, політологія, теорія соціального управління, політологія , історія тощо) Менеджмент Природничі науки(фізика, біологія, психологія, математика тощо)

Слайд 9

Процеси розвитку термінологічної системи галузі науки “Державне управління” Термінологічне запозичення – використання терміну без його адаптації Термінологічна інституціоналізація – адаптація, обґрунтування введення термінів в т.с., визначення їх статусів. Термінологічна модернізація – оновлення т.с. під впливом прогресивних факторів. Термінологічна консолідація – формування деяких груп термінів Термінологічна ретрорізація - старіння змісту термінів, посилення невідповідності запитам практики та пізнання. Термінологічна експансія - значний вплив т.с. на інші т.с. Термінологічна анігіляція - руйнування, ліквідація термінів. Термінологічна конкуренція - конкуренція термінів при їх використанні. Термінологічне використання – практичне, або наукове використання термінів. Термінологічна ревізія - переоцінка значущості термінів Термінологічна систематизація – перетворення деякій сукупності термінів в систему.

Слайд 10

Основні проблеми термінологічної системи галузі науки “Державне управління” Чіткого визначення обсягу т.с. (повного, актуального, перспективного) Обґрунтованості термінологічної бази т.с., (необхідного термінологічного мінімуму як основи для практики, пізнання та навчання) Запозиченості термінів (без обґрунтування та адаптації) Відповідності термінів т.с. національним термінологічним стандартам (ДСТУ 3966-2000. Державний стандарт України. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять. Введ. 2001 01.01 – офіц.. вид. – К.: Держстандарт Укр., 2000, 1У. -32 с. Вимоги до терміну: однозначна відповідність терміна поняттю; відповідність лексичного значення терміна поняттю, системність, раціональна стислість; словотворча (дериваційна) достатність; мовна правильність, с.14 ). Відповідності т.с. вимогам системності, (несистематизованість термінологічної сукупності за критеріями) Застарілість т.с. (наявність термінів, які не відповідають сучасному стану управління, є відбутком управлінських практик минулого)

Слайд 11

Модель термінологічної системи державного управління в Енциклопедії державного управління України Назва томів енциклопедії Види термінів Том І – Теорія та історія державного управління в Україні. Історичні особистості, акти, події, аспекти історії, форми української державності, державне управління, загальні та галузеві теорії державного управління Том ІІ – Методологія, методи та механізми державного управління в Україні. Методологія, принципи, методи, механізми, технології, інструменти державного управління, електронне врядування Том ІІІ – Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні Сутність, розвиток місцевого самоврядування, адміністративно-територіальна організація, регіональний розвиток, формування громадянського суспільства. Том ІV – Державна служба України Організація, нормативно-правове забезпечення, функціонування та реформування державної служби, України, професійний відбір, оцінювання, навчання, просування по службі Том V – Публічне врядування в Україні Сутність, теоретичні засади, форми, інструменти, методи та технології, європейський та національний досвід публічного управління Том VІ – Державне управління в Україні в умовах глобальної та європейської інтеграції. Глобалізація, форми, види, процеси, інститути різних векторів інтеграції, Україна в глобальному просторі та європейської інтеграції.

Слайд 12

Висновки Термінологічна система державного управління ще не склалася, є незавершеною та суперечливою,перевантажена застарілими трактовками термінів, недостатньо відображає передовий зарубіжний досвід державного управління, а також національні особливості української державності та ментальності. За суттю це поки що сукупність термінів, яку необхідно перетворити в систему. Розвиток термінологічної системи передбачає: очищення термінологічного масиву від застарілих транскрипцій термінів, формулювання у відповідності зі стандартами, збагачення новітніми термінами, гармонізація з українською мовою. Термінологічний масив державного управління необхідно систематизувати за декількома критеріями: історія, теоретико-методологічні засади державного управління, державна служба, регіональний розвиток, публічне управління, глобалізація та інтеграція. Проблема термінологічної системи державного управління є недостатньо дослідженою і дуже актуальної, хоча вона має латентний характер. Необхідне виділення термінологічних досліджень державного управління як пріоритетного напрямку довгострокових методологічних наукових досліджень галузі. Найбільш важливого складового осмислення цієї проблеми є: вивчення термінологічних джерел, механізмів перетворення термінологічних масивів у систему.

Слайд 13

Дякую за увагу !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика