X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Аксіологічна парадигма

Завантажити презентацію

Аксіологічна парадигма

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Бердянський державний педагогічний університет Інформація про науково-дослідну діяльність

Слайд 2

НАУКОВІ ШКОЛИ к.пед.н., професора Крижка В.В. – “Аксіологічна парадигма управління освітою”; д.пед.н., професора Баханова К.О. – “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти”; д.істор.н., професора Лимана І.І. - “Історія Півдня України другої половини ХVIII ст.”; В університеті діють наукові школи:

Слайд 3

д.філол.н., професора Зарви В.А. - “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах”; д.психол.н., проф., член-кор. АПН України Демиденка В.К. - “Школа розвитку особистості”; д.пед.н., професора Гусєва В.І. - “Підготовка викладачів загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання”; к.пед.н., професора Котляра В.П. - “Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”.

Слайд 4

ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНИХ ЗВАНЬ 2009-2011 РР. у 2009 р. присвоєно вчене звання доцента (5 ): Захарова Н.М., Шиман О.І., Мартиненко О.В., Рогозіна О.В., Вєнцева Н.О. у 2010 р. присвоєно вчене звання доцента (20) : Буянов П.Г., Богданова М.М., Куделіна О.В., Вусик Г.Л., Голік О.Б., Глазова С.М., Греб М.М., Красножон О.Б., Мельникова Ю.О., Немченко С.Г., Олійник Е.В., Омеляненко А.В., Пелагейченко М.Л., Сидорченко Т.Ф., Співак І.Е., Халабузар О.А., Хоменко С.В., Школа Г.М., Вагіна Н.С., Бузова О.Д. у 2011 р. присвоєно вчене звання професора (5) та доцента (11) : Сосницька Н.Л., Коваль Л.В., Харлан О.Д., Богданов І.Т., Чулкова Л.О., Корнієнко С.І., Попова Л.П., Шиманович І.В., Александрова Г.О., Старинська О.В., Ліпич І.І., Нищета ВА., Лиходєєва Г.В., Лазаренко А.С., Ярощук Л.Г., Алєксєєва Л.О.

Слайд 5

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2009-2011 РР. Докторські дисертації у 2009 р.: Харлан О.Д. Домащенко О.В. Докторські дисертації у 2010 р.: Чулкова Л.О. Коваль Л.В. Богданов І.Т. Докторські дисертації у 2011 р.: Гудзь М.В Константінова В.М. Кандидатські дисертації у 2009 р.: Харченко О.В., Александрова Г.О., Бережна О.О., Алєксєєва Л.О., Чемоніна Л.В., Костромицький Р.І., Мішечкіна М.Є., Чумак В.В., Гармаш Н.С., Лиходєєва Г.В., Нищета В.А., Сердюк Т.І., Горецька О.В., Ачкан В.В., Кравченко Н.В., Косенко П.Б., Павленко М.П. Кандидатські дисертації у 2010 р.: Марченко К.В., Матвєєва О.В., Даннік Л.А., Журавльова С.С., Григор’єва В.В., Мороз А.А., Десятов Д.Л., Єськова Т.Л., Баханов А.К., Кайки М.Ю., Мирошниченко В.О., Топуз А.С., Карапетрова О.В., Дуброва О.А., Чуприна Г.П., Бурназова В.В., Паскар В.І., Осіпов В.М. Кандидатські дисертації у 2011 р.: Мокрогуз О.П.,Бухало О.Л., Коркішко В.О., Баранова І.О., Федчиняк А.О., Коновальська Л.О., Самсутіна Н.М., Кудінов М.В., Сидоренко Л.С., Жульова С.І., Салюк Б.А., Чікібаєв А.Г

Слайд 6

Узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність БДПУ в 2011 році АСПІРАНТУРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків; 07.00.01 – історія України; 10.01.01 – українська література; 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.02.15 – загальне мовознавство; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни); 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання. креслення); 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія; 23.00.02 – політичні інститути та процеси. В аспірантурі навчається 78 аспірантів, із них – 46 з відривом від виробництва. За останні три роки захищено 47 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

Слайд 7

У 2011 р. відкрито докторантуру зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Слайд 8

У 2011 році в БДПУ створено спеціалізовану вчену раду К 18.053.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Голова спеціалізованої вченої ради - Богданов Ігор Тимофійович, д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи. Заступник спеціалізованої вченої ради – Коваль Людмила Вікторівна, д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв. Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Жигірь Вікторія Іванівна, к.пед.н., доц. Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 Бердянський державний педагогічний університет Баханов К.О., д.пед.н., проф. Сосницька Н.Л., д.пед.н., проф. Чулкова Л.О., д.пед.н., проф. Гуренко О.І., к.пед.н., доц. Кривильова О.А., к.пед.н., доц. Школа О.В., к.пед.н., доц. Слов’янський державний педагогічний університет Стешенко В.В., д.пед.н., доц. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Касперський А.В., д.пед.н., проф. Шут М.І., д.фіз.-мат.н., проф. Благодаренко Л.Ю., к.пед.н., доц.

Слайд 9

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУ З 2010 року фінансується держбюджетна тема “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5”. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Категорія роботи – фундаментальна. Протягом 2011 року розроблено технологію отримання поруватих шарів А3В5, досліджено морфологію та хімічний склад поверхні. За результатами науково-дослідної роботи створено інноваційний проект “Організація виробництва світлодіодів на основі поруватих сполук”. У 2011 році пройшов конкурсний відбір науковий проект, що пропонується до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету в категорії фундаментальних досліджень “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект”. Науковий керівник – д. філол. н., проф. О.Д. Харлан

Слайд 10

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА БАЗІ БДПУ З 2009 року фінансується держбюджетна тема “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV”, що пройшла конкурсний відбір у 2008 році. Науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов. Категорія роботи: прикладна. Інвестиційний проект “Організація виробництва потужних світлодіодів на основі нанопоруватих сполук А3В5” став переможцем серед інвестиційних проектів Запорізької області та був представлений на спеціалізованій виставці "Високі технології 2011". У межах виконання держбюджетної теми “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук АІІІВV” за пріоритетним напрямом: нові речовини і матеріали (науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор В.В. Кідалов) у м. Дніпропетровську створено науково-виробниче підприємство "Semilight", основним завданням якого на першому етапі є відпрацювання промислової технології отримання пористих напівпровідників та їх застосування для виробництва світлодіодів.

Слайд 11

ОПИСИ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ РОЗРОБОК, ВІДКРИТТІВ, РОБІТ ІЗ ЗНАЧНИМ ЕКОНОМІЧНИМ І СОЦІАЛЬНИМ ЕФЕКТОМ У межах держбюджетних наукових досліджень у БДПУ у звітному році отримано п’ять патентів на корисну модель і один на винахід: 1. Пат. 93456 Україна, МПК(2006): G01N 27/00. Спосіб дослідження смуг сегрегації домішки фосфіду індію шляхом селективного електрохімічного травлення / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – a200911327; заявл. 06.11.2009; опубл. 10.02.2011. – бюл. № 3/2011. 2. Пат. 57476 Україна, МПК(2006): H01L 21/3063 (2011.01). Спосіб отримання поруватого шару ZnSe n-типу методом електрохімічного травлення при освітленні зразків лазером / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, О.В. Мараховський, В.В. Кідалов. – u201010694; заявл. 06.09.2010; опубл.   25.02.2011. – бюл. № 4/2011. 3. Пат. 58008 Україна, МПК(2006): C03C 15/00 (2011.01). Склад поліруючого травника для фосфіду індію n-типу / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – u201010720; заявл. 06.09.2010; опубл. 25.03.2011. – бюл. № 6/2011. 4. Пат. 57476 Україна, МПК (2011.01): H01L 21. Спосіб визначення кристалографічної орієнтації поверхні фосфіду індію / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – u201011543; заявл. 28.09.2010; опубл. 12.09.2011. – бюл. № 17/2011. 5. Пат 57811Україна,  МПК (2011.01): C01G . Спосіб отримання поруватого шару p-GaAs шляхом електрохімічного травлення / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – 15/00u201010738; заявл. 06.09.2010; опубл 10.03.2011. – бюл. № 3/2011. 6. Пат. 93456 Україна, МПК (2011.01): C01N. Спосіб дослідження композиційної неоднорідності структури кристалу фосфіду індію / Я.О. Сичікова, Г.О. Сукач, В.В. Кідалов. – 1067395; заявл. 06.11.2009; опубл 10.02.2011. – бюл. № 5/2011.

Слайд 12

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ У 2011 році проведено такі наукові конференції: Міжнародна наукова конференція “Крихти буття: література і практики повсякдення”. Всеукраїнські психолого-педагогічні Демиденківські читання “Навчання, виховання та розвиток”. Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання фізичного виховання спорту та здоров’я студентської молоді ”. Всеукраїнська наукова конференція “Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах варіативності змісту початкової освіти ”. Всеукраїнська наукова конференція “Соціально-економічні дослідження в період ринкової трансформації ”.

Слайд 13

Всеукраїнська науково-практична конференція “Північне Приазов'я у філософсько-історичному та філологічному вимірі ”. Всеукраїнська наукова конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів в природничій та технологічній галузях ”. Всеукраїнська наукова конференція “Лінгвістика та лінгводидактика: надбання, актуальні проблеми, перспективи розвитку ”. Науково-практичний семінар “Мова-література-культура в контексті національних взаємозв’язків”.

Слайд 14

Всеукраїнська наукова конференція “Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах варіативності змісту початкової освіти ”. Всеукраїнська наукова конференція “Творчість Трохима Зіньківського в контексті української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст. ”. Міжнародна наукова конференція “Мова і соціум: етнокультурний аспект ”. Всеукраїнська наукова конференція “Іноземна філологія: глобальні проблеми – національні рішення”. ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар “Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов”.

Слайд 15

Підручники та навчальні посібники У 2011 році в БДПУ видано 29 монографій, 3 підручники, 62 навчальних посібники, у тому числі 16 - з грифом МОН (МОНМС) України

Слайд 16

Посібники з грифом МОН (МОНМС) України

Слайд 17

Слайд 18

Навчальні посібники

Слайд 19

Монографії

Слайд 20

Слайд 21

Методичні рекомендації

Слайд 22

ФАХОВІ ВИДАННЯ В університеті створено редакційно-видавничий відділ. У БДПУ видаються фахові збірники: “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)”; Збірник “Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство”; Міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство”; Збірник наукових праць учених університету Фрідріха-Александра та БДПУ “Німецько-українські педагогічні студії”; Збірник наукових праць “Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін”. За останні три роки в університеті видано 70 монографій, 10 підручників та 189 навчальних посібників.

Слайд 23

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ В університеті працюють 92 викладачі віком до 35 років, 36 із них уже здобули ступінь кандидата наук, 22 – закінчили аспірантуру при БДПУ та 3 – при інших вищих навчальних закладах України, 78 – навчаються в аспірантурі БДПУ, 12 – в аспірантурах інших вишів. 56 молодих науковців мали змогу впродовж місяця працювати в бібліотеках м. Києва та оздоровлюватися в санаторії-профілакторії Київського політехнічного інституту на пільгових умовах. Чотири молоді науковці нагороджені нагрудним знаком «Відмінник освіти України», десять – Почесними регіональними та відомчими грамотами . У 2011 р. присуджено стипендію Кабінету Міністрів України молодим науковцям університету – Я.О. Сичіковій, В.В. Ачкану та В.М. Осіпову, а також продовжено виплату стипендії О.А. Сєнічевій. Упродовж 2011 року молодими вченими було захищено 1 докторську (В.М. Константінова, тема «Урбанізаційні процеси на півдні України (друга половина XIX – початок XX ст.)» та 10 кандидатських дисертацій.

Слайд 24

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У 2011 р. студенти БДПУ брали участь у: Конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; ХII Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика; Міжнародній студентській олімпіаді ACM ICPC із спортивного командного програмування ; Всеукраїнській студентській олімпіаді з інформатики; II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Болгарська мова та література»; ї Всеукраїнських студентських олімпіадах; Всеукраїнських і міжнародних конференціях. У звітному році студентами БДПУ опубліковано 585 статей, із них самостійно – 569.

Слайд 25

У 2011 БДПУ було створене Наукове товариство студентів та аспірантів з метою активного залучення студентської молоді до науково-дослідної діяльності, удосконалення форм цієї роботи, забезпечення умов для виявлення кожним студентом своїх науково-дослідницьких і пошукових здібностей та обдарувань. Активісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримують стипендії Президента України, інших установ і фондів: - студент Інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій Олександр Гаденко отримує стипендію Президента України; - студентка 4 курсу Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти Валерія Хіора – стипендію Верховної Ради України; - 19 студентів університету отримують стипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США), заснованого в Сполучених Штатах Америки 1999 року.

Слайд 26

ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “БОЛГАРСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА” У БДПУ

Слайд 27

ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ “РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА” У БДПУ Конкурсна комісія розглянула 40 студентських наукових робіт, що надійшли з 23 вищих навчальних закладів України. 9 студентів БДПУ посіли призові місця за результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук; 2 студенти стали призерами ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади

Слайд 28

У 2011 році в університеті діяли 44 наукових гуртки, 65 проблемних груп, 3 науково-дослідні лабораторії, психологічна служба, соціально-педагогічна служба, консультпункт з актуальних проблем навчання та виховання дітей дошкільного віку (діагностика та розробка корекційних програм), консультпункт з логопедії (діагностика та розробка корекційних програм), методичний семінар, факультатив.

Слайд 29

Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Упродовж 2011 р. було продовжено співпрацю з більш ніж 40 закордонними інституціями США, Мексики, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Литви, Білорусі, Росії, Грузії, Казахстану, з якими БДПУ має договори. У 2011 р. підписано 10 нових міжнародних договорів про співпрацю. Протягом звітного року викладачами та студентами було одержано 20 міжнародних грантів. БДПУ є членом Асоціації університетів Карпатського регіону, до якої входять університети Словаччини, Польщі, Угорщини, України, Румунії та Сербії. Завдяки укладеним міжнародним угодам продовжується видання збірок під грифами БДПУ та його закордонних партнерів, зокрема видаються «Українсько-російські педагогічні студії», де друкуються наукові праці викладачів БДПУ та його російських вишів-партнерів.

Слайд 30

135 представників університету здійснили візити до закордонних навчальних і наукових установ 23 країн світу. У межах партнерських стосунків у 2011 році БДПУ з офіційним візитом відвідали 109 фахівців та студентів з 12 країн.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука