X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВСТУП. ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ РОБОТИ

Завантажити презентацію

ВСТУП. ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ РОБОТИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: ВСТУП. ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ РОБОТИ

Слайд 2

Література: Основна: Кузнєцов О.К., Семенов Б.С., Висоцький Д.І. „Ветери-нарна хірургія, ортопедія і офтальмологія”, М.:„Агро-промвидав”1986р. Кузнецов О.К. „Ветеринарна хірургія, офтальмологія і ортопедія”, К.: Вища школа, 1979, - „А”. Петренко О.Ф., Борисевич В.Б., Міщишин В.Т, Примак В.І. „Хірургія ветеринарної медицини”, К.:Вища осві-та, 2005 р.

Слайд 3

Додаткова: 1. Борисевич В.Б., Борисевич Б.В., Петренко О.Ф., Хомін Н.М. „Загальна ветеринарно-медична хірургія”,К.:Науковий світ, 2001 2. Борисевич В.Б. „Спеціальна ветеринарна хірургія”, К: УЗГА, 1993 р. 3. Борисевич В.Б. „Загальна ветеринарна хірургія”, К.: „Вища школа”, 1992 р. 4. Власенко В.М. „Словник термінів ветеринарної хірургії”, К.: „Вища школа”, 1992 р. 5. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Рубленко М.В. „Оперативна хірургія, анестезіологія і топографіч-на анатомія”, Б.Ц.:БДАУ, 2003 р. 6. Власенко М.В., Тихонюк Л.А. „Ветеринарна анестезіологія”, Б.Ц.: БДАУ, 2000 р. 7. Лук’яновський В.О. „Практикум з хірургії, ортопедіїї і офтальмології”, М.:„Агропромвидав”, 1988 р. 8. Магда І.І.„Оперативна хірургія тварин з основами топографічної ана-томії і анестезіології”, К.: „Вища школа”, 1995 р. 9. Магда И.И, „Оперативная хирургия с основами топографической анатомии домашних животных”, М.: Колос, 1970, – „Ж”.

Слайд 4

План заняття 1. Поняття про ветеринарну хірургію і її зміст та зв'язок з іншими дисциплінами. 2. Класифікація хірургічних захворювань. 3. короткий нарис розвитку хірургії ветеринарної медицини. 4. Роль вітчизняних вчених у розвитку ветери-нарної медицини. 5. Поняття про асептику і антисептику та її види. 6. Основні шляхи інфікування та запобігання рановій інфекції. 7. Організація хірургічної роботи Будова та обладнання операційної перев'язної і стаціонару для тварин з хірургічними захворюваннями.

Слайд 5

Питання винесені на самостійне вивчення 8. Загальна характеристика хірургічних хвороб та зав-дання хірургії ветеринарної медицини у світлі вимог закону України «Про ветеринарну медицину» та Ука-зу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору еко-номіки». 9. Підготовка тварин до операції Утримання та годівля тварин після операції. 10. Організація хірургічної роботи в господарствах про-мислового типу,фермерських та індивідуальних се-лянських,приватних і приватно-орендних господарст-вах.

Слайд 6

Ветеринарна хірургія - це наука, яка вивчає хірургічні захворювання, методи їх лікування і профілактики. Ветеринарна хірургія складається з чотирьох розділів: загальна; оперативна; спеціальна; військово-польова;

Слайд 7

І. Загальна хірургія - наука,яка вивчає захворювання декількох органів чи сис-тем, або організму вцілому. Захворювання в цьому розділі розглядають-ся по наступній схемі: визначення захворювання; причини виникнення(етіологія); патогенез; клінічні ознаки(симптоми); прогноз; лікування; профілактика;

Слайд 8

ІІ. Оперативна хірургія - наука,яка вивчає топографію оперованих ділянок,техніку і спо- соби проведення операції. ІІІ. Спеціальна хірургія - наука,яка вивчає захворювання окремих ділянок тіла тварини. Вона вивчає захворювання по схемі,що вико-ристовується в загальній хірургії. Має 2 підрозділи: - ортопедія; - офтальмологія;

Слайд 9

Ортопедія - наука, що вивчає методи дослідження копит,захворювання копит та підковування коней. Офтальмологія - наука, що вивчає будову ока,методи дослідження і захворювання очей. ІУ. Військово-польова хірургія – наука,яка вивчає захворювання в умовах військових подій. В сучасних умовах – лікувально-профілактичні заходи при опіках і травмах, радіаційних ураженнях.

Слайд 10

Класифікація хірургічних захворювань За причиною виникнення: • механічні травми (ушиб, гематома); • попадання мікрофлори (абсцес, флегмона); • порушення кровообігу (гангрени); • порушення обміну речовин (дистрофії); • вроджені (додаткові пальці, грижі); • пухлини або новоутвори (доброякісні, злоякісні);

Слайд 11

За клініко-анатомічними даними: хвороби шкіри (екземи, дерматити); хвороби м'язів (міозити, міопатози); хвороби периферичних нервів (парези, паралічі); хвороби суглобів (артрит, вивих); хвороби кісток (періостит, остит); хвороби сухожилків і сухожилкових піхв (тенденіт, тендовагініт); хвороби кровоносних і лімфатичних судин (лімфангоїт, флебіт); хвороби слизових сумок (бурсит);

Слайд 12

За перебігом: Гострі (від кількох годин до 3 тижнів); Підгострі ( 3-6 тижнів); Хронічні (місяці-роки); За терміновістю подання лікувальної допомоги: • термінові(невідкладні),при яких потрібне екст-ренне невідкладне втручання (кровотеча, ядуха, закупорка стравоходу); • захворювання, які швидко розвиваються і потре-бують термінової допомоги(анаеробна інфекція, прогресуюча флегмона); • захворювання, що повільно розвиваються, ліку-вальна допомога при яких надається у плановому порядку;

Слайд 13

По швидкості надання допомоги: термінові (невідкладні, при яких потрібне екстрене невідкладне втручання); захворювання які швидко розвиваються і потребують термінової допомоги (анаеробна інфекція); Захворювання, що повільно розвиваються і ліку-вальна допомога при яких надається у плановому порядку;

Слайд 14

По інфікованості: асептичні - в розвитку яких не беруть участь мікроорганізми; інфекційні,що розвиваються з участю мікроорганізмів;

Слайд 15

1735р. – перша ветеринарна школа в с. Хорошево під Москвою. 1803р. – в Петербурзі школа з підготовки ветеринарних спеціалістів для російської армії. 1805р. – при Харківському, Московському, Віденському університетах створені скотолікувальні кафедри. 1808р. – при Петербурзькій і Московській медико-хірургічних академіях відкриті ветеринарні відділення. 1840р. – у Варшаві ветеринарний інститут. 1848р. – у Дерпті ветеринарний інститут. 1851р. – у Харкові ветеринарний інститут. 1873р. – у Казані ветеринарний інститут.

Слайд 16

М.І.Пирогов 1810-1881рр. Основоположник військово-польової хірургії. Гіпсові пов'язки для лікування переломів кісток. Вперше застосував ефірний наркоз у Росії. Лікування ран та хірургічної інфекції.

Слайд 17

М.О.Мальцев 1862 – 1955рр. (Харківський ветеринарний інститут) Понад 75 праць з хірургії Основна робота “ Копитні хвороби та ковка ”

Слайд 18

Харківський ветеринарний інститут

Слайд 19

Л.С. Сапожников 1887 – 1937рр. (Казанський ветеринарний інститут) Асептика Грижі Операції на сечостатевих органах, зокрема кастрації Сконструював операційний стіл для великих тварин

Слайд 20

Б.Н. Оливков 1892 – 1954рр. (Московська ветеринарна академія) Написав підручник із загальної та оперативної хірургії. Написав кілька монографій. Описав захворювання гематома і лімфоекстравазат

Слайд 21

М.В. Плахотін 1906 – 1988 рр. (Московська ветеринарна академія) Підручник “Общая ветеринарная хирургия” Багато монографій та учбових посібників Дослідження ранової патології Профілактика травматизму

Слайд 22

В.Б.Борисевич (Київська ветеринарна академія) Співавтор ряду підручників і посібників з хірургії Вивчив етіологію і патогенез багатьох хірургічних захворювань

Слайд 23

О.Ф Петренко (Київська ветеринарна академія) Доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри хірургії ім. акад. І.О Поваженка, декан факультету здоров'я дрібних тварин Національного аграрного університету. Автор понад 110 друкованих праць, співавтор 3 підручників для вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

Слайд 24

Київська ветеринарна академія С.І. Братюха Співавтор ряду підручників. Основи потенційованого наркозу у тварин.

Слайд 25

Білоцерківський СГІ

Слайд 26

Асептика – це комплекс заходів, спрямованих на недопущення потрапляння мікрофлори у рану шляхом стерилізації всього того, що дотикається до рани. Вона запропонована у 1895 р. німецьким вченим Е. Бергманом та російським вченим М.Я.Преображенським.

Слайд 27

Антисептика – це комплекс заходів, направлений на боротьбу з мікрофлорою в рані, боротьбу з інтоксикацією організму та підвищенню захисних властивостей організму. Запропонована у 1867р. англійським вченим Д. Лістером.

Слайд 28

Види антисептики 1. Механічна – видалення з рани мікробів, згустків крові, сторонніх тіл, мертвих тканин, суто механічним способом, за допомогою первинної хірургічної обробки ран. 2. Фізична – застосування засобів. Які створюють в рані несприятливі умови для розвитку мікроорганізмів (висушування рани порошками, повітрям, гіпертонічними розчинами)

Слайд 29

3. Хімічна – використання органічних і неорганічних хімічних речовин, які вбивають мікроорганізми. 4. Біологічна – використання антибіотиків та засобів рослинного або тваринного походження (бактеріофагів, чужорідних білків, фітонцидів, шлункового соку), а також препаратів, які підвищують резистентність організму (сироватки, вакцини)

Слайд 30

Джерела зараження ран: Екзогенні – з навколишнього середовища: з повітря (повітряний або пиловий); з ротової порожнини і дихальних шляхів хірурга (крапельний); з рук хірурга і інструментів (контактний); з речей, залишених у рані (імплантаційний). Ендогенні – потрапляння мікробів у рану з кров”ю (гематогенний) чи лімфою ( лімфогенний )

Слайд 31

Операційна та її обладнання Це світле чисте приміщення. Стіни викладені кахельною плиткою або пофарбовані олійною фарбою світлих тонів. Можна білувати вапном. Підлога-асфальтована чи цементована або викладена кахелем з люком для стікання рідини. Освітлення звичайне і штучне. Вентиляція звичайна і примусова. Обладнання: Операційний стіл для великих і дрібних тварин. 1-2 інструментальних столики. Столик для медикаментів. Підставка для біксів з перев'язним матеріалом. Таз або бутля з дезинфікуючим розчином. Гвинтовий стілець. Відро або таз для використаного матеріалу.

Слайд 32

Операційні з обладнанням

Слайд 33

Перев'язна Вона повинна бути світлою. З підлогою і стінами, які легко миються. Обладнання: станок типу паралельних брусів, стіл для дрібних тварин, столик для інструментів, підставка для біксів з перев'язним матеріалом, педальний умивальний, таз для використаного матеріалу, шафа для інструментів і медикаментів, щітка, мило, рушник. Тут же стерилізують інструменти.

Слайд 34

Стаціонар Проходи вільні без гострих виступів і крутих поворотів Обладнання: Станки Денники Підтримуючий апарат На станках табличка с кличкою тварини і діагнозом,а також графік ТПД Для котів,собак-залізні клітки За кожною твариною закріплюють спецінвентар

Слайд 35

Стаціонар Апарат, що підтримує тварину, яка не може самостійно стояти

Слайд 36

Ветеринарні клініки та їх обладнання

Слайд 37

Ветеринарні клініки та їх обладнання

Слайд 38

Ветеринарна клініка “Фауна” (приймальна та кабінет зав.клінікою)

Слайд 39

Ветеринарна клініка “ Фауна ” (лабораторія з дослідження крові)

Слайд 40

Ветеринарна клініка “Фауна” (маніпуляційні)

Слайд 41

Ветеринарна клініка “Фауна” (маніпуляційні)

Слайд 42

Ветеринарна клініка “Фауна” (передопераційна)

Слайд 43

Ветеринарна клініка “Фауна” (операційна)

Слайд 44

Підготовка тварин до операції Всебічне дослідження хворої тварини Епізоотична обстановка господарства,з якого надійшла тварина на лікування Усунення супровідних захворювань Призначення голодної дієти на 6-24години Часткове або повне обмивання тварини Розчищання копит Спорожнення сечового міхура і прямої кишки

Слайд 45

Утримання тварини після операції і догляд за нею Протягом 2-3 годин після операції не годуємо(якщо під наркозом) Прив'язуємо до годівниць або ставимо на розтяжку Собакам надіваємо намордник,на лапи-панчохи з грубої тканини,на шию-фанерний круг Підстилка,перевертання з боку на бік 1-2 рази на добу Використання підтримуючих апаратів Щоденний моціон або проводки Лікувальна дієта

Слайд 46

Планування заходів щодо профілактики й лікування хірургічних захворювань в господарствах промислового типу Заходи з профілактики хірургічних захворювань: - регулярний огляд стану приміщень - огляд літніх таборів - огляд території для моціону, випасання, водопою - один раз на квартал клінічний огляд свиноматок та кнурів - плідників - огляд свиноматок у післяопераційний період - огляд и розчищення копитець 2-3 рази на рік

Слайд 47

Обов'язковому плануванню підлягають такі основні хірургічні роботи на свинофермі: - кастрація хрячків і оваріоектомія свинок - зрізування іклів у кнурів-плідників - операція гриж у поросят - лікування травм, завданих унаслідок прояву у тварин канібалізму

Слайд 48

Домашнє завдання Кузнєцов О.К. та ін. Ветеринарна хірургія ортопедія та офтальмологія, М.: агро- промвидат, 1986р ст. 3-18 Кузнєцов О.К. та ін. Ветеринарна хірургія ортопедія та офтальмологія, М.: агро- промвидат, 1979р ст. 3-18 Петренко О.Ф та ін. Хірургія ветеринарної медицини, К.:Вища освіта, 2005 ст.3-8, 19-35 Питання винесені на самостійне вивчення Кузнєцов О.К. та ін. Ветеринарна хірургія ортопедія та офтальмологія, М.: агро- промвидат, 1986р ст. 19-20 Кузнєцов О.К. та ін. Ветеринарна хірургія ортопедія та офтальмологія, М.: агро- промвидат, 1979р ст. 18-20 Петренко О.Ф та ін. Хірургія ветеринарної медицини, К.:Вища освіта, 2005 ст.35-40 Закон України ” Про ветеринарну медицину ”, ” Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектору економіки

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина