X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОСНОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ЛОГІСТИКИ

Завантажити презентацію

ОСНОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ЛОГІСТИКИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСНОВИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ЛОГІСТИКИ

Слайд 2

Логiстика у фармацiї - це процес управлiння матерiальним, фiнансовим та кадровим потоками, а також необхiдними iнформацiйними потоковим процесом для прискорення фiзичного розподiлу i мiнiмiзацiї загальних витрат при здiйсненні процесу постачання, виробництва i збуту лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення з метою задоволення потреб споживачiв.

Слайд 3

Фармацевтична логiстика: як наука управлiння - упорядкована сукупнiсть знань, а також цiлiспрямованi дослiдження процесiв формування i розвитку наскрiзних матерiальних i нематерiальних потокiв у фармацевтичнiй галузi. Логiстичний пiдхiд - концепцiя, як стверджує, що оптимальним рiшенням в управлiннi є прискорення потокових процесiв при зменшеннi сукупних витрат фармацевтичного пiдприємства.

Слайд 4

Фармацевтична логiстика: практика управлiння - реалiзацiя функцiй планування, органiзування, мотивування контролювання i регулювання потокових процесiв фармацевтичних пiдприємств - процес створення блага для споживачiв комплексу логiстики: необхiднi лiки необхiдної якостi в необхiднiй кiлькостi у необхiдне мiсце в необхiдний час необхiдному споживачевi з необхiдними витратами.

Слайд 5

Фармацевтична логiстика: система управлiння - сукупнiсть взаємозалежних фармацевтичних пiдприємств, кожне з яких вносить свiй внесок в iнтеграцiю потокових процесiв у фармацевтичнiй галузi - системний пiдхiд - концепцiя, яка стверджує, що оптимальне рiшення в управлiннi грунтується на вивченнi пiдприємств фармацевтичної галузi та їх пiдроздiлiв.

Слайд 6

Через логiстичний ланцюг проходить: Вантаж — необхідний товар. Якість — необхідної якості. Кількість — у необхідній кількості. Час — має бути доставлений в необхідний час. Місце — у необхідне місце. Витрати — з мінімальними витратами.

Слайд 7

Матерiальними потоком у фармацевтичнiй галузi є сукупнiсть сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв, лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення, що рухаються вiд простачальникiв через виробничi i посередницькi фармацевтичнi фiрми до споживачiв, а також виробничi i споживчi вiдходи, що виникають у процесi руху. Нематерiальнi потоки являють собою сукупнiсть iнформацiйного, фiнансового i кадрового потокiв. Фiнансовий потiк пов’язаний з грошовою винагородою членiв каналу розподiлу за наданi послуги, а також з мобiлiзацiєю ресурсiв i формування фiнансового забезпечення. Кадровий потiк включає набiр працiвникiв, їх пiдготовку. Iнформацiйний потiк вiдповiдає матерiальному, фiнансовому та кадровим потокам.

Слайд 8

У структурi фармацевтичної логiстики можна видiлити Закупiвельна логiстика - забезпечення заготiвлi сировини вiдповiдно до програми виробництва (термiну, кiлькостi, якостi, асортименту) з мiнiмальними витратами. Для аптечних складiв, аптек - забезпечення замовлення лiкарських засобiв вiдповiдно до програми збутової дiяльностi (термiну, кiлькостi, якостi, асортименту) з мiнiмальними затратами. Виробнича логістика - органiзацiя у вiдповiдностi iз замовленням безперервного технологiчного процесу при одночаснiй мiнiмiзацiї наявностi лiкiв у процесi виготовлення та витрат на фармацевтичне виробництво.

Слайд 9

Збутова логістика - управлiння усiма функцiональними пiдсистемами фармацевтичного пiдприємства, пов’язана з потоком лiкарських засобiв вiд виробника до споживача i необхiдними каналами розподiлу, маючи при цьому на метi оптимiзацiю збутової дiяльностi на основi максимiзацiї корисностi для клiєнтiв при мiнiмiзацiї загальних витрат на складування лiкiв, їх пакування, управлiння запасами, вантажно-розвантажувальними роботами, транспортування тощо.

Слайд 10

Допомiжнi складовi фармацевтичної логiстики Транспортна - надання необхiдних транспортних послуг за умови зменшення потреби у транспортi й мiнiмiзацiї витрат i ресурсiв i часу. Складська - процеси й операцiї, безпосередньо пов’язанi з переробкою та оформленням вантажiв i координацiєю зi службами закупiвлi й продажу, розрахунок оптимальної кiлькостi складiв та мiсць їх розташування, систем i засобiв складування, зберiгання i контролювання запасiв лiкарських засобiв. Поводження з вiдходами - управлiння потоками виробничих та споживчих вiдходiв фармацевтичної галузi вiд моменту їх виникнення до прийняття з погляду економiчної доцiльностi та екологiчної безпеки утилiзацiї та видалення (захоронення), разом з необхiдними для цього iнформацiйними потоками.

Слайд 11

Iнформацiйна - управлiння iнформацiйним потоком на пiдприємствi та в його оточеннi з метою використання iнформацiї для регулювання економiчних потокiв. Фiнансова - управлiння й рацiоналiзацiя фiнансових потокiв фармацевтичного пiдприєства на всiх етапах руху грошових засобiв Кадрова - управлiння трудовими потоками з метою оптимiзацiї соцiально-економiчної ефективностi використання трудових ресурсiв фармацевтичного пiдприємства на пiдставi формування вiдповiдної системи, спрямованої на одержання додаткового ефекут вiд рацiонапльної взаємодiї кадрових функцiй (набору кадрiв, їх пiдготовки, розмiщення, перепiдготовку тощо).

Слайд 12

Спiльнi та притаманнi фармацевтичному маркетингу та фармацевтичнiй логiстицi види дiяльностi. Фармацевтичний маркетинг: дослiдження ринку оцiнка платоспроможностi попиту прогнозування обсягiв збуту розроблення рекомендацiй стосовано нових лiкарських засобiв розроблення рекомендацiй для виробничого процесу надання iнформацiйно-посередницьких послуг розроблення комплексу маркетингових комунiкацiй тощо

Слайд 13

Фармацевтична логiстика: управлiння товарними запасами транспортування постачання, складування, зберiгання опрацювання замовлень i контроль за їх виконанням комплектування та пакування вирiшення проблеми повернення та замiни лiкарських засобiв утилiзацiя вiдходiв та недоброякiсних лiкарських засобiв рацiональний фармацевтичний менеджмент

Слайд 14

Фармацевтичний маркетинг i логiстика: вивчення кон’юнктури ринку управлiння iнформацiйним потоком iнновацiйнi процеси обслуговування споживачів ведення ділових переговорів та укладання угод управлiння персоналом вибір оптимальних варiантiв виробництва i постачання продукції до потреб ринку i власних можливостей підприємства прийняття рішень у збутовій та цiновiй полiтицi управлiння фінансовим потоком оцінка та контроль за якістю

Слайд 15

Логiстика пошуку нових лiкарських засобiв. Медична ефективнiсть виявляється в скороченнi тривалостi i росту результативностi лiкування, зменшення числа повторних госпiталiзацiй та амбулаторних звертань при використаннi нових технологiй i методик лiкування, а також iнновацiйних лiкарських засобiв. Економічна ефективність характеризується зменшенням витрат на лікування при використанні ефективних лікарських засобів, запобігання витрат, зв’язаних з втратою працездатності пацiєнта та її компенсацiєю, запобiганням виробничих витрат, що несуть родичi та друзi при його вiдвiдуваннi.

Слайд 16

Управлiння впровадженням та освоєнням iнновацiйних лікарських засобів Впровадження вискоефективних iнновацiйних препаратiв з принципово новим фармакотерапевтичними властивостями має надзвичайно важливе значення для охорони здоров’я, так як завдяки сучасним технологiям досягаються значнi результати. Важливу роль у цьому процесi вiдiграють представництва фармацевтичних фiрм. Вони являють собою вiдокремленi пiдроздiли виробникiв лiкарських засобiв i здiйснюють роль комунiкацiйного посередника мiж фiрмою-засновником, контрольно-дозвiльним органом, оптовими i роздрiбними аптечним пiдприємствами.

Слайд 17

Планування просування iнновацiйного препарату на ринок передбачає i вибiр каналу розподiлу, якому передує встановлення критерiїв вiдбору (другий i третiй етап). Такими критерiями можуть бути: географiя посередникiв i масштаби їх дiяльностi, характер спецiалiзацiї, активна наступальна полiтика, iнiцiативнiсть та пiдприємливiсть, надiйнiсть i добросовiснiсть посередника, оперативнiсть. На четвертому етапi необхiдно визначити цiлi та завдання стимулювання реалiзацiї нового препарату стосовано всiх суб’єктiв ринку: власний збутовий персонал фiрми, оптових i роздрiбних посередникiв, лiкарiв i споживачiв.

Слайд 18

Екогомологiчнi проблеми фармацiї з погляду логiстики. Рух фармацевтичної продукцiї розпочинається з переробки певних природних ресурсiв, якi закiнчуються процесом споживання. Можливими виробничими вiдходами фармацевтичної галузi є продукти сировинної переробки, забракованi та протермiнованi продукти. Посередницькi та споживчi пiдприємства у цьому планi характеризуються неякiсними та протермінованими лiкарськими засобами внаслiдок недотримання умов i термiнiв зберiгання.

Слайд 19

Щонайменше кожний десятий лiкарський засiб серед тих, що знаходиться в домашнiх аптечках, є протермінованим. Через деякий час такi лiки з'являються на сміттєзвалищах. Непридатнi лiки через воду можуть попадати до питної води, а отже, спричинити небажанi результати. Екогомологiя - галузь знань, яка базується на синтезi економiки та екологiї. Суть екогомологiї полягає в задоволеннi потреб споживачiв бiльш ефективними стосовано конкурентiв методами за умов збереження довкiлля та пiдвищення якост життя споживачiв.

Слайд 20

Основними принципами концепцiї поводження з вiдходами повиннi бути: Перехiд фармацевтичної галузi на екогомологiчнi засади функціонування за умови впровадження міжнародних стандартів. Зведення до мiнiмуму утворення вiдходiв та зменшення їх небезпечностi на основi розробки, впровадження i реєстрацiї лiкарських засобюiв з високою бiологiчною доступнiстю. Опрацювання чiткої класифiкацiї лiкарських засобів за класами токсичностi i вiжповiдних способiв їх знищення. Внесення змiн до правил оформлення упаковок лiкарських засобiв, на яких виробник повинен обов’язково вказувати спосiб їх знищення.

Слайд 21

Надати аптекам право повертати лiкарськi засоби постачальнику за три мiсяцi до закiнчення термiну придатностi. Здiйснення керованого збирання протермiнованих і фальсифiкованих лiкарських засобiв вiд населення шляхом забезпечення кожної аптеки спецiальним контейнером, який можна спорожнити тiльки пiсля зняття вiдповiдної пломби, а а також проведення роз’яснювальної роботи серед населення.

Слайд 22

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина