X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Історія України» Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями

Завантажити презентацію

«Історія України» Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Історія України» Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00,

Слайд 2

Курс з історії України Від найдавніших часів до 1240 р. Борисенко В.Й., Глизь І.І., Невінчана І.О. Кафедра історії України Інституту історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова «Історія України з найдавніших часів до 1240 р.» читається студентам І курсу у ІІ семестрі. Курс складається із 32 годин лекцій, 24 годин семінарських занять і 8 годин індивідуальної роботи студентів, 65 годин самостійної роботи студентів, форма підсумкового контролю – залік. Основними видами організацій пізнавальної діяльності студентів при вивченні курсу є лекційні та семінарські заняття, а також індивідуальна робота студентів, що включає в себе роботу з джерелами, літературою, роботу з картами, а також підготовку науково-творчих робіт по проблематиці.

Слайд 3

Структура курсу   Курс складається з трьох логічно завершених модулів, матеріали в них згруповані за тематично-хронологічним принципом: 1-й модуль – первісне суспільство та ранньодержавні утворення на території України; 2-й модуль – праслов’яни, слов’яни, праукраїнці, державність (ІІІ ст. до н.е. – початок 80-х рр. ІХ ст.); 3-й модуль – Київська Русь.

Слайд 4

У ході вивчення курсу студенти повинні здобути ґрунтовні знання:   процесу еволюції людини і найдавніших суспільств на території України; про формування ранньодержавних утворень на території України (VІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е.); проблем етногенезу українського народу і наукових дискусій з цього питання; про місце і роль Києва в утворенні Праукраїнської держави Руська земля (VІІІ – початок 80-х рр. ІХ ст.). ; основних тенденцій розвитку Київської Русі в період політичної єдності (80-ті рр. ІХ – перша третина ХІІ ст.); особливостей соціально-економічних і суспільно-політичних процесів в Русі-Україні в період роздробленості і монголо-татарської навали; етно-культурних процесів періоду Київської Русі.

Слайд 5

Тематичний план

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Приклад тестових завдань для модуля 1 Вкажіть, яке військо напало на Скіфію у VІ ст. до н.е.: а) перського царя Дарія І; б) кіммерійського царя Атея; в) гунська навала; г) грецького царя Геродота. Спільноту людей, представники якої об’єднані кровною спорідненістю, колективним виробництвом та споживанням, системою моральних цінностей та життєвих норм, взаємною відповідальністю, називають: а) стадом; б) родом; в) племенем; г) сусідською общиною. Вкажіть найяскравішу культуру епохи енеоліту на території України: а) Чорноліська культура; б) Трипільська культура; в) Черняхівська культура; г) Білогрудівська культура. Виберіть з перелічених тверджень ті, які розкривають зміни в житті людей епохи енеоліту: а) перетворення мисливства і рибальства у основні заняття людей; б) утвердження збиральницького характеру господарства; в) перехід до відтворювальних форм господарства – землеробства і скотарства; г) винайдення вогню і проколюючих знарядь праці.

Слайд 9

Приклад тестових завдань для модуля 2 Дайте порівняльну характеристику основних концепцій етногенезу українського народу. Розкрийте відносини раньодержавного об’єднання Руська земля з Хозарією і Візантією (VІІІ – початок 80-х рр. ІХ ст.).

Слайд 10

Орієнтовний перелік питань до заліку  1. Предмет і завдання курсу історії України. 2. Основні джерела та література до вивчення курсу історії України. 3. Методика роботи з джерелами та літературою з курсу історії України. 4. Поява людини та найдавніші її поселення на території України. 5. Епоха палеоліту та мезоліту: еволюція людини і знарядь праці. 6. Племена неолітичної епохи. Неолітична виробнича революція. 7. Трипільські племена: територія розселення, господарство і побут. 8. Культура трипільських племен і їх місце в генезисі українського народу. 9. Скотарсько-землеробські племена на території України. Племена ямної та катакомбної культур. 10.Землеробсько-скотарські племена лісостепової зони. Племена шнурової та інших культур бронзового віку. 11.Епоха раннього заліза. Кіммерійці та скіфи на території України (Х – VІІ ст. до н.е.). 12.Землеробські племена лісостепової зони IX – VIII ст. до н.е. 13.Велика Скіфія V – ІV ст. до н.е.: територія, населення, господарство. 14.Велика Скіфія V – ІV ст. до н.е.: суспільний лад, побут і культура. 15.Мала Скіфія. 16. Боспорське царство. 17.Наступ сарматських племен на Північне Причорномор’я. 18.Грецька колонізація Північного Причорномор’я і Криму. 19.Розклад первісного і зародження ранньокомплексного суспільства на території України. 20.Суспільно-політичний устрій і соціально-економічний розвиток античних міст-держав: Ольвія, Тіра. 21.Культура античних міст-держав Північного Причорномор’я і Криму. 22.Давні слов’яни на території України. Племена зарубинецької культури. 23.Готи та їх протодержавне утворення у Північному Причорномор’ї. 24.Гунсько-аварська навала на Північне Причорномор’я.

Слайд 11

25. Сучасні погляди на поліетнічний характер культури черняхівців. 25. Сучасні погляди на поліетнічний характер культури черняхівців. 26.Анти і склавіни. Формування праукраїнських племен празько-корчацької, пеньківської та колочинської культур. 27.Візантійсько-арабські писемні пам’ятки про перші протодержавні об’єднання слов’ян на території України. 28.Виникнення Києва: археологія, джерела та історіографія. 29.Поширення етнонімів “Русь” і “Україна”. 30.Норманська та антинорманська гіпотези про походження держави “Русь”. 31.Перші українські князі. Праукраїнська держава “Русь” (Руська земля) – могутня ранньосередньовічна країна Східної Європи. 32.Перші походи Русі на Візантію. 33.Перше охрещення князів України-Русі. 34.Язичницькі вірування в дохристиянську епоху. 35.Правові звичаї Праукраїнської держави Руська земля. З6. Київ – центр праукраїнської державності (VІІ – ІХ ст.). 37.Діяльність київських князів і поширення їх влади на племінні княжіння (ІХ – ХІ ст.). Утворення централізованої держави Київська Русь. 38.Друге охрещення України-Руси за Володимира Великого. 39.Становлення української православної церкви (Х – ХІІІ ст.). 40.Політична історія України-Руси у 80-ті рр. IX – середині XI ст.). 41.Політична історія України-Руси від середини XI – до 30-х рр. XII ст. 42.Політична історія України-Руси від 30-х рр. XII – до 40-х рр. XIII ст. 43.Державно-політична система України-Руси в період єдності Київської держави: династія і княжа влада, боярська рада. Феодальні з’їзди, віче. 44.Виникнення і розвиток князівського домену (землеволодіння) в Київській Русі.

Слайд 12

45.Виникнення і розвиток боярського землеволодіння (Х – ХІ ст.). 45.Виникнення і розвиток боярського землеволодіння (Х – ХІ ст.). 46.Виникнення і розвиток церковного землеволодіння (Х – ХІ ст.). 47.Початковий етап становлення феодальної залежності селян Русі (Х – ХІІ ст.). 48.Організація державного управління в Україні-Русі ІХ – ХІІ ст. 49.Боротьба Русі з кочівниками і колонізація Степу. “Змієві Вали”. 50.Проблеми етногенезу українського народу в історіографії 60 – 90 рр. XX ст. 51.Сучасні автори (В.Борисенко, Л.Залізняк, В.Баран та інші.) про походження українського народу. 52.Періодизація історії Київської Русі. 53.Причини розпаду Київської Русі. 54.Об’єднуюча роль Києва і Київської землі в період міжкнязівської боротьби за "українське старшинство" (30-ті рр. XII – 40-ві рр. ХІІІ ст.). 55.Міжнародні династичні зв'язки Київської Русі. 56.Ремесло і торгівля України-Руси у X – 30-х рр. XIII ст. 57.Економіка України-Руси. 58.Основні тенденції розвитку сільського господарства України-Руси Х – ХІІ ст. 59.Суспільні верстви Київської Русі та їх становище. 60.Волинське князівство у X – 30-х рр. XIII ст.: територія, політична історія, господарство. 61.Половецька земля: територія, господарство, міста. Розгром і вигнання половців з степів України-Руси. 62.Чернігівське і Переяславське князівства в період політичної роздробленості. 63.Особливості політичної історії України-Руси в період роздробленості держави. 64.Битва русько-половецького воїнства з монголо-татарами на р. Калці. 65.Володимиро-Суздальське князівство в період роздробленості і його відокремлення від України-Руси. 66.Галицько-Волинське князівство і українська державність 30-х рр. XIII ст. 67.Інтенсивний розвиток матеріальної і духовної культури Київської Русі в Х – ХІІ ст. 69.Монголо-татарський напад на Північно-Східну Русь і її розгром. 70.Напад монголо-татар на українські удільні князівства. Оборона Києва.

Слайд 13

71.Державне і приватне право в Україні-Русі (ХІ – ХІІІ ст.). 71.Державне і приватне право в Україні-Русі (ХІ – ХІІІ ст.). 72.Характер соціальних конфліктів в Україні-Русі ХІ – ХІІІ ст. 73.Концепція В.Петрова про походження українського народу. 74.М.Грушевський про походження українського народу. 75.Сучасна українська історіографія про походження Київської Русі. 76.Формування та розвиток найдавніших міст України-Руси. 77.Найвизначніші літературні пам’ятки України-Руси. Мова на Русі. 78.Архітектурні пам’ятки України-Руси: збережені та знищені. 79.Українська історична спадщина та її сучасне переосмислення. 80.Історичне значення Київської Русі. 81.Писемність і освіта в Київській Русі. 82.Наукові знання та світогляд давніх киян. 83.Архітектурні пам’ятки як мистецькі твори. 84.Оздоблення храмів Київської Русі. 85.Художні ремесла Київської Русі. 86.Рукописна книга і бібліотеки Київської Русі. 87.Історичне значення культури Київської Русі. 88.“Повість временних літ” як історична пам’ятка. 89.Розвиток військової справи і озброєння в Київській Русі 90.Місто і його околиця X – початку XIII ст.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України