X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мова програмування JAVA

Завантажити презентацію

Мова програмування JAVA

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Мова програмування JAVA Сучасні комп’ютерні технології Київський національний університет імені Тараса Шевченка фізичний факультет

Слайд 2

Лекція 1. Основи мови програмування Java План лекції: 1. Виникнення мови Java 2. Особливості мови Java 3. Змінні та типи даних 4. Основні оператори 5. Керуючі інструкції 6. Масиви 7. Класи та об’єкти 8. Конструктори

Слайд 3

Технології Java та література Література: 1. П. Ноутон, Г. Шилдт. Java 2. Наиболее полное руководство 2. К.С. Хорстманн, Г. Корнелл. Java 2 (том 1 и 2) 3. И. Хабибуллин. Java. Самоучитель Технології та підтримка лекційного курсу: 1. Sun Microsystems www.sun.com www.oracle.com www.java.com - Java (jdk & jre) - NetBeans 2. Сайт: www.vasilev.kiev.ua/ukr

Слайд 4

Виникнення мови Java Люди та події: Ґенеза мов: B =► C =► C++ =► Java Мова Java створювалась з 1991 по 1995 роки, корпорація Sum Microsystems Авторы мови Java (Oak): Джеймс Гослінг, Патрік Ноутон, Кріс Варт, Ед Франк, Майк Шерідан Ідеї: Java: необхідність створення ефективних програм для Internet Незалежність від конкретної комп’ютерної платформи та типу процесору Компілятор Java видає не код виконання, а байт-код, який виконується не операційною системою, а віртуальною машиною Java (JVM)

Слайд 5

Відмінності між мовами С++ та Java На відміну від С++ В мові Java немає: Вказівників!!! Структур і об’єднань Перевантаження операторів!!! Автоматичного приведення типів з втратою точності Глобальних змінних і функцій Значень аргументів за умовчанням!!! Деструкторів!!! Оператора goto Передачі об’єктів за значенням (тільки за посиланням!) В мові Java є: Багатопотоковість Пакети Інтерфейси (аналог абстрактного класу в С++) Вбудований рядковий тип String Документаційний коментар Всі масиви динамічні! Відмінність властивостей: В С++ true і false – можуть бути числами, в Java – тільки літерали! В С++ специфікатор рівня доступу застосовується до груп полів, в Java – для кожного поля окремо

Слайд 6

Особливості мови Java Інкапсуляція Мова Java повністю об’єктно-орієнтована!!! Базові принципи ООП Поліморфізм Наслідування Програмний код + дані Єдиний інтерфейс Передача властивостей

Слайд 7

Приклад програми на Java class Intro{ public static void main(String[] args) { System.out.println("Ми програмуємо на Java!"); } } Ми програмуємо на Java! ЗАПУСТИТИ

Слайд 8

Типи даних Java Цілі числа byte 8 біт short 16 біт int 32 біт long 64 біт Числа з плаваючою точкою float 32 біт double 64 біт Символи char 16 біт Логічний тип boolean true або false Система Unicode – повний набір символів Літерали 1, 2, 3, … int 125L long 012 8-ричне 0x12 16-ричне 2.0 double 2.0F float ‘\xxx’ 8-ричний символ Unicode ‘\uxxx’ 16-ричний символ Unicode

Слайд 9

Змінні Оголошення int a,b,c; int d=3,f,k=5; char x=‘x’; Динамічна ініціалізація double a=3.0,b=4.0; double c=a*a+b*b; Автоматичне приведення типів 1. Два типи мають бути сумісними 2. Цільовий тип має бути “більшим” за вихідний Правила розширення типів byte і short =► int Якщо у виразі є long =► long Якщо у виразі є float =► float Якщо у виразі є double =► double Область доступності змінних визначається межами блока (пара дужок { та }), де вони визначені. Коли запускається новий блок, створюється відповідна область доступності Приклади: int a; byte b; b=(byte)a; byte a=40,;b=50,c=100; byte b; int d=a*b/c; byte b=50; b=b*2; byte b=50; b=(byte)(b*2); Явне приведення типу Вихід за межі діапазону: виконується перетворення до типу int ПРАВИЛЬНО!!! ПОМИЛКА: літерал 2 має тип int

Слайд 10

Основні оператори Java Групи операторів ● Арифметичні ● Логічні ● Побітові (порозрядні) ● Оператори порівняння Арифметичні +, -, *, /, %, ++, --, +=, -=, *=, /=, %=, -- Логічні & (скорочена форма &&), | (скорочена форма ||), ^, ! Операція присвоєння змінна=вираз; Пріоритет операторів 1. ( ) [ ] . 2. ++ - - ~ ! 3. * / % 4. + - 5. >> >> 6. > >= >, >, &=, |=, ^=, >>=, >= Оператори відношення ==, !=, >, =,

Слайд 11

Керуючі інструкції Java Оператор if() if(умова) оператор1; else оператор2; Оператор switch() switch(вираз){ case значення1: //... break; case значення2: //... break; ............... default: //... } Оператор while() while(умова){ //... } Оператор for() for(ініціалізація;умова;ітерації ){ //... } Оператор do-while() do{ //... } while(умова); Аналогічно до відповідних операторів мови С++

Слайд 12

Масиви в Java Оголошення масиву тип ім’я[ ]; Виділення пам’яті ім’я=new тип[розмір]; Багатомірні масиви int data1[ ][ ]=new int[4][5]; int data2[ ][ ]=new int[3][ ]; data2[0]=new int[5]; data2[1]=new int[3]; data2[2]=new int[1]; Індексація масиву починається з нуля! В Java всі масиви ДИНАМІЧНІ!!! Приклад 1 int data[ ]; data=new int[12]; Приклад 2 int data[ ]=new int[12]; byte[ ] a=new byte[100]; Приклад 3 int data[ ]={1,2,3,...}; В Java ВИКОНУЄТЬСЯ перевірка на предмет виходу за межі масива!!! Ініціалізація int m[ ][ ]={ {1,2,3}, {4,5,6} }; !

Слайд 13

Класи та об’єкти Оголошення класу class ім’я_класу{ тип змінна; ............ тип метод(){ //тіло методу} ............ } Приклад оголошення класу class MyClass{ double x; int m; void set(double z, int n){ x=z; m=n;} } ● Любий java-клас має бути повністю визначений в одному файлі ● Оголошення і реалізація методів розміщені разом ● Метод main() визначається в класі, якщо він є стартовою точкою програми Приклад створення об’єкту MyClass obj; obj=new MyClass(); або те саме: MyClass obj=new MyClass(); Створення об’єкту клас об’єкт; об’єкт=new клас(); або клас об’єкт=new клас();

Слайд 14

Класи та об’єкти – приклади 1 class Box{ double width; double height; double depth; } class BoxDemo{ public static void main(String[] args){ Box mybox=new Box(); double vol; mybox.width=10; mybox.height=20; mybox.depth=15; vol=mybox.width*mybox.height*mybox.depth; System.out.println(“Об’єм дорівнює ”+vol);} } ● Любий java-клас має бути повністю визначений в одному файлі ● Оголошення і реалізація методів розміщені разом ● Метод main() визначається в класі, якщо він є стартовою точкою програми Після компіляції буде створено 2 файли (з розширенням class): Box.class та BoxDemo.class (кожен клас компілюється в окремий файл). Виконувати треба файл BoxDemo.class ЗАПУСТИТИ

Слайд 15

Класи та об’єкти – приклади 2 class Box{ double width; double height; double depth; void volume(){ System.out.print(“Об’єм дорівнює ”); System.out.println(width*height*depth); } } class BoxDemo2{ public static void main(String[] args){ Box mybox=new Box(); mybox.width=5; mybox.height=16; mybox.depth=25; mybox.volume(); } } ЗАПУСТИТИ

Слайд 16

Конструктори в Java class Box{ double width, height, depth; double volume(){ return width*height*depth;} Box(){ System.out.println(“Створення об’єкту!”); width=10; height=20; depth=30;}} class BoxDemo3{ public static void main(String[] args){ Box mybox=new Box(); System.out.println(“Об’єм дорівнює ”+mybox.volume());} } ЗАПУСТИТИ ● Конструктором виконується ініціалізація об’єктів після створення ● Конструктори не мають специфікатора типу ● Ім’я конструктора співпадає з іменем класу

Слайд 17

Конструктор з аргументами class Box{ double width, height, depth; double volume(){ return width*height*depth;} Box(double x,double y,double depth){ System.out.println(“Створення об’єкту!”); width=x; height=y; this.depth=depth;}} class BoxDemo4{ public static void main(String[] args){ Box mybox1=new Box(5,6,8); Box mybox2=new Box(10,10,10); mybox2=mybox1; System.out.println(“Об’єм дорівнює ”+mybox2.volume());} } ЗАПУСТИТИ ● Ключове слово this – посилання на об’єкт, метод якого викликано ● В Java імена об’єктів є фактично, посиланнями на ці об’єкти !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика