X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформаційне суспільство нова стадія розвитку цівілізації

Завантажити презентацію

Інформаційне суспільство нова стадія розвитку цівілізації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інформаційне суспільство нова стадія розвитку цівілізації

Слайд 2

План Інформаційні революції. Їх роль і значення Інформаційний обмін в суспільстві і його еволюція Інформатизація суспільства

Слайд 3

Вступ Ще наприкінці другого тисячоліття вчені світу прогнозували, що ХХІ сторіччя визначатимуть масштабні цивілізаційні зрушення, які торкнуться усіх сфер життя: економічної, політичної, духовної та культурної. Тож XXI сторіччя – це епоха інформаційного суспільства, для якого важливим є здійснення певної переорієнтації на формування інформаційної культури. Зокрема, ще Ст. Лем у праці “Сума технології” (Summa Technologia) зазначив, що основною проблемою майбутньої інформаційної ери стане не розв'язання тих чи інших технократичних завдань, а культурологічна та психологічна профілактика можливого аксіологічного колапсу, потенційного руйнування мотиваційних основ людської життєдіяльності, запобігання негативного впливу інформаційного середовища на людину.

Слайд 4

Рубіж тисячоліття співпав з переходом людської цивілізації до третьої стадії розвитку, яку, зазвичай, визначають як інформаційне суспільство. Світова спільнота стикнулась з принципово новим рівнем розвитку, основою якого постають теоретичні знання, доступ до інформаційних технологій та, власне, сама інформація. Поняття “інформація” виконує важливу світоглядну та методологічну функції. Зміни, які принесла з собою інформаційна доба, охоплюють усі сфери життєдіяльності та функціонування суспільства і тим самим сприяють зближенню різних форм суспільної діяльності. Як наслідок, ці революційні зміни творять нову соціокультурну ситуацію (простір), котра детермінує формування нового типу не лише особистості, але також цивілізації.

Слайд 5

Питання побудови глобального інформаційного суспільств вперше в історії людства було піднято у 2003 році на вищому міждержавному рівні у рамках проведення І стадії Всесвітнього Самміту з питань Інформаційного Суспільства (ВСІС). На цьому міжнародному форумі лідери 161 держави світу підписали два стратегічних документи: “Декларацію принципів” та “План дій”, котрі визначають напрямки подальшого розвитку інформаційного суспільства на всіх рівнях. Це обумовлено ще й тими обставинами, що сьогодні найважливішою постає глобальна проблема “цифрового розподілу”, яка стала фактично головною причиною виникнення нових соціально-політичних розмежувань, поділу держав світу та громадян на “інформаційно багатих” та “інформаційно бідних”, що значною мірою визначає міжнародний імідж, соціально-економічний розвиток, розвиток демократичних процесів та громадянського суспільства, інвестиційну привабливість.   Доктрина інформаційного (постіндустріального) суспільства стала панівною в західній науковій думці. В цей час першочерговим завданням було вдосконалення засобів отримання, обробки і розповсюдження інформації, а також її використання у різних сферах. Це було обумовлено швидким розвитком і конвергенцією інформаційно-телекомунікаційних технологій, які в свою чергу принесли з собою революційні зміни на світовому ринку.

Слайд 6

Сучасний етап розвитку світової цивілізації визначається як перехід від індустріального суспільства до інформаційного, появу якого пов'язують з інформаційною революцією, розвитком інформаційних технологій, що радикально змінюють суспільне життя. Цей перехід відбувається нерівномірно, що обумовлюється і національною специфікою, і станом розвитку світового співтовариства. Поняття “інформаційне суспільство” сьогодні використовують для визначення суспільства, у якому економіка, політика та культура залежать від створення, збереження і доступності інформації у національному і світовому масштабах. Навіть у розвинених країнах світу існують різноманітні підходи до становлення і розвитку інформаційного суспільства. Теоретичне обґрунтування розвитку інформаційного устрою значно відстає від практичних потреб, що розвиваються швидкими темпами. Практичним зрізом визначення актуальності теми є процеси становлення інформаційного суспільства як у світовому масштабі, так і на локальному рівні. Більшість країн світу проголосили орієнтиром побудову інформаційного суспільства.   Сьогодні практично кожна країна постала перед необхідністю здійснення інноваційних реформ шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних знань та інформації, як найважливішого ресурсу життєдіяльності суспільства ХХІ століття. Інформаційне суспільство будується в межах двох його моделей (західна і азійська) і стало глобальним політичним, ідеологічним та соціально-культурним явищем.

Слайд 7

Пріоритет у розробці теорії інформаційного суспільства із самого початку належав західним соціологам, які називали становлення інформаційного устрою по-різному: “посткапіталістичним”, “постмодерним” чи “постцивілізаційним”.   Отже, в останні десятиліття відбулися структурні зрушення у всіх життєво важливих сферах. Надшвидкі темпи науково-технічної революції стали плідним підґрунтям для перебудови всього суспільства. Відповіддю на ці суспільні трансформації стало формування нових теорій суспільного розвитку провідними представниками західної філософії. Можна виділити два основних підходи до розгляду інформаційного суспільства: концепція постіндустріалізму, що визначає новий етап розвитку суспільства як постіндустріальний, яку досліджували Д. Белл, Р. Дарендорф, А. Турен, Ф. Феррароті, Д. Етціоні; концепція власне інформаційного суспільства, дослідниккими якої є Е. Тоффлер, Дж. Нейсбіт, Й. Масуда, Дж. Бенігер, З. Бжезинський, М. Кастельс М. Маклюен, А. Урсул та інші.   Концепція постіндустріалізму ґрунтується на теорії індустріального суспільства. Спочатку розвиток суспільства розглядався як лінійний процес, пов'язаний з економічним зростанням та механізацією праці. У 60-ті роки термін набуває нового змісту, враховуючи значення інтелектуальної творчої праці. Постіндустріальне суспільство називають інформаційним (Й. Масуда), суспільство третьої хвилі (Е. Тоффлер), мережевим (М. Кастельс), постекономічним (Г. Кан, В. Іноземцев), суспільством постмодерну (А. Етціоні), радикалізованого (високого) модерну (Е. Гіденс), посткапіталістичним (П. Дракер, Р. Дарендорф), постцивілізаційним (К. Боулдінг), постісторичним (Р. Сейденберг). Термінологічне розмаїття засвідчує реальну мультипарадигмальність соціальних наук і, тим самим, визначає складність самих процесів сучасної соціальної трансформації.

Слайд 8

Підхід у визначенні інформаційного   Авторський підхід у визначенні інформаційного суспільства подає В. Скальський. Він виділяє три наступні способи: 1) можна перерахувати характеристики, що властиві цьому типові суспільства: створені значні інформаційні ресурси, виробництво, збереження, поширення і передача аудіовізуальної продукції та ділової й освітньої інформації стають найважливішою частиною економіки; 2) від “абстрактного до конкретного”, вказавши, що інформаційне суспільство – це наступна стадія в історичному розвитку людства по ланцюгу “аграрне – індустріальне – постіндустріальне” суспільство; 3) третій варіант: “інформаційне суспільство – це стадія розвитку людства, на якій домінуючим об'єктом виробництва і споживання стають інформаційні продукти і послуги. “Інформаційне суспільство – це принципово новий етап розвитку сучасної цивілізації. Його основними ресурсами є інформація і знання, діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою інформаційно-інтелектуальних технологій та технологій зв'язку.” [1]   У словнику з соціології ми знаходимо таку дефініцію інформаційного суспільства. "Інформаційне суспільство — поняття модернізаційної парадигми філософії історії і соціальних дисциплін, згідно якої будь-яке суспільство проходить три стадії розвитку: 1) аграрну (доіндустріальну), 2) сучасну (індустріальну), 3) постсучасну ( інформаційну), де інформаційне суспільство розглядається як якісно новий період в розвитку цивілізації”. [2, 386]   Таким чином, кожен із запропонованих вище аналізів щодо смислового навантаження терміну інформаційне суспільство засвідчує схожіcть, яка випливає з того, що кожне із запропонованих визначень у своїй основі завжди буде звернене до своїх витоків.  

Слайд 9

Література: 1. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз) 2006 года. Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.03 / В.М. Скальський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с. — укp. Режим доступу до автореферуту: http://disser.com.ua/contenst/7365.html   2. Социология: Энциклопедия / Сост. А.А Грицанов, В.Л. Абушенко.— Мн.: Книжный Дом, 2003.— 1312с.   3. Тоффлер Е. Третя хвиля. Переклад з англійської Андрія Євси; за редакцією Віктора Шовкуна Опубліковано Київ : Всесвіт, 2000. — 480 с.   4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 606 с   5. Берестовская Д.С Глобалызация и культура// Культура народов Причерноморья. — 2003. — №46. — с.100-102.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика