X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники

Завантажити презентацію

Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин,потоки енергії та інформації

Слайд 2

Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Колообіги речовин і енергії є ландшафтоутворювальними процесами,оскільки до них залучені всі компоненти ландшафту чи природного середовища.

Слайд 3

У результаті надмірного антропогенного впливу, надходження в навколишнє середовище продуктів техно- генезу у процеси колообігів залучається все більше нових речовин,Наприклад,із надр Землі щорічно видобувають 120-140 млрд. тонн корисних копалин,із яких тільки 10% реалізується в необхідну для людей продукцію. Решта видобутих речовин потрап - ляє у природні геосистеми і залучається у процеси колообігів.

Слайд 4

Загальним поняттям процесів колообігу є БІОГЕОХІМІЧНИЙ ЦИКЛ - незамкнутий і незворотний процес колообігів речовин і потоків енергії між компо- нентами біосферної цілісності. Включає колообіг хімічних елементів з неорганічної природи через рослинні і тваринні організми назад у неорганічну природу. Відбувається з використанням сонячної енергії і енергії хімічних реакцій.

Слайд 5

Вплив господарської діяльності на колообіги речовин і потоки енергії На сучасному етапі багатостороння діяльність людства охоплює всі ланки колообігів і вносить кількісні та якісні зміни у колообіги речовини і потоки енергії.

Слайд 6

Внаслідок цього,ставиться під загрозу їх безперебійне функціонування і нормальні умови життєдіяльності людини. У багатьох ланках природних колообігів господарська діяльність набула ролі головної сили, що змінює ці процеси.

Слайд 7

У результаті відбуваються зміни геохімічних параметрів навколишнього середовища, окремих його компонентів, що значною мірою негативно впливає на живі організми і здоров'я людей.

Слайд 8

Часто хімічна рівновага в навколишньому середовищі порушується через недосконалість технологічних процесів,унаслідок високих втрат сировини під час видобутку ,збагачення і транспортування,а також у результаті розсіювання матеріалів під час зношування Так,лише через невідповідність технологій очищення сучасним масштабам виробництва в атмосферу щороку потрапляє близько 1 млрд. тонн аерозолів і газів.

Слайд 9

Техногенні надходження окремих елементів і сполук в 10-100 разів перевищують природне надход- ження внаслідок вулканізму й вивітрювання. Особливо великим є внесення людством в біосферу таких елементів,як Na,Cl,Fe,Ti,B, Cu,Zn,Ba в кількості сотень тисяч і мільйонів тонн щорічно.

Слайд 10

діяльності,як винищення на великих територіях лісів, розорювання степів і прерій, випалювання саван. На колообіги основних біофільних елементів(карбону, нітрогену,фосфору,сульфуру,кальцію,калію,гідрогену І оксигену)значно впливають такі види антропогенної

Слайд 11

Скорочення площі лісів,руйнація ґрунтів, прискорена ерозія,порушення фотосинтезу океанічної рослинності спричинюють пору - шення і послаблення функціонування зв'язків ґрунту й рослинності,океану й рослинності тощо. Нині антропогенний твердий ввиніс досягає 10 млрд. т/рік, що наближується за величиною до обсягів загальної глобальної денудації,яка становить 23-25млрд. т/рік.

Слайд 12

Трансформація характеру підстильної поверхні геосистеми внаслідок розорювання, зведення лісів,меліорації тощо призводить до зміни величини альбедо, а через неї – і до зміни структури радіаційного балансу.

Слайд 13

Відповідно змінюються і частка відбитої радіації,і тепловий режим нижніх шарів атмосфери.

Слайд 14

Зміна ланок колообігу води є причиною скорочення запасів прісних підземних вод,що ускладнює і без того актуальну проблему їх дефіциту.

Слайд 15

Аргументи і факти Будь-який аспект діяльності людини в геосистемі призводить до змін у ній інтенсивності потоків енергії. Причому змінюється величина та співвід- ношення не тільки внутрішньосистемних потоків, а й вхідних і вихідних. Через забруднення атмо- сфери аерозолями дещо збільшується відбита ра- діація,тому до геосистем може надходити менше енергії. Так,смог здатний зменшити її на 30-40% потоки вологи в геосистемі дуже чутливі до дії антропогенних чинників. Це дає змогу людині регу- лювати їх під час меліорації.

Слайд 16

Проте через недосконале врахування складних закономірностей водних потоків у геосистемах меліорації часто призводить до небажаних або катастрофічних наслідків. Вплив лісу та лісонасаджень на водний режим досить істотний. Наприклад, у Карпатах суцільне Зведення лісової рослинності спричинить збільше- неня поверхневого стоку на 266-302 мм.,що відпо- відно призведе до збільшення річкового стоку,к-сті паводків,зменшення запасів підземних вод тощо. Аргументи і факти

Слайд 17

Потрапляючи в атмосферу,забруднювальні речовини досить швидко розсіюються. Осідаючи на поверхню листків і пагонів,а також у результаті газообміну ці речовини можуть проникати в рослини. За тривалої дії навіть невисоких концентрацій забруднювальних речовин у рослин виникають хронічні пошкодження. Потрапляючи на поверхню ґрунту,забруднювальні речовини включаються у вертикальні потоки і при цьому можуть значно трансформувати їх налагоджений механізм. Проходячи крізь ґрунт,забруднені води можуть частково або повністю очиститись,але при цьому забруднюється сам ґрунт Аргументи і факти

Слайд 18

Практична робота На прикладі процесів колообігу води в природному і антропогенізованому середовищі з’ясуйте зміни, внесені в ці процеси господарською діяльністю людини за ланками колообігу(мал.28)

Слайд 19

Слайд 20

За матеріалами таблиці згрупуйте хімічні елементи за масштабами їх залучення у глобальні і техногенні потоки біосфери. Практична робота

Слайд 21

Маси хімічних елементів,що залучаються в основні глобальні і техногенні потоки біосфери(за О.П. Добродєєвим)

Слайд 22

Слайд 23

Висновки 1.Колообіги речовин і потоки енергії в природі є системоутворювальними процесами,оскільки вони пов’язують у єдине ціле компоненти природ- нього середовища. Сукупність колообігів формує так звані біогеохімічні цикли – незамкнуті і нез- воркотні потоки енергії і колообіги речовин між основними компонентами природного середо - вища .

Слайд 24

2.Зміна ланок колообігів речовин і потоків енергії процесами господарської діяльності спричиняє зміну геохімічної ситуації в середовищі енергетич- ного,водного,теплового балансів,призводить до формування геохімічних аномалій,скорочення запасів підземних вод,поживних речовин тощо. Висновки

Слайд 25

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 1.Яку функцію в геосистемі виконують колообіги речовин і потоки енергії? 2.Як називають сукупність речовин і потоків енергії в геосистемі ? 3.Які зміни геосистем виникають унаслідок порушення колообігів речовин,води,потоків енергії? 4.Які зміни природного середовища спричиняють по - рушення колообігів речовин і потоків енергії?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія