X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Будова атома

Завантажити презентацію

Будова атома

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Будова атома Закон радіоактивного розпаду 5. Склад атомного ядра 6. Енергія зв’язку атомних ядер 3. Приклади розв’язування задач 4. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань 7. Ядерні реакції 8. Ланцюгова ядерна реакція 9. Термоядерні реакції 10. Елементарні частинки

Слайд 3

Слайд 4

Схема будови спектрографа

Слайд 5

Види оптичних спектрів: а – суцільний; б – лінійчатий випромінювання; в – лінійчатий поглинання; г - смугастий

Слайд 6

Закономірності в атомному спектрі водню 1885 р. Я. Бальмер – частоти видимої частини спектра де m може бути 3, 4, 5,…∞ 1906 р. Лайман – частоти в ультрафіолетовій частині спектра де m може бути 2, 3, 4,…∞ R – стала величина

Слайд 7

1908 р. Пашен – частоти в інфрачервоній частині спектра де m може бути 4, 5, 6,…∞ Всі лінії спектра водню можна виразити однією формулою: де n і m – цілі числа, причому m > n

Слайд 8

1 – мікроскоп, 2 – екран, 3 – свинцевий контейнер з радіоактивним препаратом, 4 – мішень (дротинка), 5 – шланг до вакуумного насосу, 6 – корпус Прилад, за допомогою якого Резерфорд вивчав розсіювання a - частинок

Слайд 9

Треки a-частинок Ядерна модель атома

Слайд 10

Енергетичні рівні атома

Слайд 11

Схема досліду Д. Франка і Г. Герца

Слайд 12

Залежність сили струму від напруги в досліді Д. Франка і Г. Герца

Слайд 13

Слайд 14

Визначення складу радіоактивного випромінювання

Слайд 15

a - частинка: qa = 2e; ma = 4 а.о.м.; швидкість порядка 107 м/с; енергія – кілька МеВ; символ – b - частинка: qb = -e; mb = 5,5.10-4 а.о.м.; швидкість до 0,999с; енергія – від 0 д кількох МеВ символ – g – промені: електромагнітні хвилі; швидкість – с; енергія – hn; символ – g маса фотона – 0; довжина хвилі ~10-10м;

Слайд 16

Проникаюча здатність a-, b-частинок і g-квантів у алюмінію

Слайд 17

Правило зміщення

Слайд 18

Природна радіоактивність Th 234 90 + ® + ® Pa 234 91

Слайд 19

Штучна радіоактивність e 0 1 + ® – позитрон e 0 1 + ®

Слайд 20

Т - період піврозпаду Закон радіоактивного розпаду

Слайд 21

Слайд 22

A - активність... t – середній час життя ядра t = 1,44 Т A = l N

Слайд 23

Як користуватися законом радіоактивного розпаду 1. Формула DN = - lNDt дозволяє розв’язати багато задач на вивчення радіоактивності. Але її можна застосовувати в тому випадку, якщо проміжок часу, за який відбувся розпад атомних ядер, набагато менший ніж період піврозпаду t

Слайд 24

Наприклад, за проміжок часу Dt розпадається частка початкової кількості ядер

Слайд 25

Слайд 26

Лічильник Гейгера

Слайд 27

Камера Вільсона Фотографія треків в камері Вільсона 1 – випромінювач, 2 – поршень, 3 – чорний жерстяний диск, 4 – кільце з дроту, 5 - лампа

Слайд 28

Слайд 29

1919 рік. Е. Резерфорд H 1 1 + ® + – протон

Слайд 30

1932 рік. Д. Чедвік n 1 0 + ® + – нейтрон

Слайд 31

Z – заряд ядра А – масове число нуклони протони m = 1,00728 а.о.м. нейтрони m = 1,00866 а.о.м. H 1 1

Слайд 32

кількість протонів у ядрі – Z кількість нейтронів – N = A – Z ізотопи Z = 1 N = Z = 1 N = Z = 1 N = 0 1 2

Слайд 33

Мезонна теорія ядерних сил

Слайд 34

Слайд 35

Питома енергія зв’язку атомного ядра

Слайд 36

DE = Dmc2 Dm = Zmp + Nmn – Mя DЕ = (Zmp + Nmn – Mя)c2 mp = 1,00728 а.о.м., mn = 1,00866 а.о.м. 1 а.о.м.= 1,66 .10-27кг 1 еВ = 1,6 .10-19Дж, 1МеВ = 1,6 .10-13Дж

Слайд 37

Задача: Розв’язання Eзв= (Zmp+ Nmn – Mя )c2 Z=2, mp=1,00728 а.о.м. N=2, mn=1,00866 а.о.м. Езв= (2.1,00728 + 2.1,00866 – 4,00260)1,67.10-279.1016= = 0,44.10-11Дж 1МеВ = 1,6.10-13 Дж

Слайд 38

Слайд 39

H 1 1 n 1 0 + ® Na 24 11 + ® +

Слайд 40

Різниця енергій спокою ядер і частинок до реакції і після реакції

Слайд 41

Задача: Яким є енергетичний вихід ядерної реакції А. Поглинається більше 4 МеВ Б. Поглинається менше 2 МеВ В. Виділяється менше 17 МеВ Г. Виділяється більше 18 МеВ

Слайд 42

Задача: Написати пропущені позначення в таких ядерних реакціях: ? ? ? ? ?

Слайд 43

Слайд 44

+ + Ю + X1 I X2 – радіоактивні ізотопи Осколки – це ядра радіоактивних ізотопів. Можливе утворення будь-якої пари різних осколків з різним числом нейтронів: Zr i Te, Xe i Sr, Sb i Nb та інші.

Слайд 45

Одна із багатьох можливостей розщеплення урану

Слайд 46

Перші чотири покоління нейтронів

Слайд 47

Перетворення урану в плутоній

Слайд 48

Схема ядерної електростанції

Слайд 49

Слайд 50

Термоядерний синтез легких ядер відбувається при температурах в десятки мільйонів градусів He 4 2 Ю + Ю

Слайд 51

Слайд 52

Частинки, яким на сьогоднішній день наука не може приписати певну внутрішню будову, називають елементарними. Відкрито 38 елементарних частинок і більше 300 резонанс – частинок (коротко-живучі частинки із середнім часом життя 10-22 – 10-23 с).

Слайд 53

Класифікація елементарних частинок 2. Лептони (легкі): 1. Фотони (m0 = 0): g 3. Мезони (середні): 4. Баріони (важкі): Нуклони (p, n) і гіперони

Слайд 54

Кожна частинка має свою античастинку, тобто частинку тієї ж маси спокою, але з деякими протилежними квантовими властивостями. Наприклад: Фотон та p0 – мезон античастинок не мають.

Слайд 55

Дев’ять частинок – стабільні, живуть у вільному стані як завгодно довго: Інші частинки нестабільні. Наприклад, нейтрон стабільний у ядрі, а у вільному стані середній час життя нейтрона становить 15 хвилин.

Слайд 56

При з’єднанні частинки і античастинки відбувається анігіляція частинок: Кожний фотон забирає енергію hn = m0c2 = 0,511 МеВ

Слайд 57

Можливе утворення трьох g - фотонів

Слайд 58

При взаємодії жорсткого фотона із ядром утворюється пара (фотонародження):

Слайд 59

При будь-якому перетворенні частинок виконуються закони збереження маси, енергії, електричного заряду, імпульсу. Імпульси фотонів, які виникають при анігіляції електрон – позитронної пари, напрямлені в протилежні сторони. Чому?

Слайд 60

Нейтральні частинки та їх античастинки мають різний характер взаємодії з речовиною. Наприклад:

Слайд 61

Між елементарними частинками здійснюються три типи взаємодій: сильна, електромагнітна, слабка. сильні – із баріонами та іншими важкими частинками; Взаємодії здійснюються: електромагнітні – із електрично зарядженими частинками; слабкі – із лептонами

Слайд 62

Кожна з взаємодій має певну порівняльну величину та характерний час протікання. Вид взаємодії Порівняльна величина взаємодії Час протікання взаємодії сильна 1 10-20 – 10-22с електромаг-нітна 1/137 10-20 – 10-15с слабка 10-14 10-10 – 10-5с

Слайд 63

Задача: При зіткненні гама-кванта жорсткого випромінювання з ядром атома відбулося фотонародження. Визначити кінетичну енергію утвореної пари – електрона і позитрона, якщо частота гама-кванта 7.1020 Гц. Розв’язування: За законом збереження енергії: hn = 2m0c2 + Ek Кінетична енергія утвореної пари: Ek= hn – 2m0c2 Кінетична енергія електрона чи позитрона: Відповідь: кінетична енергія електрона чи позитрона дорівнює 1 МеВ, (1,6.10-13 Дж).

Слайд 64

Кваркова теорія частинок У пошуках способів більш простого опису взаємодії елементарних частинок і зведення їх різноманітності до обмеженої кількості більш простих елементарних частинок, триває розвиток кваркової гіпотези й науки – квантової хромодинаміки.

Слайд 65

Слайд 66

№ 1 № 2 № 4 № 3 № 5 № 6

Слайд 67

Задача №1 Скільки ядер атомів полонію із 1.106 ядер розпадеться за добу? Період піврозпаду полонію 138 діб. Розв’язання За час Dt розпадається DN ядер DN = -lNDt де, оскільки t < T, можна застосувати цю формулу, тоді DN = NDt T 2 ln Відповідь: DN = 5025

Слайд 68

Задача №2 Знайти активність 1 г радія. Період піврозпаду Т =1590 р. Розв’язання Активність , або A=lN Відповідь: А=3,7.1010 с-1

Слайд 69

Задача №3 Яка частина радіоактивних ядер деякого елемента розпадеться за час, який дорівнює половині періоду піврозпаду? Розв’язання N=N0 e-lt Відповідь: 0,29

Слайд 70

Задача №4 Визначити період піврозпаду радіоактивного ізотопа деякого елемента, якщо 3/7 початкової кількості ядер розпалися за 257 с. Розв’язання N=N0 e-lt

Слайд 71

Відповідь: 318 с

Слайд 72

Задача №5 Вивести формулу для активності через період піврозпаду і початкову кількість ядер. Розв’язання DN = -lNDt A=lN N=N0 e-lt

Слайд 73

Задача №6 Розв’язання A0=lN0 – початкова активність,

Слайд 74

Відповідь: A0=4,61.1015 Бк; А=3,55.1015 Бк.

Слайд 75

Гімназія №1 м. Куп’янськ Харківська область Склав: Бріткін В.М. – учитель фізики 2009 рік

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Фізика