X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОСНОВИБІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯчастина І

Завантажити презентацію

ОСНОВИБІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯчастина І

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОСНОВИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ частина І Андрій ЯКИМІВ бізнес-тренер, кандидат економічних наук, доцент кафедри технології управління НУ “Львівська Політехніка”

Слайд 2

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, - 1997. Брели Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е изд. Тройка диалог, 2008. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: “ПИТЕР”, - 2009. – 960 с. Ванхорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. 12-е изд./ Пер. с англ. – М.: “И.Д. Вильямс”, - 2008. – 1232 с. Грінберг Б., Таймер В. Аналіз вигод і витрат: концепції і практика. 2-е видання. Оценка бизнеса./ Под ред. Грязновой М. А. – М.: Финансы и статистика, 2000. Формулы и функции в Microsoft Office Excel 2007.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 640 с. Четыркин Е. М. Метод финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Дело LTD, 1995. Четыркин Е. М. Финансовая математика. – М.: Дело LTD, 2000. Четыркин Е. М. Финансовой анализ производительных инвестиций. – М.: Дело LTD, 1995. – 256 с.

Слайд 3

Три методи обчислення фінансового результату Comprehensive cost Economic amortization © M.W.Kolisnyk

Слайд 4

Процентна ставка та її використання для аналізу проектів Традиційний Найпростіший. Виділяє три складові процентної ставки: плату за утримання від споживання – u очікуваний темп інфляції – і премію інвестору за акцептування ним ризику, пов’язаного з інвестиціями – θ Загальна ставки доходу: r = u + i + θ

Слайд 5

Процентна ставка та її використання для аналізу проектів Інші підходи Середньозважена вартість капіталу фірми (Weighted Average Cost of Capital) – WACC. WACC = 1 x (D/(E+D)xRdx(1-Tax)+E/(E+D)xRe) де D – сума позиченого капіталу, E – сума власного капіталу, Rd – вартість компоненти боргу, Re – вартість власного капіталу, Tax – ставка податку на прибуток

Слайд 6

Структура бізнес-плану РЕЗЮМЕ проекту Опис компанії SWOT-аналіз Аналіз ринку Опис проекту МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН КАЛЕНДАРИНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН Інтегральні показники та оцінка ефективності проекту Аналіз ризиків Розрахунки учасників Додатки

Слайд 7

Структура бізнес-плану Резюме проекту Назва проекту. Назва ініціатора проекту. Учасники проекту. Опис (анотація) проекту. Особливості, основні цілі та завдання проекту. Привабливість та основні переваги проекту. Потреба та особливості фінансування проекту. Інтегральні показники проекту та оцінка ефективності проекту. Оцінка можливих ризиків.

Слайд 8

Структура бізнес-плану Опис компанії Назва компанії та її реквізити. Історична довідка розвитку компанії. Інформація про власників. Менеджмент компанії. Організаційна структура та кадровий склад. Опис компанії (галузі). Види діяльності. Інформація про фінансово-господарську базу компанії. Аналіз зовнішнього середовища, частка ринку. Аналіз сильних та слабких сторін компанії.

Слайд 9

Структура бізнес-плану SWOT-аналіз (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)

Слайд 10

Структура бізнес-плану SWOT-аналіз проекту Внутрішнє середовище: організаційні фактори; маркетингові; технічні; фінансові; кадрові; інше. Зовнішнє середовище: економічне; політичне; соціально-культурне; технологічне; демографічне; ринкове; інше.

Слайд 11

Структура бізнес-плану Маркетингове дослідження ринку Об’єкт дослідження та його характеристика. Тенденції розвитку ринку. Аналіз конкурентного середовища. Аналіз насиченості (структура та обсяг) ринку та характеристика попиту. Особливості ціноутворення. Висновки та прогнозовані тенденції.

Слайд 12

Структура бізнес-плану Опис проекту Назва проекту. Цілі та стратегічні завдання проекту. Привабливість та основні переваги проекту. Характеристика (суть) проекту. Якісна характеристика продукції (товарів, послуг) бізнесу (проекту). Технічна специфікація (основні показники). Основні етапи реалізації проекту.

Слайд 13

Структура бізнес-плану Маркетинговий план Маркетингова стратегія компанії. Кваліфікація персоналу. Політика в сфері гарантій. Методи вивчення реакції ринку. Методи стимулювання продаж. Особливості ціноутворення та цінова політика. План продаж. Рекламна політика. Маркетинговий бюджет.

Слайд 14

Структура бізнес-плану Організаційний план Організаційна структура. План персоналу. Розподіл функцій. Система контролю. Бюджет персоналу.

Слайд 15

Структура бізнес-плану Календарний план Структура робіт реалізації проекту (WBS-структура, Work Breakdown Structure). WBS-структура - це ієрархія робіт, котрі повинні бути виконані для завершення проекту. Вана визначає продукт чи послуги, які повинні бути виготовлені чи надані. Організаційно-рольова структура (OBS-структура, Organizational Breakdown Structure). ОBS-структура – це глобальна ієрархія, яка описує відповідальних для проектів підприємства. Зазвичай ОBS відображає структуру управління підприємством з рівня вищого керівництва до керівників різного рівня. Календарно-сітьовий графік проекту. Матриця відповідальності. Ризики проекту (визначення критичного шляху проекту – СРМ, Critical Path Method).

Слайд 16

Структура бізнес-плану Календарний план

Слайд 17

Структура бізнес-плану Виробничий план Організація виробничої діяльності. Структура виробничих процесів. Технології та устаткування. Інженерне забезпечення. Виробничі потужності та планові обсяги виробництва. Особливості поставок сировини, комплектуючих, інше. Транспорт та складування. Управління запасами. Система контролю за якістю. Екологічна політика. Бюджет капітальних інвестицій.

Слайд 18

Структура бізнес-плану Інвестиційний план Інвестиції в нерухомість. Інвестиції в обладнання. Інвестиції в технології. Інвестиції в транспорт. Інвестиції на приведення операційної діяльності, в т.ч. на збільшення чистого операційного капіталу в зв'язку з прийняттям відповідного проекту. Потоки грошових коштів після завершення проекту – термінальні потоки (terminal cash flows): ліквідаційна вартість основних фондів з врахуванням податку; грошові потоки пов'язані із скороченням потреб компанії в чистому операційному оборотному капіталі).

Слайд 19

Структура бізнес-плану Операційний план Находження від продажів. Постійні витрати. Змінні витрати. Амортизація. Податки. Операційні грошові потоки не включають в себе: доходів від неопераційної діяльності; витрат, пов'язаних обслуговуванням фінансової діяльності (проценти, дивіденди).

Слайд 20

Структура бізнес-плану Фінансовий план Характеристика зовнішнього економічного середовища (ставки фінансування, реінвестування, дисконтування, індекс інфляції, курси валют тощо). Принципи побудови фінансової моделі проекту (структура моделі, розрахунковий крок, грошова одиниця, тощо). Стратегія фінансування проекту (структура та умови фінансування проекту). Прогноз грошових потоків (CF - Cash Flows). Фінансові результати проекту. Фінансові звіти (баланс (В/S), звіт про прибутки та збитки (P&L).

Слайд 21

Структура бізнес-плану Грошовий потік (Cash Flows)

Слайд 22

Структура бізнес-плану Юридичний план Законодавство, що регламентує реалізацію даного проекту. Організаційно-правова форма підприємства. Проекти документів: договорів, положень, інструкцій, рішень тощо. Ліцензії, дозволи. Інтелектуальна власність. Юридичний супровід, нотаріальні послуги. Юридичні обмеження реалізації проекту. Бюджет юридичного обслуговування.

Слайд 23

Структура бізнес-плану Інтегральні показники та оцінка ефективності проекту PP (Payback period) – період окупності DPP (Discounted payback period) – дисконтований період окупності NPV (Net present value) – чиста приведена вартість IRR (Internal rate of return) – внутрішня норма рентабельності MIRR (Modified internal rate of return) – модифікована внутрішня норма рентабельності PI (Profitability index) – індекс прибутковості (рентабельності)

Слайд 24

Структура бізнес-плану Додатки Коментарі до тексту. Глосарій термінів. Бібліографія. Графіки, таблиці, креслення. Копії документів. Експертні висновки. Патенти, ліцензії, сертифікати. Рекомендації кредиторів, інвесторів, постачальників, партнерів, адміністративних органів, Статті, тематичні звіти.

Слайд 25

Прогнозування та аналіз ризиків грошових потоків проекту Як управляти невизначеністю? Ризик – фактор часу пов’язаний з невизначеністю майбутнього стану проекту, викликаний зміною внутрішнього і зовнішнього середовищ його перебування. В результаті бізнес-діяльності можливі три економічні результати: від’ємний (програш, збиток, шкода); нульовий; додатній (виграш, прибуток, вигода). Ризик – це можливість від’ємного економічного результату.

Слайд 26

Як управляти невизначеністю? Прогнозування та аналіз ризиків грошових потоків проекту Програмні продукти моделювання: MS Excel Project Expert Crystal Ball @RISK

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка