X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МСБО 16 (переглянутий у 1998 р.)

Завантажити презентацію

МСБО 16 (переглянутий у 1998 р.)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МСБО 16 (переглянутий у 1998 р.) Основні засоби

Слайд 2

Мета, сфера застосування та визначення Застосовується до всіх основних засобів: матеріальних що використовуються для виробництва або постачання товарів або послуг надається в оренду іншим використовуються для адміністративних цілей очікується, що будуть використовуватися протягом більше, ніж одного періоду МСБО 16 (переглянутий) застосовується для періодів, які почалися 1 липня 1999 р.

Слайд 3

Визнання Основні засоби визнаються як активи, коли: Існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, пов’язані з цим активом, і Вартість активу для підприємства можна достовірно оцінити Об’єкт ОЗ, який відповідає визнанню його як активу, повинен первинно оцінюватися за своєю собівартістю

Слайд 4

Компоненти собівартості придбаного або створеного власними силами активу Ціна придбання (вкл. імпортні мита та невідшкодовувані податки на придбання) за мінусом будь-яких знижок плюс витрати, безпосередньо пов’язані з приведенням активу в робочий стан за мінусом процентів по відстрочених платежах відсотки за кредит у певних випадках Витрати, які не визнаються компонентами собівартості ОЗ: Адміністративні та інші накладні витрати Підготовчі та подібні до них витрати (якщо вони не є необхідними для приведення активу в робочий стан Початкові операційні збитки

Слайд 5

ПКТ-Д26: ОЗ – Результат від випадкових операцій Результат від випадкових операцій визнається в звіті про прибутки та збитки за період не прибавляється до собівартості активу, оскільки не є необхідними для приведення активу в робочий стан Доходи і витрати, які напряму пов’язані з випадковими операціями включаються у відповідні статті звіту про прибутки і збитки

Слайд 6

Вартість активу при обміні на немонетарний актив Неподібні активи: за справедливою вартістю отриманого активу. Різниця між справедливою вартістю відданого активу та його балансовою вартістю визнається у звіті про прибутки та збитки Подібні активи: за балансовою вартістю відданого активу

Слайд 7

Подальші видатки Подальші видатки повинні бути капіталізовані лише у випадку, коли майбутні економічні вигоди, які перевищують первісно оцінений рівень продуктивності існуючого активу, надходитимуть до підприємства Подальші витрати необхідно якщо: подовжується строк корисного використання збільшується виробнича потужність значне покращення якості виробленої продукції значне зменшення початково оцінених операційних витрат Всі інші подальші видатки необхідно визнавати як витрати, коли вони понесені: ремонти обслуговування витрати на модифікацію існуючого програмного забезпечення (SIC-6)

Слайд 8

ПКТ-23: ОЗ – Витрати на інспекцію та перевірку Повинні бути капіталізовані, коли: окремі компоненти активу є окремо ідентифіковані, повністю амортизовані, що відображає поглинання корисності, що заміняється або відновлюється в результаті інспекції або перевірки Існує вірогідність того, майбутні економічні вигоди будуть надходити підприємству, і затрати на інспекцію/перевірку можуть бути достовірно виміряні В іншому випадку необхідно визнати як витрати Якщо капіталізуються, амортизація застосовується до окремих компонентів

Слайд 9

ПКТ-23: ОЗ - Витрати на інспекцію та перевірку (продовження) Судно коштує 150 Інспекція після 3 років Строк корисного використання 10 років Оціночна вартість 15 150 135 15 амортизація 10 років амортизація 3 роки вартість перевірки капіталізується

Слайд 10

ПКТ-23: ОЗ - Витрати на інспекцію та перевірку (продовження) Впровадження Чинний з 15 липня 2000 р. Зміна методу амортизації у зв’язку із впровадженням амортизації по компонентах є зміною облікової оцінки необхідно скоригувати амортизацію за поточний і майбутні періоди

Слайд 11

Оцінка після первісного визнання Базовий підхід Собівартість за мінусом будь-якої накопиченої амортизації і будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності Дозволений альтернативний підхід Переоцінена вартість (=справедлива вартість) за мінусом будь-якої подальшої накопиченої амортизації і будь-яких подальших накопичених збитків від зменшення корисності

Слайд 12

Переоцінка Переоцінка здійснюється регулярно Переоцінка включає всі активи однакового класу Збільшення балансової вартості в результаті переоцінки відображається безпосередньо в капіталі (“Дооцінка”) крім випадків, коли у минулому зменшення балансової вартості того самого активу у результаті переоцінки було відображено як витрати Зменшення балансової вартості в результаті переоцінки відображається як витрати крім випадків, коли у минулому вартість активу було збільшено у результаті переоцінки і відповідна сума була відображена в капіталі сума зменшення не перевищує суми, яка облікована в “Дооцінці“

Слайд 13

Амортизація Сума об’єкта ОЗ (крім землі) повинна бути розподілена на систематичній основі протягом строку його корисного використання Суму активу, що амортизують, визначають після вирахування його ліквідаційної вартості Необхідно періодично переглядати: строк корисного використання метод амортизації Коригування поточного і майбутнього періодів

Слайд 14

Зменшення корисності Необхідно на кожну дату балансу перевіряти наявність ознак зменшення корисності ОЗ Якщо такі ознаки є, необхідно оцінити відновлювану вартість (= вища із чистої вартості продажу та вартості використання) Якщо відновлювана вартість < балансової вартості, необхідно визнати збитки від зменшення корисності Збитки від зменшення корисності необхідно визнати негайно у звіті про прибутки і збитки крім випадків, коли балансова вартість активу була переоцінена (трактується як зменшення резерву “Дооцінка”, але на суму, що не перевищує частку резерву, яка напряму відноситься до цього активу) “Нова” балансова вартість повинна використовуватися для нарахування амортизації МСБО 36 – розрахунок збитків від зменшення корисності активу

Слайд 15

Ліквідація та продаж ОЗ необхідно виключати, в разі продажу, або коли назавжди виключають з використання та ніяких економічних вигід від його вибуття не очікується Різницю між чистими надходженнями від продажу та балансовою вартістю слід визнати як прибутки і збитки При обміні однаковими активами: доходи або збитки не виникають

Слайд 16

ПКТ-14: ОЗ – Компенсація за зменшення корисності або втрата об’єкта Зменшення корисності ОЗ Ліквідація та продаж Монетарні та немонетарні компенсації від третіх сторін за втрачені об’єкти або такі, що втратили корисність Вартість відновленого активу, придбаного або створеного власними силами як заміну, або отриманого як компенсацію МСБО 36 МСБО 16 В звіті про прибутки і збитки МСБО 16 Облік компенсації від третіх сторін щодо зменшення корисності або втрати об’єкта Облік як окремих подій

Слайд 17

ПКТ-14: ОЗ – Компенсація за зменшення корисності або втрата об’єкта (продовження) Окреме розкриття монетарної і немонетарної компенсації втраченого активу або такого, що втратив корисність Чинний для періодів, що починаються 1 липня 1999 р. Або після цієї дати Зміни в обліковій політиці, що виникають, обліковуються згідно МСБО8

Слайд 18

Розкриття Бази оцінки Метод амортизації Строки корисного використання або ставки амортизації Валову балансову вартість та суму накопиченої амортизації на початок і на кінець періоду

Слайд 19

Розкриття (продовження) Узгодження балансової вартості на початок і на кінець періоду, що відображає : надходження основних засобів вибуття придбання в результаті об’єднання компаній переоцінки збитки від зменшення корисності, визнані або сторновані у звіті про прибутки та збитки протягом певного періоду збитки від зменшення корисності, визнані або сторновані у капіталі амортизація чисті курсові різниці, що виникають при переведенні фінансових звітів закордонного підприємства Порівняльна інформація не вимагається

Слайд 20

Розкриття (продовження) Наявність та суми обмежень на права власності Основні засоби, передані для забезпечення зобов’язань Облікову політику щодо сум ліквідаційної вартості Прогнозованих витрат на демонтаж, переміщення чи відновлення об’єктів основних засобів Прогнозовану суму видатків на рахунку основних засобів для завершення процесу будівництва Зобов’язання придбати ОЗ

Слайд 21

Розкриття (продовження) Якщо за переоціненими сумами: Базу, застосовану для переоцінки активів Дата переоцінки Факт залучення незалежного оцінювача Сутність будь-яких показників, що їх використовували для визначення відновленої вартості Балансову вартість кожного класу основних засобів, що була б включена до фінансових звітів у вазі відображення активів за базовим підходом

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка