X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Людина, хто ти на Землі?

Завантажити презентацію

Людина, хто ти на Землі?

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство культури і туризму України Кіровоградська міська централізована бібліотечна система, філіал №16 Людина, хто ти на Землі? Рекомендований Бібліографічний покажчик Кіровоград 2011

Слайд 2

Вступ Однією з найбільших проблем сучасного людства є екологічний стан довкілля. Глобальна екологічна криза, в умовах якої ми живемо, є наслідком дії багатьох чинників. Це і споживацький підхід до природи, і нерегульоване зростання народонаселення тощо. Але якщо подивитися на проблему глибше, то виявиться ще одна, чи не найсуттєвіша причина екологічної кризи, –  це глибоке падіння духовності та моралі, низький рівень екологічної освіти і виховання, загалом екологічної культури переважної більшості мешканців планети.

Слайд 3

Слайд 4

Екологія повинна стати для людей не тільки наукою, а й способом мислення, поведінки, реальністю дій. Набуття кожною людиною екологічних знань має здійснюватись на всіх етапах формування особистості. Екологічна освіта – це не тільки отримання відповідних знань в навчальних закладах, але й система безперервного багатоступеневого екологічного інформування і пропаганди. Результатом екологічного виховання стає формування у людини свідомого сприйняття довкілля, почуття особистої відповідальності за діяльність, пов’язану з перетворенням природи, упевненості в необхідності бережливого ставлення до неї.

Слайд 5

. . Статті в покажчику згруповані у тематичні розділи, які висвітлюють окремі аспекти екології, охорони природи та раціонального природокористування, впливу екології на здоров’я людини, розвитку природно-заповідного фонду України, а також екологічної освіти та виховання молоді. Окремий розділ присвячено екологічним проблемам Кіровоградщини. Видання адресоване широкому колу читачів – всім, кому не байдужа доля нашої планети, і, перш за все, - школярам, студентам, викладачам, бібліотекарям.

Слайд 6

До випуску увійшли матеріали з періодичних видань, отриманих бібліотекою у 2010-2011 роках. Матеріали систематизовано за розділами: * Державна політика з питань охорони навколишнього середовища. * Екологічна безпека і довкілля. * Людина і природа. * Економіка і раціональне природокористування. * Екологія Кіровоградщини:стан, проблеми і перспективи. * Інтернет-ресурси

Слайд 7

Розділ І. Державна політика з питань охорони навколишнього середовища. Закон України про охорону навколишнього природного середовища : за станом на 10 лют. 2003 р. – К. : Парламентське видавництво, 2003. – 51 с. Закон України про екологічний аудит. Закон України про екологічну мережу України : за станом на 1 січ. 2005 р. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 26 с. Закон України про природно-заповідний фонд України : за станом на 9 груд. 2005 р. – К. : Парламентське видавництво, 2005. – 40 с. Закон України про тваринний світ : за станом на 12 берез. 2008 р. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 32 с. Законодавство Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища / Ю. С. Голік [та ін.]. – Полтава : Оріяна, 2009. – 170 с. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища : збірник законодавчих актів : за станом на 20 верес. 2006 р. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 200 с. Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. Закон України про охорону навколишнього природного середовища. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 320 с.

Слайд 8

Про природні ресурси й екологію : збірник законів України : за станом на 1 квіт. 2005 р. – Харків : ІГВІНІ, 2005. – 496 с. Андрусевич, А. О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / А. О. Андрусевич, Н. І. Андрусевич, З. Я. Козак. – Львів, 2009. – 203 с. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища / упоряд. Н. Андрусевич. – Львів, 2004. – 192 с. ∙ Мусієнко М.М. Екологія:Тлумачний словник.-К.:Либідь, 2004.-376 с. ∙Україна.Закон. Про Основні засади (стратегію) Державної екологічної політики України на період до 2020 року:Закон України № 2818 від 21.12.10 р. Урядовий кур”єр.-2011.-9 лютого.-с.9-13.

Слайд 9

Розділ ІІ. Екологічна безпека і довкілля. Ажгиревич А.И. Гутенев В.В., Денисова И.А. Экология:Учебное пособие для студ. Вузов.-Ростов н/Д:Издательский центр “МарТ,2006.-767 с. Акименко Т.В.,Александров С.И. Современные глобальные изменения природной среды в 2-х т..-т1./Московский гос. Ун-т им.М.В. Ломоносова.-М.:Научный мир, 2006.- 696 с. Акименко Т.В.,Александров С.И. Современные глобальные изменения природной среды в 2-х т..-т2./Московский гос. Ун-т им.М.В. Ломоносова.-М.:Научный мир, 2006.- 696 с. Акимова Т.А.Хаскин В.В. Макроэкология и основы экоразвития:Учебное пособие.-М.:Издательство университета дружбы нвродов, 2005.-367 с. Андронов В.А. , Буц Ю.В. Экологія:навч. посіб. Для студ. вищ.навч. закл..-Х.:УЦЗУ.-382 с. ∙ Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М. Екологія і охорона навколишнього середовища:Навчальний посібник.-Суми:ВТД «Університетська книга»;К.:Видавничий дім»Княгиня Ольга»,2005.-302 с. .

Слайд 10

Гавриленко Б.Б. Соціальна екологія:Навч. Посіб. Для студ.інж. Та ек. Спец. Вищих навч. Закл.-Запоріжжя:Дике Поле,2001.-227 с. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища:навч. Посіб.-5-вид., випр. І доп.-К.:Знання, 2007.-442 с. Екологія:Навч. Посіб.- К.:Знання, 2008.-272 с. Микієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. – Львів, 2004. – 256 с. Злобин Ю.А.,Кочубей Н.В. Загальна екологія:Навч. Пос. Для студ.вищ.навч.закл.- Івашура А.А., Орєхов В.М. Екологія:теорія та пратикум:Навч.посіб.для студ.вищ навч. Закл.-Х.:”Інжек”,2004 с.. Суми:Університетська книга, 2003.-416 с. Микієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. – Львів, 2004. – 256 с. ∙ Микитюк О.М.,Грицайчук В.В. Основи екології:Навчальний посібник.-Харків:»ОВС»,2004.-144 с.

Слайд 11

Морозовська, Т. Трактування поняття «право на екологічну інформацію» / Т. Морозовська // Віче. – 2010. – № 4. – С. 10-12. Потіш Л.А. Екологія:Навч. Посіб.- К.:Знання, 2008.-272 с. Водолазкин, Е. Г. Экология культуры / Е. Г. Водолазкин // Экология и жизнь. – 2010. – № 7. – С.34. ∙ 22 квітня – Міжнародний День Землі./Екологічний вісник.-2010.-8 квітня.-с.1. Мелень, О. Як громадяни можуть впливати на ухвалення рішень у сфері довкілля / О. Мелень // Громадянське суспільство. – 2010. –№ 1. – С. 31-36. .

Слайд 12

Розділ ІІІ. Людина і природа. ∙ Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології:теорія та практикум:Навчальний посібник.-К.:Лібра.- 2002.- 352 с. Гавриленко Б.Б. Соціальна екологія:Навч. Посіб. Для студ.інж. Та ек. Спец. Вищих навч. Закл.-Запоріжжя:Дике Поле,2001.-227 с. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини:Навч. Пос. для вищ. Навч. Закл.-Л.:Афіша, 2006.- 248 с. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини:Підручник.-К.:Вид.центр “Академія”,2005.-287 с. Корабльова А.І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища:Навч. Посіб.для студвищ. Навч. Закл.-Д.:Поліграфіст,2003.-364 с. ∙ Лук*янова Л.Б. Основи екології:Навч. Посіб.-К.:Вища шк.,2000.-327 с. Микитюк О.М., Злотін О.З. Екологія людини : Підручник. – 3-тє вид. випр. І доп. – Харків: ОВС, 2004. – 254 с.

Слайд 13

∙ Гирак Г. Так пить или не пить?//Аргументы и факты.-2010.-№48.-с.20. ∙ Пуговиця М. «Щодоби в Чорне море потрапляє 1500 000 кубометрів бруду»//Урядовий кур*єр.-2011.-25 січня.-с.20. ∙ Шиманський О. Як людству не розділити долю динозаврів.//Україна молода.-2009.-8 грудня.-с.7.

Слайд 14

Розділ ІV. Економіка і раціональне природокористування Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек-Экономика-Биота-Среда: Учебник для студ.вузов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2002.-556 с. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экономика Природи И Человека.-М.:Экономика, 2006 .-334 с. Гринів, Л. С. Розвиток еколого-економічної науки та освіти: нові вимоги, тенденції, пріоритети / Л. С. Гринів // Екологічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 20-21. ∙ Екологічні основи природокористування:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закдадів.-Львів: «Новий світ-2000»,2003.-190 с. Екологічний аудит: Посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту/В.Я. Шевчук , Ю.М. Саталкін , В.М. Навроцький . - К.: Символ – Т,1997. –221 Екологія та природні багатства України:Загальноукраїнський проект.- К.:Новий світ,2004.-320 с. Жуковіна О.В.,Шульга І.В. Промислова екологія:Навч.посіб.для студ.вищих навч. Закл.- Х.:Видав.НФаУ,2004.-143 с.

Слайд 15

Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – 2-ге вид., випр. І доп. – Суми: Університетська книга, 2003. – 348 с. ∙ Мусієнко М.М. Серебряков В.В. Екологія. Охорона природи:Словник-довідник.-К.:Т-во «Знання»,КОО,2002.- 550с . Царенко О.М., Несвєтов О.О. Основи екології та економіка природокористування: Навчальний посібник, 2-ге вид. - Суми: Університетська книга, 2004. – 400 с. ∙ Пуговиця М. «Без сучасних технологій очищення води ситуації не поліпшити»//Урядовий кур*єр.-2011.-9 лютого.-с.8.

Слайд 16

Розділ V. Екологія Кіровоградщини:стан, проблеми, перспективи. ∙ Вербицький В.В., Бабанська Н.І. та ін. Крилаті скарби Кіровградщини.-Кіровоград.:Видав. «КОД».-2009.- 30 с. ∙ Заповідні куточки Кіровоградської землі.- К.: Арктур.-А-1999.- 240 с. Ковальчук М., Журавський В. Степ і ліс. Минуле і сучасне лісівників Кіровоградщини.-Кіровоград: ВАТ «Кіровоградське видавництво», 2004.- 288с. Край на межі лісостепу і степу: Природно-заповідні та ландшафтні куточки Кіровоградщини.-Кіровоград: ІМЕКС-ЛТД, 2007.-32с.

Слайд 17

∙ Власенко М. Збережемо довкілля.//Екологічний вісник.-2011.-6 січня.-с.1. ∙ Джерела і річки треба берегти.//Екологічний вісник.-2010.-8 липня.- с.1. ∙ Лісниченко Ю. Водойми просять турботи. //Вечірня газета.-2010.-15 січня.-с.2. ∙ Наслідки лісових пожеж непоправні.//Вечірня газета.-2010.-30 липня.- с.8. Негода Г. Збережемо первоцвіти Кіровоградщини.//Вечірня газета.-2011.-1 квітня.-с.6.

Слайд 18

Інтернет-ресурси Інформаційно-екологічний портал Інформ-Екологія http://www.informeco.ru/?page=articles&topic=33&month=8&year=2002&id=88 Інформаційно-екологічний портал створений Інформаційним аналітичним агенствомІнформ Екологія. Портал містить екологічні статті та новини, думки експертів Офіційне Інтернет-представництво Президента України http://president.gov.ua/officdocuments/officdecrees/194480838.html Український інститут навколишнього середовища і ресурсів http://www.erriu.ukrtel.net Український iнститут досліджень навколишнього середовища i ресурсiв при Раді нацiональної безпеки i оборони України створено в 1997 роцi згiдно з Указом Президента України № 520/97 вiд 10 червня 1997 року. Основною метою дiяльностi Iнституту визначено вивчення прiоритетних для України завдань у галузi екологiчної безпеки, зменшення техногенних навантажень на навколишнє природне середовище, створення сучасних iнформацiйних систем, застосування мiжнародних стандартiв для ефективного використання ресурсiв

Слайд 19

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України http://menr.gov.ua/ Новини, екологічне законодавство та реалізації державної екологічної політики, міжнародна діяльність, охорона, використання та відтворення природних ресурсів, стан навколишнього середовища, інформаційні ресурси, спеціальні доповіді про стан навколишнього природного середовища. Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики http://ecology.org.ua/index.php Склад, структура, новини, робота та законотворча діяльність Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики. Правова інформація в галузі охрони навколишнього середовища http://www.ecology.samara.ru Самарський віртуальний центр екологічної інформації "ЭКОИНФОРМ" пропонує екологічно-правову консультацію, екоінформацію, бюлетені та бібліографію, ресурси Інтернет Ecodem.com.ua - Всеукраїнський екологічний портал http://ecodem.com.ua/index.php Мета проекту "ЕкоДем (Екологічна демократія)" – інформування й залучення широкого загалу громадян до спостереження за довкіллям, об’єктами, що можуть спричинити йому шкоду, за флорою та фауною, яким найбільше загрожує зникнення на певній території.

Слайд 20

Збереження біорізноманіття в Україні http://biodiv-ukr.iatp.org.ua/cooperation8/resurses.html Джерела фінансової підтримки заходів в галузі збереження та використання біологічного та ландшафтного різноманіття створені Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища " . Зміни оточуючого середовища в Україні: участь громадян http://sukraine.kharkov.ua/about.html Мета проекту "Зміни оточуючого середовища в Україні: участь громадян" - забезпечення широкого доступу громадськості до правової інформації й експертних висновків фахівців із проблеми зміни навколишнього середовища й екологічного балансу в Україні. Ініціатором проекту є Харківський центр жіночих досліджень Електронна екологічна бібліотека http://www.ecoleague.net/library.img?nav=library "Електронна екологічна бібліотека"- спільний проект Центру громадської дипломатії "Довкілля ХХІ" і Всеукраїнської екологічної Ліги, підтримка якого здійснюється РЕЦ-Київ за рахунок коштів, наданих Європейською Комісією. Проект спрямований на підвищення рівня поінформованості громадськості про екологічні проблеми країни, їх причини, наслідки та шляхи вирішення.

Слайд 21

Людино, хто ти на землі? Рекомендаційний бібліографічний покажчик Відповідальний за випуск:С.Тимків Автори: Т.Калашник, О.Козловська Комп’ютерне макетування : Т.Калашник Наша адреса: М.Кіровоград, вул. Беляєва,7, корп.4 електронна адреса: centlib.f16@gvail.com

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія