X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Метод проектів

Завантажити презентацію

Метод проектів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Метод проектів Семінар школи молодого вчителя LOGO LOGO

Слайд 2

Інтелектуальний і духовний розвиток особистості; Формування критичного і творчого мислення; Набуття вміння працювати в колективі; Використовувати інформаційні та телекомунікаційні технології, працювати з інформацією; Основні напрямки сучасної системи освіти LOGO

Слайд 3

Сучасна система освіти повинна бути побудована таким чином, щоб учні мали змогу через активне спілкування розвивати в себе навички мислення та аналізу, Вміння спів ставляти різні точки зору, різні позиції, Формулювати і аргументувати власну точку зору, спираючись на знання фактів, законів, закономірностей науки, на власне спостереження, свій та чужий досвід. Сучасні тенденції освіти LOGO

Слайд 4

Метод проектів це сукупність засобів, дій учнів в визначеній послідовності для досягнення поставленої задачі – розв’язання певної ПРОБЛЕМИ, значущої для учнів та оформленої в вигляді деякого кінцевого ПРОДУКТУ. Метод проектів LOGO

Слайд 5

Під методом проектів (латин, projectus — висунутий уперед) мають на увазі спосіб розв’язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої проблеми, оформленої у вигляді кінцевого продукту. Зовнішній (матеріальний) результат роботи над проектом ви можете бачити, сприймати на дотик, застосовувати на практиці, використовувати в повсякденному житті. Сутність методу проектів. LOGO

Слайд 6

Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці він виник у 20-ті роки минулого сторіччя в США (його також називали методом проблем). Цей метод пов'язують з ідеями гуманістичного напряму в філософії й освіті, висунутими американським філософом і Педагогом Дж. Дьюи, а також його учнем В.Х. Килпатріком. Історичні відомості LOGO

Слайд 7

Метод проектів набув поширення і великої популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності учнів. “ Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати ” – ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, яка приваблює багато освітніх систем, що прагнуть знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями. Це цікаво LOGO

Слайд 8

Проектна діяльність — це особливий вид інтелектуальної діяльності, характерними рисами якої є самостійний пошук необхідної інформації, її творче перетворення в матеріалізо ваний продукт (виріб, сценарій, плакат, реферат, стендову доповідь, мультимедійну презентацію тощо). Проект — це особливий вид пізнавальної діяльності та її результат, що характеризуються такими ознаками: —  наявність соціально значущого завдання; —  планування дій щодо розв’язання проблеми; —  пошук інформації, яка потім буде оброблена й осмислена; —  створення продукту, що являє собою результати цієї діяльності; —  презентація продукту. Основні ознаки проектної діяльності LOGO

Слайд 9

Етапи проектування. Назва етапу Зміст робіт Обґрунтування проекту Формулювання мети й завдання проекту, обґрунтування його соціальної значущості, визначення теми проекту; організація робо чих груп, розподіл завдань міжучасникамипроекту Пошуковий Дослідження проблеми й збір інформації (визначення кола джерел та пошук необхід них відомостей; аналіз можливих варіантів вирішення проблеми); вибір оптимального варіанта виконання проектного завдання (генерування ідеї); розроблення плану роботи над проектним завданням; добір матеріалів та інструментів; вибір фор ми презентації результатів проекту Технологічний Здійснення діяльності кожного учасника проекту згідно з планом роботи над проект ним завданням (реалізація проекту); підго товка презентації результатів проекту Заключний Проведення презентації (захист проекту); оцінка результатів виконання проекту, ко лективних і особистих досягнень учасників проекту LOGO

Слайд 10

Вміння з предметної області знань Інтелектуальні вміння критичного мислення Комунікативні вміння Уміння сумісної діяльності Сукупність відповідних компетентностей Пошук інформації, осмислення Уміння дискутувати, приймати рішення Аналіз, синтез Ключові компетенції Застосування Оцінка ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВМІННЯ, НЕОБХІДНІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ LOGO

Слайд 11

ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ Ознаки типологізації Домінуючою в проекті є діяльність: дослідницька, пошукова, творча, рольова, прикладна. Проекти: практично-зорієнтовані, інформаційні, творчі. LOGO

Слайд 12

Проекти: моно-проект (в межах однієї області знань), між предметний проект Характер координації проекту: проект з відкритою координацією, проект із скритою (неявною) координацією. Характер контактів: класний; шкільний; регіональний; міжнародний. Кількість учасників проекту: індивідуальні, парні, групові. Термін проекту: короткочасний, довготривалий. ТИПОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ LOGO

Слайд 13

ЕТАПИ ПРОЕКТУ Представлення проблемної ситуації:вербально;за допомогою відео;за допомогою мультимедійних засобів. Мозковий штурм. Обговорення. Висування гіпотези. Визначення типу проекту. Організація малих груп для співробітництва, розподіл ролей. Обговорення в групах стратегії дослідження, джерел інформації, способів оформлення результатів. Самостійна дослідницька, пошукова робота учнів у відповідності зі своїм завданням. Проміжні обговорення, дискусії, збір і обробка даних (на уроках, в науковій спільноті, в творчих майстернях, в медіатеці). Оформлення результатів проектної діяльності. Захист проекту, опонентування, дискусія. Висування, прогнозування нових проблем, що витікають з отриманих результатів. Самооцінка, зовнішня оцінка. LOGO

Слайд 14

ВИДИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Проектна діяльність На уроці В позаурочній діяльності Загальношкільний проект Телекомунікаційний проект LOGO

Слайд 15

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ Збір різноманітних фактів, даних з різних регіонів;проведення екологічних, соціологічних проектів; Створення спільних творчих продуктів; Практичних експериментів; Спільне рішення актуальних проблем політики, культури, освіти; Спільна розробка туристичних маршрутів. LOGO

Слайд 16

КРИТЕРІЇ ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТУ Значимість і актуальність висунутих проблем, адекватність навчальної тематики; Коректність методів дослідження, що використовується і методів обробки отриманих результатів;активність кожного учасника проекту у відповідності з його індивідуальними можливостями;колективний характер рішень, що приймаються. LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика