X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фонди

Завантажити презентацію

Фонди

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема програми: “Основні виробничі фонди”

Слайд 2

“Сутність і види капіталу” Капітал – це вартість, що в процесі руху приносить більшу вартість, тобто зростає. Капітал означає суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва.

Слайд 3

Структура вартості капіталу. C – постійний капітал; V – змінний капітал; m – додаткова вартість. Кругообіг капіталу. Кругообіг капіталу – це такий рух капіталу, коли він послідовно проходить три стадії і повертається до першої стадії з прибутком. W = C + V + m Г – Т…В…Т’– Г’

Слайд 4

Економічний диктант.  1.Виробництво – це ….  2.Назвіть фактори виробництва ….. 3Який на вашу думку із факторів виробництва є основним …..  4.Який фактор виробництва вважається обмеженим ….  5.Який фактор виробництва активно використовується лише останні 50 років …. 

Слайд 5

«Основні фонди, їх оцінка та класифікація» Основні фонди – це засоби праці, які характеризуються наступними ознаками: 1. Вони багато функціонують у виробництві. 2. Переносять свою вартість частинами, в міру спрацювання на вартість виготовленої продукції. 3.Зберігають споживчу форму.

Слайд 6

Загальна класифікація основних виробничих фондів за різними класифікаційними ознаками.

Слайд 7

Види оцінки основних засобів

Слайд 8

Схема для розрахунків вартості основних виробничих фондів.

Слайд 9

«Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів» Під фізичним спрацюванням основних фондів розуміють побутове втрачання ними своїх первісних техніко-експлуатаційних цінностей, тобто споживної вартості, що призводить до зниження їх загальної вартості – економічного спрацювання. Моральний знос – це знецінення діючих засобів праці до нового фізичного спрацювання під впливом науково-технічного прогресу.  

Слайд 10

Види фізичного зносу і техніко-економічного старіння засобів праці та форми їх усунення.

Слайд 11

Амортизація – це процес перенесення вартості основних фондів на вартість виготовленої продукції з метою її відшкодування.

Слайд 12

Прямолінійний метод амортизації: прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації (Ар) визначається діленням амортизованої вартості (АВ) на строк корисного використання об'єкта основних засобів (Ten), тобто за формупою :

Слайд 13

Метод зменшення залишкової вартості: метод зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації (Фзал) та річної норми амортизації (На) за формулою :

Слайд 14

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта (Фп) на його первісну вартість (Фп) за формулою :

Слайд 15

Метод прискореного зменшення залишкової вартості: метод прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річйа сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації (Фзал) та річної норми амортизації (НА), яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється, тобто за формулою :

Слайд 16

Кумулятивний метод кумулятивний метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток амортизованої вартості (АВ) та кумулятивного коефіцієнта (к*). Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання за формулою :

Слайд 17

Виробничий метод: Виробничий метод, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) (Q1) та виробничої ставки амортизації (НА ВИР) за формулою :

Слайд 18

Виробнича норма амортизації обчислюється діленням амортизованої вартості (АВ) на загальний обсяг продукції (робіт, послуг) (Q), який підприємство очікує виготовити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів, за формулою :

Слайд 19

Ефективність відтворення та використання основних фондів. Показники ефективності відтворення окремих видів і всієї сукупності основних фондів: 1.коефіцієнт: 1.1. оновлення основних фондів = введення основних фондів наявність на кінець року 1.2. вибуття основних фондів = вибуття основних фондів наявність на початок року 1.3. інтенсивності оновлення = вибуття основних фондів введення основних фондів 1.4. оптимальності вибуття = фактичний коефіцієнт вибуття нормативний коефіцієнт вибуття 1.5. спрацювання = спрацювання основних фондів балансова вартість 1.6. придатності = залишкова вартість балансова вартість

Слайд 20

Показники ефективності використання. 1.узагальнюючі: 1.1. фондовіддача = обсяг продукції (прибуток) середньорічна вартість основних фондів 1.2. фондомісткість = середньорічна вартість ОФ обсяг продукції 1.3. фондоозброєність = середньорічна вартість ОФ чисельність робітників 2.показники використання устаткування і виробничих площ: 2.1. коефіцієнт змінності роботи устаткування = кількість відпрацьованих машино-змін за добу кількість встановленого устаткування 2.2. коефіцієнт інтенсивного навантаження устаткування = кількість виготовлених виробів за одиницю часу технічна (паспортна) продуктивність устаткування 2.3. коефіцієнт використання календарного фонду часу = планова трудомісткість режимний фонд часу за вирахуванням простоїв 2.4. напруженість використання устаткування – це випуск продукції в розрахунку на одиницю устаткування.

Слайд 21

Шляхи покращення використання основних фондів. 1. збільшення екстенсивного завантаження. 1.1. скорочення простоїв устаткування 1.2. підвищення коефіцієнта змінності роботи устаткування 1.3. зниження частки недіючого устаткування 1.4. виведення з експлуатації зайвого і неефективного використовуваного устаткування. 2. підвищення інтенсивного навантаження; 2.1. запровадження нових технологій - інтенсифікація виробничих процесів 2.2. застосування прогресивних форм і методів організації виробництва; 2.3. освоєння у стилі строки проектних показників, введення в дію нових технологій, агрегатів, ліній, устаткування; 2.4. своєчасна заміна та модернізація фізично-спрацьованого і технічно-застарілого устаткування.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка