X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Впровадження інноваційно-проектних технологій у виховну роботу школи

Завантажити презентацію

Впровадження інноваційно-проектних технологій у виховну роботу школи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“ Впровадження інноваційно-проектних технологій у виховну роботу школи “

Слайд 2

Виховання… Навіть великі педаго-ги бачили його по-різному. І якби існував певний алгоритм ви-ховного впливу на ди-тину, в результаті якого як єдиний про-дукт отримували б ідеальну людину, то, мабуть, нам, педаго-гам, і не доводилося б шукати і експеримен-тувати, творити і втілювати.

Слайд 3

НЕВТІШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: Поряд з процесом кількісного вимирання населення триває не менш критичний процес моральної та інтелектуальної деградації нашого народу… У системі освіти України функціонує 387 загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного, психічного та розумового розвитку (50 300 учнів). Із них для розумово відсталих – 226 закладів (29 200 учнів)... Офіційна статистика Міністерства освіти і науки України НАРОДЖУВАНІСТЬ СМЕРТНІСТЬ

Слайд 4

В чем ваши, молодежь, приоритеты? Что высоко вы цените на сей грешной земле?

Слайд 5

Как вы легко попали в дьявольские сети, Живя не в радостной свободе, а в грехе...

Слайд 6

В чем ваша цель, куда же вы идете? Что созидаете для завтрашнего дня?

Слайд 7

Вы больше отдаете, иль берете? Вы строите, иль разрушаете себя?

Слайд 8

Чем вас манит греховность мира? Она лелеет тело не щадя души...

Слайд 9

Сейчас вы молоды и дерзко смелы, Вам нравственность и непорочность не важны.

Слайд 10

Но тело старится, а дух-то ваш бессмертен, И в день, когда наступит судный час

Слайд 11

Вам станет очень страшно, уж поверьте: Истлело тело, дух ваш не принес плода...

Слайд 12

хто винен? зниження якості освіти? погіршення фізичного та психічного здоров’я мо-лоді? інтелектуальної та мо-ральної деградації нації? Які ключові чинники

Слайд 13

Т Е Л Е Б А Ч Е Н Н Я КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ інші види медіа-залежностей А Л К О Г О Л Ь ТЮТЮН інші наркотики Деструктивні чинники:

Слайд 14

Очевидний вплив: беззмістовна втрата вільного часу; розслаблення волі та вироблення ліні у жертв телеекрану; зниження фізичної активності; травмування психіки нецензурною лексикою та аморальною поведінкою. ТЕЛЕБАЧЕННЯ:

Слайд 15

Прихований вплив: маніпулювання свідомістю і дітей, і дорослих; нав’язування нам деструктивної системи цінностей, спрямованої на моральне розтління суспільства. ТЕЛЕБАЧЕННЯ:

Слайд 16

Очевидний вплив: беззмістовна втрата вільного часу; нервова виснаженість жертв віртуальної реальності, дратівливість; зниження фізичної активності; втрата елементарних навиків спілкування з людьми. КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ:

Слайд 17

Прихований вплив: неспроможність жертви ігрового бізнесу мислити поза рамками нав’язаних їй алгоритмів; вироблення маніакальних схильностей до насилля. КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ:

Слайд 18

АЛКОГОЛЬ, ТЮТЮН та інші наркотики: отруює свій організм; пригнічує діяльність мозку та нервової системи; показує деструктивний приклад іншим; підтримує стратегію знищення власного народу. Уживаючи ці речовини, дитина:

Слайд 19

Україна посідає перше місце за вживанням алкоголю серед молоді…

Слайд 20

Що ми можемо зробити? учителі? батьки? учні? суспільство? уряд? Яких конкретно заходів можуть і повинні вжити

Слайд 21

Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів. На думку Л.І. Даниленко, інноваційна освітня технологія – це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни до результату освітнього процесу і розглядається як багатокомпонентна модель – така, що включає в себе: навчальну, виховну та управлінську інноваційні технології.

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

До виховних інноваційних технологій відносяться мис-тецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість осо-бистості учня з метою форму-вання в нього особистісних цінностей у контексті із загаль-нолюдськими.

Слайд 25

У вас на столі клей, ножиці, два аркуші паперу. За допомогою цих речей виготовте «щось». Воно має бути стійким і сягати максимальної висоти.

Слайд 26

У перекладі з латинської «проект» - буквально «кинутий уперед», а у словниках - це «план, замисел, текст чи креслення чогось, що передує його створенню». У чому відмінність проекту від планування будь-якого заходу? Деяка непередбачуваність результату (ніхто не знає, що в нього вийде) ставить людину в роль дослідника, творця, активізує її здібності, а якщо це колективний проект, то стимулює розвиток колективних взаємовідносин. А стосовно школи проект - це взаємна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність, яка має загальну мету й узгоджені засоби діяльності та спрямована на досягнення загального результату.

Слайд 27

Проектна діяльність у виховній роботі є : шляхом розвитку творчого потенціалу особистості та її самореалізації; середовищем, яке розвиває, формує соціальні вміння, навички та сприяє процесу набуття життєвого досвіду; засобом перевірки відповідності особистого досвіду потребам особистісної активної ролі у суспільстві; творчим звітом про рівень лідерської компетентності.

Слайд 28

Для успішної реалізації навчального проекту потрібні такі умови: наявність значущої у творчому, дослідницькому плані проблеми; уміння вчителя ставити ключові та тематичні запитання; практична значущість очікуваних результатів (публікація, постер, альманах, презентація тощо); самостійна робота учнів над проектом; структурування змістовної частини проекту (етапи, завдання, розподіл ролей тощо); використання дослідницьких методів; застосування комп'ютерних технологій (для пошуку інформації, спілкування з іншими учасниками проекту, створення кінцевого продукту проекту).

Слайд 29

Що дає використання проектів у виховній роботі школи?

Слайд 30

По-перше, інноваційно-проектні техно-логії у виховній діяльності дозволяють включити великий процент школярів як у виховний, так і у навчальний процес у цілому. По-друге, проектна діяльність допомагає якнайкраще організувати цілеспрямовану співпрацю у вихованні майбутнього покоління через активну, творчу діяльність.

Слайд 31

По-третє, кожний проект дозволяє побачити у звичайному щось нове, роздивитись об'єкт дослідження з інших точок зору. Будь-який виховний проект розвиває уміння, здібності й мислення школяра; відкриває нові можливості та розкриває прихований потенціал кожного; допомагає вдосконалюватись, спілкуватись і прислуховуватись; підтримує і дає впевненість у собі, віру у своє «я».

Слайд 32

І, нарешті, на відміну від традиційної системи, яка розглядає виховні питання з інтелектуальної сторони і тільки потім - з емоційної, у проектній діяльності основні моральні принципи (чуйність, обов'язковість, відповідальність за прийняті рішення) ґрунтуються на дії, їх треба «прожити», тобто уміти застосувати.

Слайд 33

Етапи проекту та їх зміст Проблемно-цільовий етап Здійснюється вибір проблемної сфери, постановка задач, окреслюється кінцевий вигляд створюваного продукту, його призначення та коло використання, відбуваються формування проектної бригади та розподіл обов'язків. Цей етап завер-шується формулюванням теми проекту й визначенням виду його завершеної форми, написанням короткої анотації проекту.

Слайд 34

2. Підготовчий етап Цей етап має на меті теоретичну підготовку учасників проекту: підбір необхідної психолого-педагогічної літератури; запис потрібних нотаток; взаємозв'язок із учителями-колегами, психологом, соціальним педагогом, громадськістю та робітниками соціальної служби .

Слайд 35

3. Етап розробки сценарію й технічного завдання На даному етапі передбачається збір матеріалів, відбір змісту й визначається приблизний обсяг проекту, робиться його найбільша деталізація, прописуються ролі всіх учасників проекту, строки виконання ними кожного виду роботи.

Слайд 36

4. Етап практичної роботи (розв'язання проблеми) Головним завданням цього етапу є систематизація та аналіз отриманої інформації, планування діяльності з розв'язання проблеми. Тому ведеться робота з утілення в життя постав-лених задач, яка потребує від усіх учасників най-більшої ретельності, відповідальності, узгодже-ності дій, а також значних зусиль від керівництва проекту по координації діяльності учасників проекту та постійного контролю над ходом і строками робіт, що виконуються.

Слайд 37

5. Етап попереднього захисту На цьому етапі здійснюється попередній перегляд проекту, виявляються недоробки, окреслюються шляхи усунення виявлених недоліків, відбувається коректування. 6. Етап презентації - публічного захисту проекту На цьому етапі відбувається показ виконаної роботи (широка аудиторія інформується про важливість вибраної проблеми), дається оцінка проекту, представляються вибрані шляхи розв'язання проблеми, розповідається про практичну діяльність у ході реалізації проекту.

Слайд 38

7. Оцінювання успішності проекту Після закінчення проекту організовується обговорення, під час якого учасники та адресати мають змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, вони відповідають на такі запитання: а) які нові знання та досвід вони отримали; б) чого і як вони навчилися; в) яких умінь і навичок набули; г) які переваги дає групова співпраця; ґ) що вдалося найкраще; д) чи важливою була їхня діяльність для класного колективу, школи і т.д.

Слайд 39

Термін виконання проекту  середньої тривалості – один місяць, проте можна розробляти проекти пролонговані - на один семестр, на навчальний рік.

Слайд 40

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Саме цьому сучасний учитель має бути добре ерудованим, мати навички вільного та критичного мислення, володіти системою психолого-педагогічних знань, уміти застосовувати інноваційно-проектні технології. Велике значення має ступінь підготовленості вчителя до керування учнівськими проектами, наявність у нього відповідних знань про сутність проекту, його етапи, наявність досвіду й методичного забезпечення ходу проекту, банку даних виконаних проектів і ін. Тільки ретельне попереднє опрацювання змісту майбутнього проекту, а у наступному – його презентація та захист, дозволить озброїти учнів уміннями наукового пошуку.

Слайд 41

Теми проектів: “Виховуємо громадянина України”; “Соціум та особистість”; “Обдарованість”; “Родина”; “Лідер”; “Жива душа живого прагне слова” “Я та мій клас”; “Моє рідне селище”; “Наша школа”; “Культура взаємин” …

Слайд 42

1. Адміністрації школи: 1.1.Створити сприятливі умови для проведення заходів із використанням інноваційно-проектних технологій з метою гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною. 1.2. Використовувати різні виховні проекти у співпраці із районною соціальною службою для молоді, дитячою кримінальною міліцією, службою у справах неповнолітніх, районною поліклінікою з метою пропаганди здорового способу життя та профілактики девіантної поведінки учнів. Проект рішення

Слайд 43

2. Педагогічному колективу школи детальніше ознайомитися із інноваційно-проектними технологіями навчально-виховної роботи з учнівським колективом, з метою апробації та впровадження їх у свою практичну діяльність; Класним керівникам 1 – 11 класів: 3.2. Розробити та застосовувати у роботі із класними колективами виховні проекти,які б сприяли інтелектуальному, морально-етичному, естетичному, правовому розвитку учнів та виробленню у них стійкості до негативних впливів соціального оточення (всього 4 проекти); 3.3. Пожвавити роботу з батьками у формі батьківського лекторію, використовуючи інноваційно-проектні технології роботи із батьківським колективом, з метою ефективнішого залучення їх до позанавчальної виховної роботи, до організації та проведення родинних свят, екскурсій, походів, рейдів, гуртків, лекцій.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Виховна робота