X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стандарти штрихового кодування в Україні

Завантажити презентацію

Стандарти штрихового кодування в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Що таке реферат і як його робити Підготував: студент групи Ібас - 11 Нестерук Дмитро

Слайд 2

Реферативна робота Реферат - це: 1) короткий виклад головного змісту певної роботи чи узагальнення ряду праць, які розкривають певну тему; 2) доповідь, заснована на огляді споріднених літературних чи наукових джерел. Основна функція реферативної роботи полягає в акцентуванні уваги учнів на конкретних фактах, явищах, подіях, у створенні умов для оволодіння прийомами наукової аргументації і доказу. Як правило, реферат виконується у письмовій формі і може бути використаним для виголошення доповідей, підготовки наукового звіту, написання статті, а також для накопичення інформаційного фонду для подальшої дослідницької роботи. В тому випадку, коли йдеться про результати власного пошуку, він називається авторефератом. Підготовка рефератів є важливим засобом формування у учнів способів та прийомів опрацювання літературних джерел. Це вибір теми та ракурсу її розгляду з урахуванням елементів проблемності й актуальності, засвоєння правил послідовності пошуку літератури, систематизації матеріалу.

Слайд 3

Структура реферату Особливості джерел, обраних для реферату, визначають його структуру. Наприклад, огляд наукової літератури повинен складатися з таких структурних компонентів: – вступу, який дає уявлення про актуальність теми і завдання учня; – основної частини, що містить стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, аргументацію положень, які автор вважає найвагомішими; – висновків про можливість використання набутих знань у науковій чи практичній роботі; – списку використаної літератури. Якщо реферат відображає результати виконання наукової роботи, наведена структура доповнюється компонентами розкриття експериментальної частини дослідження, його теоретичної та практичної вагомості, а також рекомендаціями щодо доцільності використання у практичній діяльності.

Слайд 4

Критерії оцінки якості реферату Головними вимогами до написання реферату є: осмислення теми дослідження, усвідомлення логіки викладання реферату, врахування вимог до оформлення (тема, керівник, план та зміст за схемою: вступна частина, головна та заключна, список використаної літератури з урахуванням бібліографічних вимог). Критеріями оцінки якості складання реферату є: 1. Формулювання мети реферативної роботи. 2. Складання плану реферативної роботи. 3.Виділення головного, суттєвого при розкритті теми. 4. Виділення головного при роботі з літературними джерелами. 5. Висловлення особистого ставлення до явищ та подій, що вивчаються, 6. Використання логічних прийомів мислення. 7. Наукова аргументованість викладеного матеріалу. 8. Підведення підсумків та написання висновків. 9. Дотримання умов оформлення реферативної роботи

Слайд 5

Обговорення і захист Важливим етапом роботи учнів над рефератами є їх обговорення чи захист. У цьому випадку учень має змогу відстоювати свою точку зору, ділитися власними думками. Суттєвим недоліком в організації цієї роботи є дослівне читання реферату та його обговорення без попереднього ознайомлення з ним опонентів. Повідомлення головних положень реферату (до 10 хв.) - більш ефективна форма, підведення підсумків. Вона сприяє глибокому осмисленню змісту проблеми, розкриттю найбільш важливих положень: студент вчиться вільно володіти матеріалом, використовувати різноманітні форми наочності, ТЗН тощо.

Слайд 6

Обґрунтування актуальності обраної теми Обґрунтування актуальності обраної теми — початковий етап будь-якого дослідження. Поняття "актуальність" має особливе значення, адже те, як автор уміє обрати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість і підготовленість. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми, з чого й випливе актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвинутої форми. Таким чином, проблема в науці - це суперечлива ситуація, котра вимагає свого вирішення. Така ситуація найчастіше виникає в результаті відкриття нових фактів, які явно не вкладаються у рамки колишніх теоретичних уявлень, тобто коли жодна з теорій не може пояснити щойно виявлені факти. Правильна постановка та ясне формулювання нових проблем часом має не менше значення, ніж їх вирішення. По суті, саме вибір проблеми, якщо не цілком, то дуже великою мірою визначає як стратегію дослідження взагалі, так і напрямок наукового пошуку зокрема. Не випадково вважається, що сформулювати наукову проблему - означає показати вміння відокремити головне від другорядного, виявити те, що вже відомо і що поки невідомо науці з предмету дослідження.

Слайд 7

Послідовність дій у роботі над рефератом Добір літератури відповідно до теми (не менше 2-3 джерел). 2. Обдумування меж теми, осмислення головної думки реферату. 3. Опрацювання дібраних джерел (помітки, виписки, систематизація виписок за змістом). 4. Складання плану реферату в чорновому варіанті. 5. Концентрація дібраних фактів, цитат навколо кожного з пунктів плану. 6. Робота над остаточним варіантом плану з урахуванням головної думки реферату та його обсягу; обмірковування цікавого вступу. 7. Продумування вичерпних висновків та узагальнень. 8. Останній етап — складання тексту реферату на чернетці, написання та редагування тексту реферату. Оскільки реферат пишеться не на основі власних суджень, використовуються чужі матеріали, тому така робота називається компілятивною (не-оригінальною, несамостійною).

Слайд 8

СТРУКТУРА РЕФЕРАТУ: Реферат повинен мати чітку логічну побудову, яка включає такі складові: титульний аркуш; зміст (план) роботи із зазначенням сторінок початку кожного з розділів; вступ -1-2 сторінки (підстави, причини, проблемна ситуація, що зумовили підготовку доповіді); основна частина -8-10 сторінок (в основній частині аналізується стан проблеми та обґрунтовуються основні ідеї автора); підсумкова частина -1-2 сторінки (містить висновки, рекомендації, пропозиції); перелік інформаційних джерел та використаної літератури; при необхідності реферат може містити додатки, перелік умовних скорочень, географічних та власних назв тощо.

Слайд 9

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 1.Першою сторінкою реферату є титульний аркуш, де подають назву навчального закладу, у якому виконана робота (Тернопільське обласне комунальне відділення МАН України Заліщицька філія ); прізвище, ім'я, по-батькові автора; назву секції; назву роботи; вчене звання, прізвище, ініціали наукового керівника, тобто викладача відповідного навчального курсу

Слайд 10

Література: Наприкінці реферату вміщують список використаної літератури, додатки, умовні позначення та інші атрибути наукового апарату. Література з теми реферату повинна мати пізнавальне значення щодо вивчення й осмислення відповідного навчального курсу. Тому до списку слід включати монографії, статті з наукових журналів, навчальні посібники, рекомендовані навчальною та робочою програмами, документальні й інформаційні джерела тощо. Використання лише навчальної або методичної літератури є показником низької якості виконання роботи.

Слайд 11

Виписки із книги краще подавати зонами, тобто фіксувати інформацію, яка стосується одного конкретного питання. Якщо у джерелі, навіть у одному абзаці або фразі, є інформація з іншого питання плану дослідження, то на аркуші залишають певний інтервал для запису. При застосуванні карток у реферуванні джерел кожне питання фіксується на окремій картці. Все це сприяє систематизації інформації згідно з планом дослідження. Крім того, якщо будь-які дані передбачається використати в інших розділах, то відповідну виписку необхідно заповнити у двох примірниках.

Слайд 12

Як створити реферат? Створення рефератів дуже схоже на колекціонування поштових марок. Уявіть собі, що перед вами лежить десяток поштових марок, і ваше завдання акуратно їх розташувати. Одна людина розташує їх в хронологічному порядку, інший — за збільшенням номіналів, третій — в порядку зростання геометричних розмірів, четвертий — по країнах, а п'ятий згрупує марки по темах: «спорт» - в одну групу, а «природу» - в іншу. Зверніть особливу увагу на те, що кожен проведе при цьому невелике дослідження. Хтось уважно вивчить вміст марок, а хтось обмежиться їх обміром за допомогою лінійки, але кожен проявить творчість і отримає результат, відмінний від інших. По цьому результату можна багато що сказати про дослідницькі здібності і творчий підхід автора. Так само відбувається і підготовка реферату. Спочатку збираються початкові матеріали на задану тему (книги, статті, замітки, ілюстрації), а потім витяги з них групуються в тому порядку, який зручний авторові. Як і у всякій справі, успіх залежить від наявності початкових матеріалів і практичних навиків. З початковими матеріалами може дуже допомогти Інтернет, а з практичними навиками вам ніхто не допоможе, окрім вас самих

Слайд 13

Типи рефератів: Існують різні типи рефератів і, відповідно, до них підходять різні моделі підготовки. Якщо говорити узагальнено, то можна виділити чотири основні типи: навчальні, контрольні, службові і творчі реферати. Навчальні реферати – це, як правило, ті, які нам задають як самостійні роботи в школі. У них одна мета – навчити учнів працювати ефективно. Ефективність – це не об'єм, а максимум результату при мінімумі витрат сил і часу. Контрольні реферати використовують для перевірки готовності людини до виконання тієї або іншої роботи. Якщо в навчальному рефераті автор представляє тему, то в контрольному рефераті він представляє себе (через своє представлення теми).

Слайд 14

Творчий реферат -Творчий реферат – це найцікавіший вид рефератів. Творчі реферати готуються для себе і не мають конкретної мети, хоча насправді цілі у них, звичайно, є, причому дуже масштабні. -Перш ніж приступати до розробки творчого проекту бажано спочатку розробити серію рефератів по близьких темах. Теми цих рефератів ніхто і ніколи вам задавати не буде, і контролювати роботу теж нікому — це справа творча і особиста. -Чому роботу над творчими матеріалами краще починати з рефератів? Тут є, принаймні, чотири причини. -Перша причина полягає в тому, що творчі роботи краще всього виконувати не тоді, коли дано завдання, а тоді, коли є бажання. Це набагато ефективніше. -Друга причина в доцільності підготовки самостійних творчих рефератів полягає в тому, що навіть досвідчені автори рідко можуть написати хорошу роботу з першого разу. Звичайна більшість авторів говорять, що якби їм довелося виконати ту ж роботу ще раз, вони зробили б її інакше

Слайд 15

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне