X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проблема збереження біотичного та ландшафтного різноманіття

Завантажити презентацію

Проблема збереження біотичного та ландшафтного різноманіття

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проблема збереження біотичного та ландшафтного різноманіття

Слайд 2

Визначення : "Біотичне різноманіття" означає різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманіття екосистем. Поняття «біорізноманіття» почало широко застосовуватися після того, як 1986 року в США відбувся Національний форум з біорізноманіття, а 1988 року за результатами його діяльності відомий американський біолог Едвард Вілсон видав книжку «Біорізноманіття». Біорізноманіття, яке існує сьогодні, — це продукт еволюції життя впро¬довж мільярдів років, який визначається природними процесами й на який усе більше впливає людська діяльність. Біорізноманіття — це тканина життя, складовою частиною якої є ми і від якої ми повністю залежимо. Для людей біо¬різноманіття має економічну, рекреаційну, культурну, екологічну та інші цін¬ності. Наше власне здоров'я, а також здоров'я економіки й суспільства в цілому залежить від безперервного отримання різноманітних «екосистемних послуг», замінити які буде або дуже дорого, або просто неможливо, тобто тих вигод, які людство отримує від екосистем. Це послуги екосистем із забезпечення людства природними ресурсами, здоровим середовищем існування, іншими екологічно й економічно значущими «продуктами».

Слайд 3

Причини деградації біорізноманіття: Руйнування природного середовища життя Чужорідні види Надмірна експлуатація природних ресурсів Швидке зростання населення Загроза глобального потепління

Слайд 4

Руйнування природного середовища життя Це основна причина вимирання біологічних видів. Сюди належить заготовка деревини, добування корисних копалин, вируб лісу під пасовища, будівництво дамб і автомагістралей на місці незайманих ділянок дикої природи. Екосистеми змушені «відступати», а флора й фауна, що живе в них, утрачає необхідні умови існування. Природне середовище розчленовується, руйнується і знищується. Порушуються маршрути міграцій. Генетичне різноманіття бідніє. Попу¬ляції тварин і рослин не можуть протистояти хворобам та іншим несприятли¬вим факторам. Урешті-решт біологічні види один за одним вимирають.

Слайд 5

Чужорідні види Коли людина ввозить у будь-яку екосистему чужорідні біологічні види, вони можуть зайняти екологічні ніші, що до того належали іншим видам. Іноді чужорідні види змінюють усю екосистему настільки, що витісняють інші види, або приносять із собою такі хвороби, проти яких у них немає імунітету.

Слайд 6

Надмірна експлуатація природних ресурсів Деякі біологічні види гинуть саме з цієї причини. Яскравий приклад цього — мандруючий голуб. На початку XIX століття популяція цих птахів у Північній Америці була найчисельнішою.

Слайд 7

Швидке зростання населення У середині XIX століття чисельність населення Землі складала один мільярд осіб. Через півтора століття, коли ця кількість збільшилася до шести мільярдів, люди стали замислюватися, що використання ними природних ресурсів перевищує допустимі норми. Населення нашої планети невпинно зростає, і з кожним роком темпи витіснення нами різних видів тварин викликає все більше тривоги.

Слайд 8

Загроза глобального потепління Згідно з оцінками Міжурядової комісії з кліматичних змін, протягом останнього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цельсієм. Таке різке потепління може викликати зникнення деяких видів тварин і рослин. За даними досліджень, підвищення температури води — одна з при¬чин загибелі коралових рифів, які є середовищем життя багатьох морських організмів. За оцінками вчених, підняття рівня Світового океану на 1 м може призвести до затоплення великих прибережних ділянок заболочених земель, багатих різноманітною флорою та фауною. Деякі вчені вважають, що глобальне потеплін¬ня викличе танення льодового покриву Гренландії й Антарктиди, а це загрожує екологічною катастрофою.

Слайд 9

Ландшафтне різноманіття Ландшафтне різноманіття - реально існуюча на земній поверхні множинність створених природою цілісних дискретно-континуальних структур – ландшафтних комплексів будь-якого розміру та ієрархічного рангу – від ландшафтних урочищ до ландшафтних районів, мезо-, макро- та мегарегіонів і їхньої генеральної структури – ландшафтної сфери Землі. Ландшафтне різноманіття є особливим виявом усезагального та земного природного різноманіття і вирізняється з поміж інших їх складників інтегративною сутністю свого змісту, поєднуючи в собі властивості множинностей складових геокомпонентів. Крім того, ЛР можна розглядати якспецифічне (в плані кількості, таксономічного рангу, особливостей топології, функціонального потенціалу складових елементів тощо) просторово-часове поєднання геокомплексів системного змісту. Згідно з цим, ландшафтне різноманіття будь-якої ділянки земної поверхні являє собою дещо більше, ніж простий набір, множину геокомплексів. Будучи в кожному випадку унікальною комбінацією елементів, зі своїми індивідуальними властивостями складу, структури, функціонування та розвитку, усяке нове поєднання ландшафтних комплексів являє собою специфічну систему, яка щоразу особливо впливає на різнорідні процеси та явища, що відбуваються на їх теренах. З огляду на таке розуміння ЛР можна виділити кілька аспектів вияву впливу багатоманіття геокомплексів, - його структурно-функціональне (системне), геокомпонентне, еволюційне (геоеволюційне) та суспільно-господарське значення.

Слайд 10

Значення ландшафтного різноманіття: Структурно-функціональне значення Геокомпонентне значення Суспільно-господарське значення

Слайд 11

Структурно – функціональне значення Структурно-функціональне (системне) значення ЛР полягає в його здатності, як специфічної системи складових елементів ландшафтної оболонки, значною мірою визначати загальні особливості її структури, функціонування, розвитку, стійкості до дії забруднюючих чинників тощо.

Слайд 12

Геокомпонентне значення Геокомпонентне значення ЛР полягає в його властивості зумовлювати формування певного рівня різноманіття інших компонентів природи – гірських порід, ґрунтів, рослинності, тваринного світу тощо, при цьому знаходячись з ними як в прямому, так і в оберненому зв'язку, оскільки подальша складна варіативна інтеграція множини таких елементів веде до утворення нових геокомплексів.

Слайд 13

Суспільно-господарське значення Суспільно-господарське значення ЛР виявляється у його здатності впливати на процеси та явища соціального характеру – на позиції світогляду і культурно-релігійні традиції, на поширення і густоту населення, на особливості державоустрою і політичних стосунків, на форми людської діяльності та конкретні способи господарювання, на темпи соціально-економічного і культурного розвитку тощо.

Слайд 14

Природозаповідна галузь як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток заповідної справи в Україні здійснюється в інтересах не тільки нинішнього, а й майбутніх поколінь. Природо-заповідна галузь нині є прогресуючою. У сфері державної екологічної діяльності Президентом України Л. Д. Кучмою за 1994-1999 pp. фундаментальне розширено правову базу роз¬витку заповідної справи. Підготовлено і прийнято 20 Указів Президента України, якими створено 1 біосферний заповідник, 5 природних заповідників, 7 національних природних парків, значно розширено території ще 2-х біосферних заповідників і 1-го національного природного парку, оголошено 90 нових і розширено Значна увага приділялася охороні тварин¬ного та рослинного світу в штучних умовах. В цьому аспекті розширено територію ботанічних садів Дніпропетровського та Харківського дер¬жавних університетів, дендрологічного парку "Олександрія" у м. Біла Церква, надано загаль¬нодержавний статус Рівненському зооло¬гічному парку. Загалом, природно-заповідний фонд Укра¬їни станом на 1.01.2000 р. має в своєму складі 6808 територій і об'єктів загальною площею 2,4 млн. га, що становить 4,0 % від території країни. З загальної площі природно-заповід¬ного фонду біля 506 тис. га — це землі, надані природно-заповідним установам в постійне користування, що складає 21 % від території ПЗФ і 0,8 % від території держави.

Слайд 15

До природозаповідного фонду України належать : Природні території та об’єкти Штучно створені об’єкти

Слайд 16

Природні території та об’єкти Природні заповідники Біосферні заповідники Національні природні парки Регіональні ландшафтні парки Заказники Пам’ятки природи Заповідні урочища

Слайд 17

Штучно створені об’єкти Ботанічні сади Дендрологічні парки Зоологічні парки Парки-пам’ятки

Слайд 18

Висновки : Наявна мережа заповідних об’єктів України охоплює близько 42 % видів рослин і тварин України і незначну частку ландшафтного різноманіття. Тому ідея системного підходу до охорони природи,яка закладена в концепції екомереж, має стати провідною у ХХІ ст. Україна володіє третім після Росії і Франції біорізноманіттям Європи. Тому реалізація загальнодержавної програми формування національної екомережі сприятиме своєчасному збереженню і відновленню видового,генетичного та ландшафтного різноманіть.

Слайд 19

Запитання та завдання для самоконтролю Що включає в себе поняття «біорізноманіття»? Наведіть приклади ландшафтного різноманіття. Охарактеризуйте ландшафтне різноманіття. Дайте загальну характеристику природозаповідному фонду України.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне