X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Завантажити презентацію

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАУКОВА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Слайд 2

Богданович В. Ю., Єжеєв М. Ф., Свида І.Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія й практика. – Львів: ЛІСВ. 2008. – 300 с. Монографія присвячена розгляду державної політики і геополітичним аспектам забезпечення обороноздатності держави, концептуальних і організаційно-правових основ обороноздатності держави, ролі й місці державного управління у військовому будівництві, проведенні військової реформи й підготовки держави до можливої війни; методологічним аспектам дослідження проблем забезпечення обороноздатності держави. Для науковців, працівників органів державної влади, інших фахівців, які професійно займаються проблемами національної безпеки та оборони, а також для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

Слайд 3

Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України: теорія і практика. Монографія. – К.: НАДУ, 2004. – 408 c. На сучасному суперечливому і складному етапі становлення та розвитку України питанням забезпечення національної безпеки належить надзвичайно важливе місце в розробці теорії державного управління. Монографія є першим у вітчизняній літературі виданням, у якому теоретичні та практичні аспекти проблеми державного управління національною безпекою України досліджуються з позицій системного підходу.

Слайд 4

Ситник Г.П. Концептуальні та організаційні засади забезпечення національної безпеки України. Навчальний посібник. К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 120 с. Це навчальне видання, підготовлене у відповідності до програми навчальної дисципліни “Концептуальні засади взаємодії політики і управління”, яка викладається в Національній академії державного управління при Президентові України.

Слайд 5

Ситник Г.П., Олуйко В.М. Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки України. Навчальний посібник. – Хмельницький.: Вид-во ХУУП, 2005. – 236 с. У виданні узагальнено матеріал, який розкриває суть комплексної проблеми забезпечення національної безпеки, принципи, форми, способи та методи її розв'язання в сучасних умовах.

Слайд 6

Геополітика і національна безпека : Словник термінів / Уклад.: Ситник Г.П., Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 232 с. – Бібліогр.: 222 – 225 с. У словнику термінів зібрані та впорядковані основні поняття та терміни геополітики і національної безпеки України як сфери діяльності та галузі науки Словник розрахований на слухачів академії, науковців, працівників органів державної влади, інших фахівців, які професійно займаються проблемами теорії геополітики і національної безпеки.

Слайд 7

Богданович В.Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере. Монография. – К.: Основа, 2006. – 296с. Монография посвящена разработке методологических основ системных исследований проблем национальной безопасности государства в военной сфере и обоснованию путей ее обеспечения. Полученные новые результаты позволяют осуществлять научное сопровождение процесса реализации национальных интересов Украины в современной геополитической обстановке.

Слайд 8

Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації: Монографія. - К.: Вид. НАДУ, 2006.-424 с. На сучасному етапі становлення та розвитку України питання підвищення енергоефективності національної економіки відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні національної безпеки України як з точки зору підвищення конкурентоспроможності національної економіки, зниження енергозалежності країни від імпортованих ресурсів, скорочення антропогенного впливу на довкілля, так і в контексті формування особливого світогляду суспільства орієнтованого на утвердження концепції сталого розвитку людської цивілізації на основі співіснування та взаємодії сил природи та духовності людини. Монографія є першим вітчизняним виданням, в якому на основі системного підходу аналізуються проблеми формування концептуальних основ енергоефективності як політико-економічної і культурологічної проблеми розвитку та досліджуються теоретико-методологічні основи державного управління процесами підвищення енергоефективності економіки. Книга розрахована на наукових працівників, слухачів системи підготовки та перепідготовки державних службовців, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями енергоефективності, актуальними проблемами державного управління у цій сфері.

Слайд 9

Монографія присвячена розробленню методологічних основ системних досліджень проблем воєнної безпеки держави та обґрунтуванню шляхів її забезпечення. Отримані нові результати дозволяють здійснювати науковий супровід процесу реалізації національних інтересів України в сучасній геополітичній обстановці. У монографії на основі сучасних методів дослідження складних систем та процесів визначені місце і роль системи забезпечення воєнної безпеки в загальній системі забезпечення національної безпеки держави; запропонована розширена система показників, що визначають рівень воєнної небезпеки (загрози) для держави; розроблений методичний підхід до вибору й обґрунтування необхідного рівня воєнної безпеки держави з врахуванням ресурсних обмежень; розроблений комплекс методів, методик, моделей і методичних підходів для проведення системних досліджень проблем воєнної безпеки України; розроблені методичні рекомендації щодо прогнозування сценаріїв розвитку воєнно-політичної обстановки і встановленню режимів функціонування елементів системи забезпечення воєнної безпеки держави. Для державних і політичних діячів, науковців, аналітиків, політологів, а також для викладачів, студентів - усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

Слайд 10

Романов І.В., Ільяшов О.А., Саганюк Ф.Н., Ситник Г.П. та ін. Державне управління сектором безпеки і оборони: теорія, практика, стратегія -К.: ННДЦ ОТІ ВБ України, 2007. 218 г. Книга присвячена теорії та практиці і стратегії вирішення актуальних проблем формування й реалізації оборонної політики України на основі комплексного використання сучасних методів та технологій (системного аналізу, стратегічного га ситуаційної управління тощо). У монографії висвітлені теоретичні основи державного управління сектором безпеки і оборони, його трансформації, планування і реалії оборонної політики в умовах сучасного безпекового середовища, повноваження суб'єктів державного управління процесами реформування та розвитку (трансформації) сектору безпеки. Обґрунтована необхідність запровадження стратегічного програмно-цільового планування діяльності органів державної влади та військового управління у секторі безпеки, наведені основні нормативно правові акти з цих проблем. Книга розрахована на широке коло читачів, науковців га фахівців з проблем державного управління, національної й воєнної безпеки держави

Слайд 11

Інформаційна безпека України та шляхи її забезпечення. Ч. 1: Основні засади забезпечення інформаційної безпеки України: Навч. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 100 с. Навчальний посібник підготовлений за програмою дисципліни "Інформаційна безпека України", яка вивчається на факультеті вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України. У посібнику викладено основні категорії інформаційної безпеки, сформульовані основні принципи, закони та категорії інформаційного протиборства, дана стисла характеристика сучасних інформаційних воєн та операцій. Значна увага приділена засобам і способам інформаційного впливу на свідомість людей. Докладно розглянуті особливості ведення інформаційних воєн провідними державами світу в локальних війнах та конфліктах кінця XX та початку XXI століть. Навчальний посібник може бути корисним для слухачів інших факультетів Академії, державних і політичних діячів, науковців, аналітиків, усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

Слайд 12

У монографії на основі сучасних методичних досліджень розроблено системний підхід до вивчення проблем національної безпеки, виявлено основні тенденції змін геополітичної обстановки навколо України та визначено фактори, що впливають на її геополітичну модель; проаналізовано перспективи концепції запобіганням війнам та збройним конфліктам; розроблено теоретико-методологічні засади стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки; методи формування теоретичних засад, формування та відбору стратегічних рішень, концепція розробки комплексної моделі, підхід до формування комплексних антикризових механізмів стратегічного управління; категоріально-понятійний апарат, розроблено методичний підхід до формалізації стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки.

Слайд 13

У навчальному посібнику викладено концептуальні й організаційно-правові засади забезпечення обороноздатності держави, основи воєнного будівництва, воєнної реформи та підготовки держави до можливої війни; висвітлено методологічні підходи до оцінки рівня обороноздатності держави, аналізується державна політика у сфері забезпечення обороноздатності держави.

Слайд 14

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ РЕКОМЕНДОВАНІ СЛУХАЧАМ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА”

Слайд 15

“Національна безпека і оборона” - Інформаційно-аналітичний журнал українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова. Видається з 2000 року. Журнал висвітлює актуальні загальнодержавні проблеми, які потребують першочергового розв'язання у сфері національної безпеки і оборони.

Слайд 16

Видавці та засновники: Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень. Видається з 2000 року. Журнал висвітлює актуальні загальнодержавні проблеми, які потребують першочергового розв'язання у сфері геополітики і національної безпеки.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне