X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Держава

Завантажити презентацію

Держава

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Держава

Слайд 2

План 1. Що таке держава. 2. Концепції та теорії держави. 3. Функції держави. 4. Типологія держав. 5. Особливості України. Лоренцетті Амброджо Плоди хорошого правління Сієна, Палаццо Пуббліко (1337-39 рр.).

Слайд 3

« Мета… держави не в тому, щоб перетворити людей із розумних істот на тварин або на автомати, але навпаки, в тому, щоб їх душа і тіло здійснювали свої функції, не піддаючись небезпеці, а самі вони користувались вільним розумом, щоб вони не змагались один з одним у ненависті, гніві чи хитрощах і не відносились вороже один до одного» Б. Спіноза

Слайд 4

1. Що таке держава? Амброджо Лоренцетті “Алегорія хорошого правління” Сієна, Палаццо Пуббліко (1337-39 рр.).

Слайд 5

У наш час існує велика кількість визначень держави "Скільки існувало державознавців і філософів, стільки існувало й визначень держави". Людвіг Гумпловіч (1838-1909)

Слайд 6

Дослідження професора Кембриджського університету Квентіна Скіннера (стаття “The State”) показало, що слово “держава” довгий час вживалося у нерозривному зв'язку з харизматичною особою правителя і тільки згодом набуло “безособового” характеру

Слайд 7

Російський політолог Олег Хархордін довів, що російське слово “государство” пройшло майже ту ж еволюцію.

Слайд 8

Ніколо Мак’явеллі вперше в західній політичній думці розпочав процес “відділення” поняття “держава” від особи правителя. Ніколо Мак’явеллі (1469–1527) видатний італійський політичний мислитель доби Відродження, автор трактату “Цар”.

Слайд 9

Велике зрушення у теоретичних розробках теорії держави пов'язують із іменем англійського філософа Томаса Гоббса саме він зафіксував стан, коли підлеглі, насамперед, підпорядковуються державі, як інституту, а не особі правителя. Томас Гоббс (1588–1679) – найвизначніший політичний філософ раннього Модерну, автор знаменитого “Левіафану” (1651 р.)– філософського твору про державу.

Слайд 10

Обкладинка першого видання «Левіафану» Томаса Гоббса (1651 року)

Слайд 11

ТЕРИТОРІЯ НАСЕЛЕННЯ ПУБЛІЧНА ВЛАДА СИСТЕМА ПРАВА СУВЕРНІТЕТ ПОДАТКОВА І ФІНАНСОВА СИСТЕМИ ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ

Слайд 12

2. Концепції та теорії держави Лоренцетті Амброджо “Плоди хорошого правління” Сієна, Палаццо Пуббліко (1337-39 рр.).

Слайд 13

Державу створив Бог Аврелій Августін, Тома Аквінский, Ж. Марітен,

Слайд 14

Держава – продукт розвитку родини Р. Фільмер та ін.

Слайд 15

Держава - результат підкорення одних людей іншими Л. Гумпловіч, Е. Дюрінг

Слайд 16

Держава - результат суспільної угоди Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Дж. Ролз та ін.

Слайд 17

Держава-результат економічного розвитку суспільства Л. Морган, К. Маркс, Ф. Енгельс

Слайд 18

Держава – це великий організм Платон, Арістотель, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Ж.-Ж. Руссо, Г.Спенсер, А. Шеффле, Р. Вормс

Слайд 19

Амброджо Лоренцетті “Плоди поганого правління” Сієна, Палаццо Пуббліко (1337-39 рр.). 3. Функції держави

Слайд 20

Функції держави класифікації За соціальним значенням За сферами суспільсного життя За часом здійснення За територіаль- ною спрямовністю Внутрішні - регулювання економіки, - підтримання та розвиток культури, - соціальний захист населення, - екологічна безпека тощо Постійні - охорони право- порядку, - соціальний захисту Тощо. Гумінітарні - охорона прав людини; соц. забезпечення; - освіта, - розвиток культури Економічні - підтримка власності організація виробництва - підтримка наукових досліджень. Політичні - забезпечення політичного плюралізму; - підтримка нац. меншин, - захист державно- конституцій- ного ладу, тощо Тимчасові - стабілізації економіки - подолання наслідків економічних криз - боротьба із стихійними лихами - військові дії Зовнішні - організація співробітництва з іншими державами, захист держ. суверенітету, культурний та освітній обмін тощо. Основні оборони, охорони право- порядку, регулювання економіки, тощо. Неосновні - управління державним майном, - поширення інформації тощо. За розподілом влади Законодавчі Виконавчі Судові

Слайд 21

ВНУТРІШНІ економічна соціальна Функції держави культурно-освітня ЗОВНІШНІ участь у вирішенні глобальних проблем захист державних інтересів у міжнародних відносинах забезпечення народоладдя захист конституційного ладу забезпечення правопорядку і законності консолідація суспільства, суспільний арбітраж екологічна забезпечення національної безпеки розвиток взаємовигідного співробітництва

Слайд 22

3. Типологія держав Ідеальне місто. Картина невідомого художника доби Відродження. Ідеальне місто символізує досконалий спосіб співжиття людей, досконале суспільство. Ця тема, яка витоками сягає ідеального міста-держави Платона, була дуже популярна у добу Ренесансу. До неї зверталися філософи Томас Мор, Томазо Кампанела, численні художники та архітектори.

Слайд 23

Типологія держави класифікації За формою правління За соціально-еко- номічною і кла- совою природою За адміністративно територіальним устроєм За політичним режимом За набутими функціями За стабільністю политичного життя Військова (поліцейска) Проста (унітарна) Рабовлас- ницька Стабільні Нестабільні Феодальна Буржуазна Соціалістич- на Буржуазної (соціалісти- чної) орі- єнтації Антидемо- Кратична а) авторитарна б) тоталітарна Демокра- тична а) ліберальна; б) консерва- тивна; в) радикальна Складна а) федерація б) конфедерація (співдружність) в) імперія Правова Соціальна Монархія а) необмежена абсолютна деспотична б) обмежена - конституційна парламентська дуалістична вибірна Республіка а) президентська б) напівпрезидент- ська (змішана) президентсько- парламентська парламентсько- президентська в) парламентська Комуністична За наявністю титульної нації Національна Наднаціо- нальна

Слайд 24

Форма правління – це організація державної влади, структура її органів, порядок їх утворення, розподіл між ними компетенції у взаємовідносинах із населенням, ступінь участі населення в формуванні цих органів. Країна “Утопія” А. Гольбейн (1518 р.)

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Форма державного устрою – це національна адміністративно-територіальна будова держави, котра розкриває характера взаємовідносин між його складовими частинами, між центральними і місцевими органами державної влади. За формою державного устрою держави можна розділити на Три частини: Унітарна держава - єдине цілісне утворення, що складається із адміністративно-територіальних одиниць, які підпорядковуються центральним органам влади і ознаками державного суверенітету не володіють. Федерація добровільне об'єднання кількох державних утворень, що раніше були самостійними в одну союзну державу. Конфедерація тимчасовий юридичний союз суверенних держав, створений для забезпечення реалізації їх загальних інтересів.

Слайд 28

Слайд 29

5. Особливості України

Слайд 30

Україна є унітарною державою з автономією

Слайд 31

Україна є президентсько-парламентською республікою

Слайд 32

ЗАБЕЗПЕЧУЄ: Верховенство права і закону Гарантію прав і свобод людини Рівність перед законом і судом Україна проголошує себе правовою державою, вона: Судовий та інший захист Взаємну відповідальність громадян і держави ЗАСНОВУЄТЬСЯ: На поділі і балансі влад Обмеженні влади Політичному плюралізмі Широкому самоуправлінні Підзаконності влади Конституційному нагляді

Слайд 33

ЗАБЕЗПЕЧУЄ: Соціальну справедливість Послаблення соціальної нерівності Забезпечення всіх роботою, або іншим джерелом забезпечення Україна проголошує себе соціальною державою Формування життєвого середовища Збереження миру і злагоди в суспільстві БАЗУЄТЬСЯ: На високому рівні економічного розвитку Демократизмі політичної системи Підвищення ролі держави у регулюванні екомічних та інших процесів Компромісі Розвитку системи соціального партнерства

Слайд 34

Ґюстав Доре “Вбивство Левіафана” (1865 р.) Філософія анархізму не визнає доцільності існування держави як апарата примусу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне