X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
10 років від дня утворення кафедри економічної теорії та історії економіки

Завантажити презентацію

10 років від дня утворення кафедри економічної теорії та історії економіки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Науково-практична конференція за міжнародною участю “Демократичне врядування: наука, освіта, практика”, секція “Актуальні проблеми трансформації національних систем регулювання економіки в умовах глобальних викликів” (Київ, НАДУ, 29 травня 2009 р.) 10 років від дня утворення кафедри економічної теорії та історії економіки «Економіст-теоретик може легко викликати роздратування і навіть справжнє занепо-коєння в суспільстві, оскільки говорить не лише про те, що відбувається, але й про те, як має бути». Фрідріх Август фон Хайєк, Нобелівська лекція, 1974 р.

Слайд 2

Кафедра економічної теорії та історії економіки була створена рішенням Вченої ради Академії 29 квітня 1999 р., протокол № 40/4

Слайд 3

МІСІЯ КАФЕДРИ Формування та розвиток у фахівців галузі публічного управління нової культури економічного мислення, що відповідає реаліям ринкових і постринкових трансформацій українського суспільства *

Слайд 4

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ МІСІЇ Забезпечення сучасного рівня загальноекономічної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Поглиблена спеціалізована підготовка у сфері державного регулювання економіки та підприємництва Підготовка кадрів вищої кваліфікації з проблем державного управління національним господарством та регулювання різних сфер економічного розвитку Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з теорії, історії та механізмів державного управління господарськими процесами Здійснення експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування *

Слайд 5

Сфера наукових інтересів: державне регулювання економіки, аналіз економічної політики, теорії порівняльного аналізу і трансформації економічних систем, державні фінанси, новітня історія світової економічної думки Бодров Володимир Григорович, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії економічних наук (з 2005 р.), дійсний член Української академії наук державного управління (з 2006 р.) * Завідувач кафедри

Слайд 6

Заступники завідувача кафедри Сафронова Ольга Миколаївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з організаційно-методичної роботи * Сфера наукових інтересів: державне регулювання корпоративних відносин, управління об'єктами державної власності, регуляторна політика, фінансовий контроль

Слайд 7

Заступники завідувача кафедри * Гусєв Вячеслав Олександрович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри, заступник завідувача кафедри з наукової роботи Сфера наукових інтересів: управління проектами, державна інноваційна політика, управління інтелектуальною власністю

Слайд 8

Співробітники кафедри Пісьмаченко Людмила Миколаївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри * Сфера наукових інтересів: державне управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності, організація та проведення державного економічного та фінансового контролю, контролінг, аудит, організація бухгалтерського обліку

Слайд 9

Співробітники кафедри * Івашов Михайло Федорович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри Сфера наукових інтересів: системний аналіз в організації державного управління економікою, інституційна економіка, діагностування, оцінювання, розвиток персоналу державного управління, профорієнтація

Слайд 10

Співробітники кафедри * Балдич Наталія Іванівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри, відповідальний секретар редакційної колегії Вісника та Збірника наукових праць НАДУ Старкова Тетяна Андріївна, секретар кафедри Сфера наукових інтересів: державні фінанси, податкова політика, фінансові механізми державного регулювання економіки, місцеві бюджети, міжбюджетні відносини

Слайд 11

У різні роки на кафедрі працювали Дзюбик Степан Данилович (1930-2002 рр.) – відомий український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор Воротін Валерій Євгенович – доктор наук з державного управління, професор, перший заступник директора, керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Національного інституту стратегічних досліджень Іваницька Ольга Михайлівна – доктор наук з державного управління, доцент, заступник директора з наукової роботи Київського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка Мартиненко Володимир Федорович – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

Слайд 12

Навчальні курси Нормативні дисципліни: Державне управління в економічній сфері (спеціальність “Державне управління”) Макроекономічна політика (спеціальність “Управління суспільним розвитком”) Державне регулювання економіки та економічна політика (експериментальна програма підготовки магістрів публічного адміністрування) Економіка і фінанси (спеціальності «Державне управління в сфері національної безпеки», «Державне управління у сфері охорони здоров’я», «Державне управління освітою», «Місцеве самоврядування», «Регіональне управління», «Публічна політика та управління») Дисципліни спеціалізації «Державне регулювання економіки та підприємництва»: Державне управління в історії економічних вчень Державне регулювання макроекономічних процесів та інституційна економіка Монетарна політика та державне регулювання банківської і біржової діяльності Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційним процесом в економіці України Факультативи: Державне регулювання корпоративних відносин в Україні Формування приватного сектора *

Слайд 13

Підготовка магістерських робіт За період з 1999 по 2009 рр. на кафедрі підготовлено та успішно захищено близько 200 магістерських робіт зі спеціальностей “Державне управління” та “Управління суспільним розвитком” за різними формами навчання Випускники кафедри плідно працюють у різних сферах державного управління та місцевого самоврядування

Слайд 14

Основні напрями наукових досліджень кафедри Проблеми підвищення ефективності державного управління суспільно-економічними трансформа-ціями Теорія і практика державного регулювання економіки та підприємництва, галузей і секторів національного господарства, управління госпо-дарськими процесами на мікро- та макрорівнях Теоретичні та прикладні аспекти вироблення, реалізації та оцінювання державної політики в сферах: інтеграції України у світовий економічний простір, бюджетної, фінансової, структурної, інвестиційно-інноваційної політики; регулювання корпоративних відносин *

Слайд 15

Теми науково-дослідних робіт кафедри 2000-2002 рр. – “Механізми регулювання ринкової економіки” 2003-2006 рр. - “Методологічні та інституційні засади державного регулювання економіки” 2004-2005 рр. – “Реформування міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування” (згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2003 р. № 729-р) 2007 р. – “Інвестиційна складова соціально-економічного розвитку регіону” 2008 р. – “Формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки” 2009 р. – “Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України”

Слайд 16

Захист дисертацій Протягом 1999-2008 рр. на кафедрі виконано і захищено 12 докторських і 20 канди-датських дисертацій в галузі державного управління та еконо-мічних наук На сьогодні кафедра забезпечує підготовку 7 докторантів, 17 аспі-рантів, 2 здобувачів *

Слайд 17

Динаміка захисту кандидатських і докторських дисертацій, виконаних на кафедрі

Слайд 18

Видавнича діяльність кафедри Протягом 1999-2008 рр. кафедрою підготовлено 19 наукових монографій, 6 підручників, 39 навчальних посіб-ників, близько 350 статей у наукових журналах, тези понад 150 доповідей на науково-практичних конференціях та інших комунікативних заходах *

Слайд 19

Монографії Бодров В.Г. та ін. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Наукова монографія / За ред. В.Г.Бодрова. – Запоріжжя: Вид-во ГУ”ЗІДМУ”, 2006. – 382 с. Пісьмаченко Л.М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль. - Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 365 с. Бодров В.Г., Знахур С.И., Манойленко О.В. Промышленные предприятия Украины в постприватизационный период: механизмы государственного регулирования и финансовой поддержки. – Харків: „Константа”, 2006. – 450 с. Державне регулювання спеціальних монополій в Україні / В.Г.Бодров (заг. ред., кер. автор. колективу), Т.П.Крушельницька, О.В.Манойленко, В.Ф.Мартиненко. – Харків: „Константа”, 2005. – 320 с. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури. – К.: Вид-во НАДУ, 2005.-276 c. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: Монографія. Вид-во НАДУ, 2005. – 296 с. Бодров В.Г. та ін. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: У 6 т. / Редкол: М.Я.Азаров (голова) та ін. Т.5: Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, В.Г.Бодров (керівник авторського колективу) та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 400 с. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій. – К.: УАДУ, 2002. – 392 с. Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці. – К.: Вид-во УАДУ, 2002.-260 c. Біла С.О. Структурна політика в системі державного регулювання економіки. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 408 с. та ін.

Слайд 20

Підручники та навчальні посібники Пісьмаченко Л.М. Контролінг в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : навч. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с. Балдич Н.І., Сафронова О.М. Управління в системі державних фінансів : навч.-метод. матеріали. - К.: НАДУ, 2008. – 56 с. Балдич Н.І. Сафронова О.М. Бюджетний процес і державні фінанси : метод. матеріали. - К.: НАДУ, 2008. – 28 с. Сучасна економічна теорія та її застосування в практиці державного управління: Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних навчально-практичних завдань з модуля / Уклад.: В.Г.Бодров, О.М.Сафронова, Н.І.Балдич. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 52 с. Воротін В.Є., Ляпін Д.В. Регіональні програми розвитку підприємництва: шлях до ефективності: Посібник. – К.: Інститут конкурентного суспільства; Український незалежний центр політичних досліджень, 2005. – 100 с. Політична економія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. В.Г.Бодрова, В.О.Рибалкіна. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с. Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні - К.: Вид-во НАДУ. - 2004. - 64 с. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навчальний посібник / Л.І. Воротіна, В.Є. Воротін, Л.А. Мартинюк, Т.В. Черняк; За ред. проф. Л.І. Воротіної. - 3 –є вид., доповнене і перероблене - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 308 с. Бодров В.Г., Мартиненко В.Ф. Формування приватного сектора економіки і державна політика в Україні. Методичні рекомендації до дисципліни. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 52 с. Та ін.

Слайд 21

Науково-експертна та консультативна підтримка органам управління Співробітники кафедри залучаються до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів за зверненнями і запитами Секретаріату Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства промислової політики, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприєм-ництва, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування та ін. *

Слайд 22

Методологічні семінари з нагоди 10-річчя кафедри “Людина і суспільство у світі грошей. Глобальна фінансова криза в контексті цивілізаційних зрушень”, 18 березня 2009 р. У роботі семінару взяли участь: Ільїн В.В. – професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.філос.н. Скринник З.Е. – професор Львівського відділення Університету банківської справи Національного банку України, д.філос.н. Шморгун О.О. – провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, к.філос.н.

Слайд 23

Методологічні семінари з нагоди 10-річчя кафедри “ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ? Інституціоналізація земельних відносин в Україні: Земля, Капітал, Рента”, 14 квітня 2009 р. У роботі семінару взяли участь: Бистряков І.К. – завідувач відділу просторового розвитку та земельних відносин Ради по вивченню продуктивних України НАН України, д.е.н., проф. Кобець М.І. – провідний науковий співробітник Інституту агроекології УААН, старший експерт Аналітично-консультаційного центру Голубої Стрічки ПРООН/секретаріат Координаційної ради з аграрної політики при Кабінеті Міністрів України, к.б.н. Плєханов Д.О. – голова ради директорів агрофірми “Відродження”, к.е.н. Федоров М.М. – завідувач відділу земельних відносин Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН, д.е.н., проф.

Слайд 24

Міжнародне співробітництво кафедри Наукові зв'язки з: Школою державного управління Нью-Йоркського університету (США) Університетом Бундесверу в Гамбурзі Вищою школи Німецького Телекому у Лейпцигу (Німеччина) Об’єднаним Віденським інститутом (Австрія) Російською академією державної служби при Президентові Російської Федерації Академією управління при Президентові Республіки Білорусь Національною школою управління (Франція, Париж) Вищою школою економіки та права (Німеччина, Берлін) та іншими закладами Надання консультативних та експертних послуг при реалізації програм міжнародного співробітництва INTAS, TACIS, Світового банку, Міжнародного Валютного Фонду, Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії (DFID), Німецької служби академічних обмінів (DAAD) в Україні *

Слайд 25

Усвідомлюючи важливі завдання, що постають на сучасному етапі державо-творення в Україні, колектив кафедри економічної теорії та історії економіки і надалі робитиме свій внесок у процес становлення української інтелектуальної еліти, у досягнення економічної науки та науки державного управління, у підготовку висококваліфікованих управ-лінських кадрів, виховання нових генерацій свідомих громадян України – громадян майбутньої єдиної Європи.

Слайд 26

«Ідеї економістів та політичних мислителів – і коли вони праві, і коли помиляються – мають набагато більше значення, ніж зазвичай вважається. Насправді саме вони і правлять світом». Джон Мейнард Кейнс, «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», 1936 р.

Слайд 27

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне