X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАНРОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантажити презентацію

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАНРОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слайд 2

Основні пріоритети та проблемні питання, що стосуються розвитку обраного об’єкта для запровадження стратегічного планування: - Об’єкт планування: Одеська область (Одеський регіон) - Пріоритети розвитку обраного об’єкту: -- гармонізація розвитку -- досягнення стану біфуркаційної стійкості -- нівеляція нерівномірності розвитку регіону -- розробка актуальних до відповідної стратегії локальних актів -- розвиток інфраструктури регіону -- широке використання досягнень НТР як у освіті, так і на виробництві -- підтримання толерантного відношення та формування професійного складу всіх рівнів установ місцевого самоврядування - Проблемні питання пов’язані з запровадженням планування в обраному об’єкті: -- структурна ускладненість об’єкту (кількісна – кількість складових частин; якісна – нерівнозначність частин) -- брак спеціалістів у сфері стратегічного планування -- різноманітність проблем у всіх сферах розвитку, що зумовлює комплексну кризу в регіоні -- високий ступінь колізійності повноважень на регіональному рівні -- відсутність реального співробітництва між органами державної влади та місцевого самоврядування -- стабільна втрата виробничого потенціалу -- втрата контролю над системо утворюючими підприємствами

Слайд 3

Законодавча та інституційна база: - Законодавча база: -- Конституція України -- ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» -- ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» -- ЗУ «Про місцеві податки і збори» -- ЗУ «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» -- ЗУ « Про місцеві референдуми» -- ЗУ «Про Генеральну схему планування території України» -- «Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2015 року» -- ЗУ «Про стимулювання розвитку регіонів» -- ЗУ «Про планування і забудову територій» -- «Концепція вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України» -- тощо

Слайд 4

Зовнішнє середовище обраного об’єкта для запровадження стратегічного планування: можливості та загрози:

Слайд 5

Активне співробітництво з державами Чорноморського регіону. Членство у європейських міжрегіональних об'єднаннях. Транзитні можливості території. Міжнародний імідж області та м. Одеса. Наявність великої ділянки державного кордону України з Молдовою та Придністров'ям. Неврегульованість питання щодо статусу о. Зміїного. Залежність від постачання мінеральних та енергетичних ресурсів. Географічне та геополітичне розташування. Природно-ресурсний потенціал

Слайд 6

Населення. Демографія Тісні зв'язки з одеською діаспорою та земляцтвами.   Нерегульованість потоку біженців та іммігрантів. Відсутність систематизованої імміграційної політики.

Слайд 7

Культура. Етнографія Досвід організації культурних, науково -освітніх, рекламно-інформаційних заходів із закордонними партнерами. Одеса є провідним культурним центром півдня України. Сприяння розвитку культури та мистецтва етнічних меншин.  Вплив сусідніх держав на етнічно близькі групи місцевого населення.

Слайд 8

Економіка Сильні зовнішньоекономічні зв'язки. Приплив інвестицій ззовні. Наявність перспективних галузей для розміщення інвестицій. Можливості активного розвитку сфери послуг. Активна позиція місцевої влади щодо поліпшення інноваційно-інвестиційного клімату в регіоні. Постійне нарощування транспортно-транзитних потужностей.  Інтенсифікація міжрегіональної економічної співпраці. Вступ України до СОТ. Енергозалежність від зовнішніх джерел енергопостачання. Незадовільна структура зовнішніх інвестицій. Слабка інформованість про можливості регіону потенційних партнерів. Недовіра закордонних ділових кіл до гарантування державою захисту інвестицій та економічних інтересів.   Недостатність капіталу, що зменшує інтерес потенційних інвесторів до транскордонного співробітництва. Вступ України до СОТ.

Слайд 9

Зайнятість, можливості працевлаштування Робота міжнародних консультантів у сфері навчання представників місцевих ділових та громадських кіл.  Відплив інтелектуальної еліти. 

Слайд 10

Освіта. Охорона здоров'я Надання освітніх послуг закордонним студентам. Співробітництво вузів регіону з закордонними вузами. Високі можливості в залученні іноземного досвіду через конференції/інноваційні програми. Невизнання вітчизняних дипломів на зовнішньому ринку. Ризик занесення ззовні захворювань. 

Слайд 11

Інфраструктура Проходження територією області маршрутів кількох міжнародних транспортних коридорів. Створення глибоководного судноплавства в українській частині дельти Дунаю. Активна модернізація та розвиток портового господарства.  Розвиток різноманітних форм туризму з наданням широкого спектру туристичних послуг, у тому числі екзотичних (археологічного, дайвингу та інше). Розвиток розгалуженої мережі організацій та установ. що надають додаткові послуги (транспортні, екскурсійні. побутові, культурно-розважальні, оздоровчі та інші). Недостатній рівень якості транспортної мережі для транзитних перевізників. Складнощі у прикордонному та митному обслуговуванні транзитних вантажів. 

Слайд 12

Довкілля. Екологічна ситуація Підвищення ефективності екологічних та природоохоронних програм та ініціатив, у тому числі міжнародних. Наявність на теренах регіону транскордонних-міжнародних об’єднань метою яких є врегулювання питань сумісного використання природних благ (приклад: Дунайська комісія у складі держав: Австрія, Болгарія, Відень, Російська Федерація, Румунія, Словаччина, Україна, Югославія). Транскордонне забруднення Дунаю та Дністра. Близькість Південноукраїнської АЕС. 

Слайд 13

Внутрішнє середовище об’єкта: сильні та слабкі сторони:

Слайд 14

Географічне та геополітичне розташування. Природно-ресурсний потенціал Значна територія. Приморське та прикордонне положення. Наявність судноплавних річок Дунаю, Дністра. Значні агрокліматичні ресурси. Наявність бальнеологічних ресурсів. Значна протяжність берегової лінії.  Некомпактна територія області, значна протяжність з півночі на південь. Значна віддаленість периферійних районів від адміністративного центру області. Слабка мінерально-сировинна база. Розташування в зоні ризикованого землеробства. Обмежені водні ресурси, в першу чергу питної води.  

Слайд 15

Населення Демографія Традиційна підприємницька активність населення. Значна питома вага в трудових ресурсах кваліфікованої робочої сили. Високий освітній рівень населення.  Значна кількість людей похилого віку. Підвищення питомої ваги іммігрантів у структурі постійного населення. Невисока тривалість життя населення. Висока дитяча смертність. Від'ємний природний приріст населення. Виїзд за межі області населення у працездатному віці. 

Слайд 16

Культура Етнографія Привабливі міжнаціональні, міжетнічні і міжконфесійні відношення. Етнічне різноманіття в рамках спільної культурної спадщини. Наявність археологічних та культурологічних пам'яток. Значна архітектурна спадщина. Розвинута інфраструктура об’єктів культури. Незадовільний стан об'єктів архітектури та будівель - пам’яток, в яких розміщуються заклади культури та мистецтва. Відсутність виконаної та затвердженої у встановленому порядку документації з визначення меж та режимів використання історичних ареалів історичних населених місць. Необхідність створення інфраструктури найбільш цінних та привабливих місць області. 

Слайд 17

Економіка Розвинутий морегосподарський комплекс. Потужний, високорозвинений промисловий потенціал, достатня кількість підприємств, які виробляють інноваційну продукцію. Сприятливі умови для розвитку сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості. Наявність спеціальних економічних зон. Наявність перспективних промислових територій. Розвинутий ринок туристичних послуг. Активний розвиток фінансово-кредитної системи.  Високий рівень активності підприємницької діяльності. Зарегульованість підприємницької діяльності. Припинення роботи значної кількості промислових підприємств. Тривалий процес реформування економіки. Суттєві внутрішньорегіональні диспропорції за рівнем соціально- економічного розвитку. Значна концентрація економічного потенціалу в кількох містах області. Значна кількість населення, яка має низький рівень доходів. Низька внутрішня енергозабезпеченість. Високі банківські відсотки. Монофункціональність господарства райцентрів області. 

Слайд 18

Зайнятість. Можливості працевлаштування Низький рівень безробіття, розрахований за методологією МОП Суттєва внутрішньорегіональна диференціація за рівнем зайнятості населення. Незадовільна зайнятість молоді. Обмежені можливості щодо працевлаштування в сільських районах області.

Слайд 19

Освіта Гуманітарний розвиток. Охорона здоров'я Велика кількість вузів та науково-дослідницьких установ. Відомі наукові та освітні школи: криогенних технологій, офтальмологічна, селекційно- генетична (зернових культур, виноградарська тощо) та інші. Підготовка фахівців з широкого спектру наукових дисциплін. Медично-оздоровчий потенціал та система санаторно-курортного лікування.  Недостатнє фінансування системи освіти та охорони здоров'я. Слабка матеріально- технічна база шкіл та вузів. Обмежений доступ сільського населення до якісної освіти. Поширення онкологічних захворювань серед населення. Робота багатьох дипломованих фахівців не за спеціальністю. Загроза поширення ВІЛ-інфекції та туберкульозу. Високий рівень дитячої смертності.

Слайд 20

Інфраструктура Наявність усіх видів транспортного сполучення. Високі темпи розвитку стільникового зв'язку. Активний процес телефонізації регіону.  Недостатня розвиненість та незадовільний стан мережі автомобільних доріг, особливо у сільський місцевості. Слабкий транспортний зв'язок із задністровською частиною області. Незадовільний стан водопостачання та каналізаційного господарства. Енергозалежність, особливо південних районів області. Низький рівень розвитку соціальної інфраструктури. 

Слайд 21

Довкілля. Екологічне становище Сприятливі кліматичні умови. Значні рекреаційні та бальнеологічні ресурси. Наявність природоохоронних об'єктів різного природоохоронного статусу. Поліпшення стану води в Чорному морі. Наявність унікальних ландшафтів та природних парків, заповідників, заказників. Наявність потенційних екологічно небезпечних об'єктів. Недостатність спільної моніторингової мережі з охорони навколишнього середовища. Значна питома вага розораних земель (79,7% площі сільгоспугідь). Велика площа забруднених та потенційно деградованих земель. Прогресуюче підтоплення територій області. Необлаштовані сміттєзвалища та відсутність сміттєпереробних підприємств. Низька питома вага лісових насаджень. 

Слайд 22

Де ми хочемо бути в майбутньому?

Слайд 23

Замовник - Територіальні громади сіл, селищ, міст області Нагальність впровадження стратегічного плану - Терміново (початок впровадження 3-6 місяців; завершення/строки реалізації – 5 років) БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО - Одеська область – розвинений регіон з високим рівнем життя населення, в якому кожна людина відчуває себе всебічно захищеною і впевненою в майбутньому своїх дітей, має вільний доступ до усіх соціальних благ та культурних надбань народу. Одещина – це регіон сталого економічного та соціального розвитку усіх її адміністративно-територіальних одиниць, в якому практично відсутні внутрішні диспропорції. Економіка області динамічно розвивається на основі сучасних науково-інноваційних екологічно-безпечних технологій і забезпечує високі соціальні стандарти життя МІСІЯ - Одеська область – провідний регіон України, зразок суспільно-політичної стабільності, сприятливого бізнесового середовища, активного міжнародного співробітництва та відкритої влади СТРАТЕГІЧНА МЕТА - Досягнення Одеською областю європейських стандартів життя населення та динамічного розвитку територіальних громад на основі визначених пріоритетів та консолідації зусиль влади, бізнесу і громадськості для їх реалізації

Слайд 24

Слайд 25

Ресурсний потенціал Одеського регіону

Слайд 26

Матеріальні ресурси/фінансові ресурси Одеського регіону можливі для залучення до реалізації стратегії розвитку - бюджетні кошти - кошти, отримані в результаті реалізації інвестиційних проектів відповідно до стратегії - матеріальні ресурси, які знаходяться на балансі суб’єктів реалізації стратегії

Слайд 27

Людські ресурси - Одеська обласна рада: -- Управління Одеської обласної ради з майнових відносин -- Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області -- Відділ з питань міжнародного,міжрегіонального, прикордонного співробітництва та євроінтеграції -- Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Слайд 28

- Одеська обласна державна адміністрація: -- Головне управління економіки -- Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення -- Головне управління праці та соціальної політики -- Управління будівництва та реконструкції

Слайд 29

- Одеська міська рада: -- Управління архітектури та містобудування -- Управління міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв'язків з Одеською діаспорою -- Управління капітального будівництва  -- Представництво з управління комунальною власністю -- Департамент рекреаційного комплексу та туризму

Слайд 30

Механізми реалізації стратегічного плану Нормотворчі (створення нових локальних актів та усунення колізій у вже існуючих) Економічні (індикативне регулювання економікою. Створення гнучких «правил гри». Розробка інвестиційних програм) Соціальні ( максимально повне залучення людських ресурсів до реалізації стратегії. Розробка системи заохочень) Доктринальні ( використання системи наукового підходу та залучення широкого загалу вчених для обговорення стратегії) Інституціональні ( залучення спеціалістів ООР, ОМР, ОДА) Аудиту (розробка чітких параметрів розрахунку ефективності виконання стратегії. Визначення кола відповідних аудиторів) Бюджетні ( широке залучення бюджетних коштів, як коштів, які мають специфічне походження та специфічний порядок витрачання) Геополітичні ( розвиток міжрегіонального та міжнаціонального співробітництва. Глибока та системна інтеграція)

Слайд 31

Етапи реалізації Стратегії На 1 етапі (2010 - 2011 роки) пріоритетними завданнями повинні стати: 1. розроблення заходів щодо розв'язання структурних проблем у кожному місті та районі області, які мають негативний вплив на конкурентноспроможність і потенціал економічного зростання, відповідно до основних засад Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів"; 2. підготовка та реалізація пілотних проектів у сфері укладання угод щодо регіонального розвитку. На 2 етапі ( 2011-2012 роки) пріоритетними завданнями повинні стати: 1. розробка короткострокових та середньострокових цільових програм, спрямованих на реалізацію напрямків Стратегії економічного та соціального розвитку області та окремих територій; 2. спрямування державних інвестицій на розбудову соціально-економічної інфраструктури регіонів. На 3 етапі ( 2012-2014 роки) пріоритетними завданнями повинні стати: 1. підготовка та надання пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази для проведення бюджетної та податкової реформи з метою зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад, збільшення питомої ваги власних доходів місцевих бюджетів. 2. реалізація регіональних заходів довгострокової перспективи стратегічного значення з корегуванням строків та обсягів фінансування відповідно до виконання прогнозних показників Стратегії розвитку області; 3. впровадження органами місцевого самоврядування дієвих заходів щодо зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад; 4. посилення повноважень та відповідальності органів місцевого самоврядування за надання послуг населенню; 5. укладання угод щодо регіонального розвитку.

Слайд 32

На 4 етапі ( 2014-2015 роки) пріоритетними завданнями повинні стати: 1. моніторинг існуючих інструментів стимулювання розвитку регіонів, результатів реформ на предмет їх ефективності та доцільності коригування з метою визначення державних пріоритетів регіонального розвитку на наступну довгострокову перспективу. Цей період стане підготовчим для розроблення наступної державної стратегії регіонального розвитку; 2. визначення «дієвості стратегії». Формалізація не досягнутих цілей; 3. Повний аудит діяльності виконавця стратегії; 4. Притягнення до відповідальності винних ( у разі наявності) у порушенні строків чи неможливості досягнення цілей осіб-посадовців. На 5 етапі ( 2015-? роки) пріоритетними завданнями повинні стати: 1) Використовуючи висновки попереднього періоду: а) Вважати стратегію успішно виконаною (2015 рік кінцевий) б) Вважати стратегію виконаною частково, без потреби/можливості пролонгації терміну реалізації (2015 рік кінцевий) в) Вважати стратегію виконаною частково, з нагальною потребою та можливістю пролонгації терміну реалізації (2015 рік не кінцевий) 2) Визначити умови пролонгації у разі рішення «в»; 3) В умовах зміни середовища з’ясувати, чи всі ті проблеми поставлені та не вирішені в рамках реалізації стратегії актуальні на 2015 рік і потребують розв’язання.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Політика