X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Осаджувальне титрування

Завантажити презентацію

Осаджувальне титрування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 8 Осаджувальне титрування доц. Л.В. Вронська

Слайд 2

План Суть та класифікація методів осаджувального титрування Криві титрування та їх аналіз Аргентометрія Тіоціанатометрія Меркурометрія Сульфатометрія Гексаціанофератометрія

Слайд 3

Методи осаджувального титрування – це методи титриметричного аналізу, в яких застосовуються титранти, що утворюють осади з визначуваними речовинами.

Слайд 4

Вимоги до реакцій і визначуваних речовин: Визначувана речовина повинна бути добре розчинна у воді і повинна утворювати іон, який би був активним у реакції осадження. Отримуваний у реакції осад повинен бути практично нерозчинним (ДР

Слайд 5

Класифікація методів осаджувального титрування за використовуваним титрантом: аргентометрія меркурометрія тіоціанатометрія сульфатометрія хроматометрія гексаціанофератометрія

Слайд 6

Криві титрування та їх аналіз Побудова кривих титрування здійснюється на основі розрахунків згідно правила добутку розчинності. і відповідно

Слайд 7

Крива титрування розчину хлориду стандартним розчином аргентум нітрату

Слайд 8

Фактори, які впливають на величину стрибка титрування на кривих осаджувального титрування концентрація розчинів титранту і визначуваного іона (чим вищі концентрації, тим більший стрибок титрування). розчинність осаду, який утворюється в процесі титрування (чим менша розчинність, тим більший стрибок титрування).

Слайд 9

Вплив розчинності важкорозчинного електроліту на величину стрибка титрування

Слайд 10

Інтегральні і диференціальні криві титрування при потенціометричній фіксації точки еквівалентності

Слайд 11

Слайд 12

Фактори, які впливають на величину стрибка титрування на кривих осаджувального титрування Температура (чим вища температура, тим більша розчинність осаду і тим менший стрибок титрування). Іонна сила розчину (вплив відносно незначний, тому що іонна сила розчину, порівняно з іншими факторами, не так сильно змінює розчинність осаду; проте, чим вища іонна сила розчину, тим вища розчинність і менший стрибок титрування).

Слайд 13

Аргентометрія - X- + Ag+ = AgX де X- = Cl-, Br-, I-, CN-, SCN- та ін. Титрант: AgNO3 – втор. станд. розчин. Стандартизація за перв. станд. роз. натрій хлориду AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 Індикатором при стандартизації є 5 % калій хромат K2CrO4 (до появи коричнево-червоного осаду аргентум хромату): 2AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + 2KNO3.

Слайд 14

В залежності від способу проведення титрування і використовуваного індикатора методи аргентометрії поділяють на: безіндикаторні: - метод Гей-Люсака (метод рівного помутніння) - метод до точки просвітлення індикаторні: - метод Мора - метод Фаянса – Фішера - Ходакова - метод Фольгарда

Слайд 15

Метод Мора Титрант: AgNO3 – втор. станд. розчин. Стандартизація за перв. станд. розч. натрій хлориду NaCl методом піпетування: AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 Індикатором є 5 % калій хромат K2CrO4 (до появи коричнево-червоного аргентум хромату): 2AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + 2KNO3 Визначувані речовини: хлориди Cl-, броміди Br-. Середовище: рН~ 6,5-10,3. Застосування: кількісне визначення натрій хлориду, калій хлориду, натрій броміду, калій броміду та ін.

Слайд 16

Обмеження застосування методу Мора: Не можна титрувати кислі розчини: 2CrO42- + 2H+ = Cr2O72- + H2O Не можна титрувати в присутності аміаку та інших іонів, молекул, які можуть виступати лігандами по відношенню до іонів арґентуму в реакціях комплексоутворення. Не можна титрувати в присутності багатьох катіонів (Ba2+, Pb2+, та ін.), які утворюють забарвлені осади з хромат - іонами CrO42-. Не можна титрувати в присутності відновників, які перетворюють хромат - іони CrO42- в іони Cr3+. Не можна титрувати в присутності багатьох аніонів (PO43-, AsO43-, AsO33-, S2- та ін.), які з іонами арґентуму утворюють забарвлені осади арґентуму.

Слайд 17

Метод Фаянса-Фішера-Ходакова Титрант: AgNO3 – втор. станд. розчин. Стандартизація за перв. станд. розч. натрій хлориду NaCl методом піпетування Середовище: рН~ 6,5-10,3 при визначенні хлоридів і рН~ 2,0-10,3 при визначенні бромідів і йодидів. Індикатори методу: - флуоресцеїн при визначенні хлоридів - еозин при визначенні бромідів і йодидів

Слайд 18

Механізм дії індикаторів - адсорбційний AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 HInd H+ + Ind-

Слайд 19

Метод Фаянса-Фішера-Ходакова Забарвлення Індикатор розчин на поверхні осаду Флуоресцеїн зелено-жовте рожеве Еозин жовтувато-червоне червоно-фіолетове Ряд адсорбційної здатності аніонів при рН~7 на поверхні осаду аргентум хлориду I- > CN- > SCN- > Br- > еозин > Сl- > флуоресцеїн > NO3- > ClO4-

Слайд 20

Метод Фаянса-Фішера-Ходакова Умови проведення титрування: кислотність розчинів концентрація реагуючих розчинів врахування адсорбційної здатності індикаторів та присутніх у розчині іонів. титрування поблизу т.е. слід проводити повільно титрування з адсорбційними індикаторами проводять в розсіяному світлі Застосування: кількісне визначення хлоридів, бромідів, йодидів, тіоціанатів, ціанідів.

Слайд 21

Метод Фольгарда Титранти: AgNO3, амоній або калій тіоціанат NH4SCN, KSCN - втор. станд. розчини. Стандартизація AgNO3 за перв. станд. розчином NaCl методом піпетування Стандартизація NH4SCN, KSCN за стандартним розчином AgNO3: AgNO3 + NH4SCN = AgSCN + NH4NO3 Індикатором при стандартизації амоній чи калій тіоціанату є солі феруму (ІІІ) (наприклад, NH4Fe(SO4)2 12H2O в присутності нітратної кислоти) до появи слабкого рожевого забарвлення : Fe3+ + SCN- = [Fe(SCN)]2+ Середовище: нітратнокисле. Індикатори методу: солі феруму (ІІІ) NH4Fe(SO4)2 12H2O в присутності нітратної кислоти. Визначувані речовини: галогеніди, ціаніди, тіоціанати, сульфіди, карбонати, хромати, оксалати, арсенати та ін.

Слайд 22

До т.е. Hal- + Ag+ (надлишок) = AgHal Ag+(залишок) + SCN- = AgSCN Після т. е. Fe3+ + SCN- = [Fe(SCN)]2+ (рожево-червоний) !!! При визначенні йодидів індикатор додають наприкінці титрування, щоб уникнути паралельної реакції: 2Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ + I2 Перевага методу Фольгарда можливість титрування: - в дуже кислих розчинах - в присутності багатьох катіонів, які заважали при визначенні по методу Мора

Слайд 23

Тіоціанатометрія Титрант: амоній або калій тіоціанат NH4SCN, KSCN - втор. станд. розчини. Стандартизація: за стандартним розчином AgNO3: AgNO3 + NH4SCN = AgSCN + NH4NO3 Індикатором при стандартизації амоній чи калій тіоціанату є солі феруму (ІІІ): Fe3+ + SCN- = [Fe(SCN)]2+ Середовище: нітратнокисле. Індикатор методу: солі феруму (ІІІ) NH4Fe(SO4)2 12H2O в присутності нітратної кислоти.

Слайд 24

Тіоціанатометрія Визначувані речовини: лікарські засоби, які містять срібло (протаргол, коларгол, срібла нітрат). !!! При аналізі препаратів, які містять неіонне срібло, попередньо переводять срібло в іонний стан, обробляючи препарат сульфатною, нітратною кислотами при нагріванні. !!! При визначенні йодидів індикатор додають наприкінці титрування, щоб уникнути паралельної реакції: 2Fe3+ + 2I- = 2Fe2+ + I2 Переваги тіоціанатометрії можливість титрування: - в дуже кислих розчинах - в присутності багатьох катіонів, які заважали при визначенні по методу Мора

Слайд 25

Меркурометрія Меркурометрія – 2Cl- + Hg22+ = Hg2Cl2 ДР = 1,3 10-18 2I- + Hg22+ = Hg2I2 ДР = 4,5 10-29 Титрант: втор. станд. розчин Hg2(NO3)2 Стандартизація: за стандартним розчином NaCl: Hg2(NO3)2 + 2NaCl = Hg2Cl2 + 2NaNO3

Слайд 26

Меркурометрія Індикатори: 1) розчин ферум (ІІІ) тіоціанату (від червоного до знебарвлення) 2Fe(SCN)2+ + Hg22+ = Hg2(SCN)2 + 2Fe3+ !!! Для врахування об’єму титранта, який витрачено на титрування індикатора титрують “сліпу пробу” 2) 1-2 % спиртовий розчин дифенілкарбазону (до появи синього забарвлення). !!! Індикатор додають перед закінченням титрування Визначувані речовини: хлориди і йодиди. Середовище: дуже кисле (може бути до 5 моль/л іонів H+).

Слайд 27

Переваги меркурометрії порівняно з аргентометрією: можливість титрування в дуже кислих розчинах титрант дешевший солі меркурію (І) є менш розчинні, тому точність і чутливість титрування вищі, а стрибок титрування на кривій є значно більшим можливість проведення титрувань з індикатором дифенілкарбазоном в каламутних і забарвлених розчинах можливе реверсивне титрування солей меркурію (І) Недолік: солі меркурію (І) – дуже токсичні.

Слайд 28

Сульфатометрія Сульфатометрія – Інколи виділяють бариметрію – В основі методу: Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ визн. реч. титрант Титранти: втор. станд. розч. H2SO4, Ba(NO3)2, BaCl2. Стандартизація: розчин H2SO4 по Na2B4O7 чи Na2CO3 з метиловим оранжевим; Ba(NO3)2 і BaCl2 по H2SO4 з нітрхромазо чи ортаніловим А.

Слайд 29

Сульфатометрія Індикатори: застосовують металохромні індикатори нітрхромазо (ортаніловий С), ортаніловий А. BaInd + H2SO4 = BaSO4 + H2Ind фіолетовий білий осад рожевий розчин Визначувані речовини: пряме титрування: - сульфатною кислотою - вміст барію - барій хлоридом чи барій нітратом - вміст сульфатів. !!! Для покращення осадження іонів барію застосовують як розчинник 50 % етанол. !!! Інколи, як індикатор застосовують натрій родизонат

Слайд 30

Гексаціанофератометрія Титрант: вторинний стандартний розчин K4[Fe(CN)6] Стандартизація: за станд. розч. KMnO4 в сульфатнокислому середовищі 5K4[Fe(CN)6] + KMnO4 + H2SO4 = 5K3[Fe(CN)6] + MnSO4 + 3K2SO4 + 4H2O Індикатор при стандартизації є метиловий фіолетовий (зміна забарвлення від жовто-зеленого до червоно-коричневого.

Слайд 31

Гексаціанофератометрія Індикатори: - дифеніламін в присутності невеликої кількості калій гексаціаноферату (ІІІ) при визначенні Zn2+, Mn2+ - 3,3-диметилнафтизин при визначенні Cu2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+, Fe2+, Ni2+ та ін. - алізариновий червоний S при визначенні Zn2+, Pb2+, Th(IV) - дифенілкарбазон при визначенні Cd2+ Визначувані речовини: катіони металів, а непрямим титруванням фосфат-іони.

Слайд 32

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Наука